intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ngân lưu đến nhà thầu

Chia sẻ: Lưu Trường Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
76
lượt xem
18
download

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ngân lưu đến nhà thầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ngân lưu đến nhà thầu do TS. Lưu Trường Văn biên soạn. Hi vọng tài liệu sẽ bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi môn học này. Để nắm vững nội dung chi tiết bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Ngân lưu đến nhà thầu

Baøi giaûng moân hoïc<br /> QUAÛN LYÙ TAØI CHAÙNH TRONG XAÂY DÖÏNG<br /> <br /> NGAÂN LÖU ÑEÁN NHAØ THAÀU<br /> <br /> Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> Bieân soaïn & dòch: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 1<br /> <br /> NGAÂN LÖU ÑEÁN NHAØ THAÀU<br /> Doøng tieàn töø chuû ñaàu tö ñeán nhaø thaàu laø ôû trong<br /> daïng thöùc cuûa tieán trình chi traû tieàn<br /> Öôùc löôïng cho coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc laøm<br /> bôûi nhaø thaàu moät caùch ñònh kyø vaø ñöôïc kieåm tra bôûi<br /> ñaïi dieän cuûa chuû ñaàu tö & TVGS<br /> Phuï thuoäc vaøo kieåu cuûa hôïp ñoàng (khoaùn goïn, giaù<br /> ñôn vò, …v.v), caùc öôùc löôïng laø döïa vaøo söï ñaùnh giaù<br /> cuûa tyû leä phaàn traêm hôïp ñoàng ñaõ hoaøn thaønh hoaëc<br /> ño löôøng khoái löôïng thöïc teá ñaõ laøm. quaù trình naøy<br /> laø ñöôïc chöùng minh toát nhaát bôûi söï caân nhaéc chi tieát<br /> cuûa 4 coâng taùc thí duï maø ñöôïc dieãn taû trong hình 1<br /> Bieân soaïn & dòch: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hình 1: Ngaân saùch theo quy moâ thôøi gian giaûn ñôn<br /> $50.000<br /> A<br /> $40.000<br /> <br /> B<br /> <br /> $60.000<br /> C<br /> $30.000<br /> D<br /> <br /> C.phí tröïc tieáp<br /> haøng thaùng<br /> C.phí giaùn tieáp<br /> haøng thaùng<br /> Toång c.phí haøng<br /> thaùng<br /> C.phí haøng<br /> thaùng t.luõy<br /> <br /> $25.000<br /> <br /> $65.000<br /> <br /> $75.000<br /> <br /> $15.000<br /> <br /> $5.000<br /> <br /> $5.000<br /> <br /> $5.000<br /> <br /> $5.000<br /> <br /> $30.000<br /> <br /> $70.000<br /> <br /> $80.000<br /> <br /> $20.000<br /> <br /> $30.000<br /> <br /> $100.000<br /> <br /> $180.000<br /> <br /> $200.000<br /> <br /> Bieân soaïn & dòch: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hình 2: Ñoà thò theo thôøi gian cuûa chi phí haøng<br /> thaùng tích luõy<br /> <br /> Chi phí haøn g thaùn g tích luõy<br /> 250,000<br /> <br /> Chi phí ($)<br /> <br /> 200,000<br /> 150,000<br /> Chi phí haøn g thaùn g tích luõy<br /> 100,000<br /> 50,000<br /> 0<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> Thôøi gian (thaùng)<br /> <br /> Bieân soaïn & dòch: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 4<br /> <br /> NGAÂN LÖU ÑEÁN NHAØ THAÀU<br /> Giaû ñònh raèng: Luùc ban ñaàu nhaø thaàu mong muoán lôïi nhuaän<br /> = $10.000 (töùc laõi mong muoán =5%) vì vaäy toång giaù goùi thaàu<br /> laø $210.000 (=$200.000+$10.000)<br /> Chuû ñaàu tö giöõ laïi 10% cuûa taát caû caùc khoaûn chi traû ñaõ ñöôïc<br /> yeâu caàu maõi cho ñeán khi ½ cuûa giaù trò hôïp ñoàng (töùc laø<br /> $105.000*10%) ñöôïc pheâ duyeät.<br /> Söï chi traû tieàn seõ ñöôïc laøm hoùa ñôn vaøo cuoái thaùng vaø chuû<br /> ñaàu tö seõ chuyeån giao soá tieàn ñaõ ghi hoùa ñôn tröø ñi caùc<br /> khoaûn giöõ laïi ngay sau ñoù<br /> Toång soá tieàn cuûa moät khoaûn chi traû coù theå tính toaùn nhö sau:<br /> Tieàn chi traû = 1,05 * (chi phí giaùn tieáp + chi phí tröïc tieáp) –<br /> 0.1*1.05*(chi phí giaùn tieáp + chi phí tröïc tieáp)<br /> Bieân soaïn & dòch: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản