intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (Nguyễn Hùng Phong) - Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
71
lượt xem
17
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (Nguyễn Hùng Phong) - Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế, gồm có các nội dung như: Văn hóa và những đặc điểm của văn hoá, các khía cạnh đo lường văn hóa quốc gia, sự khác biệt trong văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tế, văn hóa tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế (Nguyễn Hùng Phong) - Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế

 1. Chương 3: Môi trường văn hóa quốc tế I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hoá II. Các khía cạnh đo lường văn hóa quốc gia • Đo lường văn hóa quốc gia theo Hofstede • Hệ thống giá trị trong văn hóa của Kluckhohm and strodbeck I. Sự khác biệt trong văn hóa và hoạt động kinh doanh quốc tế IV. Văn hóa tổ chức
 2. I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóa I.1 Định nghĩa  Hofstede (1980) Xem văn hóa như là “Một chương trình điềøu khiển hoạt động nhận thức và lý giải của con người, được hình thành từ công đồng” giúp cho chúng ta có thề phân biệt được thành viên của một nhóm văn hóa nầy với nhóm khác  Theo ý nghĩa nầy, văn hoá bao gồm hệ thống giá trị, và hệ thống giá trị nầy chính là cốt lỏi của văn hoá  Luthans (1994): xem văn hóa như là những kiến thức tích luỹ được và con người sử dụng những kiến thức nầy để lý giải các hiện tượng là làm phát sinh hành vi xã hội. Những kiến thức nầy góp phầnhình thành nên giá trị, thái độ và tác động đến hành vi của con người
 3. I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóa 1. Chuẩn mực đạo dức (norms): là những quy luật xã hội điều khiển hành động của một người đối với người khác (Hill, 2003) 2. Hệ thống giá trị (values): là thước đo mà con người sử dụng để dánh giá một điều là đúng hay sai, tốt hay xấu, quan trọng hay không quan trọng (Hodgetts, and Luthans, 1994). 3. Niềm tin (belief); là một nhận thức chắc chắn rằng một điều gi đó phải tồn tạ, một điều gì đó là tốt trong xã hội. 4. Thái độ (attitude là một lập trường/quan điểm chuẩn tắc về việc một con người phải hành xử thế nào trong xã hội (Mead, 1994).  Tất cả những yếu tố của văn hóa nếu trên sẽ tác động dến hành vi và phương thức quản tri
 4. I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóa I.2 Các yếu tố cấu thànhvăn hóa quốc gia  Tôn giáo  Triết lý  Hệ tư tưởng về kinh tế và chính trị  Ngôn ngữ và biểu hiện phi ngôn ngữ  Hệ thống giáo dục  Phong tục, tập quán  Quan niệm về thẩm mỹ  ……………..
 5. I. Văn hóa và những đặc điểm của văn hóa I.3 Đặc điểm của văn hóa Con người tiếp thu văn hóa từ đâu?  Gia đình  Trường học  Xã hội/nơi làm việc Đặc điểm của văn hoá  Tính học tập  Tính chia xẽ  Tính chuyển tiếp  Tính biểu hiện  Tính cấu trúc  Tính điều chỉnh
 6. II. Các khía cạnh văn hóa quốc gia (Hofstede)  Khoảng cách quyền lực :  Mức độ mà người có quyền lực thấp trong tổ chức chấp nhận sự không bình đẳng trong hệ thống tổ chức.  Né tránh bất ổn:  Mức độ con người cảm thấy bị đe dọa bởi sự không chắc chắn do đó họ cần niềm tin và các định chế để né tránh nó.  Chủ nghĩa cá nhân  Thể hiện khuynh hướng chăm lo đến bản thân mình và gia đình hiện tại hơn là định hướng về cộng đồng.  Nam tính  Giá trị thống trị trong xã hội là sự thành công, tiếnbạc, và vật chất Giá trị con người được đánh giá trên cơ sở sự thành đạt và kết quả công việc của họ
 7. III.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia I. Khoaûng caùch quyeàn löïc thaáp I. Khoaûng caùch quyeàn löïc cao Söï baát bình ñaúng caàn giaûm thieåu Chaáp nhaän söï baát bình ñaúng Ngöôøi coù quyeàn löïc thaáp coù söï ñoäc Ngöôøi coù quyeàn löïc thaáp phaûi phuï thuoäc laäp töông ñoái so vôùi ngöôøi coù vaøo ngöôøi coù quyeàn löïc cao hôn quyeàn löïc cao Treû em caàn ñöôïc ñoái xöõ bình ñaúng Treû em caàn phaûi tuaân lôøi cha meï Hoïc sinh caàn döôïc ñoái xöû bình ñaúng Hoïc sinh caàn phaûi toân troïng thaày coâ giaùo Nhöõng ngöôøi coù trình ñoä cao thöôøng ít Söï ñoäc doaùn laø phoå bieán trong quaûn trò ñoäc ñoaùn Heä thoâng ñaúng caáp trong toå chöùc chæ Heä thoáng ñaúng ñöôïc thieáp laäp nhaèm theå theå hieän söï khaùc bieät veà vai troø hieän söï khaùc bieät veà quyeàn löïc trong cuûa caùc thaønh vieân toå chöùc Khoaûng caùc veà tieàn löông giöûa caáp Khoaûng caùc veà tieàn löông giöûa caáp cao vaø cao vaø thaáp thöôøng heïp thaáp thöôøng raát lôùn Ngöôøi laõnh ñaïo lyù töôûng laø ngöôøi coù Ngöôøi laõnh ñaïo lyù töôûng laø ngöôøi ñoäc tinh thaàn daân chuû ñoaùn nhöng toát buïng Caùc bieåu hieän cuûa ñòa vò vaø quyeàn Caùc bieåu hieän cuûa ñòa vò vaø quyeàn löïc löïc caàn ñöôïc xoaù boû caàn ñöôïc theå hieän vaø toân troïng Phaân quyeàn laø phoå bieán Taäp trung quyeàn löïc laø phoå bieán
 8. III.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia (tt) II. Neù traùnh baát oån thaáp II. Neù traùnh baát oån cao Xaõ hoäi vaø toá chöùc ñaëc tröng bôùi ít luaät Xaõ hoäi vaø toå chöùc ñaëc tröng bôûi raát nhieàu leä, quy ñònh luaät leä, quy ñònh Ngöôøi ta tin raèng neáu moät quy ñònh naøo Ngöôøi ta thöôøng tìm caùch neù traùnh caùc quy ñoù khoâng phuø hôïp thì caàn phaõi ñaáu ñònh vaø luaät leä khoâng phuø hôïp thay vì tranh ñeå xoùa boû ñaáu tranh ñeå xoaù boõ noù Söï phaûn ñoái coâng khai cuûa moïi ngöôøi Xaõ hoäi muoán giaûm thieåu nhöõng ñaáu tranh ñöôïc chaáp nhaän vaø khuyeán khích coâng khai Con ngöôøi coù caùi nhìn laïc quan veà töông Con ngöôøi coù caùi nhìn bi quan veà töông lai vaø lai vaø caùc ñònh cheá cuûa xaõ hoäi caùc ñònh cheá cuûa xaõ hoäi Xaõ hoäi coù caùi nhìn laïc quan veà tuoåi treû Xaõ hoäi coù caùi nhìn bi quan veå tuoåi treû Xaõ hoäi ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï khoan dung Xaõ hoäi ñaëc tröng bôûi tö töôûng cöïc ñoan vaø vaø tính töông ñoái ñöôïc ñieàu haønh baèng quy ñònh vaø luaät leä Moïi ngöôøi tin raèng khoâng eân aùp ñaët suy Ngöôøi ta tin raèng chaân lyù laø chæ coù moät vaø nghó vaø nieàm tin cuûa mình vaøo ngöôøi hoï laø ngöôøi ñang naém giöõ laáy khaùc Coù moät söï hoaø ñoàng veà toân giaùo, chính Coù moät söï ñaáu tranh khoâng khoan nhöôïng vôùi trò, tö töôûng nhöõng söï khaùc bieät veà toân giaùo, chính trò, tö töôûng Xaõ hoäi ñaët nieàm tin vaøo nhöõng nhaø tö Xaõ hoäi ñaët nieàm tin vaøo nhöõng nhaø chuyeân töôûng moân
 9. III.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia(tt) III. Chuû nghiaõ taäp theå III. Chuû nghiaõ caù nhaân Con ngöôøi caàn phaûi chaêm lo vaø trung Khi lôùn leân, con ngöôøi chæ coù traùch nhieäm thaønh vôùi gia ñình, doøng hoï vôùi baûn thaân mình vaø gia ñình hieän taïi Gía trò cuûa con ngöôøi ñöôïc nhaän daïng Giaù trò cuûa con nguôøi ñöôïc nhaän daïng thoâng qua gia ñình, doøng hoï, vaø thoâng qua chính baûn thaân hoï caùc moái quan heä xaõ hoäi Treû em ñöôïc daïy tieáng “chuùng toâi” Treû em ñöôïc daïy tieáng “toâi” trong trach ngay töø nhoû nhieäm vaø quuyeàn lôïi ngay töø nhoû Söï hoaø ñoàng caàn ñöôïc duy trì cho neân Moät con ngöôøi troïng danh döï caàn noùi thaúng phaûi traùnh ñoái ñaàu tröïc tieáp nhöõng suy nghó trong ñaàu cuûa mình Muïc ñích cuûa giaùo duïc laø hoïc ñeå thöïc Muïc ñích cuûa giaùo duïc laø hoïc caùch hoïc nhö hieän theá naøo Baèng caáp laø giaáy thoâng haønh ñeå con Vieäc laáy baèng caáp theå hieän vieäc töï toân ngöôøi böôùc vaøo moät taàng lôùp cao troïng mình vaø naâng cao giaù trò kinh teá hôn Moái quan heä giöûa laõnh ñaïo vaø nhaân Moái quan heä giöûa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân vieân thöôøn bò gia ñình hoùa laø moái quan heä hôïp ñoàng maø hai beân cuøng coù lôïi Moái quan heä laán aùt coâng vieäc Coâng vieäc ñöôïc ñaët leân treân heát
 10. III.2 Các khía cạnh của văn hóa quốc gia (tt) IV. Nam Tính IV. Nöõ tính Giaù trò thoáng trò trong xaõ hoäi Giaù trò thoáng trò trong xaõ hoäi laø laø tieàn baïc, vaät chaát vaø söï söï chaêm soùc cho ngöôøi khaùc vaø thaønh coâng naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng Tieâu chuaån ñeå löïa choïn coâng Tieâu chuaån ñeå choïn coâng vieäc: vieäc: thu nhaäp cao, danh voïng, Coù tính hôïp taùc, baàu khoâng khí thaùch thöùc, vaø thaêng tieán thaân thieän nôi laøm vieäc, vaø ñoä an toaøn Töøng caù nhaân ñöôïc khuyeán Caù nhaân ñöôïc khuyeán khích ra khích ra quyeát ñònh ñoäc laäp, quyeát ñònh treân cô sôû nhoùm vaø vaø söï thaønh ñaït ñöôïc ñaùnh söï thaønh ñaït ñöôïc ñaùnh giaù treân giaù treân cô sôû cuûa caûi vaø söï cô sôû moái quan heä vôùi ngöôøi khaâm phuïc bôûi moïi ngöôøi khaùc vaø moâi tröôøng soáng chung quanh Nôi laøm vieäc ñaët tröng bôûi aùp Aùp löïc coâng vieäc taïi nôi laøm vieäc löïc coâng vieäc raát cao vaø caùc thaáp vaø quaûn trò gia thöôøng cho quaûn trò gia thöôøng cho raèng raèng ngöôøi lao ñoäng coù tính chuû ngöôøi lao ñoäng khoâng thích ñoäng trong vieäc thöïc hieän coâng laøm vieäc cho neân caàn phaûi vieäc kieåm soaùt hoï moät caùch chaët cheõ
 11. PD UA IND MAS PD UA IND MAS Malaysia 104 36 26 50 South Korea 60 85 18 39 Guatemala 95 101 6 37 Iran 58 59 41 43 Panama 95 86 11 44 Taiwan 58 69 17 45 Philippines 94 44 32 64 Spain 57 86 51 42 Mexico 81 82 30 69 Pakistan 55 70 14 50 Venezuela 81 76 12 73 Japan 54 92 46 95 Arab 80 68 38 53 Italy 50 75 76 70 Equador 78 67 8 63 Argentina 49 86 46 56 Indonesia 78 48 14 46 South Africa 49 49 65 63 India 77 40 48 56 Jamaica 45 13 39 68 West Africa 77 54 20 46 USA 40 46 91 62 Yugoslavia 76 88 27 21 Canada 39 48 80 52 Singapore 74 8 20 48 Netherlands 38 53 80 14 Brazil 69 76 38 49 Australia 36 51 90 61 France 68 86 71 43 Costa Rica 35 86 15 21 Hongkong 68 29 25 57 West Germany 35 65 67 66 Colombia 67 80 13 64 Great Britain 35 35 89 66 Salvador 66 94 19 40 Switzerland 34 58 68 70 Turkey 66 85 37 45 Finland 33 59 63 26 Belgium 65 94 75 54 Norway 31 50 69 8 East Africa 64 52 27 41 Sweden 31 29 71 5 Peru 64 87 16 42 Ireland 28 35 70 68 Thailand 64 64 20 34 New Zealand 22 49 79 58 Chile 63 86 23 28 Denmark 18 23 74 16 Portugal 63 104 27 31 Israel 13 81 54 47 Uruguay 61 100 36 38 Austria 11 70 55 79 Greece 60 112 35 57
 12. Thực tiển quản trị I. Khoaûng caùch quyeàn löïc I. Khoaûng caùch quyeàn löïc cao thaáp 1. Phaân quyeàn 1. Taäp trung quyeàn löïc 2. Laõnh ñaïo daân chuû 2. Laõnh ñaïo quyeát ñoaùn 3.Ra quyeát ñònh chaáp 3. Ra quyeát ñònh ñoäc nhaän söï tö vaán ñoaùn 4.Möùc ñoä theå hieän khaùc bieät veà ñòa vò 4. Theå hieän söï khaùc bieät thaáp veà ñòa vò cao 5. Nhaân vieân coù söï ñoäc 5. Nhaân vieân phuï thuoäc laäp töông ñoái vaøo laõnh ñaïo 6. Ñaùnh giaù keát quaû ngöôùi lao ñoäng theo 6. Ñaùnh giaù keát quaû quy trình phi chính thöùc ngöôøi lao ñoäng theo quy trình chính thöùc
 13. Thực tiển quản trị II. Chuû nghóa taäp theå II. Chuû nghóa caù nhaân 1. Khen thöôûng theo nhoùm 1. Khen thöôûng theo caù nhaân 2. Ñeà baït döïa vaøo thaâm nieân 2.Ñeà baït döïa vaøo keát quaû ñaït 3. Ñoøi hoûi trung thaønh vôùi coâng ñöôïc ty 3.Trung thaønh vôùi baûn thaân 4. Gaén boù vôùi coâng ty 4. Gaén boù vôùi coâng vieäc 5. Ra quyeát ñònh taäp theå 5. Caù nhaân ra quyeát ñònh 6. Söï dòch chuyeån coâng vieäc thaáp 6. Dòch chyeån coâng vieäc cao 7.Nhaán maïnh ñeán söï thaønh coâng 7. Nhaán maïnh ñeán söï thaønh coâng vaø thaønh ñaït cuûa toå chöùc vaø thaønh ñaït caù nhaân 8. Nhaán maïnh ñeán söï haøi hoøa khi 8. Khoâng ñaët vaán ñeà haøi hoøa khi giaûi quyeát nhaân vieân phaïm loåi giaûi quyeát nhaân vieân phaïm loåi 9. Nhaán maïnh ñeán vieäc taïo döïng 9. Khoâng nhaán maïnh ñeán vieäc taïo moái quan heä caù nhaân vaø loøng döïng moái quan heä caù nhaân vaø tin khi tieán haønh hoaït ñoäng kinh loøng tin khi tieán haønh hoaït ñoäng doanh kinh doanh
 14. Thực tiển quản trị III. Nöõ tính III. Nam tính 1. Nhaán maïnh ñeán söï hôïp taùc, moâi 1. Nhaán maïnh ñeán söï caïnh , moâi tröôøng laøm vieäc thaân thieän tröôøng laøm vieäc caàn söï noå löïc 2. Söï an toaøn trong coâng vieäc raát 2. Thaønh ñaït caù nhaân laø quan troïng quan troïng 3. Quan taâm ñeán nhöõng nhaân vieân 3. Quan taâm ñeán nhöõng nhaân vieân coù caù tính maïnh meõ vaø theå nhaïy caûm vaø ít tham voïng hieân tham voïng 4. Caù nhaân ñöôïc khuyeán khích ra 4. Töøng caù nhaân ñöôïc khuyeán khích quyeát ñònh treân cô sôû thaûo trôû thaønh nhöõng ngöôøi ra quyeát luaän nhoùm ñònh ñoäc laäp 5. Söï thaønh ñaït cuûa caù nhaân ñöôïc 5. Söï thaønh ñaït cuûa caù nhaân ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû moái quan xaùc ñònh bôûi danh tieáng vaø cuûa heä vôùi con ngöôøi vaø moâi caûi vaät chaát tröôøng soáng 6. Thuø lao ñöôïc xem nhö moät hình 6. Thuø lao lao ñoäng nhaèm ñaùp öùng thöùc töôûng thöôûng cho söï ñoùng nhu caàu goùp 7.Caû laõnh ñaïo vaø nhaân vieân ít bi 7. Laõnh ñaïo vaø nhaân vieân thöôøng bò aùp löïc trong coâng vieäc; Thôøi aùp löïc cao trong coâng vieäc, thôøi gian ñöôïc xem nhö moät nguoàn gian ñöôïc xem laø tieàn baïc, laøm löïc khoâng haïn cheá vieäc vaát vaû ñöôïc xem laø leõ soáng
 15. Thực tiển quản trị IV. Neù traùnh baát oån thaáp IV. Neù traùnh baát oån cao 1. Toå chöùc ñöôïc ñaëc tröng bôûi ít 1. Toå chöùc ñöôïc quaûn lyù theo quy ñònh vaø quy trình chính thöùc quy ñònh vaø quy trình chaët 2. Caùc saùng kieán cuûa caáp döôùi cheõ ñöôïc uûng hoä vaø khuyeán khích 2. Caùc saùng kieán cuûa caáp 3. Cheá ñoä laøm vieäc suoát ñôøi döôùi bò quaûn lyù chaët cheõ. khoâng ñöôïc uûng hoä, ngöôøi lao 3. Ngöôøi lao ñoäng nhaán maïnh ñoäng chaáp nhaän ruûi ro ñeán söï an toaøn trong coâng 4. Caùc haønh vi leäch khoûi chuaån vieäc ,caùc ngheà nghieäp möïc chung khoâng bò xem laø truyeán thoáng, cheá ñoä nguy hieåm vaø söï khoan dung phuùc lôïi sau khi veà höu luoân phoå bieán 4. Caùc haønh vi leäch khoûi chuaån möïc bò xem laø nguy hieåm, söï khoan dung khoâng ñöôc chaáp nhaän
 16. II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck  M ối quan hệ với tự nhiên:  Sự khuất phục : Nhìn nhân cuộc đời đã được định trước (Những gì là đương nhiên se xảy ra và con người không thể kiểm soát được nó)  Sự hòa hợp: Chung sống với tự nhiên, tôn trọng nó, và thích nghi với nó  Sự làm chủ: Con người được xem như một thế lực siêu việt, có thể làm chủ thiên nhiên và biến đổi nó để phục vụ cho lợi ích của mình
 17. II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck  Định hướng thời gian  Quá khứ: Nhìn những gì xảy ra trong quá khứ để dự báo tương lai, làm những gì mà trước đây mọi người đã làm (Latin American)  Hiện tại: Những tác động tức thời là quan trọng, định hướng ngắn hạn, đặt yếu cầu thỏa mãn và kết quả tức thời cao (North American)  Tương lai: kết quả lâu dài được xem như là một hệ quả của các sự kiện và hành động hiện tại. (Japanese)
 18. II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck  B ản chất của con người là:  Xấu: Xã hội cần kiểm soát chặt con người để tránh những hành vi xấu của họ bộc phát (Singapore)  Tốt: Mối quan hệ trong xã hội được đặt trên niềm tin. Những thỏa thuận bằng lời nói phổ biến hơn các hình thức khác (Japanese)  Sự pha trộn giửa tốt và xấu: Giá trị và hành vi có thể thay đổi. Xã hội cần tập trung vào việc thay đổi hànhvi bằng cách khuyến khích điều tốt và phê phán điều xấu (England)
 19. II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck  Định hướng hành động  Bị động : nhấn mạnh đến cảm xúc, sự tự phát. Ra quyết định dựa trên cảm tính. Phản ứng lại thay vi khỏi xướng, nắm lấy cơ hội và giải quyết vấn đề khi chúng xuất hiện (Latin cultures)  Kiềm chế: Kiềm chế và kiểm soát cuộc sống, cố gắng duy trì sự cân đối giửa cuộc sống cá nhân và xã hội, giửa làm việc và giải trí (British)  Hành động: Khuyến khích sự hành động để đạt mục tiêu, luôn tự động viên mình làm việc cật lực. Sự dộng viên đến từ mục têu cải thiện đời sống cá nhân và thành đạt trong kinh doanh (Korean)
 20. II. Hệ thống giá trị của Kluckhohm and Strodbeck  M ối quan hệ với con người  Định hướng cá nhân: mỗi người cần thể hiện sự độc lập của mình và tự chịu trách nhiệm về tương lai và hành động của họ (Anglo countries)  Định hướng về gia đình, dòng họ: Gia đình là quan trọng nhất trong cuộc sống, truyền thống gia đình sẽ quyết định đẳng cấp trong xã hội (India)  Định hướng về công đồng : Chú trọng đến sự tương tác giửa các thành viên trong nhóm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản