intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Chỉ số chi phí & Xu hướng

Chia sẻ: Lưu Trường Văn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

95
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Chỉ số chi phí & Xu hướng do TS. Lưu Trường Văn biên soạn trình bày về chỉ số chi phí, chỉ số chi phí sử dụng, ứng dụng của chi số chi phí, ứng dụng của chi số chi phí hoạch định chi phí, ứng dụng của chi số chi phí các dao động của giá cả, ứng dụng của chi số chi phí so sánh các quan hệ chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính trong xây dựng: Chỉ số chi phí & Xu hướng

Baøi giaûng moân hoïc<br /> QUAÛN LYÙ TAØI CHAÙNH TRONG XAÂY DÖÏNG<br /> <br /> CHÆ SOÁ CHI PHÍ & XU HÖÔÙNG<br /> NG<br /> <br /> Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 1<br /> <br /> KHÁI NI M<br /> <br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHÆ SOÁ CHI PHÍ: Khaùi nieäm<br /> Thoâng tin chi phí ñöôïc ghi nhaän vaø thu thaäp trong thôøi<br /> gian daøi. Luùc naøy chi phí xaây döïng, caùc ñieàu kieän cuûa<br /> thò tröôøng, laïm phaùt seõ thay ñoåi bôûi nhieàu lyù do khaùc<br /> nhau<br /> Caùc döõ lieäu veà giaù caû, chi phí phaûi ñöôïc<br /> chuyeån ñoåi veà thôøi ñieåm hieän haønh moät caùch thích hôïp.<br /> Quaù trình chuyeån ñoåi nhö treân ñöôïc thöïc hieän caû trong<br /> lyù thuyeát laãn thöïc haønh bôûi vieäc söû duïng caùc chæ soá chi<br /> phí<br /> Coù nhieàu kieåu chæ soá khaùc nhau ñöôïc söû duïng ñeå so<br /> saùnh giaù caû, saûn xuaát, vieäc laøm hoaëc thay ñoåi daân soá,<br /> v.v…treân moät thôøi ñoaïn chaéc chaén.<br /> Moät chæ soá seõ ño löôøng söï thay ñoåi maø xuaát hieän töø thôøi<br /> ñoaïn naøy ñeán thôøi ñoaïn khaùc<br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHÆ SOÁ CHI PHÍ: Khaùi nieäm<br /> Trong tröôøng hôïp toång quaùt caùc chæ soá thöôøng thieát laäp<br /> taïi moät moác ño löôøng 100 ñeå deå daøng chæ ra söï gia taêng<br /> cuõng nhö söï suït giaûm cuûa giaù trò. Moät moác ño löôøng<br /> cuõng ñính kèm vôùi moät naêm cuï theå<br /> Phaàn lôùn nhöõng chæ soá ñöôïc duøng trong coâng nghieäp<br /> xaây döïng tính ñeán caùc khoaûn coù troïng soá trong thöù baäc<br /> cuûa söï quan troïng cuûa chuùng. Chuùng thöôøng ñư c tính<br /> toaùn döïa vaøo nguyeân lyù “gioû haøng haøng hoùa”. Theo<br /> phöông phaùp naøy, tröôùc tieân chuùng ta phaûi xaùc ñònh<br /> muïc ñích cuûa chæ soá, keá tieáp laø löïa choïn caùc khoaûn muïc<br /> sao cho thích hôïp vaø ñieån hình<br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHÆ SOÁ CHI PHÍ: Söï söû duïng<br /> <br /> Caùc chæ soá ñöôïc duøng hoaëc laø ñeå caäp nhaät<br /> caùc döõ lieäu chi phí ñaõ coù ñeán möùc giaù hieän<br /> haønh hoaëc ñeå döï ñoaùn xu theá cuûa chi phí vaø<br /> giaù caû.<br /> Caùc öùng duïng thöôøng gaëp: hoaïch ñònh chi phí<br /> (cost planning), döï baùo (forecasting), söï dao<br /> ñoäng cuûa giaù caû (price fluctuations), so saùnh<br /> caùc quan heä chi phí (Comparision of cost<br /> relationships), ñaùnh giaù caùc ñieàu kieän cuûa thò<br /> tröôøng (assessment of market conditions), ñònh<br /> giaù (pricing)<br /> Bieân soaïn: TS. Löu Tröôøng Vaên<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2