intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

224
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

2018<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> <br /> QUẢN LÝ TÀI CHÍNH<br /> THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> Một số vấn đề chung về quản lý tài chính<br /> Giới thiệu Mục lục ngân sách<br /> Quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước<br /> Quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp<br /> công lập<br /> Phương pháp lập dự toán<br /> 2<br /> <br /> Một số vấn đề chung về quản lý tài chính<br /> <br />  Khái niệm và đặc điểm<br />  Nguyên tắc quản lý tài chính<br />  Quy chế chi tiêu nội bộ<br />  Phí, lệ phí<br />  Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công<br /> <br /> 3<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> Cơ quan<br /> hành chính<br /> <br /> Đơn vị sự<br /> nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đặc điểm<br /> Hoạt động phi lợi nhuận<br /> <br /> Nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao toàn bộ hoặc 1<br /> phần theo dự toán được phân bổ hàng năm.<br /> Quá trình sử dụng kinh phí phải chịu sử kiểm soát chi của cơ<br /> quan Kho bạc<br /> Các đơn vị HCSN trong cùng một ngành được quản lý theo hệ<br /> thống dọc<br /> Nguyên tắc cấp phát của ngân sách theo nguyên tắc không bồi<br /> hoàn trực tiếp<br /> 5<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý tài chính<br /> 1. Phải đảm bảo kinh phí thường xuyên theo chế<br /> độ tiêu chuẩn, định mức hoặc quy chế chi tiêu<br /> nội bộ của đơn vị<br /> 2. Quản lý tài chính trước hết là trách nhiệm của<br /> Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sử dụng đúng mục<br /> đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức thực hiện<br /> và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Xây<br /> dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý<br /> và sử dụng tài sản công.<br /> 3. Tôn trọng dự toán năm được duyệt.<br /> 6<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý tài chính<br /> 4. Thủ trưởng đơn vị được quyết định các mức<br /> chi quản lý, chi nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu<br /> thực tế và khả năng tài chính của đơn vị theo<br /> quy định và chịu sự giám sát của cơ quan tài<br /> chính và kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước<br /> nơi giao dịch.<br /> 5. Phải thực hiện công khai dự toán ngân sách<br /> được cấp có thẩm quyền giao; quyết toán ngân<br /> sách được cấp có thẩm quyền duyệt; kết quả<br /> kiểm toán ngân sách do cơ quan kiểm toán<br /> công bố theo quy định của pháp luật./.<br /> 7<br /> <br /> Quy chế chi tiêu nội bộ<br /> Tạo chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính<br /> Tạo chủ động trong hoàn thành nhiệm vụ<br /> được giao<br /> Là căn cứ để quản lý và thanh toán chi tiêu<br /> Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu<br /> quả<br /> Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí<br /> Tạo công bằng, tăng thu, tiết kiệm chi<br /> 8<br /> <br /> Quy chế chi tiêu nội bộ<br /> Thủ trưởng<br /> đơn vị ban<br /> hành<br /> <br /> Quy chế chi<br /> tiêu về<br /> Mức chi<br /> chưa được<br /> cơ quan<br /> thẩm quyền<br /> ban hành<br /> <br /> • Chi quản lý<br /> • Chi nghiệp vụ thường xuyên<br /> • Xây dựng mức chi cho từng<br /> nhiệm vụ, nội dung công việc<br /> trong phạm vi nguồn tài chính<br /> đơn vị<br /> 9<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Quy chế chi tiêu nội bộ<br /> Chi cho con<br /> người<br /> <br /> Chi hoạt<br /> động<br /> <br /> Chi quản lý<br /> hành chính<br /> Chi chuyên<br /> môn nghiệp vụ<br /> Chi sửa chữa<br /> lớn và mua<br /> sắm TS<br /> <br /> Theo tiêu<br /> chuẩn định<br /> mức<br /> Xây dựng mức<br /> chi theo quy<br /> chế chi tiêu nội<br /> bộ<br /> Theo tiêu<br /> chuẩn định<br /> mức<br /> 10<br /> <br /> Phí, lệ phí<br /> <br /> PHÍ<br /> <br /> Khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả<br /> nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang<br /> tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước,<br /> đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức<br /> được cơ quan nhà nước có thẩm quyền<br /> giao cung cấp dịch vụ công được quy<br /> định trong Danh mục phí.<br /> 11<br /> <br /> Phí, lệ phí<br /> LỆ<br /> PHÍ<br /> Khoản tiền được ấn định mà tổ<br /> chức, cá nhân phải nộp khi được cơ<br /> quan nhà nước cung cấp dịch vụ<br /> công, phục vụ công việc quản lý nhà<br /> nước được quy định trong Danh<br /> mục lệ phí.<br /> 12<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Kê khai, thu, nộp phí, lệ phí<br />  Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai,<br /> nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc<br /> theo từng lần phát sinh theo quy định.<br />  Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai,<br /> nộp phí, lệ phí thu được vào NSNN theo<br /> quy định<br /> <br /> 13<br /> <br /> Quản lý và sử dụng phí<br />  Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà<br /> nước thực hiện phải nộp vào NSNN.<br />  Trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi<br /> phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu<br /> trừ, phần còn lại nộp NSNN.<br />  Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự<br /> nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần<br /> hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải<br /> chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí,<br /> phần còn lại nộp NSNN.<br /> 14<br /> <br /> Quản lý và sử dụng phí<br /> Số tiền phí được khấu trừ, được để lại cho tổ chức<br /> thu phí quy định được trích theo tỷ lệ phần trăm<br /> (%) trên tổng số tiền phí thu được.<br /> Tỷ lệ phần trăm (%) được xác định :<br /> Dự toán cả năm về chi phí cần thiết<br /> cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu<br /> phí theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức<br /> x<br /> Tỷ lệ =<br /> quy định<br /> (%)<br /> Dự toán cả năm về phí thu được<br /> <br /> 100<br /> <br /> 15<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2