intTypePromotion=3

Bài tập tích phân ôn thi đại học

Chia sẻ: Truong Thanh Vinh Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

3
828
lượt xem
274
download

Bài tập tích phân ôn thi đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay biểu thức toán học của tích phân bất định có thể được tính cho nhiều hàm số tự động bằng máy tính. Giá trị số của tích phân xác định có thể được tìm bằng các phương pháp số, ngay cả khi biểu thức toán học của tích phân bất định tương ứng không tồn tại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tích phân ôn thi đại học

  1. Tröôøng PTTH Nguyeãn Ñaùng Gv : Phaïm Hoàng Tieán BAØI TAÄP TÍCH PHAÂN TÍNH TÍCH PHAÂN : BAÈNG ÑÒNH NGHÓA b ∫ f ( x)dx = [F( x) ] Duøng ñònh nghóa : b = F(b) – F( a) a a π π π π 16 1 4 2 2 2 Cos2x dx Sin4x dx Cotg2x dx ∫ ∫ ∫ 1) Tính : ∫ x dx ∫ ( x − 1) dx ∫ sin 2x dx 3 π −1 0 0 0 1 4 π π π tg 2 x − 2 1 3 3 4 2 e2x + 1dx ∫ 2) Tính: ∫ ∫ ∫ dx ( cosxcos3x + sin4xsin3x) dx tg x dx 2 π sin x π 0 0 4 6 3π 4 4 3 4 ∫ ∫ ∫ ∫ cos 2 x + 1 dx x 2 − 6 x + 9 dx | x2-4 | dx 3) Tính : | x-2 | dx π −4 0 2 4 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TÍCH PHAÂN b ∫ Daïng 1 : f (ϕ ( x)).ϕ , ( x).dx a 1 1 1 x2 2 x2 1) Tính : ∫ (3 x − 2) dx ∫ ( ∫ ) dx dx 5 2 − x3 1 + x3 0 0 0 e2 2 + ln x 1 1 e dx ∫x e dx ∫ ∫x ∫ xe 2) Tính : dx 2 − x3 x2 dx 1 + ln x x −1 0 1 e π π π π π π tgx 3 3 3 2 4 2 sin x e dx ∫ cos3 x dx ∫ sin x e dx ∫ 2 1 + cos x .sinx dx ∫ cos2 x dx ∫ sin 2 x ∫ cos x 3) Tính: sin x dx cos x 3 π 0 0 0 0 0 6 π π π 6 + 2 ln x (1 + ln x) e 3 2 3 3 4 e3 sin x sin x ∫ ∫ ∫ x dx ∫ cos2 x dx ∫ sn xtgx dx 4) Tính: dx dx 2 1 + cos x 3 x 1 0 0 0 1 1 + ln x e3 ln x ∫ 4 ∫ dx dx x 1 1 x ________________________________________________________________________________ 1 Oân taäp thi TN tuù taøi 2008 Tích phaân http://www.ebook.edu.vn
  2. Tröôøng PTTH Nguyeãn Ñaùng Gv : Phaïm Hoàng Tieán Daïng 2: - Neáu f(X) = a 2 − x 2 Ñaët x = asint a 2 + x 2 ; a2 + x2 Ñaët x = atgt - Neáu f(X) = a - Neáu f(X) = x 2 − a 2 Ñaët x = cos t 4 1 1 3 1 3 x 2 dx 2 dx 3dx x dx ∫x ∫ ∫x ;∫ ∫ ; ; dx ; (2 − x 2 )3 0 (1 + x ) 23 4 − x2 (1 − x 2 )5 x2 − 4 2 2 0 4 3 3 Tính tích phaân töøng phaàn π π π 1 2 2 2 ∫ x cos x dx ; ∫ x sin x dx ; ∫ (2 x + 1) ln x dx . ∫ x cos x dx ; ∫ x e dx ; 2 3x 2 0 0 0 0 1 π π π π 6 2 2 xdx xdx ∫ sn2 x ; ∫ cos2 x 0 ; ∫ e x cos x dx ; ∫ e x sin x dx . π 0 0 4 CAÙC BAØI TOAÙN THI π 3 2 5 2 x2 3 ∫ x ln(3 + x ) dx ; ∫ ( x + 1)e dx ; ∫ sin x tgx dx ; ∫ x ln( x − 1) dx ; ∫ dx . 2 2 x 2 2 x3 + 2 1 1 0 2 1 π π π π 3 2 sin 3 x 2 2 4 sin 2 x dx ∫ 4 x ln x dx ; ∫ x + 2 x dx ; ∫ x cos x dx; ∫ ; ∫ cos 2 4 x dx ; ∫ cos2 x dx 2 3 (1 + cos ) 22 1 1 0 0 0 0 π π π π 2 1 3 2 2 2 ∫ x sin 3x dx ; ∫ x.ln(1 + x ) dx ; ∫ sin x dx ; ∫ cos x dx ; ∫ x 1 + x dx ; ∫ sin x tgx dx 2 5 5 15 8 2 1 0 0 0 0 0 π π 1 1 4 1 3 x ∫ ( x + 1) e dx ; ∫ sin x dx ; ∫ ( x + 3x + 1) dx ; ∫ x sin x dx ; ∫ 1 + 2 x + 1 dx ; ∫ x.e −x −x 3 3 dx 0 0 0 0 0 0 π π π 2 2 1 sin 3 x 3 2 2 ln x x sin x ∫ x3 dx ; ∫ cos4 x 0 1 + 3cos xdx ; ∫ 1 + x − 1 dx ; ∫x dx ; ∫ ∫ sin x.cos x dx ; 1 + x dx 2 3 1 0 0 0 0 π π π e 2 3 x2 6 3 2 cos x dx x ; ∫ (2 x − 1) ln x dx ; ∫ sin 2 3 x dx ; ∫ sin 2 dx ; ∫ ∫ x .ln( x + 1) dx ∫ dx ; 2 1 + 2sin x 0 x +1 3 3 0 0 0 0 0 **** Heát**** ________________________________________________________________________________ 2 Oân taäp thi TN tuù taøi 2008 Tích phaân http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản