Bài thuyết trình đề tài: So sánh các loại hình công ty và phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình

Chia sẻ: Lê Hoàng Điệp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
839
lượt xem
247
download

Bài thuyết trình đề tài: So sánh các loại hình công ty và phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài thuyết trình đề tài: so sánh các loại hình công ty và phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình đề tài: So sánh các loại hình công ty và phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình

 1. ̀ ́ ̀ BAI THUYÊT TRINH Đề tai: So sanh cac loai hinh công ty ̀ ́ ́ ̣ ̀ và phân tich ưu nhược điêm cua ́ ̉ ̉ từng loai hinh ̣ ̀
 2. ̣ ́ ̀ Nôi dung thuyêt trinh ́ ́ ̣ ̀ So sanh cac loai hinh công ty Phân tich ưu, nhược điêm cua từng loai ́ ̉ ̉ ̣ ̀ hinh Trò chơi
 3. Chương I: ́ ́ ̣ ̀ SO SANH CAC LOAI HINH CÔNG TY
 4. ́ ́ ̣ ̀ So sanh cac loai hinh công ty Công ty đôi vôń ́ ́ Công ty đôi nhân Công ty cổ phân ̀ Công ty hợp danh Công ty trach nhiêm hữu ́ ̣ ̣ ̣ ̀ han môt thanh viên Công ty trach nhiêm hữu ́ ̣ han hai thanh viên trở lên ̣ ̀
 5. ́ ́ ̣ ̀ So sanh cac loai hinh công ty 1. Đăc điêm về thanh viên ̣ ̉ ̀ 2. Đăc điêm về vôn ̣ ̉ ́ 3. Đăc điêm về chuyên nhượng vôn ̣ ̉ ̉ ́ 4. Đăc điêm về tư cach phap lý và trach ̣ ̉ ́ ́ ́ nhiêm về tai san ̣ ̀ ̉ 5. Đăc điêm về tổ chức quan lý ̣ ̉ ̉
 6. 1. Đăc điêm về thanh viên ̣ ̉ ̀ Cty cổ Cty TNHH Cty TNHH Cty hợp phâǹ 2 thanh ̀ ̀ 1 thanh danh viên trở viên lên Cổ đông có Thanh viên ̀ Do 1 tổ ̀ Thanh viên thể là 1 tổ có thể là 1 chức hoăc̣ hợp danh chức hoăc tổ chức ̣ cá nhân lam̀ phai là cá ̉ cá nhân hoăc cá ̣ chủ sở hữu nhân nhân
 7. 1. Đăc điêm về thanh viên ̣ ̉ ̀ Cty cổ phân ̀ Cty TNHH 2 Cty TNHH 1 Cty hợp ̀ thanh viên ̀ thanh viên danh trở lên Số lượng tôí Số lượng tôí Chỉ có duy Phai có it nhât ̉ ́ ́ thiêu là 3 và ̉ thiêu là 2 và ̉ ́ ̀ nhât 1 thanh ̀ 2 thanh viên không han chế ̣ không vượt viên là chủ sỏ hữu ́ tôi đa quá 50 ̉ cua công ty ̀ (thanh viên hợp danh), có thể có thanh ̀ viên gop vôń ́
 8. 2. Đăc điêm về vôn ̣ ̉ ́ Cty cổ phân ̀ Cty TNHH 2 Cty TNHH 1 Cty hợp ̀ thanh viên ̀ thanh viên danh trở lên Vôn điêu lệ ́ ̀ Vôn điêu lệ ́ ̀ Vôn do chủ ́ Vôn điêu lệ ́ ̉ chia thanh ̀ ̀ do thanh viên sở hữu công ̀ do thanh viên ̀ nhiêu phân ̀ ́ ̀ gop vao hoăc ̣ ty là 1 cá nhân ́ gop hoăc cam ̣ ̀ băng nhau goi ̣ cam kêt gop ́ ́ hay 1 tổ chức kêt gop và ́ ́ là cổ phân và̀ và không nhât ́ goṕ không nhât ́ được thể hiên ̣ ́ ̀ thiêt băng thiêt phaí ̉ dưới hinh̀ nhau ̀ băng nhau thức cổ phiêu ́
 9. 2. Đăc điêm về vôn ̣ ̉ ́ Cty cổ Cty TNHH Cty TNHH Cty hợp phâǹ 2 thanh̀ ̀ 1 thanh danh viên trở viên lên Có quyên ̀ Không có Không có Không có ́ ̀ phat hanh ̀ quyên phat ́ ̀ quyên phat́ ̀ quyên phat ́ ́ cac loai ̣ hanh cổ ̀ hanh cổ ̀ hanh bât kỳ ̀ ́ chứng phân ̀ phâǹ loai chứng ̣ khoan để ́ ́ khoan nao ̀ huy đông ̣ vôn ́
 10. 2. Đăc điêm về vôn ̣ ̉ ́ Cty cổ Cty TNHH Cty TNHH Cty hợp phâǹ 2 thanh ̀ ̀ 1 thanh danh viên trở viên lên Có thể tăng Có thể tăng Chỉ được Có thể tăng ̣ ̉ ̣ hoăc giam hoăc giam ̉ tăng vôn ́ ̣ hoăc giam ̉ vôn điêu lệ vôn điêu lệ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ điêu lê, vôn điêu lệ ́ ̉ không được ̉ giam vôn ́ điêu lệ ̉
 11. 3. Đăc điêm về chuyên nhượng vôn ̣ ̉ ̉ ́
 12. 4. Đăc điêm về tư cach phap lý và trach ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ nhiêm tai san ́ Giông nhau: • Đêu có tư cach phap nhân kể từ ngay được câp ̀ ́ ́ ̀ ́ giây chứng nhân đăng ký kinh doanh ́ ̣ • Thanh viên gop vôn chiu trach nhiêm về cac ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ khoan nợ và nghia vụ công ty trong pham vi số ̉ ̃ ̣ ́ ́ vôn gop vao ctỳ
 13. 4. Đăc điêm về tư cach phap lý và trach nhiêm ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ tai san Cty đôi vôn (cty cổ phân, cty ́ ́ ̀ Công ty đôi nhân (cty hợp ́ TNHH 1 tv, cty TNHH 2 tv) danh) Tach bach giữa tai san công ́ ̣ ̀ ̉ Không có sự tach bach giữa ́ ̣ ty và tai san riêng cua thanh ̀ ̉ ̉ ̀ tai san cua công ty và tai san ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ viên ̉ ̀ cua thanh viên Thanh viên chỉ chiu trach ̀ ̣ ́ Thanh viên hợp danh chiu ̀ ̣ nhiêm về cac nghia vụ trong ̣ ́ ̃ trach nhiêm vô han về cac ́ ̣ ̣ ́ pham vi số vôn gop vao cty ̣ ́ ́ ̀ khoan nợ cua công ty ̉ ̉
 14. 5. Đăc điêm về tổ chức quan lý ̣ ̉ ̉ Cty cổ ̀ Cty TNHH 1 thanh Cty Cty hợp phâǹ viên TNHH 2 danh TV là tổ TV là cá tv trở lên chức nhân Đai hôi ̣ ̣ Chủ sở Chủ sở Hôi đông ̣ ̀ Hôi đông ̣ ̀ đông cổ ̀ hữu cty bổ hữu cty là ̀ thanh viên ̀ thanh viên đông nhiêm 1̣ chủ tich ̣ Chủ tich ̣ Chủ tich ̣ Hôi đông ̣ ̀ hoăc 1 số ̣ cty ̣ hôi đông ̀ ̣ hôi đông ̀ quan trị ̉ người đai ̣ ́ Giam đôc ́ ̀ thanh viên ̀ thanh viên ̉ Tông giam ́ diên uỷ ̣ và tông̉ Giam đôc ́ ́ kiêm Giam ́ đôc và ́ quyên ̀ ́ giam đôc ́ đôc ́
 15. Cty cổ phân ̀ ̀ Cty TNHH 1 thanh Cty TNHH Công ty viên ̀ 2 thanh viên hợp danh trở lên Tv là tổ Tv là cá chức nhân Đối với cty cổ Có kiêm̉ Không có Công ty Không có phần có trên 11 soat viên ́ kiem soat TNHH có từ ̉ ́ ban kiểm cổ đông là cá viên 11 thành soát mà các nhân hoặc có viên trở lên thành viên cổ đông là tổ phải thành hợp danh chức sở hữu lập ban phân công trên 50% tổng kiểm soát. nhau đảm số cổ phần của nhiệm cty phải có ban kiểm soát kiểm soát. công ty.
 16. Chương II ƯU, NHƯỢC ĐIÊM CUA ̉ ̉ TỪNG LOAI HINH ̣ ̀
 17. 1. Công ty cổ phân ̀ a) Ưu điêm ̉ Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các linh vực, ngành ̃ nghề
 18. a) Ưu điêm ̉ Cơ cấu vốn và tai chinh của công ty cổ ̀ ́ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần
 19. a) Ưu điêm ̉ Tính ổn định trong hoạt động kinh doanh và không hạn chế về thời gian tồn tại. Không hạn chế số lượng thành viên tối đa. Có tư cách pháp nhân
 20. a) Ưu điêm ̉ Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản