intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử triết học Trung Quốc - Prof.Dr. Vũ Tình

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:53

0
112
lượt xem
35
download

Bài giảng Lịch sử triết học Trung Quốc - Prof.Dr. Vũ Tình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử triết học Trung Quốc trình bày về triết học Nho gia đề cập đến nhiều nội dung qua: Thuyết Thiên mệnh, thuyết Chính danh, quan điểm về nhân trị, đức trị, lễ trị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử triết học Trung Quốc - Prof.Dr. Vũ Tình

 1. VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCM CITY Prof.Dr. Vũ Tinh ̀
 2. ́ ̣ TRIÊT HOC Chương trinh dung cho ̀ ̀ hoc viên cao hoc và nghiên cứu sinh ̣ ̣ ̣ ̀ ́ không thuôc chuyênn nganh Triêt hoc ̣
 3. Khai lược ́ LICH SỬ TRIÊT HOC ̣ ́ ̣ PHƯƠNG ĐÔNG CỔ - TRUNG ĐAỊ LICH SỬ TRIÊT HOC ̣ ́ ̣ TRUNG QUÔC ́
 4. Phân thứ nhât ̀ ́ NHỮNG VÂN ĐỀ ́ CHUNG
 5. I. PHÂN KỲ LSTH TRUNG QUÔC ́ CỔ - TRUNG ĐAI ̣ LSTH Trung Quôc cổ – trung đai có thể chia thanh ́ ̣ ̀ 3 thời ky: ̀ 1. Từ thời Tam Đai đên nhà Tân ̣ ́ ̀ (TK XXI TCN – 221 TCN). 2. Từ thời nhà Tân đên thời Thâp Quôc ̀ ́ ̣ ́ (Từ 221 TCN – năm 960). 3. Từ thời Tông đên cân đai ́ ́ ̣ ̣ (Từ năm 960 – TK XIX).
 6. 1. THỜI KỲ THỨ NHÂT ́ Từ Tam Đai - nhà Tân (XXI TCN – 221 TCN) ̣ ̀ Thời nhà Ha, những tư tưởng về Âm – Dương, ̣ Ngũ hanh, Thượng Đê, v.v. đã xuât hiên. ̀ ́ ́ ̣ Nhà Chu chia thanh 2 giai đoan: Tây Chu và Đông ̀ ̣ Chu. + Thời Tây Chu xã hôi ôn đinh. ̣ ̉ ̣ + Thời Đông Chu chiên tranh triên miên, ́ ̀ xã ̣ ̣ ̣ hôi loan lac.
 7. Nhu câu giai quyêt những vân đề về binh, loan, ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ trị nước, mâu hinh con người lý tưởng, mâu hinh ̃ ̀ ̃ ̀ xã hôi lý tưởng, v.v. được đăt ra. ̣ ̣ Nhiêu hoc thuyêt đã ra đời nhăm giai quyêt ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ những vân đề nay, tao nên hiên tượng “Bach gia ́ ̀ ̣ ̣ ́ chư tử”.
 8. ̀ Tuy nhiêu song cac ́ ̣ ́ hoc thuyêt chia thanh ̀ 6 phai lớn, goi là “Luc ́ ̣ ̣ gia”, gôm ̀ 1. Nho gia ̣ 2. Măc gia ̣ 3. Đao gia 4. Danh gia 5. Âm - Dương gia ́ 6. Phap gia
 9. 1.1. Tư tưởng cơ ban ̉ ̉ cua Nho gia Nho gia được sang lâp bởi ́ ̣ Không Tử (551 TCN – 479 ̉ TCN); được Manh Tử (372 ̣ TCN – 289 TCN); Tuân Tử (331 TCN – 288 TCN) và cac triêu Han, ́ ̀ ́ Đường, Tông, Minh, ́ Thanh bổ sung, hoan ̀ ̣ thiên.
 10. Triêt hoc Nho gia đề câp đên nhiêu nôi dung qua: ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ - Thuyêt Thiên mênh; ̣ ́ ́ - Thuyêt Chinh danh; - Quan điêm về nhân tri, đức tri, lễ tri; ̉ ̣ ̣ ̣ - Quan điêm về quân tử với tư cach là mâu ̉ ́ ̃ người lý tưởng. - V.v.
 11. 1.2. Tư tưởng cơ ban cua Măc gia ̉ ̉ ̣ Măc gia được sang lâp bởi Măc Tử (479 TCN – ̣ ́ ̣ ̣ 381 TCN). Tư tưởng cơ ban cua Măc gia được ̉ ̉ ̣ thể hiên qua: ̣ ́ ̣ - Thuyêt Phi Thiên mênh; ́ - Thuyêt Kiêm ai; ́ ́ - Thuyêt Tam biêu; ̉ - Quan điêm thượng đông, tiêt dung, ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ tiêt tang, v.v.
 12. 1.3. Tư tưởng cơ ban ̉ ̉ ̣ cua Đao gia Đao gia được sang lâp bởi ̣ ́ ̣ Lao Tử (TK thứ VI TCN), ̃ sau đó được Dương Tử (395 TCN – 335 TCN), Trang Tử (369 TCN – ́ ̉ 286 TCN) phat triên
 13. Tư tưởng cơ ban cua ̉ ̉ Đao gia được thể hiên ̣ ̣ qua Hoc thuyêt về “Đao”; ̣ ́ ̣ ́ Thuyêt “Vô vi”.
 14. 1.4. Tư tưởng cơ ban ̉ ̉ cua Danh gia Đai diên cho Danh gia là ̣ ̣ Huệ Thi (370 TCN – 310 TCN) và Công Tôn Long (320 – 250 TCN) ̣ ́ ́ ́ Danh gia tuyêt đôi hoa tinh tương đôi cua van vât và ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ lâp luân theo dang nguy ̣ biêṇ
 15. 1.5. Tư tưởng cơ ban ̉ cua Âm - Dương gia ̉ Âm - Dương gia là sự hợp nhât cua thuyêt Âm ́ ̉ ́ Dương và thuyêt Ngũ ́ hanh. Cả 2 thuyêt nay ̀ ́ ̀ đêu xuât hiên vao thời ̀ ́ ̣ ̀ nhà Ha. ̣
 16. Thuyêt Âm – Dương ́ chủ yêu đề câp đên sự vân ́ ̣ ́ ̣ hanh cua vũ tru. Theo ̀ ̉ ̣ thuyêt nay, từ Vô cực đên ́ ̀ ́ Thai cực và moi biên đôi ́ ̣ ́ ̉ trong vũ trụ đêu băt đâu từ ̀ ́ ̀ sự tương tac giữa 2 thế ́ lực vừa đôi lâp, vừa không ́ ̣ tach rời nhau là Âm và ́ Dương
 17. Thuyêt Ngũ hanh ́ ̀ chủ yêu đề câp đên cơ câu ́ ̣ ́ ́ cua vũ tru. Theo thuyêt nay, ̉ ̣ ́ ̀ Ngũ hanh (5 chât đâu tiên ̀ ́ ̀ cua vũ tru) là Kim, Môc, ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ Thuy, Hoa, Thô. Moi vât đêu ̉ ̣ ̣ ̀ ứng với Ngũ hanh. Ngũ hanh ̀ ̀ tương sinh, tương thăng tao ́ ̣ ra quá trinh sinh thanh, ̀ ̀ ̉ chuyên hoa, huy diêt. ́ ̉ ̣
 18. 1.6. Tư tưởng cơ ban ̉ ̉ ́ cua Phap gia Người khởi xướng ra Phap gia là Quan Trong ́ ̉ ̣ (TK VI TCN) nhưng đai ̣ ̣ ̉ diên tiêu biêu cho phai ́ nay là Han Phi Tử (280 ̀ ̀ TCN – 233 TCN)
 19. Tư tưởng cơ ban cua Phap gia là ̉ ̉ ́ dung hinh phap để trị nước. ̀ ̀ ́ ̀ Theo Han Phi Tử Phap trị là sự tông hợp giữa phap, thê, thuât. ́ ̉ ́ ́ ̣ + Phap là moi quy đinh, luât lệ mà dân phai theo. ́ ̣ ̣ ̣ ̉ + Thế là thế lực, quyên uy cua người câm quyên. ̀ ̉ ̀ ̀ + Thuât là cach thức, thủ thuât trị vì đât nước. ̣ ́ ̣ ́
 20. 2. THỜI KỲ THỨ HAI Từ nhà Tân đên hêt ̀ ́ ́ thời Ngũ Đai ̣ (Từ 221 TCN – 960) Thời Tân – Han đât nước ̀ ́ ́ ́ ́ Trung Quôc thông nhât. ́ Bach gia chư tử tiêp tuc ́ ́ ̣ phat triên nhưng đã có sự ́ ̉ dung hợp với tư tưởng Phât ̣ giao từ Ân Độ du nhâp vao ́ ́ ̣ ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2