intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 7: Xử lý và phân tích số liệu

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
59
lượt xem
3
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 7: Xử lý và phân tích số liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 cung cấp kiến thức cơ bản về xử lý và phân tích số liệu. Chương này trình bày những nội dung như: Xử lý thông tin thông tin định lượng, ứng dụng excel trong nghiên cứu khoa học môi trường, vẽ đồ thị trong excel, vẽ đồ thị trong N-graph, biện luận kết quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 7: Xử lý và phân tích số liệu

Xöû lyù vaø phaân tích soá<br /> lieäu<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. HCM<br /> <br /> Thieát keá vaø phaùt trieån<br /> caùc coâng cuï khaûo saùt<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> baûng caâu hoûi<br /> <br /> Phaùt trieån keá<br /> hoaïch phoûng vaán<br /> <br /> Caùc nguoàn<br /> döõ lieäu<br /> <br /> Choïn maãu<br /> <br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> <br /> Thieát keá<br /> khaûo saùt<br /> <br /> Ñònh löôïng<br /> <br /> Caùc phaân tích<br /> ban ñaàu<br /> <br /> Phaân tích<br /> <br /> Phaân tích döõ lieäu<br /> <br /> Caùc keát quaû<br /> <br /> Ñònh tính<br /> <br /> Thaûo luaän vaø<br /> phaùt trieån moâ hình<br /> <br /> Caùc böôùc thieát keá moät nghieân cöùu<br /> <br /> Xöû lyù thoâng tin ñònh löôïng<br /> •<br /> <br /> Thieát laäp haøm soá, choïn bieán<br /> <br /> •<br /> <br /> Xöû lyù thoáng keâ<br /> Giaù trò trung bình<br /> Ñoä leäch chuaån (phaûn aûnh ñoä bieán thieân cuûa moät<br /> soá caù nhaân trong moät quaàn theå)<br /> Sai soá chuaån (phaûn aùnh ñoä giao ñoäng cuûa caùc soá<br /> trung bình choïn töø quaàn theå)<br /> <br /> Xöû lyù thoâng tin ñònh löôïng<br /> •<br /> <br /> Baûng soá lieäu (baûng soá lieäu maãu)<br /> <br /> ÖÙng duïng excel trong NCKHMT<br /> •<br /> <br /> ÖÙng duïng excel trong xöû lyù soá lieäu<br /> <br /> •<br /> <br /> Nhaäp soá lieäu (baøi taäp)<br /> <br /> •<br /> <br /> Xöû lyù soá lieäu (baøi taäp)<br /> Duøng haøm soá coù saün trong excel<br /> Nhaäp theâm haøm soá ñeå xöû lyù soá lieäu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2