intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
246
lượt xem
20
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 1. CHƯƠNG 9 ANOVA Ths. Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
 2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG ● Sau khi học xong chương này, người học sẽ ● Hiểu được phạm vi ứng dụng của phân tích phương sai (ANOVA) ● Biết được cách thực hiện ANOVA một yếu tố (one- way ANOVA) ● Nắm được quy trình thực hiện ANOVA hai yếu tố (two-way ANOVA) ● Biết cách đọc bảng ANOVA từ Excel và SPSS © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 2
 3. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 9.1 Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA) 9.2 Phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA) 9.3 Ứng dụng Excel © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 3
 4. 9.1 Phân tích PS một yếu tố ● 9.1.1 Trường hợp k tổng thể có PP bình thường và PS bằng nhau ● B1: Tính tổng chênh lệch bình phương trong từng nhóm SS1, SS2, ... SSk và SSW ● B2: Tính tổng chênh lệch bình phương giữa các nhóm SSG ● B3: Tính các phương sai nội bộ nhóm MSW và MSG ● MSW = SSW/(n-k) ● MSG = SSG/(k-1) ● B4: Tính chỉ tiêu KĐ F = MSG/MSW và KĐGT ● Bác bỏ H0 nếu F > Fk-1;n-k;α © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 4
 5. PS giữa các nhóm (MSG) và PS nội bộ nhóm (MSW) PS nội nhóm lớn -> Khó khẳng định TB PS nội nhóm nhỏ -> Dễ khẳng định TB của các nhóm là khác nhau của các nhóm là khác nhau © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 5
 6. 9.1.2 Ứng dụng Excel ● Sử dụng Data Analysis ● Sử dụng MegaStat © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 6
 7. © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 7
 8. 9.1.3 Kiểm tra các giả định của phân tích PS ● Các quan sát là độc lập với nhau: do cách lấy mẫu ● Giả định tổng thể có phân phối normal ● Dùng đồ thị: Histogram, biểu đồ hộp và râu ● Dùng kiểm định: KĐ Kolgomorov-Smirnoff ● Giả định phương sai của các nhóm bằng nhau ● KĐ Levene: Phân phối Hartley Fmax 2 smax Fmax  2 smin Fmax  Fk ;df ;  Baùc boû H 0 df  n  1 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 8
 9. 9.1.4 Phân tích sâu ANOVA (Post-Hoc Test) ● Mục đích: phát hiện sự khác nhau là giữa các nhóm cụ thể ● Phương pháp Tukey (HSD – Honestly Significant Difference) © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 9
 10. Kiểm định Tukey HSD ● Giả sử phân tích sâu ANOVA cho 3 nhóm ● Các cặp GT cần KĐ: H 0 : 1  2 H 0 :  2  3 H 0 : 3  1 H 1 : 1  2 H 1 :  2  3 H 1 : 3  1 MSW ● Tính chỉ tiêu KĐ Tukey TStat  qk ;n  k ; ni ● Bác bỏ H0 nếu xi  x j  TStat ● Căn cứ vào giá trị của các 𝑥𝑖 để quyết định về µi xem cái nào lớn hơn © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 10
 11. 9.2 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI HAI YẾU TỐ ● 9.2.1 Trường hợp có 1 quan sát trong 1 ô ● 9.2.2 Trường hợp có nhiều quan sát trong 1 ô © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 11
 12. 9.2.1 Trường hợp có 1 quan sát trong 1 ô ● Bước 1: Tính các TB trong từng nhóm, từng khối và TB chung ● Bước 2: Tính tổng các chênh lệch bình phương giữa các nhóm (SSG), giữa các khối (SSB), phần dư (SSE) và tổng các chênh lệch bình phương chung (SST). ● SST = SSG + SSB + SSE ● Bước 3: Tính các PS MSG, MSB và MSE ● Bước 4: Tính chỉ tiêu KĐ F1, F2 để KĐGT về ảnh hưởng của yếu tố thứ nhất (cột) và yếu tố thứ hai (hàng) tới biến kết quả ● Bước 5: Ra QĐ bác bỏ H0 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 12
 13. 9.2.2 Trường hợp có nhiều quan sát trong một ô ● B1: Tính các TB của từng nhóm, từng khối, từng ô và TB chung của toàn bộ mẫu ● B2: Tính tổng các chênh lệch bình phương SSG, SSB, SSI (giao nhau giữa nhóm và khối), SSE và SST ● B3: Tính các phương sai MSG, MSB, MSI, MSE ● B4: KĐGT về ảnh hưởng của yếu tố 1 (cột), yếu tố 2 (hàng) và tương tác giữa hai yếu tố 1 và 2 tới biến kết quả bằng chỉ tiêu KĐ F1, F2 và F3. ● B5: Áp dụng quy tắc bác bỏ H0 © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 13
 14. 9.2.3 Ứng dụng Excel © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 14
 15. © Nguyễn Tiến Dũng Thống kê ứng dụng 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản