intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
5
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về ra quyết định trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

 1. CHÖÔNG 8 Chapter 8/1
 2. CHÖÔNG 8 I. KHAÙI NIEÄM II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Chapter 8/2
 3. I. KHAÙI NIEÄM Ra quyeát ñònh laø quaù trình phaân tích, löïa choïn giöõa hai hay nhieàu phöông aùn haønh ñoäng hoaëc giaûi phaùp cho moät vaán ñeà ñaõ xaùc ñònh. Chapter 8/3
 4. I. KHAÙI NIEÄM Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa nhaø quaûn trò trong khi thöïc hieän chöùc naêng chính laø ra quyeát ñònh. Mọi quyeát ñònh ñeàu aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng quaûn trò. Tuyø vaøo kieán thöùc vaø kinh nghieäm cuûa nhaø quaûn trò maø tính thöïc tieãn vaø chaát löôïng cuûa quaù trình ra quyeát ñònh toát hay xaáu. Chapter 8/4
 5. I. KHAÙI NIEÄM Quyeát ñònh coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: Chæ coù chuû theå quaûn trò môùi ñeà ra quyeát ñònh. Quyeát ñònh quaûn trò chæ ñöôïc ñeà ra khi vaán ñeà ñaõ chín muoài. Quyeát ñònh quaûn trò coù lieân quan chaët cheõ vôùi thoâng tin vaø vieäc xöû lyù thoâng tin. Quyeát ñònh quaûn trò chöùa ñöïng nhöõng yeáu toá tri thöùc, khoa hoïc, ngheä thuaät - saùng taïo. Chapter 8/5
 6. II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 1. Theo tính chaát cuûa caùc quyeát ñònh Quyeát ñònh chieán löôïc Quyeát ñònh chieán thuaät Quyeát ñònh taùc nghieäp haøng ngaøy Chapter 8/6
 7. II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 2. Theo noäi dung caùc chöùc naêng quaûn trò Quyeát ñònh keá hoaïch Quyeát ñònh toå chöùc Quyeát ñònh chæ huy - ñieàu khieån Quyeát ñònh phoái hôïp Quyeát ñònh kieåm tra Chapter 8/7
 8. II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 3. Theo thôøi gian thöïc hieän Quyeát ñònh daøi haïn Quyeát ñònh trung haïn Quyeát ñònh ngaén haïn Chapter 8/8
 9. II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 4. Theo caáp ra quyeát ñònh Quyeát ñònh caáp nhaø nöôùc Quyeát ñònh caáp boä Quyeát ñònh caáp coâng ty Quyeát ñònh caáp xí nghieäp Chapter 8/9
 10. II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 5. Theo chöông trình Quyeát ñònh theo chöông trình saün coù. Quyeát ñònh khoâng theo chöông trình. Chapter 8/10
 11. III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH 1 2 3 4 5 6 D E C I D E Xaùc Nhaän Ñaùnh Choïn Thöïc Ruùt ñònh ra giaù löïa hieän kinh vaán caùc caùc giaûi giaûi nghieäm phöông phöông phaùp phaùp phaûn ñeà hoài aùn aùn ñöôïc choïn Chapter 8/11
 12. IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng cao vaø söï thöïc hieän thaønh coâng cuûa quyeát ñònh. Giuùp naâng cao tö duy cuûa moïi ngöôøi khi tham gia thoâng qua giao tieáp, trao ñoåi yù kieán vaø thaûo luaän. Chapter 8/12
 13. IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Nhaø quaûn trò caàn Taïo baàu khoâng khí chaân thaønh vaø côûi môû. Khoâng caûn trôû nhöõng ngöôøi muoán phaùt bieåu yù kieán. Pheâ phaùn yù kieán chöù khoâng pheâ phaùn nhöõng ngöôøi neâu yù kieán. Khoâng gaây söùc eùp nhöõng ngöôøi coù yù kieán traùi vôùi yù kieán cuûa laõnh ñaïo. Chapter 8/13
 14. IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Khoâng duøng quyeàn löïc cuûa mình ñeå gaây aûnh höôûng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tham gia thaûo luaän. Quyeát ñònh cuoái cuøng bao giôø cuõng ñöôïc ngöôøi laõnh ñaïo ñöa ra vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh ñoù. FOR YOUR ATTENTION Chapter 8/14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản