intTypePromotion=1

Bài thuyết trình môn Quản trị học: Sự thay đổi của doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Tấn Đạt Dat | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:35

0
17
lượt xem
2
download

Bài thuyết trình môn Quản trị học: Sự thay đổi của doanh nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài thuyết trình môn Quản trị học: Sự thay đổi của doanh nghiệp Việt Nam" tìm hiểu cơ sở lý luận của sự thay đổi các doanh nghiệp; thực trạng sự thay đổi của các doanh nghiệp; những cản trở và khó khăn của môi trường quản trị; giải pháp sự thay đổi của các doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình môn Quản trị học: Sự thay đổi của doanh nghiệp Việt Nam

 1. CHANGE OF BUSINESS SỰ THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TRẠNG 01 Các doanh nghiệp hiện nay, đang hoạt động trong điều  kiện  toàn  cầu  hóa  và  hội  nhập  là  xu  hướng  tất  yếu,  môi trường kinh doanh thường xuyên biến động tạo ra  những cơ hội và thách thức có tác động to lớn đến sự  02 Của các doanh nghiệp Việt Nam: + Bit’is + Vinamilk + Vingroup tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. + Vinazuki KHÓ KHĂN; CẢN TRỞ GIẢI PHÁP 03 Theo dõi sát tình hình thực tiễn để có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó  khăn, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các  doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả doanh nghiệp nhà  nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và hợp tác xã, hộ kinh  doanh cá thể. 04 + Giáo dục, truyền thông + Tham gia và lôi kéo + Thương lượng và thoả thuận
 3. CƠ SỞ LÝ LUẬN SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
 4. SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC  DOANH NGHIỆP CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Sự thay đổi là gì, tại sao phải thay đổi? Place Your Picture Here 2. Nhận biết sự thay đổi từ đâu? 3. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi? 4. Các dạng của sự thay đổi? 5. Những thay đổi chủ yếu trong các doanh nghiệp 6. Chín yếu tố của một quy trình thay đổi của doanh
 5. THỰC TRẠNG ẠNG SỰ THAY ĐỔI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 
 6. sự thay đổi Cá c  d o a n h  n g h i ệp  h i ện  n a y,   đ a n g  h o ạt   đ ộn g  t ro n g   đ i ều   k i ện  t o à n  c ầu   h ó a  v à  h ội  n h ập  là  x u  h ướn g   t ất  y ếu ,   m ô i t r ườn g  k in h  d o a n h   Your Picture Here t h ườn g  x u y ê n  b i ến   đ ộn g   t ạo  ra  n h ữn g  c ơ h ội v à   t h á c h  t h ức  c ó  t á c  đ ộn g  t o   l ớn  đ ến  s ự t ồn  t ại v à  p h á t   THỰC TRẠNG t ri ển  c ủa  m ỗi d o a n h   n g h i ệp . CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
 7. BITI’ Biti's (tên  đầy  S  đủ: Công  ty  sản  xuất  hàng  tiêu  dùng  Bình  Tiên)  là  một  thương  Back Your     TH Place Your Picture Here And Send To Place ẬP NIÊN 2000 Picture Here And Send To Back THẾ HỆ MỚI hiệu  chuyên  về  sản  xuất  giày,  dép  tại  Việt Nam,  được  thành  lập  tại quận 6,  thành phố Hồ Chí  Minh vào năm 1982. 
 8. sự thay đổi BITI’S Dòng sneaker Biti’s Hunter ra đời  vào đầu năm 2017 đã tạo nên cơn  sốt lớn trong cộng đồng giới trẻ và  liên tục “cháy hàng” ngay khi có mặt  trên thị trường, góp phần đưa tên  Your Picture Here tuổi của thương hiệu giày dép  thuần Việt thành lập năm 1982 trở  lại cuộc chiến kinh doanh giày dép  trên thị trường Việt Nam.
 9. sự thay đổi BITI’S BITI’S – BƯỚC CHUYỂN  M ÌN H THAY  M ÁU C ỦA   M ỘT TH ƯƠN G HIỆU Your Picture Here THAY  M ÁU CHO   TH ƯƠN G HIỆU N H Ờ  CHIÊU BÀ I V IR A L Q UEN   M À  V ẪN  “ CH ẤT”
 10. BƯỚC 1: AWARENESS – GÂY SỰ CHÚ Ý BITI’ CHIẾN LƯỢC  S  MARKETING  CỦA  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back BITIS
 11. BƯỚC 2: INTEREST – GÂY THÍCH THÚ VỚI SẢN PHẨM,  BITI’ THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC  S  MARKETING  CỦA  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back BITIS
 12. BƯỚC 3: DESIRE – KÍCH THÍCH MONG MUỐN, NHU CẦU  BITI’ CỦA KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC  S  MARKETING  CỦA  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back BITIS
 13. BƯỚC 4: TẠO ACTION – KÍCH THÍCH KHÁCH HÀNG PHÁT  SINH HÀNH ĐỘNG VỚI SẢN PHẨM BITI’ CHIẾN LƯỢC  S  MARKETING  CỦA  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back BITIS
 14. sự thay đổi BITI’S Đây được xem là cú lội ngược  Your Picture Here dòng ngoạn mục nhất của Bitis  trong hơn 20 năm qua để gây lại  dấu ấn của thương hiệu “Nâng  niu bàn chân Việt”. 
 15. VINAMI LK  Vinamilk  hiện  là  doanh  nghiệp  hàng  đầu  của  ngành  công  nghiệp  chế  biến  sữa,  hiện  chiếm  lĩnh 54,5% thị phần s ữa  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back nước,  40,6%  thị  phần  sữa bột, 33,9% thị phần  sữa  chua  uống,  84,5%  thị phần sữa chua ăn và  79,7% thị phần sữa đặc  trên toàn quốc. 
 16. sự thay đổi VINAMILK Your Picture Here CHIẾN  LƯỢC  THAY ĐỔI
 17. VINAMILK A.Chiến lược sản phẩm B. Chiến lược phân phối sản phẩm: Your Picture Here C. Chiến lược cung ứng D. Năng lực nghiên cứu và phát triển theo định hướng thị trường E. Chiến lược thay đổi công nghệ:
 18. VINAMILK Your Picture Here TRANG TRẠI BÒ SỮA ORGANIC CỦA VINAMILK
 19. VINAMI QUY TRÌNH CHĂM SÓC LK  3 KHÔNG  Không sử dung hooc­mon  Place Your Picture Here And Send To Place ̣ Back Your Picture Here And Send To Back tăng trưởng cho bò:  Không dư lượng thuốc  kháng sinh.  Không sử dung thuô ̣ ́c trừ  sâu.
 20. VINAMI HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG TRANG TRẠI ORGANIC LK  Place Your Picture Here And Send To Place Back Your Picture Here And Send To Back
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2