Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 Giới thiệu quản lý chiến lược - TS. Lê Thành Long

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
53
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 Giới thiệu quản lý chiến lược - TS. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 Giới thiệu quản lý chiến lược nhằm trình bày về sự tiến triển của quản lý chiến lược. Như thế nào là chiến lược? Quản lý chiến lược? Quy trình quản lý chiến lược. Lợi ích và thách thức của quản lý chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 1 Giới thiệu quản lý chiến lược - TS. Lê Thành Long

 1. QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. Muïc tieâu moân hoïc Khaùi nieäm cô baûn veà chieán löôïc vaø quaûn lyù chieán löôïc vaø caùch tieáp caän heä thoáng veà quaûn lyù chieán löôïc Coâng cuï hoã trôï cho vieäc nghieân cöùu vaø thöïc haønh quaûn lyù chieán löôïc. Khaû naêng phaân tích vaø ñaùnh giaù moâi tröôøng aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty Khaû naêng hoaïch ñònh nhöõng chieán löôïc kinh doanh, chieán löôïc caïnh tranh hieäu quaû vaø ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa coâng ty. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 2
 3. Noäi dung Chöông 1: Giôùi thieäu quaûn lyù chieán löôïc Chöông 2: Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi Chöông 3: Phaân tích moâi tröôøng noäi boä Chöông 4: Thoâng tin chieán löôïc vaø döï baùo Chöông 5: Xaây döïng chieán löôïc cho coâng ty ñôn ngaønh Chöông 6: Xaây döïng chieán löôïc cho coâng ty ña ngaønh Chöông 7: Trieån khai chieán löôïc Chöông 8: Kieåm soaùt, ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 3
 4. Taøi lieäu tham khaûo Hoaïch Ñònh Chieán Löôïc theo Quaù Trình – Rudolf Gruenig – Phaïm Ngoïc Thuyù, Leâ Thaønh Long vaø Voõ Vaên Huy dòch, NXB KHKT, 2003 Khaùi luaän vaø Quaûn trò chieán löôïc – Fred R. David – Tröông Coâng Minh dòch, NXB Thoáng Keâ - 2001 Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh – Garry D. Smith vaø coäng söï, Buøi Vaên Ñoâng dòch, NXB Thoáng Keâ, 2000 Essentials of Strategic Management – Hunger J. David, Thomas L. Wheelen 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 4
 5. Yeâu caàu Ñi hoïc ñaày ñuû Ñoïc baøi giaûng vaø taøi lieäu Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän vaø tình huoáng Tham gia thaûo luaän treân lôùp Noäp baøi taäp ñaày ñuû Thi ñuùng giôø, nghieâm tuùc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 5
 6. Hình thöùc ñaùnh giaù Hình thöùc thi: vieát + case Baøi taäp nhoùm: 20 % Baøi taäp caù nhaân: 10 % Thi cuoái kyø: 70 % Löu yù: Ñieåm BT nhoùm hoaëc BT caù nhaân = 0 toång ñieåm = 0 !!! 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 6
 7. Baøi taäp nhoùm Moãi nhoùm seõ nhaän ñöôïc moät tình huoáng chieán löôïc. Nhieäm vuï bao goàm: Dòch & Toùm taét sô löôïc veà tình huoáng Tieán haønh phaân tích tình huoáng Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng cuûa tình huoáng Xaùc ñònh vaán ñeà chieán löôïc maø tình huoáng ñang gaëp phaûi (problems) Nhaän xeùt/Kieán nghò caùch giaûi quyeát (solutions) Baøi hoïc kinh nghieäm Baùo caùo vaø thaûo luaän Noäp baùo caùo (baûn in+files) vaøo buoåi hoïc 11 Baùo caùo tình huoáng buoåi hoïc 12, 13 & 14 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 7
 8. Baøi taäp caù nhaân Moãi caù nhaân choïn moät cty Vieät Nam hoaëc ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Nhieäm vuï bao goàm: Moâ taû sô löôïc veà coâng ty (chöùc naêng nhieäm vuï, lòch söû hình thaønh, caáu truùc toå chöùc, saûn phaåm, khaùch haøng, keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, …) Löïa choïn 1 Phaân tích vaø ñaùnh giaù moâi tröôøng vó moâ vaø taùc nghieäp cuûa coâng ty ñeå chæ ra cô hoäi vaø nguy cô ñoái vôùi coâng ty HOAËC ngaønh coâng nghieäp Kieán nghò keá hoaïch taän duïng cô hoäi, giaûm thieåu nguy cô ñoái vôùi coâng ty HOAËC ngaønh coâng nghieäp Löïa choïn 2 Phaân tích vaø ñaùnh giaù moâi tröôøng coâng ty ñeå chæ ra ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty Kieán nghò keá hoaïch phaùt huy ñieåm maïnh vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty cho söï thaønh coâng cuûa coâng ty Yeâu caàu tieåu luaän Toái thieåu 15 trang (phaàn noäi dung chính) Noäp vaøo bu i h c 15 (noäp cho lôùp tröôûng, coù kyù teân xaùc nhaän) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 8
 9. Lieân heä TS. Leâ Thaønh Long Ban Phaùt trieån vaø Quaûn lyù Döï aùn Ñaïi hoïc Quoác gia – Tp. Hoà Chí Minh Email: lethanhlong.sg@gmail.com Phone: 7242181 – 1456 Mobile: 0918041187 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 9
 10. Kyø voïng vaø Kieán nghò Kyø voïng: Kieán nghò: 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 10
 11. GIÔÙI THIEÄU QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC TS. LEÂ THAØNH LONG
 12. Noäi dung Söï tieán trieån cuûa quaûn lyù chieán löôïc Chieán löôïc? Quaûn lyù chieán löôïc? Qui trình quaûn lyù chieán löôïc Ba nhieäm vuï xaây döïng chieán löôïc Xaây döïng taàm nhìn vaø nhieäm vuï chieán löôïc Xaùc ñònh muïc tieâu Hình thaønh chieán löôïc Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chieán löôïc coâng ty Lôïi ích vaø thaùch thöùc cuûa quaûn lyù chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 12
 13. Tieán trieån cuûa lyù thuyeát quaûn lyù chieán löôïc GÑ 3 Quaûn Söï toång hôïp cuûa lyù hoaïch ñònh chieán löôïc chieán vaøo quaûn lyù chieán löôïc löôïc GÑ 1 Truyeàn baù caùc phöông phaùp toå GÑ 2 Hoaïch hôïp kinh doanh Gia taêng taäp Ñònh ñeå hoaïch ñònh ôû trung vaùo caùc chieán caáp coâng ty chieán löôïc ôû caáp hoaït ñoäng kinh GÑ 4 löôïc doanh Phaân tích vaø hoaïch ñònh caùc nguoàn löïc GÑ Khôûi ñaàu Hoaïch ñònh daøi Hoaïch haïn döïa treân Ñònh phaân tích khoaûng daøi haïn caùch toàn taïi vaø ma traän ña daïng hoùa 1970 1980 1990 2000 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 13
 14. Chieán löôïc laø gì? ??? ??? ??? 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 14
 15. Chieán löôïc laø gì? “Chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa coâng ty, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boå caùc taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù” (Alfred Chandler) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 15
 16. Chieán löôïc laø gì? “Chieán löôïc laø moät daïng thöùc hoaëc moät keá hoaïch phoái hôïp caùc muïc tieâu chính, caùc chính saùch vaø caùc trình töï haønh ñoäng thaønh moät toång theå thoáng nhaát” (James B. Quinn) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 16
 17. Chieán löôïc laø gì? “Chieán löôïc laø moät keá hoaïch mang tính thoáng nhaát, tính toaøn dieän, vaø tính phoái hôïp, ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa coâng ty seõ ñöôïc thöïc hieän” (William J. Glueck) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 17
 18. Chieán löôïc laø gì? Phöông Muïc tieâu höôùng haønh ñoäng Phaân boå nguoàn löïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 18
 19. Quaûn lyù chieán löôïc? “Quaûn lyù chieán löôïc (Strategic Management) laø moät ngheä thuaät vaø khoa hoïc thieát laäp, thöïc hieän vaø ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh lieân quan nhieàu chöùc naêng cho pheùp moät toå chöùc ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra” (Fred R. David) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 19
 20. Chieán löôïc kinh doanh & Chieán löôïc quaân söï Töông ñoàng: muïc tieâu, nhieäm vuï, phaân tích moâi tröôøng, … Yeáu toá thaønh coâng: ñaùp öùng & thích nghi vôùi söï thay ñoåi lieân tuïc cuûa moâi tröôøng Khaùc nhau cô baûn: Kinh doanh → caïnh tranh Quaân söï → maâu thuaãn, ñoái khaùng Luoân thích nghi vôùi söï thay ñoåi Luoân caûi thieän ñeå thaønh coâng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản