intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý Nhà nước nhập môn Hành chính công: Chương 1 - ThS. Trương Quang Vinh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:207

183
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý Nhà nước nhập môn Hành chính công: Chương 1 do ThS. Trương Quang Vinh thực hiện sau đây trình bày về Nhà nước và quyền hành pháp trong hệ thống quyền lực Nhà nước; hành chính và hành chính Nhà nước; những nét đặc trưng cơ bản của hành chính công; một số nguyên tắc hoạt động của hành chính Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý Nhà nước nhập môn Hành chính công: Chương 1 - ThS. Trương Quang Vinh

 1. 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     1 Truong Quang Vinh
 2. Quản lý nhà nước nhập môn Hành chính công  Lớp Cử Nhân  Tổng số đơn vị học trình : 4 (60 tiết) Ngöôøi trình baøy : Thaïc só Tröông Quang  Vinh 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     2 Truong Quang Vinh
 3. Chương  I:  Những  vấn  đề  chung  về  hành                  chính công  Chương II: Những quan niệm về hành  chính công  Chương  III:  Thể  chế  hành  chính  nhà  nước Chương  IV  :  Chức  năng  và  phương  pháp hành chính nhà nước 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     3 Truong Quang Vinh
 4. Chương  V:  Quyết  định  quản  lý  hành  chính Chương  VI:  Kiểm  soát  đối  với  hành  chính nhà nước  Tài liệu tham khảo.  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     4 Truong Quang Vinh
 5. Chương I Những vấn đề chung về hành chính công I. Nhà nước và quyền hành pháp trong hệ  thống quyền lực nhà nước II. Hành chính và hành chính nhà nước III.Những nét đặc trưng cơ bản của hành  chính công (hành chính nhà nước) IV.Một số nguyên tắc hoạt động của hành  chính nhà nước 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     5 Truong Quang Vinh
 6. Hành  chính  công  là  một  thuật  ngữ  được  sử  dụng trong nhiều tài liệu nghiên cứu về quản lý  nhà  nước,  dùng  để  chỉ  những  nội  dung  nhất  định    trong  quản  lý  nhà  nước.  Do  đó,  việc  nghiên cứu hành chính công không thể tách khỏi  nghiên  cứu  các  vấn  đề  thuộc  về  hoạt  động  quản lý nhà nước nói chung. Hành  chính  công  là  một  từ  ghép  của  hai  từ:  hành  chính  =  administration  và  công  =  public  (public  administration).  Điều  đó  có  nghĩa  là  nghiên  cứu  hành  chính  công  cũng  xuất  phát  từ  nghiên cứu  hành chính nói chung  và hành chính  công nói riêng. 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     Truong Quang Vinh 6
 7. I. Nhà nước và quyền hành pháp  trong hệ thống quyền lực nhà  nước 1. Khái quát các quan niệm về nhà  nước 2. Quyền lực nhà nước và quyền  hành pháp 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     7 Truong Quang Vinh
 8. pow·er [pówr] noun (plural pow·ers) 1. ability or capacity to do something: the ability, skill, or capacity to do something 2. strength: physical force or strength 3. control and influence: control and influence over other people and their actions 4. political control: the political control of a country, exercised by its government or leader 5. authority to act: the authority to act or do something according to a law or rule 6. somebody with power: somebody who has political or financial power 7. important country: a country that has military or economic resources and is considered to have political influence over other countries 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     8 Truong Quang Vinh
 9. 1. Khái quát các quan niệm về nhà nước Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, có  nhiều  quan  điểm,  học  thuyết  khác  nhau  về  nhà  nước: Có  người  cho  rằng  quyền  lực  là  cái  gì  đó  vĩnh  cữu,  nên  họ  giải  thích  nguồn  gốc  và  bản  chất  của quyền lực và nhà nước là chúa Trời, Trời. Quyền  lực  không  phải  từ  chúa  Trời  mà  chỉ  là  “khế  ước”  giữa    mọi  công  dân  trong  xã  hội  với  một người  được tôn làm Vua. Vua cam kết thực  hiện  một  số  quy  tắc  để  đảm  bảo  những  quyền  nào đó cho th 10/20/15 ần dân, còn th ần dân nguyện theo ý  HANH     CHINH     CONG     ­     9 Truong Quang Vinh
 10. Rous·seau [roos ṓ], Jean Jacques (1712– 1778) French philosopher and writer. He was one of the great authors of the Age of Enlightenment. His works include The Social Contract (1762), The New Heloise (1761), and Émile (1762). 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     10 Truong Quang Vinh
 11. Nhà nước là sự hoà hợp giữa cái riêng và  cái chung, khắc phục  được mâu thuẫn giữa  cá  nhân  và  tập  thể.  Nhưng  cũng  có  người  cho  rằng  nhà  nước  là  sản  phẩm  của  bạo  lực,  mà  những  nhà  cai  trị  là  người  có  sức  mạnh  cưỡng  bức  những  người  khác  yếu  hơn mình tuân theo lịnh của mình. Nhà  nước  là  tồn  tại  theo  một  quy  chế,  quy  định  những  điều  kiện  hoạt  động  của  nó. Nhà nước chỉ tồn tại với tư cách là một  pháp  nhân  bằng  một  qui  chế  ­  đó  là  Hiến  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     11 pháp Truong Quang Vinh
 12. Trong  thời  gian  gần  đây,  cùng  với  sự  phát  triển  của  xã  hội  loài  người,  đã  có  một  số  cách  nhìn  nhận về nguồn gốc nhà nước. Đó  là  sự  tranh  giành  quyền  lực  giữa  các  nhóm  xã  hội  khác  nhau  nhằm  áp  đặt  chương  trình  tổ  chức xã hội của mình – và khi họ thắng thế, họ  có  quyền  lực  chính  trị,  tức  là  quyền  tổ  chức  xã  hội theo những mục đích mà họ đặt ra cho xã hội  và do đó, nhà nước ra đời. Nhà  nước  tự  tạo  cho  mình  các  quyền  hạn  về  quyền  lực  chính  trị  và  dựa  vào  tương  quan  lực  lượng trong xã h 10/20/15 i, luật pháp do nhà nước  đ12ề ra  ộHANH     CHINH     CONG     ­     thể hiện ý chí và sức m ạnh của nhóm cầm quyền.  Truong Quang Vinh
 13.  Nhà nước nắm lấy  quyền lập pháp thật sự,  làm  thay  đổi  những  quan  hệ  pháp  lý  giữa  các  cá  nhân  và  sau  đó  nắm  lấy  quyền  xét  xử,  tất  cả  nhằm bảo  đảm cho quyền tối cao của nhà nước,  nhưng một mặt,  để  được thừa nhận là hợp pháp,  họ  tự  cho  mình  chỉ  là  người  đầy  tớ  của  pháp  nhân. Chủ  nghĩa  Mac­Anghen  và  V.I  Lênin  không  quan  niệm  nhà  nước  và  nguồn  gốc  nhà  nước  như đã nêu trên: nhà nước là sản phẩm  của đấu tranh giai cấp và là công cụ  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     13 Truong Quang Vinh
 14. Trong  điều  kiện  Việt  Nam,  với  nguyên  tắc  “Đảng  lãnh  đạo,  nhân  dân  làm  chủ,  Nhà  nước  quản  lý”,  nhà  nước  không  chỉ  là  các  cơ  quan  thuộc  hệ  thống  chính  trị  thực  hiện  các  vấn  đề  quyền lực nhà nước mà phải khẳng định tính tất  yếu  của  sự  lãnh  đạo  của  Đảng  Cộng  Sản  Việt  Nam,  nhân  dân  là  người  chủ  thực  sự  của  đất  nước.  Đó là sự thể hiện  đầy  đủ nhất  “Nhà nước  ta  là  Nhà  nước  của  nhân  dân,  do  dân  và  vì  dân”  đặt  dưới  sự  lãnh  đạo  toàn  diện  của  Đảng  Cộng  Sản  Việt  Nam,  đội  tiên  phong  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     14 Truong Quang Vinh
 15. Hệ thống chính trị Nhà nước Đoàn thể  Đảng CS quần  chúng Tư pháp  Lập pháp  Hành pháp  (Quốc hội) 10/20/15 (Chính phủ) HANH     CHINH     CONG     ­     (Tòa án,VKS) 15 Truong Quang Vinh
 16. 2. Quyền lực nhà nước và quyền hành pháp 2. 1­  Quyền  lực  nhà  nước  và  sự  phân  công  thực  thi các quyền • Trong  tư  duy  chung,  quyền  lực  nhà  nước  là  một  loại  quyền  lực  đặc  biệt  được  nhân  dân  trao cho nhà nước và nhà nước sử dụng quyền  lực đó để quản lý xã hội (nhân dân và các hành  vi cá nhân hay tập thể) nhằm  đạt những mục  tiêu chung của nhà nước.  • Quyền lực nhà nước là một thể toàn vẹn. Tuy  nhiên, để thực thi quyền lực nhà nước có thể  có nhi 10/20/15 ều hình th ức t ổ  ch ứ c khác nhau. HANH     CHINH     CONG     ­     Truong Quang Vinh 16
 17. Việc  tổ  chức  thực  thi  quyền  lực  nhà  nước  thường  chia  thành  ba  nhóm:  thực  thi  quyền  lập  pháp,  thực  thi  quyền  hành  pháp  và  thực  thi  quyền  tư  pháp.  Mối  quan  hệ  giữa  ba  hệ  thống  thực  thi  ba  nhóm  quyền  lực  trên  tùy  thuộc  vào  thể chế chính trị và thể chế nhà nước quy định. Thực thi quyền hành pháp  là một bộ phận quan  trọng của hoạt động quản lý nhà nước. Nếu như  thực  thi  quyền  lập  pháp  là  làm  Hiến  pháp,  luật  và  thông  qua  luật  thì  thực  thi  quyền  hành  pháp là nhằm tổ chức  đời sống xã hội theo  các văn bản pháp luật một cách hiệu lực và  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     17 hiệu quả. Truong Quang Vinh
 18. Thực thi quyền hành pháp  được trao cho những  cơ  quan  cụ  thể.  Hệ  thống  của  các  cơ  quan  nầy  có  thể  có  những  tên  gọi  khác  nhau,  song  chung  nhất là chính phủ. Ví  dụ:  ở  Việt  Nam,  theo  Hiến  pháp  1992,  Chính  phủ  là  cơ  quan  chấp  hành của Quốc hội, cơ quan  hành  chính  nhà  nước  cao  nhất.  10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     18 Truong Quang Vinh
 19. Điều  đó cũng có nghĩa là đây là cơ quan  phải có trách nhiệm thực hiện, tổ chức  thực hiện các quyết định của Quốc hội  (Hiến  pháp,  luật,  và  các  nghị  quyết…)  bằng  cách  ban  hành  và  thực  hiện  các  văn  bản  pháp  quy  (Nghị  quyết,  Nghị  định, quyết định, Chỉ thị, Thông tư…) 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     19 Truong Quang Vinh
 20. Cách  thức  tổ  chức  hệ  thống  các  cơ  quan  hành  chính  do  pháp  luật  quy  định  và  có  nhiều loại cơ quan khác nhau. Nó bao gồm  nhiều loại cơ quan khác nhau : các Bộ, các  cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc chính  phủ và nhiều loại cơ quan khác.  Các cơ quan nầy  được trao quyền quản lý  các  vấn  đề  chung  của  quốc  gia  thông  qua  hệ thống văn bản pháp luật 10/20/15 HANH     CHINH     CONG     ­     20 Truong Quang Vinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2