Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 4

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
78
lượt xem
14
download

Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp - Phân tích tài chính là tổng hợp các phương pháp phân tích dùng để phân tích và đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại, cũng như dự đoán tình hình tài chính trong tương lai giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định hợp lý và phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tài chính doanh nghiệp (TS. Đào Thanh Bình) - Chương 4

 1. Mareven Food Central CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Hà Nội 2011 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 2. Mareven Food Central CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN •Chiến lược tài chính •Chính sách đầu tư •Ngân sách tài chính dài hạn, Tổ chức và kiểm tra Hoạch định chiến lược trung hạn thực hiện •Thay đổi chính sách đầu tư •Hoạt động SXKD •Thay đổi cơ cấu vốn •Kế toán tài chính •Thay đổi chính sách Chu trình quản lý •Kế toán quản trị quản lý nhằm nâng •Kiểm soát tài chính cao hiệu quả hoạt động SXKD •Khả năng bảo toàn vốn Phân tích, đánh giá Điều chỉnh, sửa đổi •Khả năng thanh toán •Khả năng sinh lời •Khả năng điều chỉnh và sử dụng vốn hiệu quả •Cảnh báo rủi ro tài chính…… Vị trí của hoạt động phân tích trong chu trình quản lý doanh nghiệp
 3. Mareven Food Central CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp 4.2. Phân tích khái quát các BCTC 4.3. Phân tích các chỉ số tài chính 4.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 3 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 4. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp  Phân tích tài chính là tổng hợp các phương pháp phân tích dùng để phân tích và đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại, cũng như dự đoán tình hình tài chính trong tương lai giúp các đối tượng quan tâm đưa ra các quyết định hợp lý và phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.  Phân tích các báo cáo tài chính là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp 4 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 5. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp – Các đối tượng quan tâm Nhà quản lý Người cho Doanh vay Nghiệp Phân tích tài chính Người lao Nhà đầu tư động Cơ quan quản lý Nhà nước 5 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 6. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp – Mục tiêu Là công cụ để đánh giả, kiểm tra Nhận dạng Phát hiện điểm mạnh, Mục tiêu nguyên của điểm yếu, PTTCDN nhân, khó khăn nguồn gốc Đề xuất giải pháp 6 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 7. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp – Mục tiêu 1. Nhận dạng những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn về mặt tài chính theo các tiêu chí:  Hiệu quả tài chính (Khả năng sinh lợi và khả năng quản lý tài sản)  Rủi ro tài chính (Khả năng thanh khoản, Khả năng quản lý nợ,  Tổng hợp hiệu quả và rủi ro tài chính (Cân đối tài chính, các đòn bẩy, và đẳng thức Du Pont) 2. Tìm hiểu, giải thích các nguyên nhân đứng sau thực trạng đó, và 3. Đề xuất giải pháp cải thiện vị thế tài chính của doanh nghiệp. 7 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 8. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp – Nguồn tài liệu phân tích Các báo cáo tài chính doanh nghiệp Các định hướng phát triển của DN Các báo cáo khác của DN Các tài liệu văn bản khác: văn bản về chủ trương, chính sách của Nhà nước, các văn bản pháp lý có liên quan Các dữ liệu về nền kinh tế và ngành kinh doanh Các dữ liệu về đối thủ cạnh tranh trực tiếp 8 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 9. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp – Nguồn tài liệu phân tích Các BCTC thường dùng:  BCĐKT cho biết sự phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp thông qua các biến động về tài sản và nguồn vốn.  BCKQKD hoặc BCTN cho biết các kết quả SX kinh doanh chính: Doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, lãi vay cho chủ nợ, nộp ngân sách nhà nước, lãi của chủ sở hữu.  BCLCTT cho biết:  Số dư tiền mặt thuần của hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính  Số dư tiền mặt cuối kì 9 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 10. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán Khaû naêng thanh toaùn Taøi saûn löu ñoäng Nôï ngaén haïn Cô (Tài sản ngắn hạn) Nôï daøi haïn caáu Nguoà n löïc taøi kinh chính teá Taøi saûn daøi haïn Voán chuû sôû höõu 10 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 11. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Báo cáo kết quả kinh doanh 11 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 12. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ KD •Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp? •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ ĐT •Tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp? •Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ TC 12 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 13. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Bản thuyết minh BCTC •Chính sách kế toán •Thông tin chi tiết •Nợ tiềm tàng •Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ •Nghiệp vụ quan trọng với các bên liên quan 13 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 14. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp Nội dung phân tích tài chính DN 1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính (Sự biến động của tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nộp ngân sách, các cân đối tài chính, và kết luận sơ bộ) 2. Phân tích hiệu quả tài chính (Khả năng quản lý tài sản và Khả năng sinh lời) 3. Phân tích rủi ro tài chính (Công nợ và khoản phải thu, khả năng thanh khoản, khả năng quản lý nợ) 4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính ( Phân tích các đòn bẩy và đẳng thức Du Pont) 5. Đánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp 14 TS Đào Thanh Bình – BM QLTC ĐH BK Hà Nội
 15. Mareven Food Central 4.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp • Sự biến HIỆU QUẢ BẢNG (1) P (2) BẢNG động của TÀI CHÍNH C¸c chØ CĐKT H tài sản và (6) • Khả năng (9) CĐKT sè tµi nguồn vốn sinh lời sau  chÝnh giải • Khả năng hiện nay (0) N pháp (12) • Kêt quả q.lý tài sản T của hoạt (8) (10) động kinh (11) Í doanh,(2) VÞ THÕ PHÂN TÍCH C họat động TỔNG HỢP Tµi BÁO (1) (4) đầu tư, và So sánh, nhận xét & đề H (5) (8) • Phân tích Du xuất biện pháp CHÝNH CÁO hoạt động Sau Pont cải thiện tình hình LCTT K tài chính. • Phân tích và tài chính khi CÓ • Số dư (2) H GIẢI thuần tiền các đòn bẩy PHÁP Á mặt trong (8) (11) (10) (0) I kì và số dư cuối kì RỦI RO BẢNG Q TÀI CHÍNH C¸c chØ (12) (7) KQKD U • Biến động • Khả năng sè tµi sau BẢNG (1) (3) của d.thu, thanh khoản chÝnh Á mục tiêu giải KQKD chi phí & • Khả năng pháp T lợi nhuận q.lý nợ 15
 16. Mareven Food Central 4.2. Phân tích khái quát các BCTC Phân tích Bảng cân đối kế toán Nội dung phân tích: • PT biến động của tài sản PT cơ cấu tài sản • PT tính hợp lý của cơ cấu tài sản • PT biến động của nguồn vốn PT cơ cấu nguồn vốn • PT tính hợp lý của cơ cấu nguồn vốn PT cân • PT mối quan hệ cân đối giữa TS và NV đối 16
 17. Mareven Food Central 4.2. Phân tích khái quát các BCTC Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh Nội dung phân tích PT Doanh thu • PT biến động của doanh thu • PT biến động của chi phí PT Chi phí • PT các tỷ suất chi phí / Doanh thu thuần PT Lợi nhuận • PT biến động của lợi nhuận 17
 18. Mareven Food Central 4.2. Phân tích khái quát các BCTC Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Nội dung phân tích: PT dòng tiền tệ trong mối liên hệ giữa các hoạt động Hoạt động Hoạt động Hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính 18
 19. Mareven Food Central 4.3. Phân tích các chỉ số tài chính  Chỉ số tài chính là những độ đo định lượng được thiết lập nhằm đánh giá tất cả các khía cạnh khác nhau của hoạt động tài chính  Chỉ số tài chính biểu thị mối liên hệ giữa các khoản mục của các BCTC, trợ giúp cho việc phân tích, đánh giá và dự báo vị thế tài chính của DN  Mục đích phân tích: Nhằm hiểu rõ hơn hiệu quả hoạt động tài chính và đánh giá đúng sức mạnh và giá trị của doanh nghiệp 19
 20. Mareven Food Central 4.3. Phân tích các chỉ số tài chính CÁC CÂU HỎI KHI PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 1. Chỉ số này tăng hay giảm? 2. Sự biến động này tốt hơn hay xấu đi?  So với kì trước  So với đối thủ cạnh tranh trực tiếp  So với mức trung bình ngành  So với chỉ số kế hoạch 3. Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây ra sự biến động này? 4. Các phương án có thể có để cải thiện chỉ số này? 5. Hành động này ảnh hưởng như thế nào tới các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính khác? 6. Phương án tối ưu trong bối cảnh các nguồn lực hiện tại? 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản