intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1.219
lượt xem
796
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 có nội dung chính trình bày về liên kết kinh tế quốc tế. Nội dung chương này cung cấp một số kiến thức về: Khái niệm, liên kết kinh tế quốc tế nhà nước, một số liên kết kinh tế quốc tế quan trọng, liên kết kinh tế quốc tế tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3

 1. CHÖÔNG 3: LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ CHÖÔNG 3: LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION 1. Khaùi nieäm 2. Lieân keát kinh teá quoác teá Nhaø nöôùc (Macrointegration) 3. Moät soá lieân keát kinh teá quoác teá quan troïng ng 4. Lieân keát kinh teá quoác teá tö nhaân (Microintegration) 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM Khaùi nieäm – Lieân Keát Kinh Teá Quoác Teá laø vieäc thieát laäp nhöõng luaät leä vaø nguyeân taéc vöôït phaïm vi moät quoác gia ñeå caûi thieän thöông maïi kinh teá vaø söï hôïp taùc giöõa caùc nöôùc Ñaëc ñieåm Hình thaønh thöông maïi nh Cheäch höôùng thöông maïi ch ng Khoâng coù lôïi cho thöông maïi quoác teá, tröø khi khaéc phuïc cheäch höôùng thöông maïi ch ng quoác teá 2
 3. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Nguyeân nhaân Toaøn caàu hoùa kinh teá Phaân coâng lao ñoäng quoác teá Hieäu quaû kinh teá cao hôn Thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät vaø saûn xuaát Tính caïnh tranh neàn kinh teá vaø saûn phaåm 3
 4. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Ñoäng cô ng Thuùc ñaåy phaân coâng lao ñoäng quoác teá toaøn caàu Phaùt huy söï hôïp taùc giöõa caùc neàn kinh teá Phaùt trieån quan heä kinh teá quoác teá Khai thaùc vaø söû duïng hieäu quaû lôïi theá caùc nöôùc Thay ñoåi cô caáu kinh teá caùc nöôùc theo höôùng coù lôïi nhaát Taêng söùc caïnh tranh caùc nöôùc Taïo ñieàu kieän chuyeån dòch voán, kyõ thuaät giöõa caùc nöôùc Söû duïng toái öu vaø phaùt trieån thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät 4
 5. 2. LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ NHAØ NÖÔÙC (MACROINTEGRATION) 2.1. Khaùi nieäm 2.2. Nguyeân nhaân 2.3. Caùc hình thöùc lieân keát kinh teá quoác teá 2.4. Nhöõng vaán ñeà veà lieân keát kinh teá quoác teá 5
 6. 2.1. KHAÙI NIEÄM Laø nhöõng lieân keát kinh teá ñöôïc hình thaønh nh treân cô sôû Hieäp ñònh ñöôïc kyù keát giöõa hai hoaëc nhieàu Chính phuû nhaèm laäp ra caùc lieân minh kinh teá khu vöïc hoaëc lieân keát khu vöïc nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi ng 6
 7. 2.2. NGUYEÂN NHAÂN Tham gia toaøn caàu hoùa Baûo hoä kinh teá noäi ñòa Khu vöïc hoaëc toaøn caàu hoùa kinh teá, taøi chính, ñaàu tö, thöông maïi Hôïp taùc kinh teá Giaûi quyeát tranh chaáp quoác teá 7
 8. 2.3. CAÙC HÌNH THÖÙC LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ 2.3.1. Khu Vöïc Maäu Dòch Töï Do (Free Trade Area) Thuaän lôïi hoùa thöông maïi - giaûm hay xoùa boû haøng raøo thueá quan vaø caùc bieän phaùp phi thueá ng Thuaän lôïi hoùa ñaàu tö Xaây döïng caùc chöông trình hôïp taùc kinh teá vaø ng ñaàu tö vì söï phaùt trieån chung Tieán tôùi hình thaønh moät thò tröôøng thoáng nhaát veà nh ng ng haøng hoùa vaø dòch vuï ng Caùc nöôùc thaønh vieân vaãn giöõ quyeàn ñoäc laäp töï nh chuû trong quan heä buoân baùn vôùi nhau 8
 9. 2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC … (tt) 2.3.2. Lieân Minh Thueá Quan (Customs Union) Coù nhöõng ñieàu kieän gioáng khu vöïc maäu dòch töï do ng Caùc nöôùc tham gia bò maát quyeàn ñoäc laäp töï chuû trong quan heä buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøi khoái Thoûa thuaän xaây döïng chung veà cô cheá haûi quan ng thoáng nhaát aùp duïng chung cho caùc nöôùc thaønh ng ng nh vieân. Laäp ra bieåu thueá quan chung aùp duïng trong hoaït ng ñoäng thöông maïi vôùi caùc nöôùc ngoaøi lieân keát. ng t. Tieán tôùi xaây döïng chính saùch ngoaïi thöông thoáng ng ch ng nhaát 9
 10. 2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC … (tt) 2.3.3. Thò Tröôøng Chung (Common Market) ng Laø hình thöùc phaùt trieån cao hôn Xoùa boû trôû ngaïi ñeán quaù trình mua baùn laãn nhau nhö thueá quan, haïn ngaïch, giaáy ch, pheùp,...… p,... Xoùa boû trôû ngaïi quaù trình töï do di chuyeån tö baûn vaø söùc lao ñoäng giöõa caùc nöôùc hoäi vieân ng Xaây döïng cô cheá chung ñieàu tieát thò tröôøng ng ng thaønh vieân nh Tieán tôùi xaây döïng chính saùch kinh teá ñoái ng ch ngoaïi chung trong quan heä vôùi caùc nöôùc ngoaøi khoái.i. 10
 11. 2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC … (tt) 2.3.4. Lieân Minh Kinh Teá (Economic Union) Coù tính toå chöùc thoáng nhaát cao hôn thò ng tröôøng chung ng Coù ñaëc ñieåm töông töï thò tröôøng chung ng Chính saùch kinh teá ñoái ngoaïi chung ch Chính saùch phaùt trieån kinh teá chung ch Phaân coâng lao ñoäng saâu saéc giöõa caùc ng thaønh vieân nh Thieát laäp moät boä maùy toå chöùc ñieàu haønh nh söï phoái hôïp kinh teá giöõa caùc nöôùc 11
 12. 2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC … (tt) 2.3.5. Lieân Minh Tieàn Teä ( Monetary Union) Hình thöùc “quoác gia kinh teá chung” Chính saùch kinh teá chung ch Xaây döïng chính saùch ñoái ngoaïi chung ng ch Hình thaønh ñoàng tieàn chung thoáng nhaát nh ng ng Chính saùch löu thoâng tieàn teä thoáng nhaát ch ng Ngaân haøng chung ng Quyõ tieàn teä chung Chính saùch quan heä taøi chính tieàn teä chung ch Tieán tôùi thöïc hieän lieân minh veà chính trò 12
 13. 2.4. CAÙC HÌNH THÖÙC … (tt) 2.3.6. Lieân Minh Chính Trò ( Political Union) Hoäi nhaäp kinh teá ñaày ñuû Taát caû chính saùch kinh teá ñeàu gioáng heät nhau ch ng Chính phuû ñôn nhaát 13
 14. 2.4. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CUÛA LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ Caùc nöôùc seõ choïn möùc ñoä hoäi nhaäp kinh teá thích öùng treân cô sôû nhöõng nhu caàu veà ng chính trò vaø kinh teá Hoäi nhaäp kinh teá seõ ñem thaønh coâng cho nh taát caû caùc nöôùc thaønh vieân nh Nhöõng coâng ty trong nhoùm seõ taän duïng taøi ng nguyeân ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh Vaøi nöôùc trong khoái seõ toån thaát ngaén haïn do khaû naêng ñaït hieäu quaû thaáp hôn 14
 15. 4. LIEÂN KEÁT KINH TEÁ QUOÁC TEÁ TÖ NHAÂN (MICROINTEGRATION) 4.1. Khaùi nieäm 4.2. Nguyeân nhaân 4.3. Caùc hình thöùc coâng ty quoác teá 4.4. Ñaëc ñieåm phaùt trieån cuûa coâng ty quoác teá 4.5. Hoäi nhaäp kinh teá vaø quaûn lyù chieán löôïc 15
 16. 4.1. KHAÙI NIEÄM Lieân keát kinh teá quoác teá tö nhaân laø hình thöùc lieân keát kinh teá quoác teá ôû taàm vi moâ ñeå laäp ra caùc coâng ty quoác teá 16
 17. 4.2. NGUYEÂN NHAÂN Traùnh ruûi ro vaø baát oån cuûa chu kyø kinh doanh noäi ñòa nh Söï gia taêng nhu caàu treân thò tröôøng theá giôùi veà saûn ng phaåm coâng ty cung caáp Chieán löôïc “theo sau caïnh tranh” ñeå baûo veä thò phaàn nh Giaûm chi phí Vöôït qua haøng raøo thueá ng Söû duïng lôïi theá kyõ thuaät chuyeân moân baèng saûn xuaát ng ng tröïc tieáp hôn laø license Ña nguoàn cung ñeå giaûm ruûi ro Thu thaäp kieán thöùc Phuïc vuï khaùch haøng quan troïng ch ng ng 17
 18. 4.3. CAÙC HÌNH THÖÙC COÂNG TY QUOÁC TEÁ 4.3.1. Phaân loaïi theo nguoàn voán Coâng ty ña quoác gia (Multinational Company or Enterprise - MNC or MNE) – laø coâng ty ñöôïc thaønh laäp do voán cuûa nhieàu nh nöôùc ñoùng goùp ng Coâng ty toaøn caàu (Global Company - GC) – laø coâng ty tieâu chuaån hoùa caùc hoaït ñoäng ng toaøn caàu treân moïi lónh vöïc Coâng ty xuyeân quoác gia (Transnational Corporation - TNC) – laø MNC hoaëc GC. 18
 19. 4.3. CAÙC HÌNH THÖÙC COÂNG TY QUOÁC TEÁ (tt) 4.3.2. Phaân loaïi theo phöông thöùc hoaït ñoäng ng Trust – toå chöùc ñoäc quyeàn quoác teá lieân keát 1 soá löôïng lôùn caùc xí nghieäp cuûa 1 ngaønh hay nhöõng ng nh ngaønh gaàn nhau trong 1 soá nöôùc nh Consotium – hình thöùc lieân keát 1 soá lôùn caùc xí nghieäp cuûa caùc ngaønh khaùc nhau trong 1 soá nöôùc nh Syndicat – hieäp ñònh thoáng nhaát veà tieâu thuï saûn ng phaåm cuûa 1 soá Trust vaø Consotium CartelI – hieäp ñònh ñoäc quyeàn lieân minh caùc nhaø tö baûn ñoäc quyeàn cuûa 1 soá nöôùc tö baûn trong 1 ngaønh naøo ñoù nh 19
 20. 4.4. ÑAËC ÑIEÅM PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY QUOÁC TEÁ Thay ñoåi lónh vöïc ñaàu tö Chieám vò trí quan troïng ng trong phaùt trieån kinh teá theá giôùi Môû roäng lieân minh kinh ng teá ñeå taêng söùc caïnh nh tranh 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2