Bài hát lời cuối - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
133
lượt xem
40
download

Bài hát lời cuối - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời cuối - từ công phụng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời cuối - Từ Công Phụng (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi cuoái. #### 3 « Töø Coâng Phuïng « « « « « 4 «. « « _ « ll « « ˆ « _ « « ˆ « « ====================== l & ˆ ˙ « _ ˆ « « l _. « = _ « j « ˆ « ˙ « #### Thoâi ñöøng tìm ñeán nhau laøm gì «. « ˆ « « « « l « « « « _ « « ˆ _ ˆ « ˙ « « l «. « =========================l & « ˙ « l ‰ « « « « « « « « _ _ « « « ˆ « ˆ « ˆ _ « j « ˆ « _ ˆ « _ « « j _ ˆ « ˆ « #### « Thoâi ñöøng nhìn nhau nöõa maø chi Ñöôøng veà ngaøy mai xa « « « « ˙ « « ˆ « l «. ˆ « « _ _ l « « « « j « « ˆ _ ˆ « « « « ˙ « =========================l & « ˆ « « l _. « ˙ « « ˆ #### ‰ laém töông lai chöa vöøa taàm haùi tay naøy « « _ _ « « l « « « « « « « _ « « ˆ ˆ ˙ « « « l «. ˆ « =========================l & « ˆ « « « ˆ « « « « « _ _ j « « ˆ _ ˆ « « « _ « ˆ j « ˆ « « ˆ #### « « « ‰ « « « « « « Trôøi ñoïa ñaøy cho cay ñaéng neân ta khoâng coøn nöông « .. « « «. « « « ˆ l ˙ ˆ »»» « ˆ « & ˆ « « _ k« ˆ « « ˆ j l « =========================l ˙ « ll « « ˆ _ j ˆ « « « ˆ « #### « « « ˆ ‰ « « « « ˆ « « caùnh nhau maø chi Ñöôøng veà nhaø em xa laém xin «. « « « « « l ˙ « « »»» »»» l « . œ « ˙ ˆ « « ˆ « « l « « ========================= & ˆ « _ « « ˆ j ˆ « « l _ « « « ˆ j ˆ « #### ˙ tình ngöôøi ñöøng doái gian theâm buoàn Kyû nieäm naøo nhö muoán »»» »»» »»»» »»» œ œ œ ˙. »»» «. « ˆ « « ˆ « « » ˆ »» « « « _ _ l « œ. « l j ˆ « ========================= & l l _ « « « ˆ « j ˆ « « £ #### « « khoùc neân toâi xin ñöôïc moät laàn ñöa heát cho «. « « «. ˆ « « l «. ˆ « « _ _ l ˆ « « « « j ˆ « =========================l & « « « ˙ « « _ _ ˆ ˆ « « j ˆ « « #### « nhau baèng moät laàn ñoâi maét nai tô « « « n˙ #ˆ « « « l « « « l « Œ «. « « « « & «. ˆ « j ˆ ˆ « « « ˆ « « « « ˙ « ========================= « ll ˆ « « _ « l « « _ « ˆ _ « j « « ˆ ˆ « #### Xin yeâu nhau nhö tuoåi ngaây thô Thoâi ñöøng löøa doái « « « ‰ « « « « ˆ « « ˙ « « « _ « l _. « l « « l «. _ _ _ ˆ « « « ˆ « =========================l & « ˙ « ˆ « « _ ˙ « _ ˆ « j « « ˆ « #### « nhau laøm gì ñöôøng vaøo ngaøy mai soûi ñaù «. « « « « « & ˆ « « « « j _ _ ˆ « « « _ « ˆ « l « .. ˆ « « _ ========================= k « ˆ « « ˆ l «. ˙ « ” « ˆ Thoâi em veà queân heát ñi ngaøy xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản