intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

68
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

2018<br /> <br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản<br /> Nhà nước<br /> 2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài<br /> sản<br /> 3. Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước<br /> 4. Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp<br /> 5. Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước<br /> 6. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và<br /> của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng<br /> tài sản nhà nước<br /> 2<br /> <br /> Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng<br /> tài sản Nhà nước<br /> <br /> Nguyên tắc quản<br /> Khái niệm<br /> <br /> lý, sử dụng tài<br /> sản<br /> <br /> 3<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Khái niệm tài sản Nhà nước<br /> <br /> Tài sản<br /> nhà<br /> nước<br /> <br /> điều kiện vật chất cơ bản giữ vị<br /> trí quan trọng đảm bảo hoạt<br /> động của bộ máy nhà nước, an<br /> ninh quốc phòng, là nguồn lực<br /> quan trọng để phát triển kinh tế<br /> xã hội của đất nước<br /> 4<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản<br /> Nguyên tắc 1<br /> • Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước<br /> giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý,<br /> sử dụng<br /> Nguyên tắc 2<br /> • Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước<br /> được thực hiện thống nhất, có phân công,<br /> phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của<br /> từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối<br /> hợp giữa các cơ quan nhà nước<br /> 5<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản<br /> Nguyên tắc 3<br /> • Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử<br /> dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ,<br /> bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm<br /> Nguyên tắc 4<br /> • Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về<br /> hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc<br /> xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán,<br /> thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản<br /> hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo<br /> cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy<br /> định khác<br /> 6<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản<br /> Nguyên tắc 5<br /> • Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa<br /> chữa, bảo vệ theo chế độ quy định<br /> Nguyên tắc 6<br /> • Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được<br /> thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi<br /> vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà<br /> nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh<br /> theo quy định của pháp luật<br /> 7<br /> <br /> Tiêu chuẩn định mức tài sản<br /> Đối với trụ sở làm việc<br /> Đối với xe ô-tô<br /> Đối với trang thiết bị và phương tiện làm việc<br /> Thuê máy móc, thiết bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị<br /> Đối với nhà công vụ:<br /> Đối với điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di<br /> động<br /> 8<br /> <br /> Đối với trụ sở làm việc<br /> <br /> Phạm vi xác định trụ sở làm việc<br /> Khuôn viên đất: tổng diện<br /> tích đất của cơ quan, đơn vị Tổng diện tích<br /> được cơ quan nhà nước có nhà làm việc<br /> thẩm quyền cấp theo quy<br /> xây dựng trên<br /> định của pháp luật về đất<br /> đất<br /> đai.<br /> 9<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Đối với trụ sở làm việc<br /> <br /> Tổng<br /> diện tích<br /> nhà làm<br /> việc xây<br /> dựng<br /> trên đất<br /> <br /> • Diện tích làm việc cho cán bộ,<br /> công chức: xác định trên cơ sở<br /> số lượng cán bộ, công chức trong<br /> tổng số biên chế của cơ quan,<br /> đơn vị được cơ quan nhà nước có<br /> thẩm quyền duyệt và tiêu chuẩn<br /> định mức cho mỗi chỗ làm việc<br /> • Diện tích các bộ phận phục vụ<br /> và phụ trợ, công cộng và kỹ<br /> thuật<br /> 10<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý sử dụng<br /> • Trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà<br /> nước phải được quản lý sử dụng hiệu<br /> quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của<br /> nhà nước.<br /> • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải<br /> đúng công năng thiết kế, đúng mục đích<br /> nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý<br /> nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá<br /> và cải cách hành chính nhà nước.<br /> 11<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý sử dụng<br /> • Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp quản<br /> lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc phát huy<br /> quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc<br /> quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc<br /> điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm<br /> vụ của cơ quan, đơn vị.<br /> • Đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng<br /> trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm xây<br /> dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản<br /> lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc của mình.<br /> 12<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Yêu cầu về sử dụng<br /> • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải đúng<br /> công năng thiết kế, đúng mục đích, tiết kiệm,<br /> có hiệu quả;<br /> • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực<br /> tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc căn<br /> cứ vào quy mô, công suất, công năng sử<br /> dụng của công trình để khai thác sử dụng có<br /> hiệu quả.<br /> <br /> 13<br /> <br /> Yêu cầu về sử dụng<br /> Đối với trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự<br /> nghiệp công lập tự chủ tài chính được cho<br /> thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của<br /> pháp luật<br /> • Việc sử dụng diện tích, trang thiết bị làm<br /> việc phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định<br /> mức quy định<br /> • Bên ngoài cổng chính của trụ sở, nhà làm<br /> việc phải gắn biển tên và địa chỉ của cơ<br /> quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến<br /> trúc đô thị;<br /> 14<br /> <br /> Yêu cầu về sử dụng<br /> • Bên ngoài cổng chính phải gắn biển tên và địa chỉ<br /> của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến<br /> trúc đô thị;<br /> • Nội quy phải được niêm yết công khai tại cổng chính<br /> của cơ quan hoặc bộ phận thường trực cơ quan để<br /> cán bộ, viên chức của cơ quan và khách đến liên hệ<br /> công tác biết và chấp hành;<br /> • Phải có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng<br /> làm việc; bộ phận chức năng, kỹ thuật; bộ phận<br /> công cộng, phục vụ và phụ trợ bảo đảm thuận lợi<br /> cho công tác điều hành và khách đến liên hệ công<br /> tác;<br /> 15<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2