Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ

Chia sẻ: LPT Anh Khoa Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
395
lượt xem
132
download

Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là một số bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ - tài liệu dùng để ôn thi đại học, cao đẳng năm 2011 gửi đến các bạn học sinh tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Vật lý chương Sóng cơ

  1. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Chương 2 SÓNG CƠ H C A. KI N TH C CƠ B N I. SÓNG CƠ H C 1. ð nh nghĩa: - Sóng cơ h c là nh ng dao ñ ng cơ h c lan truy n theo th i gian trong môi trư ng v t ch t. - Sóng ngang là sóng có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng. - Sóng d c là sóng có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng. 2. Các ñ i lư ng ñ c trưng c a sóng: a. Chu kỳ sóng: Chu kỳ sóng là chu kỳ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua. (Ký hi u: T; ñơn v : giây (s)) b. T n s sóng: là ñ i lư ng ngh ch ñ o c a chu kỳ sóng.(Ký hi u: f; ñơn v : (Hz)) 1 f= T c. V n t c truy n sóng: V n t c truy n sóng là v n t c truy n pha dao ñ ng. (Ký hi u: v) d. Biên ñ sóng: Biên ñ dao ñ ng sóng là biên ñ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua. (Ký hi u: a) e. Năng lư ng sóng: - Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. - N u sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng, năng lư ng c a sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng. - N u sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian, năng lư ng c a sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. f. Bư c sóng: - ð nh nghĩa 1: Bư c sóng là kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha v i nhau. (Ký hi u: λ) + H qu : • Nh ng ñi m cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng cùng pha: d = nλ ( n = 0,1, 2,... ). • Nh ng ñi m cách nhau m t s l l n n a bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng λ ngư c pha: d = (2n + 1) ( n = 0,1, 2,... ). 2 - ð nh nghĩa 2: Bư c sóng là quãng ñư ng mà sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ dao ñ ng cúa sóng. v λ = vT = f II. HI N TƯ NG GIAO THOA SÓNG 1. ð nh nghĩa: Giao thoa là s t ng h p c a hai hay nhi u sóng k t h p trong không gian, trong ñó có nh ng ch c ñ nh mà biên ñ sóng ñư c tăng cư ng ho c b gi m b t. 2. Ngu n k t h p. Sóng k t h p: - Ngu n k t h p là hai ngu n dao ñ ng cùng t n s , cùng pha ho c v i ñ l ch pha không ñ i theo th i gian. M - Sóng k t h p là sóng ñư c t o ra t ngu n k t h p. 3. Lý thuy t v giao thoa: Gi s A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng d1 u A = u B = asinωt và cùng truy n ñ n ñi m M ( v i MA = d2 d1 và MB = d2 ). G i v là v n t c truy n sóng. Phương trình dao ñ ng t i A B M do A và B truy n ñ n l n lư t là: 1
  2. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí ω d1 u AM = a M sin ω(t − ) = a M sin(ωt − d1 ) v v ω d = a M sin ω(t − 2 ) = a M sin(ωt − d 2 ) u BM v v d Phương trình dao ñ ng t i M: u M = u AM + u BM có ñ l ch pha: ∆ϕ = 2π λ - N u d = nλ ⇒ ∆ϕ = 2nπ : Hai sóng cùng pha. Biên ñ sóng t ng h p ñ t giá tr c c ñ i. λ - N u d = (2n + 1) ⇒ ∆ϕ = (2n + 1)π : Hai sóng ngư c pha. Biên ñ sóng t ng h p b ng không. 2 III. SÓNG D NG - Sóng d ng là sóng có các ñi m nút và ñi m b ng c ñ nh trong không gian. - Nguyên nhân x y ra hi n tư ng sóng d ng: do s giao thoa gi a sóng t i và sóng ph n x c a nó. λ - Kho ng cách gi a hai ñi m nút ho c hai ñi m b ng liên ti p b ng . 2 - Hi n tư ng sóng d ng ng d ng ñ xác ñ nh v n t c truy n sóng. IV. SÓNG ÂM 1. Sóng âm và c m giác âm: - Nh ng dao ñ ng có t n s t 16Hz ñ n 20000Hz g i là dao ñ ng âm. Sóng có t n s trong mi n ñó g i là sóng âm - Sóng cơ h c có t n s l n hơn 20000Hz g i là sóng siêu âm. - Sóng cơ h c có t n s nh hơn 16Hz g i là sóng h âm. 2. S truy n âm. V n t c âm: - Sóng âm truy n ñư c trong môi trư ng ch t r n, ch t l ng và ch t khí. Sóng âm không truy n ñư c trong môi trư ng chân không. - V n t c truy n âm ph thu c tính ñàn h i, m t ñ môi trư ng, nhi t ñ môi trư ng. 3. ð cao c a âm: ð cao c a âm là ñ c tính sinh lý c a âm, nó d a vào m t ñ c tính v t lý c a âm là t n s . 4. Âm s c: Âm s c là ñ c tính sinh lý c a âm, ñư c hình thành trên cơ s ñ c tính v t lý c a âm là t n s và biên ñ . 5. Năng lư ng âm: - Sóng âm mang năng lư ng t l v i bình phương biên ñ sóng. - Cư ng ñ âm là lư ng năng lư ng ñư c sóng âm truy n ñi trong m t ñơn v th i gian qua m t ñơn v di n tích ñ t vuông góc v i phương truy n âm. ðơn v W/m2. - M c cư ng ñ âm: G i I là cư ng ñ âm, I0 là cư ng ñ âm ch n làm chu n. M c cư ng ñ âm là: I I L(B) = lg hay L(dB) = 10 lg I0 I0 6. ð to c a âm: - Ngư ng nghe là giá tr c c ti u c a cư ng ñ âm. - Ngư ng ñau là giá tr c c ñ i c a cư ng ñ âm. - Mi n nghe ñư c là mi n n m gi a ngư ng nghe và ngư ng ñau. B. CÂU H I VÀ BÀI T P TR C NGHI M KHÁCH QUAN II.1. Ch n câu ñúng. Sóng cơ h c là: A. s lan truy n dao ñ ng c a v t ch t theo th i gian. B. nh ng dao ñ ng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v t ch t theo th i gian. C. s lan to v t ch t trong không gian. D. s lan truy n biên ñ dao ñ ng c a các phân t v t ch t theo th i gian II.2. Ch n phát bi u ñúng trong các l i phát bi u dư i ñây: 2
  3. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. Chu kỳ dao ñ ng chung c a các ph n t v t ch t khi có sóng truy n qua g i là chu kỳ sóng. B. ð i lư ng ngh ch ñ o c a t n s góc g i là t n s c a sóng. C. V n t c dao ñ ng c a các ph n t v t ch t g i là v n t c c a sóng D. Năng lư ng c a sóng luôn luôn không ñ i trong quá trình truy n sóng. II.3. Ch n câu ñúng. Sóng ngang là sóng: A. ñư c truy n ñi theo phương ngang. B. có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng. C. ñư c truy n theo phương th ng ñ ng. D. có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng. II.4. Ch n câu ñúng. Sóng d c là sóng: A. ñư c truy n ñi theo phương ngang. B. có phương dao ñ ng trùng v i phương truy n sóng. C. ñư c truy n ñi theo phương th ng ñ ng. D. có phương dao ñ ng vuông góc v i phương truy n sóng. II.5. Ch n câu ñúng. Bư c sóng là: A. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha. B. kho ng cách gi a hai ñi m dao ñ ng cùng pha trên phương truy n sóng. C. kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng ngư c pha. D. quãng ñư ng sóng truy n ñư c trong m t ñơn v th i gian. II.6. Ch n phát bi u ñúng trong các phát bi u sau: A. Bư c sóng là quãng ñư ng sóng truy n ñư c trong m t chu kỳ dao ñ ng c a sóng. B. ð i v i m t môi trư ng nh t ñ nh, bư c sóng t l ngh ch v i t n s c a sóng. C. Nh ng ñi m cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng trên phương truy n sóng thì dao ñ ng cùng pha v i nhau. D. A, B, C ñ u ñúng. II.7. Ch n câu ñúng. G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng, v là v n t c truy n sóng, f là t n v s c a sóng. N u d = (2n + 1) ; (n = 0, 1, 2,...), thì hai ñi m ñó: 2f A. dao ñ ng cùng pha. B. dao ñ ng ngư c pha. C. dao ñ ng vuông pha. D. Không xác ñ nh ñư c. II.8. Ch n câu ñúng. G i d là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng, v là v n t c truy n sóng, T là chu kỳ c a sóng. N u d = nvT (n = 0,1,2,...), thì hai ñi m ñó: A. dao ñ ng cùng pha. B. dao ñ ng ngư c pha. C. dao ñ ng vuông pha. D. Không xác ñ nh ñư c. II.9. Ch n câu ñúng. V n t c truy n c a sóng trong môi trư ng ph thu c vào y u t nào sau ñây: A. T n s c a sóng B. Năng lư ng c a sóng C. Bư c sóng. D. B n ch t c a môi trư ng II.10. Ch n câu ñúng. V n t c truy n sóng không ph thu c vào: A. Biên ñ c a sóng B. T n s c a sóng C. Biên ñ c a sóng và b n ch t c a môi trư ng D. T n s và biên ñ c a sóng II.11. Ch n câu ñúng. Ngu n k t h p là hai ngu n dao ñ ng: 3
  4. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. Cùng t n s . B. Cùng pha. C. Cùng t n s , cùng pha ho c ñ l ch pha không ñ i theo th i gian. D. Cùng t n s , cùng pha và cùng biên ñ dao ñ ng. II.12. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c? A. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng c a sóng luôn luôn là ñ i lư ng không ñ i. B. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng C. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng. D. Trong quá trình truy n sóng, năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. II.13. ði u nào sau ñây là sai khi nói v năng lư ng c a sóng cơ h c? A. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. B. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trên m t ph ng, năng lư ng sóng gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng. C. Khi sóng truy n t m t ngu n ñi m trong không gian, năng lư ng sóng gi m t l v i bình phương quãng ñư ng truy n sóng. D. Năng lư ng sóng luôn luôn không ñ i trong quá trình truy n sóng. II.14. ði u nào sau ñây là sai khi nói v sóng âm? A. Sóng âm là sóng cơ h c d c truy n ñư c trong môi trư ng v t ch t k c chân không. B. Sóng âm có t n s n m trong kho ng t 16Hz ñ n 20000Hz. C. Sóng âm không truy n ñư c trong chân không. D. V n t c truy n âm ph thu c nhi t ñ . II.15. Ch n câu ñúng. Âm s c là ñ c tính sinh lý c a âm ñư c hình thành d a trên ñ c tính v t lý c a âm là: A. Biên ñ . B. T n s . C. Năng lư ng âm. D. Biên ñ và t n s . II.16. Ch n câu ñúng. ð cao c a âm ph thu c vào: A. Biên ñ . B. T n s . C. Năng lư ng âm. D. V n t c truy n âm II.17. Ch n câu ñúng. ð to c a âm ph thu c vào: A. T n s và biên ñ âm. B. T n s âm và m c cư ng ñ âm. C. Bư c sóng và năng lư ng âm. D. V n t c truy n âm II.18. Ch n câu ñúng. Âm có: A. T n s xác ñ nh g i là nh c âm. B. T n s không xác ñ nh g i là t p âm. C. T n s l n g i là âm thanh và ngư c l i âm có t n s bé g i là âm tr m D. A, B, C ñ u ñúng. II.19. Ch n câu ñúng. Hai âm có cùng ñ cao thì chúng có: A. cùng t n s . B. cùng năng lư ng. C. cùng biên ñ . D. cùng t n s và cùng biên ñ . II.20. Ch n câu ñúng. M t trong nh ng yêu c u c a các phát thanh viên v ñ c tính v t lý c a âm là: A. T n s âm nh . B. T n s âm l n. C. Biên ñ âm l n. D. Biên ñ âm bé. II.21. Ch n câu sai. A. V n t c truy n âm trong ch t r n l n hơn trong ch t l ng và trong ch t l ng l n hơn trong ch t khí. 4
  5. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí B. Nh ng v t li u như bông, nhung, x p có tính ñàn h i t t nên truy n âm t t. C. V n t c truy n âm ph thu c vào tính ñàn h i và m t ñ c a môi trư ng. D. V n t c truy n âm thay ñ i theo nhi t ñ c a môi trư ng. II.22. Ch n câu ñúng. T i ngu n O phương trình dao ñ ng c a sóng là u = asinωt. Phương trình nào sau ñây ñúng v i phương trình dao ñ ng c a ñi m M cách O m t kho ng OM = d. 2π fd  2π d    A. uM = aM sin  ωt − B. uM = aM sin  ωt −    v  v 2π fd   2π fd   C. uM = aM sin  ωt + D. uM = aM sin ω  t −    v  v II.23. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì qu tích nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i b ng 2a là: A. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m và bao g m c ñư ng trung tr c c a AB. B. h các ñư ng hyperbol có tiêu ñi m AB. C. ñư ng trung tr c c a AB. D. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m. II.24. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì qu tích nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng là: A. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m và bao g m c ñư ng trung tr c c a AB. B. h các ñư ng hyperbol có tiêu ñi m AB. C. ñư ng trung tr c c a AB. D. h các ñư ng hyperbol nh n A, B làm tiêu ñi m. II.25. Ch n câu sai. Sóng k t h p là sóng ñư c phát ra t các ngu n: A. có cùng t n s , cùng phương truy n. B. có cùng t n s và có ñ l ch pha không thay ñ i theo th i gian. C. có cùng t n s và cùng pha ho c ñ l ch pha không thay ñ i theo th i gian D. có cùng t n s và cùng pha. II.26. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v s giao thoa sóng? A. Giao thoa sóng là s t ng h p các sóng khác nhau trong không gian. B. ði u ki n ñ có giao thoa là các sóng ph i là sóng k t h p nghĩa là chúng ph i cùng t n s , cùng pha ho c có hi u s pha không ñ i theo th i gian. C. Qu tích nh ng ñi m dao ñ ng cùng pha là m t hyperbol. D. ði u ki n ñ biên ñ sóng c c ñ i là các sóng thành ph n ph i ngư c pha. II.27. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì biên ñ sóng t ng h p t i M (v i MA = d1 và MB = d2) là:  (d + d 2 ) f  d −d  A. 2acosπ  1 B. 2a sin π  1 2  . λ   v d −d  (d − d ) f C. 2acos π  1 2  D. 2a cosπ 1 2 λ v II.28. Ch n câu ñúng. Th c hi n thí nghi m giao thoa trên m t nư c: A và B là hai ngu n k t h p có phương trình sóng t i A, B là: uA = uB = asinωt thì pha ban ñ u c a sóng t ng h p t i M (v i MA = d1 và MB = d2) là: π d1 − d 2 f π (d1 + d 2 ) A. − B. − . λ v π (d1 + d 2 ) f π (d1 − d 2 ) C. D. λ v II.29. Ch n câu ñúng. Trong quá trình giao thoa sóng. G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n. Biên ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr c c ñ i khi: 5
  6. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. ∆ϕ = 2nπ B. ∆ϕ = (2n + 1)π π v C. ∆ϕ = (2n + 1) D. ∆ϕ = (2n + 1) 2 2f V i n = 0, 1, 2, 3 ... II.30. Ch n câu ñúng. Trong quá trình giao thoa sóng. G i ∆ϕ là ñ l ch pha c a hai sóng thành ph n. Biên ñ dao ñ ng t ng h p t i M trong mi n giao thoa ñ t giá tr nh nh t khi: A. ∆ϕ = 2nπ B. ∆ϕ = (2n + 1)π π v C. ∆ϕ = (2n + 1) D. ∆ϕ = (2n + 1) 2 2f V i n = 0, 1, 2, 3 ... II.31. Ch n câu ñúng. Trong hi n tư ng giao thoa, nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ l n nh t thì: A. d = 2n π B. ∆ϕ = nλ C. d = n λ D. ∆ϕ = (2n + 1)π II.32. Ch n câu ñúng. Trong hi n tư ng giao thoa, nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng thì: 1v A. d = (n + ) 2f B. ∆ϕ = nλ C. d = n λ π D. ∆ϕ = (2n + 1) 2 II.33. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v sóng d ng? A. Khi m t sóng t i và sóng ph n x c a nó truy n theo cùng m t phương, chúng giao thoa v i nhau và t o thành sóng d ng. B. Nút sóng là nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i. C. B ng sóng là nh ng ñi m ñ ng yên không dao ñ ng. D. Các b ng sóng cách nhau m t s nguyên l n bư c sóng. II.34. ði u nào sau ñây là sai khi nói v sóng d ng? A. Sóng d ng là sóng có các b ng và các nút c ñ nh trong không gian. B. Kho ng cách gi a hai nút ho c hai b ng liên ti p b ng bư c sóng λ. λ C. Kho ng cách gi a hai nút ho c hai b ng liên ti p b ng 2 D. Trong hi n tư ng sóng d ng, sóng t i và sóng ph n x c a nó tho mãn ñi u ki n ngu n k t h p nên chúng giao thoa v i nhau. II.35. Ch n câu ñúng. Kh o sát hi n tương sóng d ng trên dây ñàn h i AB = l. ð u A n i v i ngu n dao ñ ng, ñ u B c ñ nh thì sóng t i và sóng ph n x : A. Cùng pha. B. Ngư c pha. π C. Vuông pha. D. L ch pha . 4 II.36. Ch n câu ñúng. Kh o sát hi n tư ng sóng d ng trên dây ñàn h i AB = l. ð u A n i v i ngu n dao ñ ng, ñ u B t do thì sóng t i và sóng ph n x : π A. Vuông pha. B. L ch pha góc . 4 C. Cùng pha. D. Ngư c pha. II.37. M t ngư i quan sát m t chi c phao trên m t bi n, th y nó nhô cao 10 l n trong kho ng th i gian 27s. Chu kỳ c a sóng bi n là: A. 2,45s B. 2,8s C. 2,7s D. 3s 6
  7. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí II.38. M t ngư i quan sát m t chi c phao trên m t bi n, th y nó nhô cao 10 l n trong kho ng th i gian 36s và ño ñư c kho ng cách gi a hai ñ nh sóng lân c n là 10m. V n t c truy n sóng trên m t bi n: A. 2,5m/s B. 2,8m/s C. 40m/s D. 36m/s II.39. Ngư i ta ñ t chìm trong nư c m t ngu n âm có t n s 725Hz và v n t c truy n âm trong nư c là 1450m/s. Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trong nư c và dao ñ ng ngư c pha là: A. 0,25m B. 1m C. 0,5m D. 1cm II.40. Hai ñi m cách m t ngu n âm nh ng kho ng 6,10m và 6,35m. T n s âm là 680Hz, v n t c truy n âm trong không khí là 340m/s. ð l ch pha c a sóng âm t i hai ñi m trên là: π B. 16π . A. . 4 C. π. D. 4π . II.41. Sóng ân có t n s 450Hz lan truy n v i v n t c 360m/s trong không khí. Gi a hai ñi m cách nhau 1m trên phương truy n thì chúng dao ñ ng: A. Cùng pha. B. Ngư c pha. π C. Vuông pha. D. L ch pha . 4 II.42. Ngư i ta gõ vào m t thanh thép dài và nghe th y âm nó phát ra. Trên thanh thép ngư i ta th y hai ñi m g n nhau nh t dao ñ ng ngư c pha nhau thì cách nhau 4m . Bi t v n t c truy n âm trong thép là 5000m/s. T n s âm phát ra là: A. 312,5Hz B. 1250Hz C. 2500Hz D. 625Hz II.43. Sóng bi n có bư c sóng 2,5m. Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha là: A. 0 B. 2,5m C. 0,625m D. 1,25m II.44. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình u O = 5sin 5πt(cm) . V n t c truy n sóng trên dây là 24cm/s.Bư c sóng cúaóng trên dây là: A. 9,6cm B. 60cm C. 1,53cm D. 0,24cm. II.45. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình u O = 5sin 5πt(cm) . V n t c truy n sóng trên dây là 24cm/s và gi s trong quá trình truy n sóng biên ñ sóng không ñ i. Phương trình sóng t i ñi m M cách O ño n 2,4cm là: π π A. u M = 5sin(5πt + )(cm) B. u M = 5sin(5πt − )(cm) 2 4 π π C. u M = 5sin(5πt − )(cm) D. u M = 5sin(5πt + )(cm) 2 4 II.46. Trên s i dây OA dài 1,5m , ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà có phương trình u O = 5sin 4πt(cm) . Ngư i ta ñ m ñư c t O ñ n A có 5 nút. V n t c truy n sóng trên dây là: A. 1,2m/s B. 1,5m/s C. 1m/s D. 3m/s II.47. Trên s i dây OA, ñ u A c ñ nh và ñ u O dao ñ ng ñi u hoà v i t n s 20Hz thì trên dây có 5 nút. Mu n trên dây rung thành 2 b ng sóng thì O ph i dao ñ ng v i t n s : A. 40Hz B. 12Hz C. 50Hz D. 10Hz II.48. Trong m t thí nghi m v giao thoa sóng trên m t nư c, hai ngu n k t h p A, B dao ñ ng v i t n s 28Hz. T i m t ñi m M cách các ngu n A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên ñ c c ñ i. Gi a M và ñư ng trung tr c c a AB có ba dãy c c ñ i khác. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A. 37cm/s B. 112cm/s 7
  8. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí C. 28cm/s D. 0,57cm/s II.49. Trên m t thoáng c a ch t l ng có hai ngu n k t h p A, B có phương trình dao ñ ng là: u A = u B = 2sin10πt(cm) . V n t c truy n sóng là 3m/s. Phương trình sóng t i M cách A, B m t kho ng l n lư t d1 = 15cm; d2 = 20cm là: π 7π π 7π A. u = 2cos sin(10πt − )(cm) B. u = 4cos sin(10πt − )(cm) 12 12 12 12 π 7π 7π C. u = 4cos sin(10πt + )(cm) D. u = 2 3 sin(10πt − )(cm) 12 12 6 II.50. Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 10cm có phương trình dao ñ ng là u A = u B = 5sin 20πt(cm) . V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 1m/s. Phương trình dao ñ ng t ng h p t i ñi m M trên m t nư c là trung ñi m c a AB là: A. u = 10sin(20πt − π)(cm) B. u = 5sin(20πt − π)(cm) C. u = 10sin(20πt + π)(cm) D. u = 5sin(20πt + π)(cm) II.51. Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 10cm dao ñ ng v i t n s 20Hz. V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 1,5m/s. S g n l i và s ñi m ñ ng yên không dao ñ ng trên ño n AB là: A. Có 14 g n l i và 13 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng. B. Có 13 g n l i và 13 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng. C. Có 14 g n l i và 14 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng. D. Có 13 g n l i và 14 ñi m ñ ng yên không dao ñ ng. II.52. Trên m t ch t l ng t i có hai ngu n k t h p A, B dao ñ ng v i chu kỳ 0,02s. V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng là 15cm/s. Tr ng thái dao ñ ng c a M1 cách A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 12cm; d2 = 14,4cm và c a M2 cách A, B l n lư t nh ng kho ng d1 = 16,5cm; d '2 = 19,05cm là: ' A. M1 và M2 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i. B. M1 ñ ng yên không dao ñ ng và M2 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i . C. M1 dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i và M2 ñ ng yên không dao ñ ng. D. M1 và M2 ñ ng yên không dao ñ ng. II.53. Sóng d ng x y ra trên dây AB = 11cm v i ñ u B t do, bư c sóng b ng 4cm. Trên dây có: A. 5 b ng, 5 nút. B. 6 b ng, 5 nút. C. 6 b ng, 6 nút. D. 5 b ng, 6 nút. II.54. Sóng d ng x y ra trên dây AB = 20cm v i ñ u B c ñ nh, bư c sóng b ng 8cm. Trên dây có: A. 5 b ng, 5 nút. B. 6 b ng, 5 nút. C. 6 b ng, 6 nút. D. 5 b ng, 6 nút. II.55. M t s i dây mãnh AB dài lm, ñ u B c ñ nh và ñ u A dao ñ ng v i phương trình dao ñ ng là u = 4sin 20πt(cm) . V n t c truy n sóng trên dây 25cm/s. ði u ki n v chi u dài c a dây AB ñ x y ra hi n tư ng sóng d ng là: 1 A. l = 2, 5k B. l = 1, 25(k + ) 2 1 C. l = 1, 25k D. l = 2,5(k + ) 2 II.56. M t s i dây mãnh AB dài 64cm, ñ u B t do và ñ u A dao ñ ng v i t n s f. V n t c truy n sóng trên dây 25cm/s. ði u ki n v t n s ñ x y ra hi n tư ng sóng d ng trên dây là: 1 1 A. f = 1, 28(k + ) B. f = 0,39(k + ) 2 2 C. f = 0,39k D. f = 1, 28k II.57. M t s i dây ñàn dài 1m, ñư c rung v i t n s 200Hz. Quan sát sóng d ng trên dây ngư i ta th y có 6 nút. V n t c truy n sóng trên dây là: A. 66,2m/s B. 79,5m/s C. 66,7m/s. D. 80m/s. 8
  9. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí II.58. M t s i dây ñàn h i AB dài 1,2m ñ u A c ñ nh ñ u B t do, ñư c rung v i t n s f và trên dây có sóng lan truy n v i v n t c 24m/s. Quan sát sóng d ng trên dây ngư i ta th y có 9 nút. T n s dao ñ ng c a dây là: A. 95Hz B. 85Hz C. 80Hz. D. 90Hz. II.59. T i ñi m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ñ ng ñi u hoà theo phương th ng ñ ng v i t n s 50Hz. Khi ñó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ñ ng tâm S. T i hai ñi m M, N n m cách nhau 9cm trên ñư ng th ng ñi qua S luôn dao ñ ng cùng pha v i nhau. Bi t r ng, v n t c truy n sóng thay ñ i trong kho ng t 70cm/s ñ n 80cm/s. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A. 75cm/s B. 80cm/s C. 70cm/s D. 72cm/s II.60. T i ñi m S trên m t nư c yên tĩnh có ngu n dao ñ ng ñi u hoà theo phương th ng ñ ng v i t n s f. Khi ñó trên m t nư c hình thành h sóng tròn ñ ng tâm S. T i hai ñi m M, N n m cách nhau 5cm trên ñư ng th ng ñi qua S luôn dao ñ ng ngư c pha v i nhau. Bi t v n t c truy n sóng trên m t nư c là 80cm/s và t n s c a ngu n dao ñ ng thay ñ i trong kho ng t 48Hz ñ n 64Hz. T n s dao ñ ng c a ngu n là: A. 64Hz B. 48Hz C. 54Hz D. 56Hz II.61. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung có t n s f = 0,5 Hz, bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Bư c sóng là : A. 10m. B. 5m. C. 2,5m. D. 1m. II.62. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u = 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. ði m B trên dây cách A m t ño n 5m dao ñ ng : A. Cùng pha v i A. B. Ngư c pha v i A. C. Tr pha π /2 so v i A. D. Nhanh pha π /4 so v i A. II.63. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u = 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Xét ñi m B và C cách A l n lư t là 2,5m và 50m, trong BC có s ñi m dao ñ ng ñ ng pha v i A là : A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. II.64. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung v i phương trình u = 5sin π t(cm), bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Xét ñi m B và C cách A l n lư t là 2,5m và 50m, trong BC có s ñi m dao ñ ng ngư c pha v i A là : A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. II.65. ð u A c a m t s i dây ñàn h i căng ngang r t dài ñư c n i v i m t b n rung có t n s f bi t r ng sau 2s sóng truy n ñi ñư c 10m trên dây không ñ i. Hai ñi m trên dây g n nhau nh t dao ñ ng l ch pha nhau π /2 cách nhau 1,25m thì t n s dao ñ ng là : A. 6hz. B. 4hz. C. 2Hz. D. 1Hz. II.66. M t ngu n sóng dao ñ ng v i phương trình u = Acos(10 π t + π /2) (m). Kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên m t phương truy n sóng t i ñó các ph n t dao ñ ng l ch pha nhau π /3 là 5m. V n tôc sonngs là : A. 150m/s. B. 200m/s. C. 250m/s. D. 300m/s. II.67. M t dây ñàn h i r t dài ñ u A dao ñ ng v i t n s f trong kho ng t 22 ñ n 26Hz. Biên ñ dao ñ ng là 4cm, và v n t c sóng trên dây là 4m/s. ði m M trên dây cách A 28cm ta th y luôn dao ñ ng π l ch pha v i A là ∆ϕ = (2k + 1). . T n s sóng là : 2 A. 23Hz. B. 24Hz. C. 25Hz. D. 26Hz. II.68. M t dây ñàn h i r t dài ñ u A dao ñ ng v i t n s f trong kho ng t 22 ñ n 26Hz. Biên ñ dao ñ ng là 4cm, và v n t c sóng trên dây là 4m/s. ði m M trên dây cách A 28cm ta th y luôn dao ñ ng π l ch pha v i A là ∆ϕ = (2k + 1). . Bư c sóng là : 2 A. 16m. B. 0,16m. C. 25m. D. 0,25m. 9
  10. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí II.69. Hai ngu n k t h p A và B cách nhau 8cm dao ñ ng cùng t n s f = 20Hz, cùng biên ñ 4cm, cùng pha ban ñ u. T i ñi m M cách A và B l n lư t là 25cm và 20,5cm sóng có biên ñ c c ñ i. Gi a M và ñư ng trung tr c có hai dãy c c ñ i khác. V n t c sóng là : A. 0,3m/s B. 3m/s. C. 1,5cm/s. D. 1,5m/s ðáp án II.1. B II.43. B II.2. A II.44. A II.3. B II.45. C II.4. B II.46. B II.5. A II.47. D II.6. D II.48. C II.7. B II.49. B II.8. A II.50. A. II.9. D II.51. D II.10. D II.52. C II.11. C II.53. C II.12. B II.54. D II.13. D II.55. C II.14. A II.56. B II.15. D II.57. D II.16. B II.58. B II.17. B II.59. A II.18. D II.60. D II.19. A II.20. B II.21. B II.22. A II.23. A II.24. D II.25. A II.26. B II.27. D II.28. A II.29. A II.30. B II.31. C II.32. A II.33. A II.34. B II.35. B II.36. C II.37. D II.38. A II.39. B II.40. C II.41. C II.42. D 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản