intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư

Chia sẻ: Lưu Trường Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
47
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư do TS. Lưu Trường Văn biên soạn trình bày về các khái niệm cơ bản về ước lượng, conceptual estimate rough order of magnitude, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn vốn ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ước lượng tổng mức đầu tư theo dữ liệu của RM Means Cost Data theo quy định vốn đầu tư

Baøi giaûng moân hoïc<br /> QUAÛN LYÙ TAØI CHAÙNH TRONG XAÂY DÖÏNG<br /> <br /> ÖÔÙC LÖÔÏNG TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ THEO<br /> NG<br /> NG<br /> D LI U C A RS MEANS COST DATA &<br /> THEO QUY ð NH V N NGÂN SÁCH<br /> <br /> Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp ”Cao h c công ngh & Qu n lý<br /> xây d ng”<br /> Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 1<br /> <br /> A. CÁC KHÁI NI M CƠ B N<br /> V Ư C LƯ NG<br /> <br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 2<br /> <br /> T i sao ph i ư c lư ng?<br /> • ð NH NGHĨA: M t ư c lư ng là m t ñánh giá,<br /> m t ý ki n, m t x p x v chi phí c a m t d án,<br /> có c n nh c các y u t th c t .<br /> • Có nhi u lo i ư c lư ng ñư c th c hi n t i các<br /> th i ñi m khác nhau trong vòng ñ i d án.<br /> • Ư c lư ng cũng cung c p m t hư ng d n cho các<br /> nhà thi t k ñ l a ch n v t li u và quy mô d án<br /> dư i ñi u ki n ngân sách c a ch ñ u tư<br /> <br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các ki u ư c lư ng (1)<br /> <br /> Giai ño n<br /> chu n b :<br /> Ư c lư ng<br /> khái ni m ho c<br /> Rough order<br /> magnitude<br /> (ROM)<br /> <br /> G.ðo n t.k<br /> sơ b :<br /> Ư c lư ng<br /> gi n ñ<br /> (Schematic<br /> Estimate)<br /> <br /> G.ðo n<br /> p.tri n t.k :<br /> Ư c lư ng<br /> p.tri n thi t<br /> k<br /> <br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> Giai ño n<br /> cung ng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các ki u ư c lư ng (2): Giai ño n chu n b<br /> (Conceptual phase)<br /> • M t ch ñ u tư c n các thôn g tin chi phí t lúc ban ñ u c a 1 d<br /> án ñ ra các quy t ñ nh v v trí và quy mô d án trư c khi<br /> chi ti n ra ñ mua ñ t, mua tài s n.<br /> • Các ư c lư ng trong giai ño n này d a trên r t ít thông tin, ch<br /> y u là các d li u quá kh v các d án tương t .<br /> • Ki u này c a ư c lư ng g i là ư c lư ng khái ni m<br /> (conceptual estimate) ho c rough order of magnitude<br /> (ROM).<br /> • Th i gian dành cho lo i ư c lư ng này là ng n và nó ch cung<br /> c p m t ngân sách sơ b .<br /> <br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản