intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

Chia sẻ: Dsfcf Dsfcf | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
77
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Quản trị ngân hàng nhằm mục tiêu cung cấp các kiến thức và kỹ năng quản lý ngân hàng thương mại: đọc và hiểu các báo cáo tài chính ngân hàng, các cách thức đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, quản trị nghiệp vụ ký thác, quản trị vốn, quản trị tài sản và nguồn vốn, quản trị thanh khoản và quản trị các hoạt động tín dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng: Giới thiệu môn học - TS. Trương Quang Thông

  1. Giới thiệu môn học QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông Khoa Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM 1
  2. Đối tượng và mục tiêu  ĐỐI TƯỢNG  Các học viên cao học chuyên ngành ngân hàng  Các nhà quản lý ngân hàng  MỤC TIÊU Cung cấp các kiến thức và kỹ năng quản lý ngân hàng thương mại: đọc và hiểu các báo cáo tài chính ngân hàng, các cách thức đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, quản trị nghiệp vụ ký thác, quản trị vốn, quản trị tài sản và nguồn vốn, quản trị thanh khoản và quản trị các hoạt động tín dụng 2
  3. Yêu cầu và thời lượng  YÊU CẦU Để có thể học tập và lĩnh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có các kiến thức về Kinh tế học, Tiền tệ và Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.  THỜI LƯỢNG Môn học được thiết kế trong thời lượng 45 tiết vớ các nội dung trình bày như sau: 3
  4. Nội dung các bài giảng Soá Teân baøi Soá tieát thöù töï baøi 1 Baùo caùo taøi chính cuûa ngaân haøng 4 2 Ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng 6 3 Quaûn trò nghieäp vuï kyù thaùc vaø ñònh 4 giaù 4 Quaûn trò caùc nghieäp vuï caáp tín duïng 6 5 Quaûn trò voán 4 6 Quaûn trò taøi saûn – nguoàn voán 4 7 Quaûn trò thanh khoaûn 6 Thuyeát trình tieåu ñeà taøi / thaûo luaän 11 nhoùm 4
  5. Phương pháp Thuyết giảng kết hợp với phân tích tình huống và đặt câu hỏi thảo luận.  Học viên nên đọc tài liệu tham khảo và bài giảng trước khi đến lớp.  Giảng viên trình bày lý thuyết liên quan đến bài giảng.  Giảng viên đưa ra các tình huống và hướng dẫn học viên thảo luận xử lý các tình huống.  Song song với các bài giảng là thuyết trình và thoảo luận các tiểu đề tài của các nhóm học viên 5
  6. Sách tham khảo  Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins. Bank Management and Financial Services. Mc Graw Hill International Edition. 2007  P. Rose. Quản trị ngân hàng thương mại. Bản dịch Việt ngữ của Đại học Kinh tế Quốc dân (2001). 6
  7. Các web site đáng quan tâm  www.sbv.gov.vn  www.vir.com.vn  www.acb.com.vn  www.fetp.edu.vn  www.bis.org 7
  8. Đánh giá  Thuyết trình tiểu đề tài: 30%  Thi cuối kỳ: 70%  Điểm khuyến khích các học viên tích cực thảo luận, đóng góp trong giờ giảng. 8
  9. Liên lạc với giảng viên  Điện thoại nhà: 8 399 954  Điện thoại di động: 0903 969 525  Email: truongquangthong@yahoo.com 9
  10. Thông tin cuối cùng THANK YOU ! 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2