intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - ĐH Ngân hàng

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
81
lượt xem
10
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - ĐH Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Các nghiệp vụ kinh doanh khác thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trình bày nội dung về nghiệp vụ đầu tư, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, nghiệp vụ kinh doanh khác. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - ĐH Ngân hàng

  1. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Chương 4: CÁC NGHI P V KINH DOANH KHÁC I- NGHI P V ð U TƯ II- NGHI P V KINH DOANH NGO I H I III- NGHI P V KINH DOANH KHÁC 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 1 I- NGHI P V Đ U TƯ 1- ð U GIÁ GI Y T CÓ GIÁ DO CHÍNH PH PHÁT HÀNH 2- THAM GIA NGHI P V TH TRƯ NG M 3- NGHI P V ð U TƯ TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHOÁN 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 2 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 1
  2. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung II- NGHI P V KINH DOANH NGO I H I 1- NGHI P V GIAO NGAY (SPOT) 2- NGHI P V KINH DOANH CHÊNH L CH GIÁ (ARBITRAGE) 3- NGHI P V KỲ H N (FORWARD) 4- NGHI P V HOÁN ð I (SWAP) 5- NGHI P V GIAO SAU (FUTURE) 6- NGHI P V QUY N CH N (OPTION) 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 3 1- Nghi p v giao ngay (Spot) Khái ni m: M t giao d ch ngo i h i giao ngay (Forex Spot transaction) là giao d ch trong ñó hai bên th a thu n mua bán ngo i h i theo t giá ñư c th a thu n ngày hôm nay và vi c giao hàng-thanh toán ñư c th c hi n trong vòng hai ngày làm vi c ti p theo. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 4 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 2
  3. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 1- Nghi p v giao ngay (Spot) Nh ng khái ni m c n chú ý: Ngày giao d ch (ngày ký h p ñ ng). Ngày giá tr (ngày th c hi n h p ñ ng): - Tod; - Tom; - Spot/Next; - Không ghi chú. Niêm y t t giá: Spot Bid Rate – Spot Ask Rate. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 5 2- Nghi p v kinh doanh chênh l ch t giá (Arbitrage) Khái ni m: Kinh doanh chênh l ch t giá là quá trình lo i b s không th ng nh t v t giá, là ho t ñ ng thu l i nhu n d a vào s không th ng nh t v t giá gi a các th trư ng. ði u ki n kinh doanh Arbitrage: - Có s không th ng nh t v t giá gi a các th trư ng; - Ch m d t cơ h i kinh doanh khi t giá gi a các th trư ng ñư c ñi u ti t tr v m c cân b ng; - ðòi h i y u t “ch p nhoáng”. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 6 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 3
  4. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 2- Nghi p v kinh doanh chênh l ch t giá (Arbitrage) Các hình th c kinh doanh Arbitrage: - Mua bán m t lo i ti n t căn c vào chênh l ch t giá gi a hai th trư ng. - Mua bán căn c vào s không th ng nh t v t giá gi a 3 lo i ti n t trên các th trư ng (triangular arbitrage). 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 7 3- Giao d ch ngo i h i Kỳ h n (Forward) Khái ni m: Giao d ch ngo i h i kỳ h n là giao d ch mua bán ngo i t trong ñó t giá ñư c hai bên th a thu n ngày hôm nay và vi c giao hàng – thanh toán ñư c th c hi n t i m c t giá ñó vào m t ngày xác ñ nh trong tương lai. Ngày xác ñ nh này ph i cách ngày ký k t h p ñ ng nhi u hơn 2 ngày làm vi c. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 8 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 4
  5. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 3- Giao d ch ngo i h i Kỳ h n (Forward) Đ c trưng: - Hai bên mua bán b ràng bu c b i h p ñ ng; - Kỳ h n tùy th a thu n; - Giao d ch phi t p trung; - Không chu n hóa các y u t giao d ch. - T giá th a thu n trong h p ñ ng ñư c g i là t giá kỳ h n. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 9 4- Giao d ch ngo i h i hoán đ i (Swap) Khái ni m: Giao d ch ngo i h i hoán đ i là giao d ch trong đó m t bên đ ng ý bán cho bên kia m t đ ng ti n nh t đ nh t i m t th i đi m nh t đ nh và đ ng th i cam k t mua l i chính đ ng ti n đó vào m t th i đi m khác trong tương tai v i m c t giá th a thu n trư c. Hoán đ i ngo i t là m t giao d ch kép k t h p c a Bán Spot/Forward – Mua Forward ho c Mua Spot/Forward – Bán Forward. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 10 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 5
  6. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 4- Giao d ch ngo i h i hoán đ i (Swap) Đ c trưng: - Đ ng ti n và t giá mua bán đư c th a thu n đ ng th i ngày hôm nay trong m t h p đ ng. - S lư ng mua bán là b ng nhau trong c 2 v (Spot và Forward). - Ngày giá tr c a giao d ch mua vào khác v i ngày giá tr c a giao d ch bán ra. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 11 5- Giao d ch tương lai (Future) Khái ni m: Là h p đ ng kỳ h n đư c tiêu chu n hóa v s lư ng và th i h n giao hàng. Đ c trưng: - Giao d ch t p trung t i sàn v i nh ng tiêu chu n v s lư ng và th i gian do sàn giao d ch quy đ nh. - Nghĩa v h p đ ng đư c b o đ m b i công ty thanh toán bù tr . - Có quy n tháo g nghĩa v h p đ ng (tr ng thái ngo i t thay đ i liên t c m i ngày trong su t th i h n c a h p đ ng). 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 12 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 6
  7. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 6- Giao d ch quy n ch n (Option) Khái ni m: Quy n ch n ti n t là m t h p đ ng trong đó ngư i mua quy n ch n tr cho ngư i bán m t kho n ti n đư c g i là phí quy n ch n đ có quy n ch không ph i nghĩa v : - Mua ho c bán m t lư ng ti n t nh t đ nh; - V i m t m c t giá nh t đ nh đư c xác đ nh và th a thu n ngay t i th i đi m ký k t h p đ ng; - Ho c vào m t ngày xác đ nh trong tương lai ho c vào b t c th i đi m nào k t sau khi ký h p đ ng cho đ n m t ngày xác đ nh trong tương lai. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 13 6- Giao d ch quy n ch n (Option) Các lo i quy n ch n: Quy n ch n mua (Call option) là h p đ ng trong đó ngư i mua quy n ch n sau khi tr kho n phí nh t đ nh cho ngư i bán quy n ch n, có quy n mua t ngư i bán quy n ch n đ ng ti n cơ s v i m t s lư ng nh t đ nh t i m c t giá c đ nh đã đư c th a thu n t trư c trong m t kho ng th i gian nh t đ nh hay t i m t th i đi m xác đ nh trong tương lai. Trong h p đ ng quy n ch n mua, ngư i bán có nghĩa v bán đ ng ti n liên quan n u ngư i mua quy t đ nh th c hi n quy n ch n. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 14 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 7
  8. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung 6- Giao d ch quy n ch n (Option) Các lo i quy n ch n: Quy n ch n bán (Put option) là h p đ ng trong đó ngư i mua quy n ch n sau khi tr kho n phí nh t đ nh cho ngư i bán quy n ch n, có quy n bán cho ngư i bán quy n ch n đ ng ti n cơ s v i m t s lư ng nh t đ nh t i m c t giá c đ nh đã đư c th a thu n t trư c trong m t kho ng th i gian nh t đ nh hay t i m t th i đi m xác đ nh trong tương lai. Trong h p đ ng quy n ch n bán, ngư i bán có nghĩa v mua đ ng ti n liên quan n u ngư i mua quy t đ nh th c hi n quy n ch n. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 15 6- Giao d ch quy n ch n (Option) Đ c trưng: - Đ ng ti n ch n mua/ bán quy ư c là đ ng y t giá; - Quy n ch n v a có th giao d ch th trư ng t p trung và phi t p trung; - S d ng nh m m c tiêu b o hi m t giá và ki m l i nhu n d a trên xu hư ng bi n đ ng thu n l i c a t giá. 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 16 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 8
  9. Truong Dai hoc Ngan hang - Khoa Tin dung Các d ch v tài chính khác • D ch v ngân qu • D ch v tư v n • D ch v y thác (tín thác) và ñ i lý. • Môi gi i tài chính 5/31/2011 BankingUniversity_BinhAn 17 Nghiep vu Ngan hang thuong mai 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2