intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 6 - Thạc Bình Cường

Chia sẻ: Thiendiadaodien Thiendiadaodien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

40
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 6 - Kết thúc dự án. Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Nhập đề, thống kê lại dữ liệu và rà soát, hạ cánh (winding down ). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dừng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Bài 6 - Thạc Bình Cường

 1. Quản lý Dự án CNTT Thạc Bình Cường
 2. Nội dung Khoá học Bài 1. Giới thiệu chung Bài 2. Xác định dự án  Bài 3. Lập kế hoạch thực hiện dự án  Bài 4. Các công cụ phục vụ quản lý dự án  Bài 5. Quản lý, kiểm soát việc thực hiện  dự án  Bài 6. Kết thúc dự án  2 Kết thúc dự án Giới thiệu
 3. Bài 6. Kết thúc dự án 1. Nhập đề  2. Thống kê lại dữ liệu và Rà soát 3. Hạ cánh (WINDING DOWN ) 3 Kết thúc dự án Giới thiệu
 4. Muc tiªu bµi häc  HiÓu ®­îc các nh©n tè c¨n b¶n vµ ph­¬ng ph¸p thực hiện ®èi víi giai ®o¹n hoµn thiÖn dù ¸n  HiÓu ®­îc tÇm quan träng cña ViÖc rµ xÐt Sau thùc hiÖn 4 Kết thúc dự án
 5. 1. Nhập đề  Một dự án phải kết thúc, sớm hay muộn.  Các lí do kết thúc dự án  Đã hoàn thành các yêu cầu  Chưa hoàn thành các yêu cầu, nhưng ...... – Kinh phí đã hết, không thể cấp thêm – Thời hạn đã hết, không cho phép gia hạn  thêm – Ban Quản lý và nhà tài trợ quyết định chấm  dứt 5 – Những lý do đặc biệt khác Kết thúc dự án
 6. Hoµn thiÖn dù ¸n Hoµn tÊt dù ¸n lµ viÖc gi¶i thÓ tæ chøc vµ m«i tr­êng dù ¸n theo ph­¬ng thøc ®· ®­îc Ên ®Þnh sau khi ®· ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña dù ¸n vµ tÊt c¶ c¸c nhiÖm vô trong kÕ ho¹ch lµm viÖc chi tiÕt ®­îc hoµn thµnh. 6 Kết thúc dự án
 7. Quy tr×nh hoµn thiÖn dù ¸n  Rµ xÐt vµ cËp nhËt kÕ ho¹ch qu¶n lý  X©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt hoµn tÊt dù ¸n  TiÕn hµnh rµ xÐt c¸c ho¹t ®éng  KÕt thóc hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu phô  ChuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o dù ¸n cuèi cïng  LËp v¨n b¶n vµ gi÷c¸c kÕt qu¶ bµn giao  §ãng v¨n phßng dù ¸n  Gi¶i thÓ tæ chøc dù ¸n  TiÕn hµnh c¸c cuéc häp kÕt thóc dù ¸n  TiÕn hµnh rµ xÐt sau thùc hiÖn  ThiÕt lËp l¹i viÖc ph©n bæ nh©n sù 7 Kết thúc dự án
 8. 2. Thống kê lại và Rà soát   Cần thống kê lại các số liệu "lịch sử" về  chi phí, thời gian thực hiện, chất lượng  công việc, chất lượng sản phẩm.   So sánh giữa kế hoạch và thực tế   Tìm nguyên nhân (kể cả trong trường  hợp mọi sự là hoàn hảo) 8 Kết thúc dự án
 9. Nguyªn t¾c  Quy tr×nh ®èi víi viÖc hoµn tÊt dù ¸n cÇn ®­îc lËp kÕ ho¹ch víi sù chó ý vµo tõng chi tiÕt gièng nh­ c¸c giai ®o¹n vai trß vµ tr¸ch nhiÖm con ng­êi tr¶i qua sù thay ®æi lín vµo thêi ®iÓm cuèi cïng cña dù ¸n  C¸c kÕ ho¹ch ®èi víi viÖc hoµn tÊt dù ¸n cÇn lªn lÞch c¸c ho¹t ®éng yªu cÇu cña Rµ xÐt sau thùc hiÖn 9 Kết thúc dự án
 10. Đề cương BC kinh nghiệm I. Giới thiệu chung về dự án    A. Mục đích    B. Phạm vi II. Tình hình/hiện trạng trước khi thực hiện dự án III. Tóm tắt nội dung công việc của dự án IV. Những điểm đã đạt được/thành công    A. Các thành công    B. Thảo luận về từng thành công V. Các vấn đề gặp phải trong khi thực hiện dự án    A. Thảo luận về từng vấn đề    B. Cách khắc phục vấn đề VI. Cơ hội cho công việc tương lai 10 Kết thúc dự án Rút bài học kinh nghiệm
 11. Các nguồn tài liệu tham khảo để viết tài liệu  Yêu cầu kiểm soát thay đổi  Bản ghi chi phí  Phỏng vấn với các thành viên tổ, Ban  lãnh đạo và khách hàng  Biên bản các cuộc họp  Lịch biểu thời gian  Phác thảo dự án và những sửa đổi  Tài liệu thống kê  Vi ế Kết thúc dự ánt tài liệ u cu ố i/ngay sau khi k ết thúc  11 Rút bài học kinh nghiệm
 12. Tài liệu này là không có lợi khi nào?  PM không đủ trình độ, không đủ thông tin  => viết ra một tài liệu không chính xác.  Mục đích chính trị của tài liệu: Tài liệu  không phản ảnh sự thật, hoặc để công  kích người khác  Không phổ biến cho ai, hoặc không cho  ai đọc. 12 Kết thúc dự án Rút bài học kinh nghiệm
 13. TiÕn hµnh c¸c cuéc häp kÕt thóc dù ¸n LÞc h tr×nh Xe m xÐt c ¸c  yªu c Çu dù ¸n Thùc tr¹ng cuèi cïng  c ¸c  mô c  tiªu dù ¸n  kÕ ho¹ch so víi thùc tÕ  ph¹m vi dù ¸n  ph©n tÝch sù kh¸c nhau vµ th¶o luËn  C¸c  kÕt qu¶ bµn g iao  c hÝnh Xem xÐt c¸c kho¶n môc  ph­¬ng  ph¸p tiÕp c Ën dù ¸n më  lÞc h tr×nh ë  mø c  c ao  danh môc næi bËt  danh môc c¸c vÊn ®Ò thay ®æi Xe m xÐt c ¸c  thµnh qu¶ dù ¸n kh¸i qu¸t c¸c b­íc tiÕp  nÒn t¶ng theo  kÕt qu¶ bµn g iao  hoµn tÊt lÞch tr×nh  ®Æc  tÝnh næ i bËt chuyÓn ®æi  c¸c môc tiªu/ kÕ ho¹ch ®èi  c ¸c  lîi Ýc h lín ®∙ ®¹t ®­îc víi rµ xÐt sau thùc hiÖn 13 Kết thúc dự án
 14. TiÕn hµnh rµ xÐt sau triển khai  Quy tr×nh vµ viÖc hoµn tÊt dù ¸n  Lîi Ých kinh doanh/ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n  TiÕn hµnh vµi th¸ng sau khi triÓn khai  Thùc hiÖn vµ theo dâi ngoµi dù ¸n 14 Kết thúc dự án
 15. Kiểm điểm sau khi bàn giao ...    Mục đích: Khảo sát hiệu suất phục vụ  của sản phẩm và các hoạt động duy trì,  bảo trì, hỗ trợ khách hàng. – Xác định xem mục đích và mục tiêu của dự  án có đạt được không? – Khẳng định sản phẩm có đáp ứng nhu cầu  của khách hàng không? – Đánh giá ích lợi thực sự của sản phẩm? – Khách hàng có thực sự thoả mãn? 15 – ựTh Kết thúc d  án ảo luận sự hỗ trợ tiếp tục
 16. Kiểm điểm sau khi bàn giao   Khi họp kiểm điểm, nên ... – Mời tư vấn độc lập – Khoanh vùng những nội dung cần họp bàn,  tránh đi lan man, cãi vã – Cần khoảng 3­6 tháng chuẩn bị cho cuộc  họp (tuỳ độ lớn của dự án) – Tổng kết những điểm mới (sáng kiến, kinh  nghiệm, ...) trong dự án 16 Kết thúc dự án
 17. 3. Hạ cánh (WINDING DOWN)  Thải bớt người, phân công lại công việc  Xác nhận và công bố những cá nhân/đơn  vị đã làm tốt (động viên tinh thần, hoặc  kèm theo vật chất ­ dù nhiều/ít)  Lấy xác nhận từ phía khách hàng (một  cách để PM tự bảo vệ mình) 17 Kết thúc dự án
 18. C¸c nh©n tè thµnh c«ng  KÕ ho¹ch lµm viÖc toµn diÖn ®­îc x©y dùng  ViÖc ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh triÓn khai ®­îc tiÕn hµnh  C¸c b¸o c¸o dù ¸n cuèi cïng ®­îc ph¸t hµnh, c¸c kÕt qu¶ bµn giao ®­îc l­u gi÷  Gi¶i thÓ chÝnh thøc tæ chøc cña dù ¸n  ViÖc rµ xÐt toµn diÖn sau triÓn khai ®­îc tiÕn hµnh 18 Kết thúc dự án
 19. KÕt luËn  ViÖc gi¶i thÓ yªu cÇu sù cÈn thËn kh«ng kÐm viÖc x©y dùng dù ¸n  Rµ xÐt sau thùc hiÖn lµ mét c¬héi tèt ®èi víi nghiªn cøu cña c¸ nh©n còng nh­ tæ chøc  Nh­ng...Nã ph¶i ®­îc lËp kÕ ho¹ch vµ tiÕn hµnh ®¶m b¶o tËp trung tÝch cùc vµo c¸c môc tiªu kinh doanh cña dù ¸n vµ tæ chøc 19 Kết thúc dự án
 20. Kết luận toàn khoá học Xác định Xây dựng Phác thảo công Công bố dự án dự án việc Lập kế hoạch dự Danh sách công ước lượng Lên lịch biểu Lên ngân sách án việc Tổ chức Lập tài liệu dự án Lập tổ dự án Phân bổ tài dự án và hoạt động nguyên quản lý dự án Xác định cách làm lại Không Kiểm soát Quản lí Theo dõi và quản Phân tích khác Lập kế hoạch dự án dự án lý tiến độ biệt lại? Có Kết thúc Kết thúc Xác định sửa đổi dự án dự án cần thiết Qúa trình quản lí dự án Thực hiện sửa đổi 20 Kết thúc dự án
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2