intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
266
lượt xem
22
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Ước lượng các tham số của tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng trung bình tổng thể, ước lượng tỷ lệ tổng thể, xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng, ước lượng trên 2 tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 1. CHƯƠNG 7 ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ CỦA TỔNG THỂ ThS. Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
 2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG ● Sau khi học xong chương này, người học sẽ có thể: ● Nắm được các khái niệm: khoảng tin cậy, độ tin cậy, mức ý nghĩa alpha, và mối liên hệ giữa tham số mẫu và tham số tổng thể ● Biết cách xác định ước lượng khoảng cho trung bình và tỷ lệ tổng thể ● Hiểu phân phối Student và biết cách tra bảng xác suất phân phối Student ● Biết cách xác định cỡ mẫu khi cần hạn chế sai số do lấy mẫu ● Biết cách xác định ước lượng khoảng đối với các chênh lệch trung bình và tỷ lệ của hai tổng thể © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 2
 3. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 7.1 Ước lượng trung bình tổng thể 7.2 Ước lượng tỷ lệ tổng thể 7.3 Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng 7.4 Ước lượng trên 2 tổng thể © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 3
 4. 7.1 ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH TỔNG THỂ ● Trung bình mẫu -> Trung bình tổng thể ● L ≤ µ ≤ U với xác suất tin cậy (độ tin cậy) là CL (Confidence Level), hoặc ●𝜇 = 𝑥 ± 𝑒 ● Có thể viết CL = 1 – α. ● α gọi là mức ý nghĩa thống kê hay mức đáng kể của sai số khi ước lượng m ● Độ tin cậy là CL.100% hoặc (1-α).100% © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 4
 5. Bảng Trang 187 (1 – α).100% α/2 zα/2 80% 0,1 1,282 85% 0,075 1,440 90% 0,05 1,645 95% 0,025 1,960 98% 0,01 2,326 99% 0,005 2,576 99,80% 0,001 3,090 99,90% 0,0005 3,291 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 5
 6. 7.1.1 Ước lượng khoảng TB tổng thể, trường hợp biết    x  z / 2  m  x  z / 2 hoặc m  x e n n  e  z / 2 n ● TD Trang 189 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 6
 7. 7.1.2 Ước lượng khoảng TB tổng thể, trường hợp không biết  ● 7.1.2.1 Trường hợp cỡ mẫu lớn (n ≥ 30) ● Thay  bằng s ● Công thức giống hệt trường hợp biết  m  x e s e  z /2 n © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 7
 8. 7.1.2 Ước lượng khoảng TB tổng thể, trường hợp không biết  ● 7.1.2.2 Trường hợp cỡ mẫu nhỏ (n < 30) ● Mô tả phân phối Student (Gosset 1908) x m t s/ n s s x  tn 1; / 2  m  x  tn 1; / 2 n n © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 8
 9. 7.2 ƯỚC LƯỢNG TỶ LỆ TỔNG THỂ ● Điều kiện: cỡ mẫu đủ lớn ● 𝑛. 𝑝 ≥ 5 pˆ  p  e ● 𝑛. 1 − 𝑝 ≥ 5 p (1  p ) ● Khi không biết 𝑝, dùng ps e  z / 2 n thay thế: n.p ≥ 5; n.(1-p) ≥ 5 ● TD Trang 195 – Tỷ lệ người thuận tay trái © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 9
 10. 7.3 XÁC ĐỊNH CỠ MẪU CHO BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG ● 7.3.1 Xác định cỡ mẫu khi ước lượng TB tổng thể ● 7.3.2 Xác định cỡ mẫu khi ước lượng tỷ lệ tổng thể ● 7.3.3 Xác định cỡ mẫu trong trường hợp tổng thể hữu hạn © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 10
 11. 7.3.1 Xác định cỡ mẫu khi ước lượng TB tổng thể ● Công thức ước lượng n để sai số không vượt quá e z / 2 2 2 2 z / 2 s 2 n 2 hoặc n 2 e e © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 11
 12. 7.3.2 Xác định cỡ mẫu khi ước lượng tỷ lệ tổng thể ● Khi ước lượng được giá trị z2 / 2 pˆ (1  pˆ ) n của 𝑝, tính theo công thức  e2 2 0, 25z / 2 ● Nếu không biết p là bao nhiêu, n 2 lấy 𝑝 = 0,5 e © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 12
 13. 7.3.3 Xác định cỡ mẫu trong trường hợp tổng thể hữu hạn ● Tính n bình thường nN ● Kiểm tra điều kiện: Nếu n*  n  N 1 n/N > 0,05, thì cần điều chỉnh cỡ mẫu theo công thức: ● Cỡ mẫu cuối cùng là n* © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 13
 14. 7.4 ƯỚC LƯỢNG TRÊN HAI TỔNG THỂ ● 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể ● 7.4.1.1 Trường hợp lấy mẫu độc lập ● 7.4.1.2 Trường hợp lấy mẫu cặp ● 7.4.2 Ước lượng chênh lệch tỷ lệ của 2 tổng thể © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 14
 15. 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể ● 7.4.1.1 Trường hợp lấy mẫu độc lập ● (a) Biết phương sai của 2 tổng thể ● TD Trang 199-200 – Thời gian mua sắm tại cửa hàng của nhóm nam và nhóm nữ  12  22 m1  m 2  ( x1  x2 )  z / 2  n1 n2 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 15
 16. 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể (tiếp) ● 7.4.1.1 Trường hợp lấy mẫu độc lập (b) Không biết phương sai của 2 tổng thể, cỡ mẫu lớn ● Thay phương sai tổng thể bằng phương sai mẫu s12 s22 m1  m 2  ( x1  x2 )  z / 2  n1 n2 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 16
 17. 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể (tiếp) ● 7.4.1.1 Trường hợp lấy mẫu độc lập (c) Không biết phương sai của 2 tổng thể, cỡ mẫu nhỏ, giả định 2 phương sai bằng nhau ● Thay phương sai tổng thể bằng phương sai mẫu ● Thay 2 phương sai mẫu bằng một phương sai chung sP2 ● TD Trang 201 ( n  1) s 2  ( n  1) s 2 sp  1 2 1 2 2 n1  n2  2 1 1 m1  m 2  ( x1  x2 )  tn  n  2; / 2  s p  1 2 n1 n2 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 17
 18. 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể (tiếp) ● 7.4.1.1 Trường hợp lấy 2 s 2 s  2 mẫu độc lập    1 2 (d) Không biết phương sai df   n1 n2  2 2 của 2 tổng thể, cỡ mẫu s  2 1 s  2 2 nhỏ, 2 phương sai không     bằng nhau  n1    n2  ● Thay phương sai tổng thể n1  1 n2  1 bằng phương sai mẫu ● Tính bậc tự do df s12 s22 m1  m 2  ( x1  x2 )  t df ; / 2  n1 n2 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 18
 19. 7.4.1 Ước lượng chênh lệch TB của 2 tổng thể (tiếp) ● 7.4.1.2 Trường hợp lấy mẫu cặp ● Mẫu cặp: ● 2 mẫu có cỡ mẫu giống nhau ● Có đặc điểm tương đồng nhau, trừ đặc điểm quan tâm, tức là các yếu tố ngoại lai được kiểm soát ● Tạo biến chênh lệch d = x1 – x2, tức di = x1i – x2i sd m1  m 2  d  tn 1; / 2  n © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 19
 20. 7.4.2 Ước lượng chênh lệch tỷ lệ của 2 tổng thể ● Kiểm tra điều kiện cỡ mẫu lớn ● n1.p1≥ 5; n1.(1-p1) ≥ 5 ● n2.p2≥ 5; n2.(1-p2) ≥ 5 ● Ước lượng khoảng của chênh lệch giữa 2 tỷ lệ của 2 tổng thể: 𝑝1 − 𝑝2 p1 (1  p1 ) p2 (1  p2 ) pˆ 1  pˆ 2  ( p1  p2 )  z / 2  n1 n2 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản