intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
30
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược trình bày 10 yếu tố dùng đánh giá bản chất về sứ mạng, tầm nhìn quản trị chiến lược, xác định mục tiêu chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Sứ mạng - tầm nhìn mục tiêu chiến lược - Lại Văn Tài

SÖÙ MAÏNG – TAÀM NHÌN<br /> MUÏC TIEÂU CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> Thoâng tin phaûn hoài<br /> Thöïc hieän<br /> vieäc kieåm<br /> soaùt beân<br /> ngoaøi ñeå xaùc<br /> ñònh caùc coâ<br /> hoäi vaø ñe doaï<br /> chuû yeáu<br /> Xem xeùt<br /> nhieäm vuï<br /> muïc tieâu<br /> vaø chieán<br /> löôïc hieän<br /> taïi<br /> <br /> Thieát laäp<br /> muïc tieâu daøi<br /> <br /> Thieát laäp<br /> muïc tieâu<br /> haøng naêm<br /> Phaân<br /> phoái caùc<br /> nguoàn<br /> taøi<br /> nguyeân<br /> <br /> Xeùt laïi muïc<br /> tieâu kinh<br /> doanh<br /> Thöïc hieän<br /> kieåm soaùt noäi<br /> boä ñeå nhaän<br /> dieän nhöõng<br /> ñieåm maïnh<br /> yeáu<br /> <br /> Löïa choïn<br /> caùc chieán<br /> löôïc ñeå theo<br /> ñuoåi<br /> <br /> Thöïc<br /> hieän<br /> <br /> Ñ löôøng<br /> vaø ñaùnh<br /> giaù thaønh<br /> tích<br /> <br /> Ñeà ra caùc<br /> chính saùch<br /> <br /> Thoâng tin phaûn hoài<br /> Hình thaønh chieán löôïc<br /> <br /> Trieån khai chieán löôïc<br /> <br /> Ñaùnh giaù<br /> chieán löôïc<br /> <br /> SÖÙ MAÏNG - MISSION<br /> Ñöôïc hieåu laø muïc tieâu hay lyù do toàn taïi, yù nghóa cuûa söï toàn taïi vaø caùc hoïat<br /> ñoäng cuûa toå chöùc. Noù cho bieát toå chöùc laø ai vaø noù ñang laøm gì<br /> Theå hieän roõ nhöõng nieàm tin vaø nhöõng chæ daãn höôùng tôùi nhöõng taàm nhìn ñaõ<br /> ñöôïc xaùc ñònh<br /> Laø muïc ñích chính cuûa toå chöùc nhaèm phaân bieät ñaëc tröng cuûa coâng ty vôùi<br /> caùc coâng ty khaùc cuøng ngaønh<br /> <br /> Tính chaát:<br /> + Xaùc ñònh vò theá hieän taïi cuûa oâng ty trong hieän taïi cuõng nhö töông lai<br /> + Phaân bieät coâng ty vôùi caùc ñoái thuû<br /> + Khung ñaùnh giaù caùc hoïat ñoäng hieän taïi vaø töông lai<br /> <br /> NHÖÕNG CAÂU HOÛI ÑÒNH HÖÔÙNG<br /> - Chuùng ta laø ai?<br /> - Trieát lyù cuûa chuùng ta laø gì & caùc giaù trò cuûa chuùng ta laø gì?<br /> - Caùc nhu caàu kinh teá chính trò, xaõ hoäi caàn phaûi thoaû maõn / giaûi<br /> quyeát laø gì?<br /> - Laøm theá naøo ñeå chuùng ta coù theå döï ñoaùn vaø ñaùp öùng caùc nhu<br /> caàu hay vaán ñeà treân ?<br /> - Laøm theá naøo chuùng ta coù theå ñaùp öùng caùc lieân ñôùi chính cuûa<br /> chuùng ta?<br /> - Ñieàu gì laøm cho chuùng ta khaùc bieät hay duy nhaát?<br /> <br /> NHÖÕNG CAÂU HOÛI ÑÒNH HÖÔÙNG<br /> <br /> Caùi gì?<br /> <br /> Taïi sao?<br /> <br /> Nhö theá naøo?<br /> <br /> Cho ai?<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản