intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - phần 2

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

250
lượt xem
98
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG II - DỰ BÁO NHU CẦU MỤC TIÊU CHƯƠNG II Hiểu khái niệm, các loại dự báo và qui trình dự báo. Biết được các phương pháp dự báo thông dụng. Ứng dụng được các phương pháp dự báo. CHƯƠNG II - DỰ BÁO NHU CẦU 1. Khái niệm, các loại dự báo 1.1. Khái niệm Dự báo là khoa học và nghệ thuật tiên đoán trước các hiện tượng trong tương lai dựa vào : Dãy số liệu của các thời kỳ quá khứ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả dự báo và kinh nghiệm thực tế (...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng QUẢN TRỊ SẢN XUẤT - phần 2

 1. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU MUÏC TIEÂU CHÖÔNG II Hieåu khaùi nieäm, caùc loaïi döï baùo vaø qui trình döï baùo.  Bieát ñöôïc caùc phöông phaùp döï baùo thoâng duïng.  ÖÙng duïng ñöôïc caùc phöông phaùp döï baùo. 
 2. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 1. Khaùi nieäm, caùc loaïi döï baùo 1.1. Khaùi nieäm Döï baùo laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät tieân ñoaùn tröôùc caùc hieän töôïng trong töông lai döïa vaøo : Daõy soá lieäu cuûa caùc thôøi kyø quaù khöù, phaân tích caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán keát quaû döï baùo vaø kinh nghieäm thöïc teá ( GS.TS. Đồng Thị Thanh Phương (2007), Quản trị sản xuất và dịch vụ, Nxb. thống kê ).
 3. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 1.2.Caùc loaïi döï baùo 1.2.1. Caên cöù vaøo thôøi gian döï baùo  Döï baùo daøi haïn ( Thôøi gian döï baùo treân 3 naêm)  Laäp döï aùn saûn xuaát saûn phaåm,aùp duïng coâng ngheä môùi.  Döï baùo trung haïn( Thôøi gian döï baùo töø 3 thaùng-3 naêm)  Laäp keá hoaïch baùn haøng, saûn xuaát vaø ngaân saùch.  Döï baùo ngaén haïn ( Thôøi gian döï baùo döôùi 3 thaùng).  Laäp keá hoaïch mua haøng,ñieàu ñoä saûn xuaát vaø nhaân löïc.
 4. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 1.2.2. Caên cöù vaøo lónh vöïc döï baùo  Döï baùo kinh teá  Döï baùo toác ñoä taêng tröôûng GDP, laïm phaùt, daân soá…  Döï baùo coâng ngheä.  Döï baùo söï thay ñoåi coâng ngheä vaø kyõ thuaät cuûa ngaønh.  Döï baùo nhu caàu  Döï baùo nhu caàu tieâu thuï, nguyeân lieäu vaø nhaân löïc
 5. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 2. Caùc phöông phaùp döï baùo ñònh tính 2.1. Laáy yù kieán cuûa ban ñieàu haønh  Laáy yù kieán cuûa caùc nhaø quaûn trò trong lónh vöïc saûn xuaát, marketing, kyõ thuaät, taøi chính, nhaân söï…ñeå döï baùo.  Öu ñieåm : Nhanh, reû, saùt vôùi tình hình xí nghieäp.  Nhöôïc ñieåm : Khoâng hoaøn toaøn khaùch quan.
 6. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 2.2. Laáy yù kieán cuûa nhaân vieân baùn haøng ôû caùc khu vöïc  Laáy yù kieán nhaân vieân baùn haøng ôû caùc khu vöïc ñeå döï baùo nhu caàu saûn phaåm, dòch vuï.  Öu ñieåm : reû, saùt vôùi nhu caàu khaùch haøng.  Nhöôïc ñieåm : naûy sinh xu höôùng laïc quan hoaëc bi quan.
 7. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 2.3. Laáy yù kieán cuûa khaùch haøng  Laáy yù kieán khaùch haøng baèng phoûng vaán, baûng caâu hoûi ñeå döï baùo nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng.  Öu ñieåm : khaùch quan vì laáy yù kieán cuûa khaùch haøng.  Nhöôïc ñieåm : toán keùm chi phí vaø thôøi gian thöïc hieän.
 8. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 2.4. Phöông phaùp Delphi  Laáy yù kieán cuûa caùc chuyeân gia trong vaø ngoaøi doanh nghieäp ñeå döï baùo theo qui trình sau :  Tuyeån choïn chuyeân gia döï baùo.  Soaïn saün baûng caâu hoûi veà lónh vöïc döï baùo.  Ñöa baûng caâu hoûi cho caùc chuyeân gia yeâu caàu traû lôøi.  Taäp hôïp yù kieán traû lôøi cuûa caùc chuyeân gia.  Ñöa cho caùc chuyeân gia tham khaûo baûng toång hôïp.  Laëp laïi böôùc 3-5 ñeán khi caùc yù kieán gaàn thoáng nhaát.
 9. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3. Caùc phöông phaùp ñònh löôïng 3.1. Qui trình döï baùo theo phöông phaùp ñònh löôïng  Xaùc ñònh muïc tieâu döï baùo  Löïa choïn saûn phaåm caàn döï baùo  Xaùc ñònh thôøi gian döï baùo  Thu thaäp thoâng tin.  Löïa choïn vaø pheâ chuaån moâ hình döï baùo.  Tieán haønh döï baùo.  Aùp duïng keát quaû döï baùo.
 10. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3.2. Phöông phaùp döï baùo döïa vaøo chæ soá phaùt trieån  Coâng thöùc : F t+1 = At x Ī Trong ñoù :   Ft+1 : Soá döï baùo thôøi kyø t+1.  At : Soá thöïc teá thôøi kyø t.  Ī : Chæ soá phaùt trieån bình quaân giöõa caùc thôøi kyø.
 11. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3.2. Phöông phaùp bình quaân ñôn giaûn  Nguyeân taéc : laáy soá trung bình cuûa taát caû caùc thôøi kyø trong quaù khöù laøm soá döï baùo thôøi kyø sau.  Coâng thöùc : n  At t 1 F t +1 = n
 12. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Trong ñoù :   F t+1 : Soá döï baùo thôøi kyø t+1  At : Soá thöïc teá thôøi kyø t.  n : Soá quan saùt (soá löôïng soá lieäu thöïc teá ) AÙp duïng khi : Soá lieäu thöïc teá trong quaù khöù bieán ñoäng  khoâng lôùn qua caùc thôøi kyø.
 13. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Doanh nghieäp An Phöôùc coù saûn löôïng tieâu thuï trong 6  thaùng nhö sau : Thaùng 2 3 4 5 6 7 Saûn löôïng 12500 12520 12530 12550 12530 12540 tieâu thuï (sp ) Döï baùo saûn löôïng tieâu thuï thaùng 8 theo phöông phaùp  bình quaân ñôn giaûn.
 14. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3.3. Phöông phaùp bình quaân di ñoäng  Nguyeân taéc : laáy soá trung bình cuûa K thôøi kyø lieàn keà tröôùc ñoù laøm soá döï baùo thôøi kyø sau.  Coâng thöùc : n  At tnk Ft  1  k
 15. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Trong ñoù :   F t+1 : Soá döï baùo thôøi kyø t+1.  At : Soá thöïc teá thôøi kyø t.  K : Soá thôøi kyø tính bình quaân di ñoäng. AÙp duïng khi : Soá lieäu thöïc teá trong quaù khöù bieán ñoäng  khoâng lôùn qua caùc thôøi kyø.
 16. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Doanh nghieäp Toaøn Myõ coù saûn löôïng tieâu thuï trong 7  thaùng nhö sau : Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 Saûn löôïng tieâu 180 181 184 182 181 183 185 thuï (tấn ) Döï baùo saûn löôïng tieâu thuï thaùng 10 theo phöông phaùp :   Bình quaân di ñoäng cuûa 3 thôøi kyø lieân tieáp.  Bình quaân di ñoäng cuûa 4 thôøi kyø lieân tieáp.
 17. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3.4. Phöông phaùp bình quaân di ñoäng coù troïng soá  Nguyeân taéc : laáy soá trung bình coù heä soá cuûa K thôøi kyø lieàn keà tröôùc ñoù laøm soá döï baùo thôøi kyø sau.  Coâng thöùc : n  Atxqt tnk Ft  1  n  qt nk
 18. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Trong ñoù :   F t+1 : Soá döï baùo thôøi kyø t+1.  At : Soá thöïc teá thôøi kyø t.  qt : Heä soá thôøi kyø t. AÙp duïng khi : Soá lieäu thöïc teá trong quaù khöù bieán ñoäng  khoâng lôùn qua caùc thôøi kyø.
 19. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Doanh nghieäp Toaøn Myõ coù saûn löôïng tieâu thuï trong 7  thaùng nhö sau : Thaùng 3 4 5 6 7 8 9 Saûn löôïng tieâu 180 181 184 182 181 183 185 thuï (Taán )  Döï baùo saûn löôïng tieâu thuï thaùng 10 theo phöông phaùp :  Bình quaân di ñoäng coù heä soá cuûa 3 thôøi kyø lieân tieáp (Heä soá laø 3,2,1).  Bình quaân di ñoäng coù heä soá cuûa 4 thôøi kyø lieân tieáp (Heä soá laø 4, 3,2,1).
 20. CHÖÔNG II - DÖÏ BAÙO NHU CAÀU 3.5. Phöông phaùp san baèng soá muõ :  Coâng thöùc : F t+1 = αAt + (1–α )Ft  Trong ñoù :  F t+1 : Soá döï baùo thôøi kyø t +1.  Ft : Soá döï baùo thôøi kyø t.  At : Soá thöïc teá cuûa thôøi kyø t.  α : Heä soá san baèng soá muõ (1 >  > 0)  AÙp duïng cho moïi tröôøng hôïp cuûa daõy soá, tröø tröôøng hôïp xu höôùng hay thôøi vuï.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2