Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
10
lượt xem
2
download

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

2018<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH<br /> ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP<br /> <br /> Nội dung<br /> 1<br /> <br /> Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước<br /> Khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn<br /> vị<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhiệm<br /> vụ, quyền hạn của các đơn vị trong<br /> 1<br /> quản lý tài chính<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hình thức cấp phát kinh phí của NSNN<br /> Phương pháp quản lý tài chính<br /> <br /> Quy trình quản lý tài chính<br /> <br /> 1. Một số vấn đề chung về NSNN<br />  Khái niệm và phạm vi của NSNN<br />  Hệ thống ngân sách nhà nước Việt<br /> Nam<br />  Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước<br />  Điều kiện thực hiện thu, chi NSNN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Khái niệm NSNN<br /> <br /> NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của<br /> Nhà nước được dự toán và thực hiện trong<br /> một khoảng thời gian nhất định do cơ quan<br /> nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo<br /> đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của<br /> Nhà nước<br /> <br /> Phạm vi NSNN<br /> <br /> Phạm vi<br /> NSNN<br /> <br /> Thu NSNN<br /> <br /> Chi NSNN<br /> <br /> Bội chi<br /> ngân sách<br /> nhà nước<br /> <br /> Tổng mức<br /> vay của<br /> NSNN<br /> <br /> Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam<br /> NSNN<br /> <br /> NSTW<br /> <br /> NSĐP<br /> <br /> NS Tỉnh, TP<br /> trực thuộc TW<br /> <br /> NS Quận,<br /> Huyện<br /> <br /> Sở, Ban, Cục<br /> <br /> Phòng, Chi<br /> cục<br /> <br /> NS Xã, Phường,<br /> Thị trấn<br /> <br /> Đội<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Phân cấp quản lý NSNN<br /> Phạm<br /> vi<br /> <br /> Phân<br /> cấp<br /> quản lý<br /> <br /> Trách<br /> nhiệm<br /> <br /> Quyền<br /> hạn<br /> <br /> Phân cấp quản lý NSNN<br /> <br /> Đơn vị dự<br /> toán ngân<br /> sách<br /> <br /> Đơn vị sử<br /> dụng ngân<br /> sách<br /> <br /> • Trực tiếp nhận dự toán ngân<br /> sách hàng năm do Thủ<br /> tướng Chính phủ hoặc Ủy<br /> ban nhân dân giao, thực<br /> hiện phân bổ, giao dự toán<br /> ngân sách cho các đơn vị<br /> cấp dưới trực thuộc<br /> <br /> • Đơn vị dự toán ngân sách<br /> được giao trực tiếp quản lý,<br /> sử dụng ngân sách.<br /> <br /> Điều kiện thực hiện thu, chi NSNN<br /> Thu NSNN<br /> • thực hiện theo quy định các luật về thuế và các quy định<br /> khác của pháp luật về thu NSNN<br /> Chi NSNN<br /> • thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao,<br /> đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư<br /> hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các<br /> điều kiện<br /> Chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước<br /> đặt hàng, giao kế hoạch<br /> • theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có<br /> thẩm quyền ban hành.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2018<br /> <br /> 2. Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm và phân loại cơ quan<br /> hành chính Nhà nước<br /> Khái niệm, đặc điểm và phân loại đơn vị sự<br /> nghiệp<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br /> Cơ quan hành chính<br /> • Là cơ quan hành pháp; Do Nhà nước quyết định<br /> thành lập nhằm thực hiện một số nhiệm vụ quản<br /> lý Nhà nước.<br /> <br /> Đơn vị sự nghiệp<br /> • Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan<br /> có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị,<br /> tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định<br /> của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp<br /> dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước<br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM<br /> Hoạt động được trang trải từ nguồn kinh<br /> phí ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên<br /> cấp và từ các nguồn kinh phí khác do nhà<br /> nước quy định<br /> <br /> Hằng năm lập dự toán chi tiêu và phải<br /> tuân thủ theo dự toán đã được giao.<br /> Khi kết thúc năm ngân sách đơn vị<br /> phải lập BCTC và báo cáo quyết<br /> toán<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2018<br /> <br /> PHÂN LOẠI<br /> Cơ quan hành chính<br /> <br /> Đơn vị sự nghiệp<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> Ví trí<br /> <br /> Các Bộ, cơ quan ngang<br /> Bộ<br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động<br /> <br /> UBND các cấp<br /> <br /> Mức tự đảm bảo chi<br /> <br /> Các cơ quan chuyên<br /> môn của UBND các cấp<br /> <br /> 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của<br /> các đơn vị trong quản lý tài chính<br /> <br /> Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán<br /> <br /> Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc nhà nước<br /> <br /> Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính<br /> <br /> 4. Hình thức cấp phát kinh phí của NSNN<br /> <br /> Cấp phát,<br /> chi trả theo<br /> dự toán<br /> <br /> Cấp phát,<br /> chi trả theo<br /> Lệnh chi<br /> tiền<br /> <br /> Cấp phát,<br /> chi trả theo<br /> hình thức<br /> ghi thu- ghi<br /> chi NSNN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản