intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Nguyễn Trọng Tiến

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
32
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Nguyễn Trọng Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Đối tượng nghiên cứu của môn học và một số khái niệm căn bản, thiết lập dự án đầu tư, lựa chọn dự án đầu tư, quản lý thời gian thực hiện dự án, quản lý chi phí thực hiện dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án đầu tư - Nguyễn Trọng Tiến

1/8/2012<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Tên học phần : QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM<br /> <br /> ( Investment Project Management )<br /> <br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> 2. Mã học phần : 1112 072 014<br /> 3. Số tín chỉ : 3<br /> 4. Trình độ :…<br /> 5. Phân bố thời gian :<br /> - Lên lớp 45 tiết<br /> - Tự học : 90 tiết<br /> 6. Mục tiêu của học phần :<br /> Biết các bước thành lập DA và các chỉ tiêu cơ<br /> bản  xem xét nên ĐT cái gì ?Ở đâu? Thời điểm,<br /> quy mô, kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao nhất.<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> QUẢN TRỊ<br /> ÁN ĐẦU<br /> (Investment Project Management )<br /> <br /> GV: Nguyễn Trọng Tiến<br /> Nguyễ Trọng Tiế<br /> Tell: 0983 411 499<br /> Blog: Http://tienkinte.wordpress.com<br /> Blog: Http://tienkinte.wordpress.com<br /> Yh: nt_tienhui<br /> Yh:<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Dự lớp 75%<br /> - Thảo luận theo nhóm<br /> - Tiểu luận: Làm bài tâp lớn<br /> - Kiểm tra thường xuyên<br /> - Thi giữa học phần<br /> - Thi kết Thúc học phần<br /> - Khác: Theo yêu cầu của GV<br /> 8. Thang điểm thi: Theo quy chế tín chỉ và Niên chế<br /> -<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9. Tài liệu học tập<br /> <br /> 7. Tiêu chuẩn đánh giá SV<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cách tính điểm<br /> - Thi thường kỳ: 20%, làm tiểu luận 30%<br /> - Thi giữa môn: Không đạt nếu SV có thái độ<br /> học tập tốt, chuyên cần sẽ được xét vớt cho dự<br /> thi kết thúc môn học, điểm 20%<br /> - Thi kết thúc: Không đạt thí sinh học lại<br /> <br /> Giáo trình DAĐT- TS. Pham Xuân Giang- Trường<br /> ĐHCNTP HCM- 2009<br /> 10. Tài liệu tham khảo :<br /> Vũ Công Tuấn- Thẩm định DAĐT- NXB TPHCM<br /> Excel ứng dụng trong q/trị tài chính- Đinh Thế Hiển,<br /> NXB Thống Kê – 2002<br /> PGS.TS Nguyễn Thanh Thu- Quản trị DAĐT trong<br /> nước và quốc tế, NXB Thống kê – 1996<br /> TS. Nguyễn Xuân Thủy và cộng sự - QTDAĐT–<br /> NXB Thống kê 2004<br /> 1/8/2012<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC VÀ MỘT SỐ<br /> KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 3. LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> Chương 4. QUẢN LÝ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN<br /> Chương 5. QUẢN LÝ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN<br /> Chương 6. QUẢN LÝ VIỆC BỐ TRÍ VÀ ĐIỀU HÒA NGUỒN LỰC THỰC<br /> HIỆN DỰ ÁN<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> 1.1.1 Đối tượng nghiên cứu và nội dung của môn học<br /> 1.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học<br /> 1.1.3 PP nghiên cứu của môn học<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2.1 Đầu tư<br /> 1.2.2 Dự án đầu tư<br /> 1.2.3 Lập dự án đầu tư<br /> 1.2.4 Thẩm định dự án đầu tư<br /> 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2.1 Đầu tư<br /> <br /> 1.2.1 Đầu tư<br /> 1.2.2 Dự án đầu tư<br /> <br /> a. Khái niệm<br /> b. Phân loại đầu tư<br /> <br /> a. Khái niệm<br /> <br /> c. Các hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản<br /> <br /> b. Phân loại dự án đầu tư<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC<br /> <br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> 1.1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN<br /> <br /> 1.2.1 Đầu tư<br /> 1.2.2 Dự án đầu tư<br /> <br /> 1.2.1 Đầu tư<br /> <br /> 1.2.3 Lập dự án đầu tư<br /> 1.2.2 Dự án đầu tư<br /> 1.2.4 Thẩm định dự án đầu tư<br /> 1.2.3 Lập dự án đầu tư<br /> 1.2.5. Quản trị dự án đầu tư<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1<br /> <br /> 2.1<br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1.1 Vai trò của dự án đầu tư<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> BỐ CỤC CỦA MỘT DỰ ÁN KHẢ THI<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> 2.1.2 Yêu cầu của dự án đầu tư<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN<br /> KHẢ THI<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2.1 Giai đoạn tiền đầu tư<br /> <br /> 2.2.1 Giai đoạn tiền đầu tư<br /> <br /> 2.2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư<br /> <br /> a. Nghiên cứu cơ hội đầu tư<br /> <br /> 2.2.3 Giai đoạn đánh giá hậu DA<br /> <br /> b. Nghiên cứu tiền khả thi<br /> c. Nghiên cứu khả thi<br /> d. Thẩm định và phê duyệt DA<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Http://tiendhcn.wordpress.com<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN MỘT DỰ<br /> ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2.1 Giai đoạn tiền đầu tư<br /> <br /> 2.2.1 Giai đoạn tiền đầu tư<br /> <br /> 2.2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư<br /> <br /> 2.2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư<br /> 2.2.3 Giai đoạn đánh giá hậu DA<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> BỐ CỤC CỦA MỘT DỰ ÁN KHẢ THI<br /> <br /> 2.3.1 Mục lục của bản DA<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA MỘT DA ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> BA GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN DA ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> BỐ CỤC CỦA MỘT DỰ ÁN KHẢ THI<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN<br /> KHẢ THI<br /> <br /> 2.3.2 Lời mở đầu<br /> 2.4.1 Nghiên cứu, phân tích thị trường<br /> 2.3.3 Sự cần thiết phải đầu tư<br /> 2.4.2 N/c nội dung công nghệ kỹ thuật của DA<br /> 2.3.4 Tóm tắt DA<br /> 2.4.3 N/c nội dung tổ chức quản lý thực hiện DA<br /> 2.3.5 Phần nội dung chính của DA<br /> 2.4.4 Phân tích hiệu quả tài chính DA<br /> 2.3.6 Kết luận và kiến nghị<br /> 2.4.5 Phân tích hiệu quả KT-XH và môi trường của DA<br /> 2.3.7 Phần phụ lục<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1<br /> <br /> …..<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 2.1<br /> <br /> 2.4 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DA KHẢ<br /> THI<br /> 2.4.1 Nghiên cứu, phân tích thị trường<br /> a. Giới thiệu SP, dịch vụ của DA<br /> b. Nghiên cứu về thị trường và khách hàng tiêu thụ<br /> c. Nghiên cứu nhu cầu và cung cấp SP<br /> <br /> …..<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN<br /> KHẢ THI<br /> 2.4.1 Nghiên cứu, phân tích thị trường<br /> 2.4.2 N/c nội dung công nghệ kỹ thuật của DA<br /> a. Mô tả đặc tính sản phẩm DA<br /> b. Lựa chọn công suất của DA<br /> c. Lập chương trình SX hàng năm<br /> <br /> d. Xác định giá bán SP, dịch vụ DA<br /> d. Lựa chọn công nghệ kỹ thuật dự á n<br /> e. Phân tích khả năng cạnh tranh của SP<br /> <br /> e. Nghiên cứu cơ sở hạ tầng<br /> f. Lựa chọn địa điểm thực hiện dự á n<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> g. Lịch trình thực hiện dự á n<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1/8/2012<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 2. THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> …..<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> …..<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG C/BẢN CỦA DA KHẢ THI<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN<br /> KHẢ THI<br /> <br /> 2.4.1 Nghiên cứu, phân tích thị trường<br /> <br /> 2.4.1 …….<br /> 2.4.4 Phân tích hiệu quả tài chính dự án<br /> <br /> 2.4.2 Nghiên cứu nội dung công nghệ kỹ thuật của DA<br /> 2.4.5 Phân tích hiệu quả KT-XH và môi trường DA<br /> 2.4.3 Nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý thực hiện DA<br /> a. Lựa chọn hình thức tổ chức đầu tư để<br /> thực hiện DA<br /> b. Xác định cơ cấu tổ chức quản lý vận hành DA<br /> c. Dự kiến số lượng, chất lượng và tiền lương<br /> lao động cho DA<br /> <br /> Http://tienkinhte.wordpress.com<br /> <br /> Chương 3. LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 3. LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 3.1 XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TÍNH TOÁN<br /> <br /> 3.1.1 Nội dung<br /> <br /> 3.1 XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TÍNH TOÁN<br /> <br /> a*. Giá trị tiền tệ theo thời gian và việc xác<br /> định lãi xuất tính toán<br /> <br /> 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO<br /> <br /> 3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tính toán<br /> 3.3 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN DÙNG LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> a. Độ rủi ro và khả năng sinh lời của dự án<br /> <br /> 3.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN ( BEP-Break Even Point)<br /> b. Cơ cấu vốn<br /> <br /> 3.5 LỰA CHỌN DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP<br /> XẾP HẠNG VẤN ĐỀ<br /> <br /> c. Mức độ khan hiếm hay dồi dào của vốn trên thị trường<br /> tài chính<br /> d. Mức lãi suất tối thiểu<br /> e. Lợi nhuận bình quân của công ty<br /> f. Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế<br /> <br /> Chương 3. LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Chương 3. LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> 3..1 XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TÍNH TOÁN<br /> <br /> 3..1 XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TÍNH TOÁN<br /> <br /> 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO<br /> <br /> 3.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẤU HAO<br /> 3.3 MỘT SỐ TIÊU CHUẨN DÙNG LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 3.2.1 P/pháp khấu hao theo đường thẳng<br /> 3.3.1 Hiện giá thuần (NPV – Net Present Value)<br /> <br /> 3.2.2 P/pháp khấu hao theo số dư giảm dần<br /> có điều chỉnh<br /> <br /> 3.3.2 Suất hoàn vốn nội bộ (IRR – Internal Rate of Returns)<br /> <br /> 3.2.3 P/pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng SP<br /> <br /> 3.3.3 Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C – Benefit-cost Ratio)<br /> 3.3.4 Thời gian hoàn vốn (PP – Pay-back Period)<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản