intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Đại học Kinh tế

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

242
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược định giá" đã giới thiệu tầm quan trọng của giá trong Marketing mix, trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP; giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, qui trình định giá cho một SP mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Đại học Kinh tế

CHÖÔNG 7<br /> CHIEÁN LÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ<br /> (Pricing strategy)<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 1<br /> <br /> Muïc tieâu chöông 7<br /> 1. Giôùi thieäu taàm quan troïng cuûa giaù trong<br /> Marketing mix.<br /> 2. Trình baøy moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán<br /> vieäc ñònh giaù cho SP.<br /> 3. Giôùi thieäu moät soá chieán löôïc ñònh giaù ñieån<br /> hình.<br /> 4. Qui trình ñònh giaù cho moät SP môùi.<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Khaùi nieäm vaø taàm quan troïng cuûa<br /> giaù trong marketing mix<br /> 1.1 Khaùi nieäm<br /> Giaù laø soá löôïng tieàn teä caàn thieát maø<br /> KH phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc moät SP vôùi moät<br /> möùc chaát löôïng nhaát ñònh, vaøo moät thôøi<br /> ñieåm nhaát ñònh vaø ôû moät nôi nhaát ñònh.<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> TAÀM<br /> <br /> QUAN<br /> <br /> TROÏNG<br /> <br /> CUÛA<br /> <br /> GIAÙ<br /> <br /> TRONG<br /> <br /> MARKETING-MIX<br /> <br />  Giaù caû laø bieán soá duy nhaát cuûa marketing mix<br /> mang laïi thu nhaäp trong khi nhöõng bieán soá khaùc<br /> chæ sinh ra ñaàu tö vaø chi phí.<br /> <br />  Bieán soá giaù gaây ra nhöõng phaûn öùng töùc thì hôn<br /> nhöõng bieán soá khaùc cuûa Marketing mix ñoái vôùi<br /> ngöôøi tieâu duøng cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi caïnh tranh.<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Nhöõng nhaân toá beân trong vaø beân ngoaøi DN<br /> aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù<br /> Nhöõng yeáu toá beân<br /> trong:<br />  Caùc<br /> muïc<br /> tieâu<br /> marketing<br />  Chieán löôïc M.Mix<br />  Vò trí treân ñöôøng<br /> bieåu dieãn CKS SP<br />  Chi phí<br /> <br /> Caùc<br /> quyeát<br /> ñònh veà<br /> giaù<br /> <br /> Nhöõng yeáu toá beân<br /> ngoaøi:<br />  Thò tröôøng<br />  Soá caàu<br />  Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû<br /> caïnh tranh<br />  Caùc chính saùch giaù caû<br /> cuûa nhaøø nöôùc<br /> <br /> Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2