Bài giảng Ngữ văn lớp 9 Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - GV. Minh Nguyễn Thị Loan

Chia sẻ: Nguyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

1
256
lượt xem
17
download

Bài giảng Ngữ văn lớp 9 Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - GV. Minh Nguyễn Thị Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngữ văn lớp 9 Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh do GV. Minh Nguyễn Thị Loan biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh nắm được những kiến thức sử dụng biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Bên cạnh đó, bài giảng giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu trong việc thiết kế bài giảng của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngữ văn lớp 9 Tiết 4: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - GV. Minh Nguyễn Thị Loan

 1. Gi¸o viªn: Minh NguyÔn ThÞ Loan Häc sinh Líp 9A,d
 2. KiÓm tra bµi c ò ë c h­¬ng TËp lµm v¨n líp 8 e m ®· häc thÓ lo ¹i v¨n ThuyÕt minh. §©y lµ thÓ v¨n nh­ thÕ nµo ? Mô c ®Ýc h? Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh nµo ?
 3. TiÕt 4: Sö dông mé t s è biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh
 4. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t 1. ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh s è biÖn ph¸p a. Kh¸i niÖm: ng hÖ thuËt Lµ kiÓu VB th«ng dô ng tro ng mäi lÜnh vùc tro ng v¨n b¶n ®ê i s è ng nh»m c ung c Êp tri thø c kh¸c h quan thuyÕt minh vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh c hÊt, ng uyªn nh©n...c ña c ¸c hiÖn t­îng vµ s ù vËt tro ng tù nhiªn, x· hé i b»ng ph­¬ng thø c tr×nh bµy, g iíi thiÖu, g i¶i thÝc h. b. Mô c ®Ýc h: §¸p ø ng ®­îc nhu c Çu hiÓu biÕt, c ung c Êp c ho c o n ng ­ê i nh÷ng tri thø c tù nhiªn vµ x· hé i, ®Ó c ã thÓ vËn dô ng vµo phô c vô lîi Ýc h c ña m×nh.
 5. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t s è 1. ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n c .TÝnh c hÊt b¶n thuyÕt minh ­ Giíi thiÖu s ù vËt, hiÖn t­îng tù nhiªn, x· hé i. ­ TÝnh c hÊt c ña VB thuyÕt minh lµ x¸c thùc , kho a häc vµ râ rµng ®ång thê i c ò ng c Çn hÊp dÉn. V× vËy VB thuyÕt minh s ö dô ng ng «n ng ÷ c hÝnh x¸c , c « ®é ng , c hÆt c hÏ vµ s inh ®é ng . d. Ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh Ph­¬ng ph¸p nªu ®Þnh ng hÜa, g i¶i thÝc h, liÖt kª, nªu vÝ dô , dïng s è liÖu, s o s ¸nh, ®è i c hiÕu, ph©n tÝc h, ph©n lo ¹i...
 6. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t 1. ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh s è biÖn ph¸p 2. V¨n b¶n thuyÕt minh s ö dô ng mé t s è biÖn ng hÖ thuËt ph¸p ng hÖ thuËt. tro ng v¨n b¶n a. V¨n b¶n mÉu: thuyÕt minh H¹ Lo ng ­®¸ vµ n­íc ­ §è i t­îng thuyÕt minh: S ù k× l¹ c ña §¸ vµ n­íc ë H¹ Lo ng (vÊn ®Ò trõ u t­îng b¶n c hÊt c ña s inh vËt.) ­ Ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh: KÕt hîp g i¶i thÝc h nh÷ng kh¸i niÖm trõ u t­îng , miªu t¶ s ù vËn ®é ng c ña n­íc
 7. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËttËp v¨n b¶n thuyÕt minh 1. ¤n tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh 2. V¨n b¶n thuyÕt minh s ö dông mé t s è biÖn ph¸p i.t×m hiÓu bµi. nghÖ thuËt. S ö dô ng mé t a. V¨n b¶n mÉu: H¹ Long­®¸ vµ n­íc s è biÖn ph¸p Sù k× l¹ c ña H¹ Lo ng : ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n +Sù thuyÕt minh s ¸ng t¹o c ña n­íc lµm c ho ®¸ s è ng dËy linh ho¹t, c ã t©m hån. ­ §¸ c ã tuæ i: giµ trÎ... ­ §¸ c ã t©m hån, tÝnh c ¸c h: tinh nghÞc h , nghiªm trang... ­ §¸ c ã c ¶m xóc : vui, buån... ­ §¸ biÕt tô häp: trß c huyÖn... +N­íc t¹o nªn s ù di c huyÓn... +Tuú the o gãc ®é vµ tè c ®é di c huyÓn. + Tuú the o h­íng ¸nh s ¸ng räi vµo c hóng.
 8. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t 1. ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh s è biÖn ph¸p 2. V¨n b¶n thuyÕt minh s ö dô ng mé t s è biÖn ng hÖ thuËt ph¸p ng hÖ thuËt. tro ng v¨n b¶n a. V¨n b¶n mÉu: thuyÕt minh H¹ Lo ng ­®¸ vµ n­íc BiÖn p h¸p t­ë ng t­îng , liª n t­ë ng : t­ë ng t­îng nh÷ng c ué c d ¹o c h¬i (c ¸c kh¶ n¨ng d ¹o c h¬i), kh¬i g îi nh÷ng c ¶m g i¸c c ã thÓ c ã, d ïng p hÐp nh©n ho ¸ ®Ó t¶ c ¸c ®¶o ®¸. Lµm næ i b Ët s ù k× l¹ c ña H¹ Lo ng
 9. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t 1. ¤n tËp v¨n b¶n thuyÕt minh s è biÖn ph¸p 2. V¨n b¶n thuyÕt minh s ö dô ng mé t s è biÖn ng hÖ thuËt ph¸p ng hÖ thuËt. tro ng v¨n b¶n a. V¨n b¶n mÉu: thuyÕt minh H¹ Lo ng ­®¸ vµ n­íc ­ BPNT lµm c ho bµi v¨n TM thªm s inh ®é ng . Lµm næ i bËt ®Æc ®iÓm c ña ®è i t­îng .
 10. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh i.t×m hiÓu bµi. Bµi 1: S ö dô ng mé t s è V¨n b¶n: Ng äc Ho µng xö té i ruåi xanh. biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n TÝnh c hÊt thuyÕt minh c ña v¨n b¶n thÓ b¶n thuyÕt minh. hiÖn : II. LuyÖn tËp V¨n b¶n g iíi thiÖu vÒ lo µi Ruåi c ã tÝnh hÖ thè ng : nh÷ng tÝnh c hÊt c hung : vÒ hä, g iè ng , lo µi, vÒ c ¸c tËp tÝnh s inh s è ng , s inh ®Î, ®Æc ®iÓm c Êu t¹o c ¬ thÓ... * Cung c Êp c ¸c kiÕn thø c ®¸ng tin c Ëy vÒ lo µi ruåi, ý thø c g i÷ g ×n vÖ s inh, phßng bÖnh, ý thø c diÖt ruåi.
 11. TiÕt 4: S ö dô ng mé t s è biÖn ph¸p ng hÖ thuËt tro ng v¨n b¶n thuyÕt minh Bµi 1: i.t×m hiÓu bµi. S ö dô ng mé t s è V¨n b¶n: Ng äc Ho µng xö té i ruåi xanh. biÖn ph¸p ng hÖ * C¸c ph­¬ng ph¸p thuyÕt minh ®· ®­îc s ö thuËt tro ng v¨n dô ng : ®Þnh ng hÜa (thué c hä c «n trïng hai b¶n thuyÕt minh. II. LuyÖn tËp c ¸nh...); ph©n lo ¹i c ¸c lo ¹i ruåi; nªu s è liÖu (s è vi khuÈn, s è l­îng s inh s ¶n c ña mé t c Æp ruåi); liÖt kª (m¾t l­íi, c h©n tiÕt ra c hÊt dÝnh...) ... * NÐt ®Æc biÖt c ña bµi thuyÕt minh VÒ h×nh thø c : v¨n b¶n nh­ b¶n t­ê ng thuËt vÒ mé t phiªn to µ. ­VÒ c Êu tró c : nh­ biªn b¶n mé t c ué c tranh luËn vÒ ph¸p lÝ ­ VÒ né i dung : nh­ mé t c ©u c huyÖn kÓ vÒ lo µi Ruåi . * C¸c biÖn ph¸p ng hÖ thuËt: kÓ c huyÖn miªu
 12. ­N¾m c h¾c né i dung c ña bµi häc . ­Ho µn thµnh c ¸c bµi tËp c ßn l¹i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản