Bài giảng Tài chính công ty: Chương 8 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
55
lượt xem
11
download

Bài giảng Tài chính công ty: Chương 8 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Tài chính công ty Chương 8 Lập ngân lưu dự án nhằm trình bày về các vấn đề chính về ngân lưu dự án, ngân lưu gia tăng, dự trù báo cáo tài chính, cách xây dựng ngân lưu dự án khác nhau và một vài trường hợp phân tích ngân lưu đặc biệt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty: Chương 8 - TS. Nguyễn Thu Hiền

 1. Chương L p ngân lưu d án Môn Tài chính công ty TS. Nguy n Thu Hi n 0
 2. N i dung Chương Ngân lưu d án: Các v n chính Ngân lưu gia tăng (Incremental Cash Flows) D trù báo cáo tài chính (Pro Forma Financial Statements) và ngân lưu d án (Project Cash Flows) Các cách xây d ng ngân lưu d án khác nhau M t vài trư ng h p phân tích ngân lưu c bi t 1
 3. Các câu h i kinh i n Ta nên quan tâm cái gì? Ti n m t hay L i nhu n? Cái gì th hi n s c m nh tài chính c a d án? Ti n m t hay L i nhu n? âu là l i ích n t d án? Nhìn vào ngân lưu d án – “ngân lưu thích h p” (relevant cash flows) 2
 4. Ngân lưu thích h p (Relevant CF) Ngân lưu thích h p - ư c xem là ngân lưu c a d án: là ngân lưu ch x y ra n u d án ư c ch p nh n Ngân lưu này còn ư c g i là ngân lưu gia tăng (incremental cash flows): là s thay i gia tăng do d án ư c th c hi n Nguyên t c ng m t mình (stand-alone principle): phân tích d án v i gi thi t nó có th t n t i c l p m t mình và tách bi t kh i công ty 3
 5. Làm sao xây d ng ư c ngân lưu thích h p? Luôn t câu h i sau: “Li u ngân lưu này CH X Y RA n u d án ư c ch p nh n?” N u “ úng” thì ngân lưu này ư c xem là thích h p c a DA N u “Không” thì ngân lưu này không ph i là ngân lưu thích h p c a DA N u “Ch m t ph n” thì ch có ph n mà phát sinh khi DA ư c ch p nh n m i là ngân lưu thích h p c a DA 4
 6. Các ngân lưu thông thư ng Chi phí chìm (sunk cost): Chi phí phát sinh trong quá kh trư c khi phân tích DA, và không th thu h i ư c ngân lưu không thích h p (unrelevant CF) Chi phí cơ h i (opportunity cost): Chi phí c a cơ h i m t i khi tài s n ư c dùng cho d án mà không tính phí ngân lưu thích h p nh hư ng gián ti p (side effect): các nh hư ng gián ti p lên các d án khác NL thích h p nh hư ng tích c c (Positive side effects): l i ích gián ti p cho các DA khác nh hư ng tiêu c c (Negative side effects): tác 5 ng x u gián ti p lên các DA khác
 7. Các ngân lưu thông thư ng (tt) Thay i v n lưu ng ròng (Changes in NWC): tăng (gi m) Ti n m t, KPT, T n kho, KPTr NL thích h p Chi phí tài tr (Financing cost): Chi phí v n ã ư c tính vào su t chi t kh u không n n cho ti n lãi vào ngân lưu d án NL không thích h p Thu thu nh p công ty NL thích h p Kh u hao: Chi phí không ph i b ng ti n NL không thích h p 6
 8. Ví d v Ngân lưu gia tăng (Incremental cash flow) Parker & Stone Inc., ang cân nh c d án xây nhà máy m i thành ph South Park s n xu t d ng c làm vư n. Công ty ã mua m t mi ng t sáu năm trư c giá $5 tri u dùng làm kho bãi và tr m trung chuy n hàng, nhưng sau ó công ty ã không th c hi n ý nh này mà thuê các ti n ích kho bãi t m t công ty khác. N u mi ng t này em rao bán hôm nay s em v s ti n ròng $5,4 tri u cho công ty. Công ty mu n xây nhà máy m i trên mi ng t này; chi phí xây d ng là $10,4 tri u, và chi phí gia c t là $650,000. Ngân lưu thích h p c a chi phí u tư vào tài s n c nh c a d án này là bao nhiêu? Vì sao? 7
 9. Ví d v Ngân lưu gia tăng (Incremental cash flow) NL u tư tài s n c nh vào d án = 5,4 + 10,4 + 0,65 = $16,45 tri u 8
 10. Ví d v Ngân lưu gia tăng (Incremental cash flow) Công ty Winnebagel hiên ang bán các lo i nhà di ng và u kéo xe. Hi n t i doanh s u keo xe là 30.000 u kéo m i năm v i giá $4.000 m i chi c; nhà di ng lo i cao c p là 12.000 chi c giá $8.500 m i chi c. Hi n t i trư c tình hình suy thoái c a n n kinh t , công ty ang cân nh c vi c s n xu t và tiêu th lo i nhà di ng c p th p. S n ph m d án này có giá bán $4.000 v i doanh s kỳ v ng là 21.000 chi c m i năm. Theo ánh giá c a m t nhà tư v n th trư ng, vi c gi i thi u s n ph m m i này s có tác ng n vi c tiêu th các s n ph m hi n t i c a công ty. C th nó s làm tăng doanh s c a các u xe kéo thêm 5.000 s n ph m m i năm, và làm gi m s s n ph m nhà di ng lo i cao c p b t i m t lư ng là 1.300 ơn v m i năm. V y ngân lưu thích h p c a năm v n hành d án là bao nhiêu? T i sao? 9
 11. Ví d v Ngân lưu gia tăng (Incremental cash flow) NL thích h p trong năm v n hành d án = 4.000*21.000 + 5.000*4.000 – 1.300*8.500 = $93.000 10
 12. L p ngân lưu d án ba giai o n Giai o n 1: u tư CF0 = - u tư TSC – u tư v n lưu ng ròng Giai o n 2: V n hành (ho t ng) CF1= CF2 =… =CFn = Thu nh p ròng + CP Kh u hao Giai o n 3: Thanh lý (k t thúc) CFn+1 = Giá tr thanh lý sau thu c a TSC + u tư v n lưu ng ròng 11
 13. Minh h a L p ngân lưu d án ba giai o n Boomerang Inc., ang cân nh c d án m r ng s n xu t trong 3 năm. DA yêu c u chi phí u tư TSC $2,7 tri u. TSC ư c kh u hao toàn b theo phương pháp ư ng th ng trong 3 năm. TSC này ư c kỳ v ng s có giá tr th trư ng $210.000 sau khi k t thúc DA. V n u tư ban u vào tài s n lưu ông ròng là $300.000. D án kỳ v ng s em l i doanh thu hàng năm $2,4 tri u, và có t ng chi phí hàng năm là $960.000. N u thu su t thu thu nh p công ty là 35% và su t sinh l i yêu c u i v i DA này là 15% thì NPV c a DA là bao nhiêu? 12
 14. Minh h a L p ngân lưu d án ba giai o n (tt.) G o n 1: CF0 = - u tư TSC – u tư v n lưu ng ròng = - 2.7 – 0.3 = - 3 ($million) 13
 15. Minh h a L p ngân lưu d án ba giai o n (tt.) G o n 2: Tính chi phí kh u hao: Phương pháp ư ng th ng: D = (Giá – Giá tr bút toán khi thanh lý)/ S năm kh u hao = (2,7 – 0)/3 = $0,9 tri u CF1, CF2, CF3 = L i nhu n ròng + CP kh u hao = (2,4 – 0,96 – 0,9)*(1-35%) + 0,9 = 1,251 ($mil) 14
 16. Minh h a L p ngân lưu d án ba giai o n (tt.) G o n 3: Tính giá tr thanh lý sau thu c a TSC : ATSV = (Giá bán – Giá tr bút toán)*(1 – Thu su t) = ($210.000 – 0)*(1-35%) = $136.500 CF3 = 136.500 + 300.000 = 436.500 15
 17. Project’s NPV CF0 = -3,000,000 CF1 = 1,251,000 CF2 = 1,251,000 CF3 = 1,251,000 + 436,500 = 1,687,500 R = 15% NPV = 143,320.46 16
 18. Các phương pháp tính CF khác Phương pháp t dư i lên (Bottom-up) Ch úng khi công ty không có chi phí lãi vay CF v n hành = LNR + CP Kh u hao Phương pháp t trên xu ng (Top-Down Approach) CF v n hành = Doanh thu – Chi phí – Thu Không tr i các chi phí phi ti n m t Phương pháp lá ch n thu (Tax Shield Approach) CF v n hành = (Sales – Costs)(1 – T) + Depreciation*T 17
 19. Các i m lưu ý v V n L ròng T i sao l i tách ra tính riêng Thay i v n lưu ng ròng? Tiêu chu n k toán t i h n (Accrual Basis) yêu c u doanh thu ư c ghi nh n khi bán ư c s n ph m, d ch v ch không ph i khi th c thu ti n m t Tiêu chu n k toán t i h n (Accrual Basis) yêu c u giá v n hàng bán (COGS) ghi nh n khi bán ư c s n ph m, d ch v ch không ph i khi th c chi ti n m t; Tuy v y trong ho t ng thì công ty ph i chi ti n mua NVL, cũng như khi bán hàng thì có th cho phép khách hàng mua ch u. Do v y làm cho doanh thu và chi phí trên báo cáo thu chi không th hi n ư c th c t thu chi ti n m t. Thay i u tư v n lưu ng ròng chính là y u t giúp i u ch nh l i nhu n ròng thành ngân lưu ròng. 18
 20. Chi phí kh u hao Chi phí kh u hao là phi ti n m t; tuy nhiên nó tác ng lên thu thu nh p công ty; do v y ph i ư c cân nh c trong quá trình tính CF Ti t ki m thu nh kh u hao = D*T D = Chi phí kh u hao T = thu su t thu thu nh p công ty 19
Đồng bộ tài khoản