intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược trình bày ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC<br /> <br /> Thoâng tin phaûn hoài<br /> Thöïc hieän<br /> vieäc kieåm<br /> soaùt beân<br /> ngoaøi ñeå xaùc<br /> ñònh caùc coâ<br /> hoäi vaø ñe doaï<br /> chuû yeáu<br /> Xem xeùt<br /> nhieäm vuï<br /> muïc tieâu<br /> vaø chieán<br /> löôïc hieän<br /> taïi<br /> <br /> Thieát laäp<br /> muïc tieâu daøi<br /> <br /> Thieát laäp<br /> muïc tieâu<br /> haøng naêm<br /> Phaân<br /> phoái caùc<br /> nguoàn<br /> taøi<br /> nguyeân<br /> <br /> Xeùt laïi muïc<br /> tieâu kinh<br /> doanh<br /> Thöïc hieän<br /> kieåm soaùt noäi<br /> boä ñeå nhaän<br /> dieän nhöõng<br /> ñieåm maïnh<br /> yeáu<br /> <br /> Löïa choïn<br /> caùc chieán<br /> löôïc ñeå theo<br /> ñuoåi<br /> <br /> Thöïc<br /> hieän<br /> <br /> Ñ löôøng<br /> vaø ñaùnh<br /> giaù thaønh<br /> tích<br /> <br /> Ñeà ra caùc<br /> chính saùch<br /> <br /> Thoâng tin phaûn hoài<br /> Hình thaønh chieán löôïc<br /> Trieån khai chieán löôïc<br /> <br /> Ñaùnh giaù<br /> chieán löôïc<br /> <br /> Caùc phöông aùn chieán löôïc<br /> Chi phí<br /> Khaùc bieät<br /> Taäp trung<br /> Ruûi ro<br /> Cuûng coá<br /> Thaâm nhaäp<br /> Phaùt trieån SP<br /> Phaùt trieån thò tröôøng<br /> Ña daïng hoaù<br /> Coù moái quan heä<br /> Khoâng coù moái quan heä<br /> Töï phaùt trieån<br /> Mua laïi<br /> Hôïp nhaát<br /> Lieân doanh/ lieân minh<br /> <br /> Chieán löôïc<br /> chung<br /> <br /> Ñònh höôùng<br /> chieán löôïc<br /> <br /> Chieán löôïc cuï<br /> theå<br /> <br /> Cô sôû naøo ?<br /> Ñònh höôùng<br /> gì?<br /> <br /> Laøm nhö theá<br /> naøo?<br /> <br /> BA CAÁP CHIEÁN LÖÔÏC<br /> <br /> Strategy- Levels to be Developed in Parallel<br /> • Corporate Strategy<br /> • Directional Strategy<br /> • The firms overall orientation towards growth, stability, or retrenchment<br /> • Portfolio Strategy<br /> • The industries in which the firm competes through its products and business units<br /> • Parenting Strategy<br /> • The manner in which management coordinates activities and transfer resources<br /> <br /> • Business Strategy<br /> Focuses on improving the competitive position of a company’s or business unit's products<br /> or services within the specific industry or market segment that the firm serves<br /> Business Strategy can be :<br /> • Competitive, cost leader, differentiation, focus<br /> • Cooperative, strategic alliance<br /> <br /> .<br /> <br /> • Functional Strategies<br /> Functional strategy is the approach of functional area takes to achieve corporate and<br /> business unit objectives by maximizing resource productivity.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản