intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Môi trường và Con người trường - TS. Lê Thị Thanh Mai

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:430

0
114
lượt xem
35
download

Bài giảng Môi trường và Con người trường - TS. Lê Thị Thanh Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Môi trường và Con người trường nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về STH và khoa học môi trường, nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường; trang bị cho sinh viên kỹ năng và khả năng hành động cụ thể vì môi trường, góp phần cùng với chiến lược bảo vệ môi trường & PTBV của nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Môi trường và Con người trường - TS. Lê Thị Thanh Mai

 1. Môn học: học: Môi trường và Con người trường và người TS. Lê Thị Thanh Mai 1
 2. Giới thiệu l THỜI LƯỢNG: 3 tín chỉ (45 tiết) l Mã số môn học: MT 03 l ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên thuộc các nhóm ngành không chuyên về Sinh học và Môi trường. l YÊU CẦU l Giáo trình; Tập bài giảng; Bài đọc thêm; Bài tập l Đọc và chuẩn bị bài trước khi lên lớp l Thắc mắc 2
 3. Mục đích của môn học l Cung cấp kiến thức cơ bản về STH và KHMT. l Nâng cao nhận thức cho sinh viên về các vấn đề môi trường; l Trang bị cho sinh viên kỹ năng và khả năng hành động cụ thể vì môi trường, góp phần cùng với chiến lược BVMT & PTBV của nước ta. 3
 4. Đánh giá môn học l THI KẾT THÚC MÔN HỌC: trắc nghiệm, điền khuyết và một câu hỏi nhỏ l ĐIỂM KẾT THÚC MÔN HỌC l Btập, b/cáo/kiểm tra… : 30%-40% l Thi cuối khóa : 70%-60% 4
 5. Liên lạc l Email: appricot2004@yahoo.com l Subject: sinh vien QSK hoac … l Nội dung: trước khi vào nội dung chính cần ghi rõ thông tin của mình: Họ tên, Lớp, MSSV l ĐT: 7242161-1331; 5
 6. NỘI DUNG ¢ Mở đầu ¢ Chương 1: Các nguyên lý cơ bản của STH và khoa học môi trường ¢ Chương 2: Tác động của con người vào môi trường qua các giai đoạn tiến hóa ¢ Chương 3: Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người ¢ Chương 4: Khai thác tài nguyên thiên nhiên ¢ Chương 5: Ô nhiễm môi trường ¢ Chương 6: Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường 6
 7. Nội dung Số Ngày Ghi chú buổi Mở đầu, giới thiệu … 1 22/9 Chương 1 2 29/9 Chương 2 1 13/10 HUNK, Đa dạng sinh học 1 20/10 Làm theo nhóm Thảo luận: Ktế-Mtr, chương 3 1 27/10 Ngnhân, giải pháp.. Chương 4: TNTN 1 03/11 Cô Lan giảng Kiểm tra giữa kỳ 1 10/11 TNTN (tt) 2 01/12 Cô Lan giảng Chương 5: ONMT 2 15/12 Viết bài cuối khóa 2 29/12 Làm theo nhóm Chiến lược BVMT; Ôn tập 1 05/01 7
 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS. Leâ Thò Thanh Mai Giaùo trình Moâi tröôøng vaø con ngöôøi, 2002. TT Phaùt trieån CNTT ÑHQG-HCM (34 Tröông Ñònh, Q3) 2. PGS. Vaên Thaùi vaø taäp theå, 1999 Moâi tröôøng vaø Con ngöôøi. NXB Giaùo duïc 3. Nguyeãn Thò Kim Thaùi, Leâ Hieàn Thaûo, 1999 Sinh thaùi hoïc vaø BVMT. NXB Xaây döïng, Haø Noäi 4. Phaïm Thaønh Hoå, 2000 Nguoàn goác loaøi ngöôøi. NXB Giaùo duïc 5. Traàn Thanh Laâm, 2006 Quaûn lyù moâi tröôøng baèng coâng cuï kinh teá. NXB Lao ñoäng ng ng 8
 9. Khai thác thông tin trên internet (www.google.com.vn) l Vào website sau, ghi nhận những tiện ích chính của chúng l http://www.khoahoc.net/moitruong l http://www.monre.gov.vn l http://www.nea.gov.vn l http://www.thiennhien.net/ l http://www.khoahoc.com.vn/default.asp, Khám phá trí thức nhân loại l http://www.panda.org/, WWF - The Global Conservation Organization l http://www.wri.org, World Resource Institute 9
 10. Bạn sẽ làm gì 10
 11. BẠN SẼ NGHĨ GÌ ??? 1. EÁch coù chaân bò dò taät - thieáu chaân hoaëc nhieàu chaân (1995). Sau quaù trình tìm hieåu ôû California, Iowa, Kansas, Missouri, New York, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ phaùt hieän: z 60% loaøi eách vaø boø saùt ñeàu coù hieän töôïng khoâng bình thöôøng ôû chaân, tay vaø maét. z Khi giaûi phaãu, caùc cô quan beân trong (heä tieâu hoùa, boïng ñaùi, cô quan sinh saûn) cuõng khaùc thöôøng. 11
 12. BẠN SẼ NGHĨ GÌ ??? z Nguyeân nhaân: y Duøng thuoác tröø saâu, dieät coû trong noâng nghieäp, chaát ñoäc töø caùc quaù trình saûn xuaát coâng nghieäp thaûi vaøo nöôùc, khoâng khí, ñaát. y Kim loaïi: arsen, Hg, selen, cadmium töø saûn xuaát coâng nghieäp hoaëc noâng nghieäp. y Tia cöïc tím töø böùc xaï maët trôøi. 2. OÁc böôu vaøng. ð Tìm theâm moät vaøi söï kieän khaùc taïi Vieät Nam vaø thöû giaûi thích theo quan ñieåm veà sinh thaùi. 12
 13. BẠN NGHĨ GÌ ??? 13
 14. BẠN NGHĨ GÌ ??? 14
 15. NGUỒN TÀI NGUYÊN LIÊN QUAN ĐẾN CON NGƯỜI Thành phần Vật lý Sinh học tự nhiên của đất, đá, SQ VSV, nấm, không khí, TV, ĐV nước Con thác, Khai người Khaisử dụng mức thác quá Bền vững Hóa học Phá hủy Nguyên tố, hợp chất, chất DD 15
 16. Sơ lược n Bắt đầu được quan tâm vào cuối thế kỷ XVIII do quá trình khai thác tài nguyên, CNH, ĐTH ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ ® chỉ giới hạn trong phạm vi một số quốc gia. n Một số nghiên cứu về sự phá hủy môi trường đã được thực hiện. n Các nhà bảo tồn hiểu được mối liên hệ giữa sự phá rừng, suy thoái đất và thay đổi khí hậu. 16
 17. Sơ lược n Thập niên 60-70, những vấn đề về môi trường và con người ngày càng bức xúc hơn. n Hội nghị quốc tế về môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại Stockholm, 1972. 17
 18. Sơ lược • Từ thập niên 80, vấn đề môi trường trở thành vấn đề chung của toàn cầu. – Các quốc gia đua nhau tái thiết và tiến lên con đường công nghiệp hóa và đô thị hóa sau thế chiến thứ II. – Hậu quả chiến tranh. – Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 18
 19. Khoa học môi trường l Là ngành khoa học đa ngành, nghiên cứu có hệ thống về môi trường sống và vị trí chính xác của con người trong môi trường. l Trang bị cho con người nhận thức đúng về thế giới tự nhiên và các tác động của con người lên môi trường nhằm: l Nâng cao nhận thức của con người. l Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. l Giải quyết mối quan hệ giữa môi trường và con người trong đó con người là vị trí trung tâm. 19
 20. Các lĩnh vực l Khoa học cơ bản về môi trường: n/c chung về môi trường trong mối quan hệ tương tác giữa con người và môi trường. l Kỹ thuật môi trường: n/c đánh giá các tác động môi trường, các biện pháp kỹ thuật xử lý và kiểm soát môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, BVMT. l Kinh tế môi trường: khai thác, sử dụng hợp lý các loại tài nguyên thiên nhiên, quản trị môi trường bằng các biện pháp kinh tế-hành chính. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản