intTypePromotion=3

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học - Bài tập tích phân

Chia sẻ: Xuan Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
394
lượt xem
108
download

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học - Bài tập tích phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học - Bài tập tích phân dưới đây gồm 155 bài tập hay về tích phân. Tài liệu này góp phần hỗ trợ thêm tài liệu giúp các bạn ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học quan trọng sắp đến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT, Cao đẳng và Đại học - Bài tập tích phân

  1. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== BÀI TẬP TÍCH PHÂN 1 5x − 13 π ( ) 1. A = dx 2 0 2 x − 5x + 6 11. A = 2 1+ sin2 x sin2xdx 0 1 2. A = (2x + 1)e2xdx 4 dx 0 12. A = 1 x(1+ x) 1 dx 3. A = 0 2 x + 3x + 2 ln8 e2xdx 13. A = ln3 ex + 1 π cosx + sinxcosx 4. A= 2 dx 0 2 + sinx 7 dx 14. A = π 0 x+ 2+1 2 2 5. A= esin x .sin 2 xdx 3 5 0 15. A= x x2 + 1 dx 0 1 3 6. A= x (1− x2)3dx 7 x3 0 16. A= 0 dx 3 2 1+ x π 7. A= 2 esinx cosxdx 3 3 x5 0 17. A= 0 dx 3 π x +1 3 8. A= 2 sin xcosxdx 0 2 dx 18. A= 3 3 1 2 9. A= e− x xdx x 1+ x3 0 4 dx x 19. A= 4 e 7 10. A= 1 dx x x2 + 9 x ========================================================================== Trang 1
  2. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== π 4 xdx 20. A= 0 29. I = x.sin xdx 2x + 1 0 π π 2 I = (ecos x + 1).sin xdx ∫e 21. B= 1+ 2 sin x 30. . cos xdx 0 0 1 1 x 31. I= xe − x dx 22. C = ∫1+ 0 x dx 0 1 32. I = ( x + 1)e x dx 8 0 x 23. D = ∫ 1+ x dx e ∫ 3 33. A = x ln x.dx 1 ln 2 dx 24. E = ∫ e x + e −x π 2 0 ∫ 34. I = (2 x + 1). cos x.dx 0 π 2 cos x 3 3 25. F = ∫ sin 3 x dx 35. A= dx π 2 −5 x 2 + 2 x + 3 6 3 1 2x + 3 dx ∫e x x 36. A = 26. A = sin e dx 5 x + 3x − 8 2 2 0 2 1 x 2 − 4x + 7 27. I = ( x 2 + 1).e x dx 37. A = ∫ x + 1 dx 1 0 1 2 x 2 + 4x + 7 28. I = x x + 3dx 2 38. A=∫ 2 dx 1 0 x + 3x + 2 ========================================================================== Trang 2
  3. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== 1 π 2 x + 3x − 1 2 ∫ x 2 − x − 2 dx 2 39. A = 0 ∫ 48. A = sin 3 x.dx 0 1 x4 π ∫ x − 3 dx ∫ 49. A = sin x.dx 4 40. A = 0 0 π 1 x − 4x + 2x + 7 3 2 4 41. A = ∫ 0 x +1 dx 50. A = 1 sin 4 x .dx π 6 π ∫ 42. A = cos 3 x. cos 2 x.dx 0 π ∫ 51. A = cos x.dx 3 0 π ∫ sin x.sin 3x.dx π 43. A = ∫ 52. A = cos x.dx 5 0 π 2 π 6 π 44. A = ∫ sin 2 x. cos x.dx 0 ∫ 53. A = cos x.dx 4 0 π π 2 4 1 45. A = ∫ 0 sin 4 x. cos3 x.dx 54. A = ∫ cos4 x .dx 0 π π ∫ 46. I = sin x. cos x.dx 3 2 2 55. A = sin2 x 0 .dx 0 cos 2 x + 3 π ∫ π 47. A = sin x.dx 5 2 56. A = sin 2 x 0 .dx 0 3 − sin 2 x ========================================================================== Trang 3
  4. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== π ln 5 2x e 2 ∫ 57. A = e 2+sin x . sin 2 x.dx 2 67. A = ln 2 ∫e x +1 .dx 0 ln 4 1 58. A = ln 5 (e x + 3) e x dx 68. A = ∫3e + 3 .dx x ln ln 2 ex −1 ln 4 1 69. A = ∫3e x + 5 .dx 2 e 1 59. A = 4 .dx ln e x.ln x ln 4 (1 + e x ) 2 ln 5 (e x + 4 e2 x ) 70. A = ∫ 2 x .dx 60. A = ∫0 ex + 2 dx ln 3 e +1 ln 3 1 e ln x. 2 + ln x 2 71. A = ∫2e 2 x + 3 .dx 61. A = ∫ 1 x .dx ln π 1 72. A = ∫ x sin x.dx 62. I = ∫x . 1 − x .dx 5 2 π 2 0 π 1 2 ∫ 63. I = (1 − x ) x dx ∫ x cos 6 x.dx 5 8 9 73. A = 0 0 1 1 ∫ 64. I = ( x − 1) x dx ∫ 74. A = x.e .dx 6 4 5 2x 0 0 2 e x 65. A = ∫ .dx ∫ 75. A = ln x.dx 1 1+ x −1 1 ln 3 e e− x 66. A = ∫ − x 2e + 1 .dx 76. A = ∫ x ln x.dx 1 ln 2 ========================================================================== Trang 4
  5. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== e2 π 77. A = ∫ 2 x 2 ln 2 x.dx e ∫ 86. A = e cos2 x sin 2 x.dx 0 e π ∫ 78. A = − x ln x.dx sin x 3 87. A= .dx 1 π 4 cos x − 3 2 e ∫ 79. . A = x ln x.dx 2 π sin x 1 88. A=∫ .dx 0 2 − cos x π 2 π 80. A = ∫ x 2 cos x.dx 2 sin 2 x 0 89. A = ∫ cos 2 x + 3 .dx 0 π (e + 3) e x 2 x ∫ x sin 2 x.dx 81. A = 2 ln 5 90. A = dx 0 ln 3 ex −1 1 ∫ x.e .dx π 82. A = 2x ∫ 91. A = e cos x.dx x 0 0 π 2 π 83. A = e ∫ sin 2 x 2 cos 2 x.dx 0 ∫ 92. A = e x sin x.dx 0 π 2 1 84. A = e ∫ ∫ 93. A = ( x + 1)e .dx cos 2 x 2x sin 2 x.dx 0 0 π e ln x 2 94. A=∫ .dx ∫ 2 85. A = e sin x sin 2 x.dx x2 1 0 e ln x 95. A = ∫ .dx 1 ( x + 1) 2 ========================================================================== Trang 5
  6. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== 1 ln 3 1 e x − e−x 96. A = ∫ .dx 106. A = ∫ x dx; ln 2 1 − e−x 0 e + e−x 4 ln 3 2 .dx 97. A = ∫ x+5 +4 .dx 107. A= ∫ 0 e x + e−x ; −1 1 3 e −2 x 98. A = ∫ 1+ e −x .dx 108. A = ∫ x − 2 .dx; −3 0 π 4 109. B = ∫x − 3 x + 2 .dx 4 2 1 99. A = .dx -1 π sin 2 x. cot x 6 π 6 1 110. A = ∫ 1 + 4 sin x cos .dx; 100. A = ∫ (2 x x . − 1) 6 x dx 0 0 π 111. A = sin x − cos x dx; 4 e3 101. A= 1 dx ∫ 0 sin x + cos x 4 e x ln x π 2 π 112. B = ∫ sin x − sin xdx 3 2 3 cos x.dx 102. B = ∫ π 3 sin x ; 0 e 6 1 + ln x 113. A = ∫ dx; 2 x ( x + 1).dx 1 103. A = ∫ 2 ; 1 x + x ln x π 3 x.dx π 114. A = ∫ sin 2 x ; π 4 tgx .dx 104. A=∫ 2 ; 4 0 cos x π 2 105. A= ∫ e2 7x − 2 x − 5 .dx; ∫ 115. B = e − x . cos 3 x.dx 0 1 x ========================================================================== Trang 6
  7. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== ln 2 π ∫ x.e −x 116. A = 4 .dx; 126. I = ∫ tan 3 xdx 0 0 e π 117. B = ∫ ln 3 x.dx 4 127. I = ∫ tan 4 1 xdx 0 1 118. B = ∫ x. ln( x + 1).dx 2 π 4 0 128. I = ∫ tan 5 xdx e 0 119. A = ( x − x + 1) ln x.dx 2 1 π 4 π 129. I = cot xdx 2 π 120. B = ∫ x. sin x. cos xdx 6 0 2 2  x −1  π 130. I = ∫   dx  x + 2 121. I = cos( π − 2 x) dx 2 −1 ∫ 4 0 π/ 2 π 131. A = sin x.e x .dx 2 0 122. I = sin 2 2xdx ∫ 1 0 e x (1 + x ) 1 132. I = ∫ 1 + xe x dx 0 ∫ e xdx 2 −4x 123. I = 0 π/ 2 ∫ (e + cos x ) cos x.dx sin x 133. I = π 0 4 124. I = tan xdx ln 2 1− ex 0 134. I = ∫ 0 1+ e x dx π 4 125. I = ∫ tan 2 xdx 0 ========================================================================== Trang 7
  8. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== π 1 147. I = ∫ x + 8 x + 16 dx 2 2 135. I = ∫ (e + x ) cos xdx sin x 0 0 1 1 4 148. B= ∫ (1 + x ) −1 2 2 dx (x = tant) 136. I = ∫ x 2 − 4 x + 3 dx 2 2 1 149. B=∫ dx (x = 2tant) (x ) 1 2 137. I = ∫ x − 4 dx 2 0 2 +4 −3 1 1 2 150. B=∫ dx 138. I = ∫ x + x − 2 dx x +3 2 2 0 0 1 2 2 1 139. I = ∫ 2 x − 7 x + 5 dx 151. B=∫ 2 dx (x = cost) 0 0 1− x 2 1 1 140. I = ∫ x 2 + x + 5 dx 0 152. B = ∫ 1 − x 2 dx 0 1 141. I = ∫ − 2 x + x − 1 dx 2 π 2 153. cos x B=∫ 0 dx 0 1 + cos x 2 I = ∫ x 2 + 4 dx 142. π 0 4 154. 1 B=∫ dx 1 0 1 + sin 2 x 143. I = ∫ − 2 x 2 − 5 dx −1 155. 2 144. I = ∫ x 2 − 2 x + 1 dx 0 4 π 145. I = ∫ − x + 6 x − 9 dx 2 2 B = ∫ e sin 2 0 x sin x cos 3 xdx . 1 0 146. I = ∫ x − 4 x + 4 dx 2 0 ========================================================================== Trang 8
  9. Chuyên đề tích phân Ôn thi TN THPT và CĐ, ĐH Học 24H =========================================================================== ========================================================================== Trang 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản