intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 Xây dựng chiến lược công ty đơn ngành - TS. Lê Thành Long

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
97
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 Xây dựng chiến lược công ty đơn ngành - TS. Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 Xây dựng chiến lược công ty đơn ngành nêu các chiến lược cạnh tranh điển hình, chiến lược tăng trưởng tập trung, chiến lược tích hơp, chiến lược hợp tác, chiến lược phòng thủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chiến lược: Chương 5 Xây dựng chiến lược công ty đơn ngành - TS. Lê Thành Long

 1. XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC COÂNG TY ÑÔN NGAØNH TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. NOÄI DUNG Caùc chieán löôïc caïnh tranh ñieån hình Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung Chieán löôïc tích hôïp Chieán löôïc hôïp taùc Chieán löôïc taán coâng Chieán löôïc phoøng thuû Lôïi theá vaø baát lôïi cuûa ngöôøi daãn ñaàu 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 2
 3. Caùc thaønh phaàn chieán löôïc Coâng ty ñôn ngaønh Ñaùp öùng caùc ñieàu kieän thay ñoåi Lieân minh chieán Caùc bieän phaùp löôïc vaø Hôïp taùc caïnh tranh cô baûn Kinh doanh Chieán löôïc Chieán löôïc Caùc böôùc ñi baûo saûn xuaát caáp ñôn toaøn lôïi theá caïnh vò KD tranh Chieán löôïc Marketing Chieán löôïc R&D Bao phuû veà ñòa lyù; Tích hôïp chieàu doïc CL nguoàn nhaân löïc 1st, 10-11 CL taøi Leâ Thaønh Long Dr. chính 3
 4. CAÙC YEÁU TOÁ CHIEÁN LÖÔÏC Chi Phí Hieäu naêng Yeáu toá chieán löôïc Lôïi theá caïnh tranh (Strategic Factors) Chaát löôïng (Competitive Advantage) Caûi tieán Dòch vuï khaùch haøng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 4
 5. LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH Size of Competitive Advantage Buildup Period Benefit Period Erosion Period Size of Competitive Strategic Advantage Moves by Moves Achieved Rivals Produce Reduce Competitive Competitive Advantage Advantage Time 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 5
 6. LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH Lôïi theá caïnh tranh Khaû naêng thu huùt khaùch haøng Khaû naêng ñaùp öùng tröôùc caùc aùp löïc caïnh tranh Khaû naêng taêng cöôøng vò theá caïnh tranh Lôïi theá caïnh tranh giuùp coâng ty coù theå: Choáng ñôõ ñoái vôùi caùc taùc löïc caïnh tranh Duy trì söï trung thaønh cuûa khaùch haøng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 6
 7. CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH Chieán löôïc taäp trung vaøo: Xaây döïng lôïi theá caïnh tranh Thoûa maõn vaø xaây döïng loøng trung thaønh cuûa khaùch haøng Taán coâng vaøo nhöõng ñieåm yeáu cuûa ñoái thuû 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 7
 8. CÔ SÔÛ ÑEÅ XAÂY DÖÏNG CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH Nhoùm ngöôøi tieâu duøng (Ai caàn ñöôïc thoûa maõn?) Nhu caàu tieâu duøng (Caùi gì caàn ñöôïc thoûa maõn?) Naêng löïc khaùc bieät (Thoûa maõn nhu caàu baèng caùch naøo vaø nhö theá naøo?) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 8
 9. NHOÙM NGÖÔØI TIEÂU DUØNG Thò tröôøng laø taäp hôïp nhöõng khaùch haøng hieän taïi vaø tieàm naêng Thò tröôøng coù theå chia thaønh nhieàu phaân khuùc khaùc nhau theo moät soá tieâu chí naøo ñoù Tuøy thuoäc vaøo lôïi theá caïnh tranh, coâng ty coù theå quyeát ñònh phaân khuùc khaùch haøng ñeå phuïc vuï. Moät saûn phaåm toaøn boä thò tröôøng Saûn phaåm khaùc nhau phaân khuùc khaùc nhau 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 9
 10. NHU CAÀU TIEÂU DUØNG Nhu caàu tieâu duøng (consumer needs) laø traïng thaùi ñoøi hoûi ñaùp öùng baèng nhöõng ñaëc tính/ lôïi ích cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï Moät soá yù töôûng veà nhu caàu tieâu duøng Ñöøng cho toâi aùo quaàn. Haõy cho toâi caùi nhìn thu huùt. Ñöøng cho toâi giaøy. Haõy cho toâi söï thoaûi maùi treân ñoâi chaân vaø caûm giaùc khoan khoaùi khi ñi boä. Ñöøng cho toâi nhaø ôû. Haõy cho toâi söï an toaøn, tieän nghi, nôi saïch seõ vaø haïnh phuùc. Ñöøng cho toâi saùch. Haõy cho toâi nhöõng giôø thoaûi maùi vaø lôïi ích veà kieán thöùc. Ñöøng cho toâi ñóa haùt. Haõy cho toâi söï giaûi trí vaø aâm thanh cuûa aâm nhaïc. Ñöøng cho toâi saûn phaåm noäi thaát. Haõy cho toâi tieän nghi vaø söï thanh thaûn cuûa moät nôi aám cuùng. Ñöøng cho toâi ñoà vaät. Haõy cho toâi nhöõng yù töôûng, caûm xuùc, khoâng khí, caûm giaùc vaø caùc lôïi ích 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 10
 11. NAÊNG LÖÏC KHAÙC BIEÄT Coâng ty söû duïng naêng löïc khaùc bieät ñeå ñaùp öùng nhöõng nhu caàu tieâu duøng vaø nhöõng nhoùm ngöôøi tieâu duøng ñeå ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh Yeáu toá chieán löôïc lôïi theá caïnh tranh Chi phí (Cost) Hieäu naêng (Efficiency) Chaát löôïng (Quality) Caûi tieán (Innovation) Dòch vuï khaùch haøng (Responsiveness to customers) 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 11
 12. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH ÑIEÅN HÌNH LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH Chi phí thaáp Khaùc bieät hoùa Roäng Chi phí thaáp Khaùc bieät hoùa PHAÏM VI Toái öu Chi CAÏNH phí – Giaù trò TRANH Taäp trung Taäp trung theo Heïp theo chi phí khaùc bieät hoùa 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 12
 13. CHIEÁN LÖÔÏC CHI PHÍ THAÁP Muïc tieâu cuûa coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc chi phí thaáp laø taïo lôïi theá caïnh tranh baèng caùch taïo ra saûn phaåm vôùi chi phí thaáp nhaát. Ñaëc ñieåm: Taäp trung vaøo coâng ngheä vaø quaûn lyù ñeå giaûm chi phí Khoâng taäp trung vaøo khaùc bieät hoùa saûn phaåm Khoâng ñi tieân phong trong lónh vöïc nghieân cöùu, ñöa ra tính naêng môùi, saûn phaåm môùi Nhoùm khaùch haøng maø coâng ty phuïc vuï thöôøng laø nhoùm “khaùch haøng trung bình”. 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 13
 14. CHIEÁN LÖÔÏC CHI PHÍ THAÁP Öu ñieåm: Khaû naêng caïnh tranh Khaû naêng thöông löôïng vôùi nhaø cung caáp maïnh Caïnh tranh toát vôùi saûn phaåm thay theá Taïo raøo caûn thaâm nhaäp thò tröôøng Ruûi ro: Coâng ngheä ñeå ñaït möùc chi phí thaáp toán keùm, ruûi ro Deã daøng bò baét chöôùc Coù theå khoâng chuù yù ñeán thò hieáu vaø nhu caàu cuûa khaùch haøng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 14
 15. SAÛN XUAÁT PHAÀN MEÀM CHI PHÍ CAO Warehousing CD-ROM Marketing and shipping Software production and of development and promotion of wholesaler- activities packaging software retailer activities orders Activities of Technical Activities of wholesale support software distributors activities retailers of software products 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 15
 16. SAÛN XUAÁT PHAÀN MEÀM CHI PHÍ THAÁP Löïa choïn 1 Direct and CD-ROM Ware- Technical online Software production housing and support and marketing development and shipping of customer and activities packaging customer service promotion activities orders activities activities Löïa choïn 2 Systems to accept credit Technical Online Software card support and marketing development payment and customer and allow activities service promotion immediate activities activities download 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 16
 17. CHIEÁN LÖÔÏC CHI PHÍ THAÁP Chieán löôïc chi phí thaáp nhaèm taäp trung laøm giaûm chi phí toång theå (overall cost) KHOÂNG nhaèm giaûm chi phí saûn xuaát Chi phí thaáp coù theå ñaït ñöôïc thoâng qua: Laøm toát hôn/hieäu quaû hôn ñoái thuû caùc hoaït ñoäng cuûa chuoãi giaù trò Xaây döïng laïi chuoãi giaù trò nhaèm laøm giaûm chi phí 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 17
 18. CHIEÁN LÖÔÏC KHAÙC BIEÄT HOÙA SAÛN PHAÅM Muïc tieâu cuûa caùc coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc khaùc bieät hoùa saûn phaåm laø ñaït ñöôïc lôïi theá caïnh tranh thoâng qua vieäc taïo ra saûn phaåm ñöôïc xem laø duy nhaát, ñoäc ñaùo ñoái vôùi khaùch haøng, thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng baèng caùch thöùc maø caùc ñoái thuû caïnh tranh khoâng theå. Ñaëc ñieåm: Cho pheùp coâng ty ñònh giaù ôû möùc cao Taäp trung vaøo vieäc khaùc bieät hoùa Chia thò tröôøng thaønh nhieàu phaân khuùc khaùc nhau Vaán ñeà chi phí khoâng quan troïng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 18
 19. CHIEÁN LÖÔÏC KHAÙC BIEÄT HOÙA SAÛN PHAÅM Öu ñieåm: Trung thaønh vôùi nhaõn hieäu cuûa khaùch haøng (brand loyalty) Khaû naêng thöông löôïng vôùi nhaø cung caáp laø maïnh Khaû naêng thöông löôïng ñoái vôùi khaùch haøng cuõng maïnh Taïo raøo caûn thaâm nhaäp thò tröôøng Caïnh tranh toát vôùi saûn phaåm thay theá Ruûi ro: Khaû naêng duy trì tính khaùc bieät, ñoäc ñaùo cuûa saûn phaåm Khaû naêng baét chöôùc cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh Deã daøng maát ñi söï trung thaønh ñoái vôùi nhaõn hieäu Ñoäc ñaùo vs. mong muoán cuûa khaùch haøng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 19
 20. NHU CAÀU TIEÂU DUØNG VAØ KHAÙC BIEÄT HOÙA SAÛN PHAÅM Khaùc bieät hoùa saûn phaåm baèng söï ñoäc ñaùo trong saûn phaåm maø khoâng coù ñoái thuû caïnh tranh naøo laøm ñöôïc. Khaùc bieät hoùa saûn phaåm baèng söï ña daïng hoùa saûn phaåm ñeå phuïc vuï sôû thích hay thò hieáu khaùc nhau cuûa khaùch haøng. Khaùc bieät hoùa saûn phaåm ôû möùc cao hôn ñoái thuû ñeå taïo söï saéc beùn trong caïnh tranh Khaùc bieät hoùa saûn phaåm döïa vaøo khaû naêng noåi baät cuûa coâng ty maø ñoái thuû caïnh tranh khoâng theå saùnh baèng 1st, 10-11 Dr. Leâ Thaønh Long 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2