intTypePromotion=4

Bài giảng Lịch sử triết học phương Đông - Prof.Dr. Vũ Tình

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
512
lượt xem
160
download

Bài giảng Lịch sử triết học phương Đông - Prof.Dr. Vũ Tình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử triết học phương Đông nhằm trình bày về lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại như lịch sử triết học Ấn Độ, lịch sử triết học Trung Quốc, triết học phật giáo. Phương Đông là vùng đất nằm dọc theo lưu vực sông Nin, sông Ấn, sông Hoàng từ miền Trung Cận Đông đến miền cực Đông châu Á. Thời cổ đại, phương Đông gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và vùng Lưỡng Hà.Lịch sử phương Đông cổ đại bắt đầu từ sự hình thành xã hội CHNL (khoảng thiên niên kỷ thứ IV TCN).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử triết học phương Đông - Prof.Dr. Vũ Tình

 1. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY Prof.Dr. Vũ Tinh ̀
 2. ́ ̣ TRIÊT HOC Chương trinh dung cho ̀ ̀ hoc viên Cao hoc và Nghiên cứu sinh ̣ ̣ ̣ ̀ ́ không thuôc chuyên nganh Triêt hoc ̣
 3. LICH SỬ TRIÊT HOC PHƯƠNG ĐÔNG ̣ ́ ̣
 4. PHƯƠNG ĐÔNG Phương Đông là vung đât năm doc theo lưu vực ̀ ́ ̀ ̣ sông Nin, sông Ân, sông Hoang từ miên Trung ́ ̀ ̀ Cân Đông đên miên cực Đông châu A. Thời cổ ̣ ́ ̀ ́ đai, phương Đông gôm: Ân Đô, Trung Quôc, Ai ̣ ̀ ́ ̣ ́ Câp và vung Lưỡng Ha. ̣ ̀ ̀ Lich sử phương Đông cổ đai băt đâu từ sự hinh ̣ ̣ ́ ̀ ̀ thanh xã hôi CHNL (khoang thiên niên kỷ thứ IV ̀ ̣ ̉ TCN).
 5. Khai lược ́ LICH SỬ TRIÊT HOC ̣ ́ ̣ PHƯƠNG ĐÔNG CỔ - TRUNG ĐAỊ * LICH SỬ ̣ TRIÊT HOC ÂN ĐỘ ́ ̣ ́
 6. 1. Cac thời kỳ phat triên cua ́ ́ ̉ ̉ Triêt hoc Ân Độ cổ - trung đai ́ ̣ ́ ̣ LSTH Ân Độ cổ – trung đai chia thanh 3 thời ky: ́ ̣ ̀ ̀ 1). Thời kỳ Veda (XV TCN – VIII TCN). ́ 2). Thời kỳ cổ điên (VI TCN – VI). ̉ 3). Thời kỳ sau cổ điên (VII – XVIII). ̉
 7. 1.1. Triêt hoc thời kỳ Veda ́ ̣ ́ (Từ TK XV TCN – VIII TCN) a). Bôi canh xã hôi ́ ̉ ̣ - Khoang thế kỷ XV TCN người Arya vao Ân Đô. ̉ ̀ ́ ̣ - Xã hôi Ân Độ phân chia thanh 4 đăng câp: ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̀ 1). Đăng câp thân quyên. ̀ 2). Đăng câp thế quyên. ̉ ́ ̀ 3). Đăng câp dân tự do. ̉ ́ ̉ 4). Đăng câp nô lê. ́ ̣
 8. b). Đăc trưng triêt hoc thời kỳ Veda ̣ ́ ̣ ́ Triêt hoc – tôn giao dực trên Thanh Kinh Veda ́ ̣ ́ ́ ́
 9. Linh hôn vũ tụ - Đâng ̀ ́ Sang tao là Brahman. ́ ̣
 10. Vũ trụ chia thanh 3 coi: ̀ ̃ - Thiên giới; - Trung giới; - Hạ giới. Tât cả cac coi đêu có ́ ́ ̃ ̀ thân ngự tri. ̀ ̣
 11. THÂN MĂT TRỜI SYRYA ̀ ̣ ngự trị Thiên giới
 12. THÂN GIÓ VAYU ̀ ngự trị Trung giới
 13. THÂN LỬA AGNI ̀ ngự trị Hạ giới
 14. Thiên giới, Trung giới, Hạ giới là Brahman; toan bộ vũ trụ là ̀ Brahman. Trong vũ trụ không có gì lai không là biêu ̣ ̉ ̣ ̉ hiên cua Brahman
 15. Đôi với con người ́ 4 đăng câp trong xã hôi là ̉ ́ ̣ hiên thân cua 4 bộ phân khac ̣ ̉ ̣ ́ nhau trên cơ thể cua ̉ Brahman: ̀ ̉ ́ ̀ - Đâu: Đăng câp thân quyên. ̀ - Thân: Đăng câp thế quyên. ̉ ́ ̀ - Đui: Đăng câp dân tự do. ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ́ - Ban chân: Đăng câp nô lê. ̣
 16. Dù ở đăng câp nao con ̉ ́ ̀ người cung có linh hôn ̃ ̀ bât tử; linh hôn vân hanh ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ theo trang thai luân hôi ̀ và chiu kiêp nghiêp bao. ̣ ́ ̣ ́
 17. Vì không nhân thức được ̣ minh cung như nguôn gôc ̀ ̃ ̀ ́ hiên hữu cua minh nên ̉ ̀ con người lang quên ̃ ̀ Brahman; hanh đông theo ̣ ́ đam mê, khat vong, tao ̣ ̣ ̣ ́ nghiêp ac nên sa vao biên ̀ ̉ khổ triên miên. ̀
 18. Con người có thể thoat khổ băng cuôc đời đức ́ ̀ ̣ hanh, đây là cuôc đời hướng về thân linh, tế tự ̣ ́ ̣ ̀ thân linh và sông theo bôn phân. ̀ ́ ̉ ̣
 19. 1.2. Triêt hoc thời kỳ cổ điên ́ ̣ ̉ (Từ TK VI TCN – VI) a). Bôi canh xã hôi ́ ̉ ̣ - Ranh giới giữa cac đăng câp trở nên hêt sức ́ ̉ ́ ́ ̣ ̃ nghiêt nga. - Khat vong được giai thoat, khat vong có cuôc ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ sông binh đăng, cuôc sông bac ai lan rông khăp ́ cac tiêu vương quôc. ́ ̉ ́
 20. b). Cac phai triêt hoc thời kỳ cổ điên ́ ́ ́ ̣ ̉ Triêt hoc có 9 phai: 6 phai chinh thông & 3 tà ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ giao. ́ ́ + 6 phai chinh thônǵ Samkhya, Vaisesika, Nyaya, Yoga, Mymansa, Vedanta. + 3 phai tà giao ́ ́ Lokayata, Buddhism, Jaina.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản