intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
41
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị so sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC<br /> & CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIẾP THỊ<br /> <br /> So sánh xây dựng và triển khai chiến lƣợc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Xây dựng<br /> Quyết định vai trò vị trí<br /> các lực lượng trước khi<br /> hành động<br /> Tập trung vào hiệu quả<br /> Tập trung vào tư duy<br /> Đòi hỏi kỹ năng trực giác<br /> và phân tích tốt<br /> Thường chỉ điều phối<br /> một số ít người<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Triển khai<br /> Quản lý các lực lượng<br /> trong khi thực thi chiến<br /> lược<br /> Tập trung vào hiệu năng<br /> Tập trung vào vận hành<br /> Đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo<br /> và động viên tốt<br /> Yêu cầu điều phối rất<br /> nhiều người<br /> <br /> TRIEÅN KHAI CHIEÁN LÖÔÏC<br /> Laø taäp hôïp cuûa caùc hoaït ñoäng<br /> löïa choïn caàn cho vieäc thöïc hieän<br /> moät keá hoaïch chieán löôïc. Noù laø<br /> keá hoaïch maø caùc chieán löôïc vaø<br /> chính saùch ñöôïc thöïc hieän qua<br /> vieäc phaùt trieån caùc chöông trình,<br /> ngaân saùch vaø thuû tuïc<br /> 3 vaán ñeà quan taâm:<br /> - Who do?<br /> - Do What?<br /> - How to do?<br /> <br /> ‘I guess we should start doing what<br /> we wrote in the strategic plan …’<br /> <br /> The strategy gap<br /> <br /> Strategy<br /> <br /> Execution<br /> <br /> “In too many companies there is a grand, and overly vague,<br /> long-term goal on one hand…and detailed short-term<br /> budgets and annual plans on the other hand … with nothing<br /> in between to link the two together<br /> <br /> … the long term doesn’t start at year five of the current<br /> strategic plan. It starts right now!”<br /> Competing for the Future by Gary Hamel and C.K. Prahalad (Harvard Business Press)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản