Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
24
lượt xem
1
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược cung cấp cho người học các khái niệm về chiến lược và quản lý chiến lược, quy trình tư duy chiến lược, các cấp quản lý chiến lược, các giai đoạn và hoạt động trong quá trình quản lý chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Giới thiệu về quản lý chiến lược - Lại Văn Tài

QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> GV: LẠI VĂN TÀI<br /> <br /> GIÔÙI THIEÄU VEÀ<br /> QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC<br /> Noäi dung caàn naém:<br /> - Caùc khaùi nieäm veà chieán löôïc vaø quaûn lyù chieán löôïc<br /> - Quy trình tö duy chieán löôïc<br /> - Caùc caáp quaûn lyù chieán löôïc<br /> - Caùc giai ñoaïn vaø hoaït ñoäng trong quaù trình QLCL<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM VEÀ<br /> QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> ÑÒNH NGHÓA CHIEÁN LÖÔÏC<br /> “Chieán löôïc laø nhöõng quyeát ñònh, nhöõng haønh ñoäng hoïaêc nhöõng<br /> keá hoïach lieân keát vôùi nhau ñöôïc thieát keá ñeå ñeà ra vaø thöïc hieän<br /> nhöõng muïc tieâu cuûa toå chöùc”<br /> “Chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn<br /> cuûa coâng ty, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng<br /> vaø phaân boå caùc taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu<br /> ñoù” (Alfred Chander)<br /> “Chieán löôïc laø moät daïng thöùc hoaëc moät keá hoïach phoái hôïp caùc<br /> muïc tieâu chính, caùc chính saùch vaø caùc trình töï haønh ñoäng thaønh<br /> moät toång theå thoáng nhaát” (James B. Quinn)<br /> <br /> ÑÒNH NGHÓA CHIEÁN LÖÔÏC<br /> “Chieán löôïc laø moät keá hoïach mang tính thoáng nhaát, tính toøan<br /> dieän, vaø tính phoái hôïp, ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc<br /> tieâu cô baûn cuûa coâng ty seõ ñöôïc thöïc hieän” (William J Glueck)<br /> “Chieán löôïc laø taäp hôïp nhöõng quyeát ñònh vaø haønh ñoäng höôùng<br /> muïc tieâu ñeå caùc naêng löïc vaø nguoàn löïc cuûa toå chöùc ñaùp öùng<br /> ñöôïc nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc beân ngoøai” (Phaïm Lan Anh,<br /> 2000)<br /> “Chieán löôïc laø moät keá hoaïch toång theå xuyeân suoát cho thaáy ñöôïc<br /> doanh nghieäp ñaït ñöôïc söù maïng vaø muïc tieâu nhö theá naøo. Noù<br /> nhaèm toái ña hoùa lôïi theá caïnh tranh cuõng nhö giaûm thieåu nhöõng<br /> baát lôïi cuûa coâng ty” (Wheleen & Hunger)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản