intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - TS. Lê Thành Long

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
69
lượt xem
12
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - TS. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 Xây dựng chiến lược công ty đa ngành nhằm trình bày về các chiến lược đa dạng hóa, khi nào cần đa dạng hóa, phân tích danh mục đầu tư. Nguyên tắc công hưởng nguồn lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 6 - TS. Lê Thành Long

 1. XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC COÂNG TY ÑA NGAØNH TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. NOÄI DUNG Khi naøo thì neân ña daïng hoùa Caùc chieán löôïc ña daïng hoùa Phaân tích danh muïc ñaàu tö Nguyeân taéc coäng höôûng nguoàn löïc Caùc chieán löôïc ña daïng hoùa Ñaùnh giaù chieán löôïc ña daïng hoùa Moät soá coâng cuï hoã trôï xaây döïng chieán löôïc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 2
 3. Caùc thaønh phaàn chieán löôïc Coâng ty ña ngaønh Loaïi hình ña daïng hoùa Qui moâ ña Ñaùp öùng caùc ñieàu daïng hoùa kieän thay ñoåi Tieáp caän caùc Chieán löôïc Xaây döïng lôïi theá caïnh tranh thoâng nguoàn voán coâng ty qua ña daïng hoùa Caùc böôùc ñi loaïi Caùc böôùc ñi taêng boû moät soá ngaønh cöôøng vò theá vaø lôïi KD yeáu keùm Caùc böôùc ñi boå sung nhuaän cho caùc caùc ngaønh KD khaùc ngaønh KD hieän taïi 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 3
 4. Ña daïng hoùa vaø chieán löôïc coâng ty Moät coâng ty ña ngaønh khi coâng ty coù hai hay nhieàu hôn hai ngaønh kinh doanh Xaây döïng chieán löôïc cho coâng ty ña ngaønh seõ phöùc taïp hôn coâng ty ñôn ngaønh Nhieàu ngaønh, nhieàu lónh vöïc Keá hoaïch haønh ñoäng chieán löôïc caàn ñöôïc xaây döïng cho töøng ngaønh 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 4
 5. Boán nhieäm vuï troïng taâm xaây döïng chieán löôïc coâng ty Böôùc ñi thaâm nhaäp ngaønh kinh doanh môùi Caùc hoaït ñoäng thuùc ñaåy thaønh quaû keát hôïp giöõa caùc ngaønh Tìm caùch coäng höôûng giöõa caùc ñôn vò kinh doanh coù lieân quan Xaây döïng öu tieân trong ñaàu tö, taäp trung nguoàn löïc cho caùc ñôn vò kinh doanh haáp daãn nhaát 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 5
 6. Caùc giai ñoaïn chuyeån töø chieán löôïc coâng ty ñôn ngaønh sang ña ngaønh Giai ñoaïn 1: Ñôn vò kinh doanh ñôn ngaønh Giai ñoaïn 2: Môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh Giai ñoaïn 3: Ña daïng hoùa 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 6
 7. Ña daïng hoùa khi naøo? Tieàm naêng taêng tröôûng cuûa caùc ñôn vò kinh doanh hieän taïi bò giôùi haïn Söï haáp daãn cuûa caùc cô hoäi ñeå chuyeån caùc naêng löïc hieän taïi sang ngaønh kinh doanh môùi Cô hoäi tieát kieäm chi phí khi ña daïng hoùa coù lieân quan Söï saün coù veà nguoàn löïc vaø taøi chính Kinh nghieäm vaø naêng löïc quaûn lyù coù theå ñaûm nhaän hoaït ñoäng kinh doanh ña ngaønh 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 7
 8. Taïi sao ña daïng hoùa? Taïo giaù trò cho coå ñoâng 2+2>4 Ña daïng hoùa coù theå taïo giaù trò cho coå ñoâng neáu nhö thoûa caùc ñieàu kieän: 1. Haáp daãn 2. Chi phí thaáp 3. Hieäu quaû cao hôn 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 8
 9. Caùc chieán löôïc ña daïng hoùa Thaâm nhaäp ngaønh coâng nghieäp môùi Ña daïng hoùa coù lieân quan Ña daïng hoùa khoâng lieân quan 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 9
 10. Chieán löôïc thaâm nhaäp ngaønh kinh doanh môùi Mua laïi coâng ty saün coù Thaønh laäp coâng ty môùi Lieân doanh vôùi coâng ty khaùc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 10
 11. Mua laïi coâng ty saün coù trong moät ngaønh coâng nghieäp Mua laïi coâng ty saün coù khi: Deã daøng vöôït qua raøo caûn thaâm nhaäp Khoâng coù kinh nghieäm coâng ngheä Tieáp caän caùc nhaø cung caáp tin caäy Ñaït qui moâ caïnh tranh hieäu quaû Tieáp caän heä thoáng phaân phoái saün coù Nhanh choùng thaâm nhaäp thò tröôøng muïc tieâu Mua laïi coâng ty saün coù thöôøng ñöôïc löïa choïn khi ña daïng hoùa 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 11
 12. Ña daïng hoùa baèng vieäc thieát laäp ñôn vò môùi Thieát laäp ñôn vò môùi khi: Thöøa thôøi gian ñeå xaây döïng ñôn vò môùi Tieát kieäm hôn khi mua laïi coâng ty saün coù Coâng ty ñaùp öùng haàu heát caùc kyõ naêng caàn thieát Vieäc thaønh laäp ñôn vò môùi khoâng ñoái ñaàu tröïc tieáp vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 12
 13. Ña daïng hoùa baèng hình thöùc lieân doanh Lieân doanh khi: Taêng cöôøng khaû naêng caïnh tranh khi keát hôïp hai ñoái taùc Khoâng kinh teá hoaëc ruûi ro khi kinh doanh moät mình Caàn thieát cho ñoái taùc nöôùc ngoaøi khi: Haïn ngaïch nhaäp khaåu Thueá nhaäp khaåu Khaùc bieät vaên hoùa Chuû nghóa daân toäc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 13
 14. Ña daïng hoùa baèng hình thöùc lieân doanh Vaán ñeà cuûa lieân doanh: Traùch nhieäm cuûa caùc beân ñoái taùc Ai seõ kieåm soaùt hieäu quaû Maâu thuaån coù theå coù Kieåm soaùt chieán löôïc vaø ñònh höôùng daøi haïn Vaän haønh coâng ty nhö theá naøo Kieåm soaùt doøng tieàn vaø lôïi nhuaän Caù tính vaø vaên hoùa cuûa ñoái taùc 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 14
 15. Ña daïng hoaù coù lieân quan Nghóa laø ña daïng hoùa sang ngaønh kinh doanh maø “phuø hôïp chieán löôïc” vôùi chuoãi giaù trò cuûa caùc ngaønh kinh doanh hieän taïi nhaèm taïo lôïi theá caïnh tranh “Phuø hôïp chieán löôïc” laøm cho vieäc ña daïng hoùa coù giaù trò hôn 2 + 2 > 4 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 15
 16. Ña daïng hoùa coù lieân quan Chia seû coâng ngheä Coù theå chia seû löïc löôïng baùn haøng Chung ñoái töôïng khaùch haøng Cô hoäi chia seû hoaït ñoäng cuûa chuoãi giaù trò Töông töï veà Phöông thöùc hoaït ñoäng Kyõ naêng lao ñoäng Keânh phaân phoái Nhaø cung caáp Nguyeân vaät lieäu Moâ hình quaûn lyù 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 16
 17. Ña daïng hoùa coù lieân quan Taïo ra lôïi theá caïnh tranh Chuyeån giao coâng ngheä/naêng löïc/kinh nghieäm Keát hôïp caùc hoaït ñoäng Giaûm chi phí Phaùt huy lôïi theá thöông hieäu vaø vò theá coâng ty Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng cuûa chuoãi giaù trò taïo naêng löïc caïnh tranh 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 17
 18. Ña daïng hoùa khoâng lieân quan Ña daïng hoùa khoâng lieân quan khi Khoâng phuø hôïp chieán löôïc Khoâng lieân quan veà chuoãi giaù trò Khoâng thoáng nhaát ñöôïc veà ñònh höôùng chieán löôïc Ña daïng hoùa sang ngaønh maø coâng ty coù theå taïo lôïi nhuaän 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 18
 19. Ña daïng hoùa khoâng lieân quan Ruûi ro kinh doanh ñöôïc chia seû Nguoàn löïc taøi chính ñöôïc ñònh höôùng cho caùc ngaønh kinh doanh mang laïi lôïi nhuaän Taïo cô hoäi kinh doanh khi ngaønh hieän taïi gaëp khoù khaên Laøm taêng giaù trò coå ñoâng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 19
 20. Ña daïng hoùa khoâng lieân quan Khoù quaûn lyù hieäu quaû nhieàu ngaønh cuøng moät luùc Khoù taïo lôïi theá caïnh tranh döïa treân nguoàn löïc chung Thaønh quaû hoaït ñoäng laø rieâng reû Chu kyø kinh doanh cuûa caùc ngaønh khaùc nhau thoâng thöôøng laø leäch nhau 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản