Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - TS. Lê Thành Long

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
49
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - TS. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 Triển khai chiến lược nhằm trình bày về mục tiêu ngắn hạn, chiến thuật chức năng, phân phối nguồn lực, cấu trúc tổ chức, kế hoạch ngân sách. Chính sách và các hệ thống hỗ trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 7 - TS. Lê Thành Long

 1. TRIEÅN KHAI CHIEÁN LÖÔÏC TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. NOÄI DUNG Muïc tieâu ngaén haïn Chieán thuaät chöùc naêng Phaân phoái nguoàn löïc Caáu truùc toå chöùc Keá hoaïch ngaân saùch Chính saùch vaø caùc heä thoáng hoã trôï Leadership Vaên hoùa coâng ty Nhöõng haïn cheá trong thöïc thi chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 2
 3. MUÏC TIEÂU NGAÉN HAÏN Muïc tieâu ngaén haïn laø nhöõng keát quaû coù theå ñaït ñöôïc cho khoaûng thôøi gian 1 naêm hoaëc ngaén hôn Muïc tieâu ngaén haïn laø nhaèm xaùc ñònh caùc keát quaû coù theå ño ñöôïc cuûa caùc keá hoaïch haønh ñoäng (action plans) hoaëc caùc hoaït ñoäng chöùc naêng (functional activities). Xaây döïng muïc tieâu ngaén haïn coù theå phaùt sinh vaán ñeà vaø maâu thuaån tieàm taøng trong coâng ty 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 3
 4. YEÂU CAÀU CUÛA MUÏC TIEÂU NGAÉN HAÏN Tính ño löôøng Caùc hoaït ñoäng coù theå ño ñöôïc Caùc keát quaû coù theå ño ñöôïc Öu tieân Xeáp haïng ñôn giaûn Öu tieân lieân quan / troïng soá Gaén vôùi muïc tieâu daøi haïn Taùc ñoäng töø treân xuoáng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 4
 5. VÍ DUÏ MUÏC TIEÂU DAØI HAÏN VAØ NGAÉN HAÏN Caùc muïc tieâu cuûa coâng ty Northern Telecom, Inc Muïc tieâu daøi haïn Muïc tieâu ngaén haïn 1. Ñöa ra caùc loaïi saûn phaåm vaø dòch 1. Taêng thu nhaäp 20% ñeán 25% vuï môùi giuùp cho caùc toå chöùc vaø caù 2. Ñaàu tö 10% toång doanh thu cho coâng taùc nhaân treân khaép theá giôùi thoâng tin nghieân cöùu phaùt trieån. lieân laïc vôùi nhau moät caùch höõu hieäu 3. Tieáp tuïc phaùt trieån maïng soá dòch vuï toång hôn. hôïp. 2. Môû roäng quan heä vôùi caùc khaùch 4. Tieáp tuïc noã löïc chieám lónh caùc thò tröôøng haøng lôùn, bao goàm caùc coâng ty ñieän môùi ôû nöôùc ngoaøi. thoaïi, caùc ñôn vò vaø toå chöùc söû duïng 5. Caûi thieän söùc caïnh tranh veà giaù thaønh. maùy truyeàn tin vaø caùc khaùch haøng lôùn söû duïng dòch vuï thoâng tin. 3. Caûi thieän vò theá caïnh tranh baèng con ñöôøng xaâm nhaäp vaøo caùc thò tröôøng môùi. 4. Môû roäng caùc phöông tieän nghieân cöùu phaùt trieån. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 5
 6. LÔÏI ÍCH MUÏC TIEÂU NGAÉN HAÏN Muïc tieâu ngaén haïn vaø caùc keá hoaïch haønh ñoäng giuùp: Trieån khai muïc tieâu daøi haïn Phaùt trieån qui trình Phaân coâng traùch nhieäm Cô sôû ñeå kieåm soaùt chieán löôïc Khuyeán khích ñoäng vieân vaø ñaõi ngoä 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 6
 7. CHIEÁN THUAÄT CHÖÙC NAÊNG Chieán thuaät chöùc naêng (Functional Tactics) laø nhöõng hoaït ñoäng chính, thöôøng ngaøy ñöôïc thöïc hieän ôû töøng chöùc naêng cuûa ñôn vò kinh doanh Chieán thuaät chöùc naêng laø hoaït ñoäng chuyeån suy nghó thaønh haønh ñoäng Moãi hoaït ñoäng cuûa chuoãi giaù trò cuûa coâng ty laø nhaèm thöïc hieän chieán thuaät chöùc naêng ñeå hoã trôï cho chieán löôïc cuûa coâng ty vaø hoã trôï vieäc hoaøn thaønh muïc tieâu chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 7
 8. CHIEÁN THUAÄT CHÖÙC NAÊNG Chieán thuaät chöùc naêng khaùc vôùi chieán löôïc coâng ty hoaëc chieán löôïc ñôn vò kinh doanh ôû 3 khía caïnh cô baûn: Khung thôøi gian Tính cuï theå Ñoái töôïng tham gia 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 8
 9. MAÂU THUAÅN MUÏC TIEÂU VAØ MÖÙC ÑOÄ ÖU TIEÂN 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 9
 10. CHIEÁN LÖÔÏC CHO CHÖÙC NAÊNG SAÛN XUAÁT (Production and Operation Strategy) Ñaëc tröng cô baûn cuûa heä thoáng saûn xuaát cuûa coâng ty, tìm kieám moät söï caân baèng toái öu giöõa ñaàu vaøo cuûa ñaàu tö vaø ñaàu ra cuûa saûn xuaát/hoaït ñoäng treân cô sôû ngaén haïn vaø daøi haïn . 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 10
 11. Caùc vaán ñeà caàn phaûi xem xeùt cho chieán löôïc saûn xuaát vaø taùc vuï Qui trình saûn xuaát Ñaëc ñieåm heä thoáng saûn xuaát (ñôn chieác, theo loâ, khoái löôïng lôùn) Qui trình coâng ngheä Boá trí daây chuyeàn saûn xuaát Saûn phaåm 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 11
 12. Caùc vaán ñeà caàn phaûi xem xeùt cho chieán löôïc saûn xuaát vaø taùc vuï Coâng suaát Nhu caàu Ñieåm hoaø voán Tính linh hoaït cuûa hoaït ñoäng saûn xuaát Qui moâ vaø coâng suaát thích hôïp 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 12
 13. Caùc vaán ñeà caàn phaûi xem xeùt cho chieán löôïc saûn xuaát vaø taùc vuï Ñòa ñieåm Nguoàn lao ñoäng Nguoàn nguyeân vaät lieäu Thò tröôøng Chi phí vaän chuyeån Chi phí toàn kho 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 13
 14. Caùc vaán ñeà caàn phaûi xem xeùt cho chieán löôïc saûn xuaát vaø taùc vuï Quaûn lyù saûn xuaát vaø ñieàu haønh Hoaïch ñònh toång hôïp (thay ñoåi nhaân coâng, löôïng toàn kho, hôïp ñoàng phuï, taêng giaõn ca,…) Hoaïch ñònh nhu caàu nguyeân vaät lieäu Quaûn lyù toàn kho (nguyeân vaät lieäu, baùn thaønh phaåm, saûn phaåm, ñieåm ñaët haøng, …) Quaûn lyù baûo trì … 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 14
 15. CHIEÁN LÖÔÏC CHO CHÖÙC NAÊNG MARKETING (Marketing Strategy) Phaân khuùc thò tröôøng laø moät yeáu toá quan troïng trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc: Phaân khuùc ñeå phuø hôïp vôùi chieán löôïc. Söï phaân khuùc thò tröôøng cho pheùp coâng ty coù theå hoaït ñoäng vôùi nhöõng nguoàn löïc haïn cheá vaø caïnh tranh hieäu quaû. Phaân khuùc thò tröôøng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán caùc yeáu toá cuûa marketing –mix (hoãn hôïp tieáp thò): saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái vaø khuyeán maõi. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 15
 16. CHIEÁN LÖÔÏC CHO CHÖÙC NAÊNG MARKETING (Marketing Strategy) Ñònh vò saûn phaåm: Xaùc ñònh vò trí cuûa saûn phaåm/ thöông hieäu (so vôùi ñoái thuû) trong taâm trí khaùch haøng (P. Kotler) Laøm cho saûn phaåm coù hình aûnh rieâng trong nhaän thöùc cuûa khaùch haøng Ñieàu maø khaùch haøng lieân töôûng khi noùi ñeán saûn phaåm. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 16
 17. CHIEÁN LÖÔÏC CHO CHÖÙC NAÊNG MARKETING (Marketing Strategy) Caùc böôùc ñònh vò saûn phaåm: Choïn löïa caùc tieâu chuaån chuû yeáu coù theå phaân bieät roõ raøng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï trong ngaønh. Veõ bieåu ñoà ñònh vò saûn phaåm döïa treân hai thoâng soá tieâu chuaån rieâng bieät naèm treân moãi truïc. Ñaùnh daáu caùc saûn phaåm hay dòch vuï cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn treân 4 goùc chung cuûa ma traän. Xaùc ñònh treân bieåu ñoà caùc khu vöïc maø saûn phaåm/dòch vuï cuûa coâng ty coù khaû naêng caïnh tranh toát nhaát trong thò tröôøng muïc tieâu ñoù. Tìm kieám khoaûng thò tröôøng thích hôïp (Niche) Xaây döïng keá hoaïch marketing ñeå ñònh vò ñuùng ñaén caùc saûn phaåm hay dòch vuï cuûa coâng ty 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 17
 18. Bi u nh v s n ph m (Perceptual map) Supermarkets High A price B C D Wide Narrow product product range range G X F E Low price 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 18
 19. Bi u nh v s n ph m (Perceptual map) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 19
 20. CHIEÁN LÖÔÏC CHO CHÖÙC NAÊNG MARKETING (Marketing Strategy) Hoãn hôïp marketing Chieán löôïc saûn phaåm Chieán löôïc giaù caû Chieán löôïc chieâu thò Chieán löôïc phaân phoái 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản