intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, hoạch định, phân loại kế hoạch, tiến trình hoạch định chiến lược, kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

 1. CHÖÔNG 4 Chapter 4/1
 2. CHÖÔNG 4 I. KHAÙI NIEÄM II. HOAÏCH ÑÒNH III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Chapter 4/2
 3. I. KHA KHAÙÙI NIE NIEÄÄM 1. HOAÏCH ÑÒNH (PLANNING): Laø aán ñònh muïc tieâu vaø xaùc ñònh bieän phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Laø nghieân cöùu quaù khöù ñeå ra quyeát ñònh trong hieän taïi veà coâng vieäc phaûi laøm trong töông lai nhaèm thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñònh cuûa toå chöùc. Chapter 4/3
 4. I. KHA KHAÙÙI NIE NIEÄÄM 2. CHIEÁN LÖÔÏC (STRATEGY) Laø moät chöông trình haønh ñoäng toång quaùt vaø söï trieån khai caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu toaøn dieän. 3. CHÍNH SAÙCH (POLICY) Laø nhöõng ñieàu khoaûn, nhöõng quy ñònh ñeå höôùng daãn hoaëc khai thoâng caùch suy nghó vaø haønh ñoäng khi ra quyeát ñònh. Chapter 4/4
 5. II. HOAÏCH ÑÒNH 1. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA HOAÏCH ÑÒNH Hoaïch ñònh neân xuaát phaùt töø treân xuoáng. Hoaïch ñònh phaûi coù toå chöùc. Hoaïch ñònh phaûi roõ raøng vaø xaùc ñònh. Phaûi ñöôïc thoâng baùo coâng khai vaø roäng khaép. Chapter 4/5
 6. II. HOAÏCH ÑÒNH Nhaø quaûn trò caùc caáp vaø moïi thaønh vieân ñeàu tham gia vaøo hoaïch ñònh. Chaáp nhaän söï thay ñoåi. Chapter 4/6
 7. II. HOAÏCH ÑÒNH 2. MUÏC ÑÍCH Taäp trung söï chuù yù vaøo caùc muïc tieâu. ÖÙng phoù vôùi söï baát ñònh vaø thay ñoåi. Taïo ra khaû naêng taùc nghieäp kinh teá. Hoã trôï cho quaù trình kieåm soaùt laãn kieåm tra. Chapter 4/7
 8. III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH 1. THEO TIEÂU CHUAÅN THÔØI GIAN Hoaïch ñònh chieán löôïc daøi haïn. Hoaïch ñònh chieán thuaät haøng naêm. Hoaïch ñònh taùc nghieäp haøng thaùng, quí, naêm. Chapter 4/8
 9. III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH 2. THEO TIEÂU CHUAÅN MUÏC TIEÂU Keá hoaïch ñònh höôùng. Keá hoaïch cuï theå. 3. THEO MÖÙC ÑOÄ THÖÔØNG XUYEÂN Keá hoaïch thöôøng tröïc. Keá hoaïch söû duïng moät laàn. Chapter 4/9
 10. III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH 4. THEO CAÁP TOÅ CHÖÙC Keá hoaïch cuûa toaøn toå chöùc. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò tröïc tuyeán. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò chöùc naêng. Chapter 4/10
 11. IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1 2 3 4 Xaùc ñònh Phaân tích Nhaän vaø choïn Phaân tích nhieäm vuï noäi boä chieán löôïc moâi tröôøng muïc tieâu phuø hôïp beân ngoaøi toå chöùc 5 Thöïc thi chieán löôïc vaø ñaùnh giaù Hình 4.1: Tieán trình hoaïch ñònh chieán löôïc Chapter 4/11
 12. V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU MBO - Management by Objective Do Peter Drucker vaø Mc Gregor ñeà xuaát vaøo naêm 1954, bao goàm caùc noäi dung sau: Caàn döï thaûo caùc muïc tieâu ôû caáp cao nhaát. Cuøng vôùi caáp döôùi ñeå ñeà ra caùc muïc tieâu cuûa hoï. Kieåm tra caùc muïc tieâu quaûn trò - danh muïc kieåm tra. Chapter 4/12
 13. V. KYÕ THUA THUAÄÄT QUA QUAÛÛN TRÒ THEO MU MUÏÏC TIEÂU Caùc böôùc cuûa quaù trình MBO Ñaët Thieát keá Töï Duyeät xeùt muïc tieâu haønh ñoäng kieåm soaùt ñònh kyø Chapter 4/13
 14. V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Nhöõng lôïi ích cuûa MBO Quaûn trò toát hôn. Toå chöùc ñöôïc phaân ñònh. Söï cam keát caù nhaân vôùi muïc tieâu. Söï kieåm tra coù hieäu quaû. Chapter 4/14
 15. V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Nhöõng haïn cheá cuûa MBO Khi coù söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng chaäm thích öùng. Quaù trình hoaïch ñònh toán keùm thôøi gian. Phaûi coù noäi boä ñoaøn keát thoáng nhaát. Tính ngaén haïn cuûa caùc muïc tieâu. Chapter 4/15
 16. V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Tính khuoân maãu taïo ra söï cöùng nhaéc. FOR YOUR ATTENTION Chapter 4/16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản