intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Xây dựng chiến lược đại dương xanh

Chia sẻ: Ngoc Truong Phong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

369
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay, khi tình hình lạm phát và sự leo thang giá cả tăng cao, khách hàng sẽ kiểm soát túi tiền của mình chặt chẽ hơn. Không riêng gì trong lĩnh vực tiêu dùng yếu tố giá là yếu tố được đại bộ phận người tiêu dùng cân nhắc đầu tiên, và ngày càng chiếm vị trí quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Xây dựng chiến lược đại dương xanh

 1. Ñaïi Hoïc Huøng Vöông TP. HCM Khoa Quaûn Trò Kinh Doanh Lôùp 08QK3 Quaûn Trò Chieán Löôïc GVHD: PGS - TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp 1
 2. Voõ Thò Hoaøng Anh Nguyeãn Thò Kim Cöông Nguyeãn Thò Thanh Dung Nguyeãn Thò Mai Haûo Nhoùm 01 Nguyeãn Thanh Hieån Tieâu Myõ Hoàng Traàn Hoàng Loäc Hoaøng Thò Minh Loan Ñaøm Ngoïc Linh Nguyeãn Thò Kim Ngoïc Nguyeãn Thò Nhö Nguyeän Nguyeãn Vieát Hoàng Quaân Nguyeãn Thò Chaâu Thanh Huyønh Thò Thaém Nguyeãn Thò Hoàng Trang Ñoaøn Traàn Baûo Traân Buøi Thanh Tuøng Löông Thanh Tuyeàn Ñinh Thò Baûo Yeán Mai Leâ Tuyeán Vuõ 2
 3. Taïo döïng nhöõng ñaïi döông xanh 1 Caùc khuoân khoã vaø phaân tích 2 Veõ laïi ranh giôùi thò tröôøng 3 Noäi dung Taäp trung vaøo böùc tranh toång theå chöù khoâng 4 taäp trung vaøo caùc con soá Vöôn ra nhu caàu toàn taïi 5 Thöïc hieän ñuùng trình töï chieán löôïc 6 3
 4. 1 Khaùi nieäm ñaïi döông xanh - ñaïi döông ñoû Phaân bieät chieán löôïc ñaïi döông xanh – 2 ñaïi döông ñoû 6 nguyeân taéc cuûa chieán löôïc ñaïi döông xanh 3 Neàn taûng cuûa chieán löôïc ñaïi döông 4 xanh – söï ñoåi môùi giaù trò 4
 5. a) Đại dương đỏ Đại dương đỏ Đã bị lấp đầy bởi các Khai thác đối thủ cạnh rất sâu tranh 5
 6. Chiến lược cạnh tranh theo quan điểm truyền thống Chiến lược cạnh tranh theo quan điểm truyền thống Những yếu Mức độ hấp tố quyết dẫn của định lợi thế ngành để có cạnh tranh thể mang lại tương đối lợi nhuận trong ngành lâu dài 6
 7. Co.op Co.op Mart đã làm gì Chiến lược Chi phí Thấp Trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay, khi tình hình l ạm phát và sự leo thang giá cả tăng cao, khách hàng sẽ kiểm soát túi tiền của mình chặt chẽ hơn. Không riêng gì trong lĩnh vực tiêu dùng yếu tố giá là y ếu t ố đ ược đ ại b ộ phận người tiêu dùng cân nhắc đầu tiên, và ngày càng chiếm vị trí quan tr ọng. Chính vì vậy, để cạnh tranh và thu hút khách hàng hầu hết các nhà bán lẻ không riêng gì Co.opMart cố gắng hạn chế các chi phí trong n ỗ lực đ ảm bảo sự gia tăng lợi nhuận. Hiện tại, Co.opmart sử dụng chiến lược hỗn hợp Giá rẻ kết hợp khuyến mãi nhiều nhưng có xu hướng thiên nhiều hơn về xu hướng khuyến mãi cộng thêm hợp tác với một số nhà sản xuất phát triển các nhãn riêng Co.op Mart như hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, Trứng gia cầm, muối, nước đóng chai,..) thực phẩm (bánh kẹo, rau củ,…) hóa mỹ phẩm và SGC (hàng may mặc) với giá rẻ hơn các mặt hàng cùng loại từ 3-20% để góp phần củng c ố chiến lược chi phí thấp cho DN trong chiến lược tổng thể . Doanh nghiệp liên kết : Trứng gia cầm –Vĩnh Thành Đạt, Hàng may mặc nhãn SGC -May Nhà bè, Nước uống đóng chai- SapuWa, … 7
 8. Bằng cách này, Co.op Mart đã giảm đi các chi phí phần nào các chi phí cho trung gian cung ứng, phân phối như các doanh nghiệp sản xuất, mặt khác còn tận dụng được đội ngũ nhân viên, và ưu thế về trưng bày sản phẩm, và các ưu thế khác về marketing.v.v. ngoài ra, việc chủ động về nguồn hàng và chính sách giá đối với các mặt hàng này còn giúp siêu thị nâng cao khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu cho khách hàng song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo cho khách hàng nhiều sự tiện lợi hơn khi mua sắm. Đồng thời DN cũng chủ động tìm kiếm, lựa chọn những nhà cung trong nước, các doanh nghiệp điạ phương lân cận cung cấp SP giá thấp thay vì nhập khẩu như : Vissan, Cầu tre, Kinh Đô, Vinamilk, Nhà Bè, Việt Thắng...từ đó bán được giá thấp hơn nhờ phí vận chuyển, nhập khẩu giảm. 8
 9. b) Đại dương xanh b) Những khoảng trống thị trường Đầy giá trị Vô số cơ Khai phá tiềm năng hội phát tìm năng triển 9
 10. Sự theo đuổi đồng thời theo của sự khác biệt hóa Chi phí thấp 10
 11. Lãnh đạo trọng điểm Giá trị đổi mới Ba trọng điểm của BOS Quy trình hợp lí 11
 12. Ví dụ: Chiến lược của Co.op Mart hiện tại và trước đây được đanh giá là ́ “xanh”: Câu khẩu hiệu thuyết phục. Với khẩu hiệu “Nơi mua sắm đáng tin cậy - Bạn của mọi nhà” Co.op Mart đã tạo cho khách hàng về ấn tượng một siêu thị thân thi ện an tâm khi mua sắm khác biệt này có ý nghĩa quan trọng đ ối với tâm lý và đ ặc đi ểm ng ười tiêu dùng tại Việt Nam khi so sánh với BigC thường xây dựng những siêu thị lớn hơn và sang trọng hơn về mặt bố trí trình bày mang phong cách n ước ngoài, v ề t ổng quan bên ngoài nếu chưa biết gì về BigC chính điều này khiến m ột s ố khách hàng ngại mua sắm ở đó vì có vẻ hơi sang trọng nhưng thật ra giá c ả các m ặt hàng lại thuộc loại rẻ nhất có thể nói là rẻ hơn Co.op Mart. So sánh tương quan với Khẩu hiệu của BigC là “Giá rẻ cho mọi nhà” BigC s ử dụng công cụ giá làm vũ khí chiến lược để tấn công Co.op Mart và các đ ối th ủ khác nhờ lợi thế về vốn và quy mô dù cà hai đều hướng đ ến m ọi nhà nh ưng ấn tượng hoàn toàn khác nhau mội bên “của” một bên “cho” khác bi ệt này giúp Co.op Mart có lợi thế cho việc tạo quan hệ thân thiết với khách hàng h ơn khi khách hàng có cảm giác họ sỡ hửu một cái gì đó ở Co.op Mart đi ều này t ạo hi ệu quả tốt hơn chiến lược giá “cho” mọi nhà của BigC.=> Một minh chứng cho việc nâng cao giá trị cảm nhận với chi phí thấp hơn trong mô hình Giá trị 12ổi đ mới của BOS
 13. Quy mô siêu thị và mât độ bao phu: ̣ ̉ Đăc điêm cua cac siêu thị cua Co.op Mart là thường dưới 10.000 m 2, chinh ̣ ̉ ̉ ́ ̉ ́ quy mô trung bình nay tao cho Co.op mart khả năng thâm nhâp vao cac khu dân ̀ ̣ ̣ ̀ ́ cư dể dang và hiêu quả hơn so với cac hệ thông siêu thị khac như Big C, ̀ ̣ ́ ́ ́ Maximart Đông thời đăc điêm nay cung giup cho người tiêu dung thuân tiên hơn khi ̀ ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ mua săm ( yêu tố gân nha), hệ thông có mât độ bao phủ rông. ́ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ Co.op Mart đã năm băt được nhu câu mua săm ở khu t ập trung dân c ư đông ́ ́ ̀ ́ chủ yếu tập trung vào người tiêu dung có thu nhâp trung binh va ̀ thâp t ừ đó ̀ ̣ ̀ ́ Co.op Mart đã tạo ra và nắm bắt được một thị trường mới đ ầy ti ềm năng phát triển. Ngoai ra, việc phát triển siêu thị quy mô trung bình lam hàng hóa khi tr ưng ̀ ̀ bày sẽ có cảm giác nhiều và không khí tấp nập gần gũi với không khí c ủa ch ợ truyền thống đặc điểm này nhấn mạnh cảm nhận thân thu ộc g ần gũi mà kh ẩu hiệu hướng đến. Tom lai, đăc điêm quy mô trung binh vừa thể hiên sự khac hoa rỏ net ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ cua Co.op Mart với cac siêu thị khac hơn nữa, với quy mô trung binh thì chi phi ́ ̉ ́ ́ ̀ đâu tư mở thêm cac siêu thị chi nhanh sẻ thâp hơn nhiêu so với đâu tư cho siêu ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ thị quy mô lớn. Đó chinh là sự biêu hiên cua Chiên lược đai dương xanh cua13 ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Coop Mart bơi vì BOS là sự theo đuổi đồng thời của sự khác biệt hóa và chi phí ̉
 14. Đội ngũ nhân viên và Chính sách nhân sự Thâm niên của đội ngũ nhân viên tại Coopmart cao hơn các siêu th ị BigC khi siêu thị này chủ yếu sử dụng nhân viên bán thời gian, th ời v ụ. Đ ối v ới khách hàng, sự biến động nhân sự của một siêu thị ảnh hưởng khá lớn đ ến niềm tin của họ. Do đó khi Coop.mart sử dụng đội ngũ nhân viên lâu dài, ít biến động tạo cho khách hàng sự an tâm và tin tưởng đ ồng thời giúp cho nhân viên và khách hàng có cơ hội để thiết lập một mối quan hệ lâu dài và g ắn bó. Từ đó, góp phần gia tăng số lượng khách hàng trung thành cho siêu thị. Điểm khác biệt tiếp theo chính là chuỗi cửa hàng tiện ích CoopFood Vừa cung cấp một số mặt hàng cho hệ thống siêu thị Co.op mart (Ch ủ yếu hàng tươi sống) điều này củng giúp cho khu hàng tươi sống của siêu thị Coop thường mở sớm 30’ so với giờ chính thức để phục vụ khách hàng đi chợ sớm. (Khu thực phẩm tươi sống tại Co.op Mart 7:30 thường đã s ẵn sàng phục vụ khách hàng, ở Big C thường 8:00 vẩn chưa đầy đủ.) 14
 15. Chiến lược đại dương xanh Chiến lược đại dương đỏ - Tạo ra những khoảng trống thị - Cạnh tranh trong khoảng thị trường trường chưa được khai phá, một thị thông thường, truyền thống, đã bị lấp trường không có cạnh tranh. đầy bởi các đối thủ cạnh tranh. - Làm cho việc cạnh tranh trở nên - Cố gắng đánh bại đối thủ cạnh không quan trọng. tranh. - Tạo ra và nắm bắt nhu cầu mới.- Phá vỡ sự đánh đổi giữa giá trị, chi - Khai thác nhu cầu hiện tại trên thị phí. trường. - Khả năng thu lợi nhuận và tăng - Chấp nhận đánh đổi giữa giá trị trưởng phát triển hứa hẹn lợi nhuận mang lại và chi phí bỏ ra. cao - Khả năng thu lợi nhuận va tăng trưởng trong tương lai sẽ giảm. 15
 16. Nguyên tắc hình thành Yếu tố rủi ro giảm bớt - Xác lập lại ranh giới thị trường - Giảm rủi ro trong việc tìm kiếm - Tập trung vào sơ đồ tổng thể chứ -Giảm rủi ro về hoạch định không phải là những số liệu - Vươn ra ngoài những nhu cầu hiện - Giảm rủi ro về quy mô t ại - Giảm rủi ro về mô hình kinh doanh - Đưa ra trình tự hợp lý trong chiến lược Nguyên tắc thực hiện Yếu tố rủi ro giảm bớt - Vượt qua những rào cản chính về mặt -Giảm rủi ro về tổ chức tổ chức - Xây dựng quá trình thực hiện bên - Giảm rủi ro về quản lý trong chiến lược. 16
 17. Chi phí Sự đổi mới giá trị Giá trị người mua Đổi mới giá trị là một cách tư duy và triển khai chiến l ược mới đ ể hình thành đ ại d ương xanh, tránh được cạnh tranh. Điều quan trọng là việc đổi mới giá tr ị không tuân theo một trong những quy luật phổ biến của chiến lược phát triển dựa trên cạnh tranh: đó là quy luật đánh đổi giữa giá trị và chi phí. Sự đổi mới giá trị: Nền tảng của chiến lược đại dương xanh 17
 18. 1 Sơ đồ chiến lược 2 Khuôn khổ 4 hành động 3 Mô hình mạng 4 Ba đặc điểm của một chiến lược tốt 18
 19. Sơ đồ chiến lược chính là một khung đánh giá và cũng là 1 khuôn khổ hành động cho việc xây dựng một chiến lược đại dương xanh hiệu quả. Nó tóm lược và thể hiện tình trạng hiện tại của khoảng thị trường đã xác lập nhằm nhận định được đối thủ đang đầu tư vào đâu,các yếu tố cạnh tranh hiện tại trong ngành về sản phẩm,dịch vụ cũng như khách hàng nhận được gì từ các đối thủ cạnh tranh.
 20. Sơ đồ chiến lược của hệ thống siêu thị Co.op Mart Co.op Mart Big C Chợ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2