intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Một số vấn đề pháp lý về người Việt Nam định cư ở nước ngoài "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

69
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số vấn đề pháp lý về người Việt Nam định cư ở nước ngoài Bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh phải đặt ở vị trí mà mọi người dễ thấy, dễ đọc. Ngoài ra, doanh nghiệp phải trang bị phương tiện kĩ thuật, y tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động ở những nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Một số vấn đề pháp lý về người Việt Nam định cư ở nước ngoài "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn Hång B¾c * N g−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i l mét trong nh÷ng chñ thÓ tham gia v o c¸c quan hÖ ph¸p luËt t¹i ViÖt Nam. Thùc tÕ, Héi ®ång bé tr−ëng ®èi víi ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë c¸c n−íc XHCN, QuyÕt ®Þnh sè 567-TTg ng y 18/11/1993 cña Thñ t−íng vÊn ®Ò ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i ChÝnh phñ vÒ viÖc mêi chuyªn gia, trÝ thøc l ch−a cã quan ®iÓm thèng nhÊt gi÷a c¸c luËt ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i tham gia ë trong n−íc v quèc tÕ. Do vËy, b i viÕt gia t− vÊn, QuyÕt ®Þnh sè 59-TTg ng y n y chØ ®Ò cËp mét sè c¬ së ph¸p lÝ quy ®Þnh 01/04/1994 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc vÒ ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i gi¶i quyÕt cho ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë theo ph¸p luËt ViÖt Nam. n−íc ngo i håi h−¬ng vÒ ViÖt Nam... C¸c 1. Tr−íc ®©y, thuËt ng÷ “ng−êi ViÖt Nam v¨n b¶n ®ã ch−a x¸c ®Þnh râ néi dung cña ®Þnh c− ë n−íc ngo i” ® ®−îc nhiÒu v¨n b¶n thuËt ng÷ “ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ph¸p quy cña Nh n−íc ta sö dông nh−ng ngo i” m viÖc gi¶i thÝch thuËt ng÷ n y l¹i ch−a cã sù thèng nhÊt vÒ mÆt thuËt ng÷. Tõ ®−îc quy ®Þnh trong mét sè v¨n b¶n h−íng n¨m 1982 trë vÒ tr−íc, trong c¸c v¨n b¶n dÉn nh−ng l¹i kh«ng thèng nhÊt v thiÕu ph¸p quy cña Nh n−íc th−êng sö dông thuËt chÝnh x¸c. Do ®ã, c¸c c¬ quan nh n−íc v ng÷ “ViÖt kiÒu”, “ng−êi ViÖt Nam ë n−íc nh÷ng ng−êi cã thÈm quyÒn hiÓu vÒ ng−êi ngo i”, “ng−êi ViÖt Nam sinh sèng ë n−íc ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i kh¸c nhau, ngo i”... §Õn n¨m 1983, thuËt ng÷ “ng−êi dÉn tíi viÖc ¸p dông ph¸p luËt ®Ó gi¶i ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i” ®−îc sö quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn hä còng rÊt dông trong QuyÕt ®Þnh sè 84-H§BT ng y kh¸c nhau. 28/7/1983 cña Héi ®ång bé tr−ëng vÒ chøc §Õn n¨m 1998, khi Nh n−íc ta ban n¨ng, quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña Ban viÖt kiÒu h nh luËt quèc tÞch ViÖt Nam th× thuËt ng÷ trung −¬ng. Theo QuyÕt ®Þnh n y, Ban viÖt n y míi ®−îc gi¶i thÝch râ r ng, cô thÓ. Theo kiÒu trung −¬ng cã nhiÖm vô theo dâi, n¾m §iÒu 2 LuËt Quèc tÞch ViÖt Nam 1998 th× t×nh h×nh v h−íng dÉn c¸c tæ chøc ViÖt kiÒu “Ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i l yªu n−íc thùc hiÖn chñ tr−¬ng v ®−êng lèi c«ng d©n ViÖt Nam v ng−êi gèc ViÖt Nam vËn ®éng cña §¶ng v Nh n−íc ®èi víi c− tró, l m ¨n, sinh sèng l©u d i ë n−íc ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i. Tõ ngo i”. V thuËt ng÷ n y ®−îc gi¶i thÝch ®ã, thuËt ng÷ n y ®−îc sö dông phæ biÕn trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña n−íc ta nh− * Gi¶ng viªn chÝnh Khoa luËt quèc tÕ ChØ thÞ sè 165/H§BT ng y 28/10/1988 cña Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 3
  2. nghiªn cøu - trao ®æi thèng nhÊt trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nh hîp n y hä l nh÷ng ng−êi tr−íc ®©y ® tõng n−íc tõ ®ã ®Õn nay. NghÞ ®Þnh sè 81/2001/N§- l c«ng d©n ViÖt Nam (cã quèc tÞch ViÖt CP cña ChÝnh phñ ng y 5/11/2001 vÒ viÖc ng−êi Nam) nh−ng hiÖn nay hä kh«ng cßn quèc ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i mua nh ë t¹i tÞch ViÖt Nam n÷a. Tr−êng hîp n y còng cã ViÖt Nam quy ®Þnh: “Ng−êi ViÖt Nam ®Þnh thÓ x¶y ra 2 kh¶ n¨ng: c− ë n−íc ngo i theo NghÞ ®Þnh n y l c«ng - Hä l ng−êi ® ®−îc th«i quèc tÞch ViÖt d©n ViÖt Nam v ng−êi gèc ViÖt Nam c− tró, Nam nh−ng ch−a gia nhËp quèc tÞch n−íc l m ¨n sinh sèng l©u d i ë n−íc ngo i ® kh¸c; ®−îc quy ®Þnh t¹i LuËt quèc tÞch ViÖt Nam - Hä l ng−êi ® ®−îc th«i quèc tÞch ViÖt ng y 01/01/1999”(§iÒu 2). Nam v ® nhËp quèc tÞch n−íc kh¸c... Qua c¸c quy ®Þnh trªn, chóng ta nhËn HiÖn nay cã kho¶ng h¬n 2 triÖu ng−êi thÊy, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i ViÖt Nam ®Þnh c− ë trªn 40 quèc gia trªn thÕ cã thÓ ®−îc ph©n l m hai nhãm: giíi (theo sè liÖu cña Uû ban ng−êi ViÖt Thø nhÊt, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i). §a sè hä l n−íc ngo i l c«ng d©n ViÖt Nam c− tró, l m ng−êi vÉn gi÷ quèc tÞch ViÖt Nam nh−ng ® ¨n sinh sèng l©u d i ë n−íc ngo i. nhËp quèc tÞch n−íc ngo i. Khi c− tró, l m Theo §iÒu 49 HiÕn ph¸p n¨m 1992 th× ¨n sinh sèng ë n−íc ngo i, ®Þa vÞ ph¸p lÝ cña “C«ng d©n n−íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− do ph¸p luËt cña l ng−êi cã quèc tÞch ViÖt Nam” v theo n−íc së t¹i quy ®Þnh. Ngo i ra, ®Þa vÞ ph¸p lÝ §iÒu 14 LuËt quèc tÞch ViÖt Nam n¨m 1998 cña hä cßn ®−îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt th× “ng−êi cã quèc tÞch ViÖt Nam bao gåm ViÖt Nam v c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ m ViÖt ng−êi ®ang cã quèc tÞch ViÖt Nam cho ®Õn Nam kÝ kÕt víi c¸c n−íc h÷u quan. ng y LuËt n y cã hiÖu lùc v ng−êi cã quèc 2. Tõ tr−íc ®Õn nay, §¶ng v Nh n−íc tÞch ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña LuËt n y”. ta lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng ng−êi ViÖt Nam ®ang ®Þnh c− ë n−íc ngo i. Quan ®iÓm n y Nh− vËy, theo c¸c quy ®Þnh trªn, trong ® ®−îc thÓ hiÖn trong §iÒu 75 HiÕn ph¸p tr−êng hîp n y hä l c«ng d©n ViÖt Nam c− n¨m 1992: “Nh n−íc b¶o hé quyÒn lîi tró, l m ¨n sinh sèng l©u d i ë n−íc ngo i cã thÓ x¶y ra 2 kh¶ n¨ng: chÝnh ®¸ng cña ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë - Hä l nh÷ng ng−êi l m ¨n sinh sèng l©u n−íc ngo i. Nh n−íc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng−êi d i ë n−íc ngo i v ch−a nhËp quèc tÞch cña ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i gi÷ quan hÖ bÊt k× n−íc n o; víi gia ®×nh v quª h−¬ng, gãp phÇn x©y - Hä l nh÷ng ng−êi cßn gi÷ quèc tÞch dùng quª h−¬ng, ®Êt n−íc”. Quy ®Þnh n y ViÖt Nam nh−ng ® nhËp quèc tÞch n−íc ®−îc më réng t¹i §iÒu 5 LuËt quèc tÞch ViÖt ngo i. Nam 1998: “Nh n−íc Céng hßa XHCN ViÖt Thø hai, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc Nam b¶o hé quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng−êi ngo i l ng−êi gèc ViÖt Nam c− tró, l m ¨n ViÖt Nam ë n−íc ngo i”. V kh¸i niÖm sinh sèng l©u d i ë n−íc ngo i, trong tr−êng ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i còng ® ®−îc 4 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi gi¶i thÝch t¹i §iÒu 2 cña LuËt n y nh− sau: chång, con nu«i hîp ph¸p) cã giÊy x¸c nhËn “Ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i l c«ng d©n cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, l nh sù ViÖt ViÖt Nam v ng−êi gèc ViÖt Nam ®ang Nam ë n−íc së t¹i hoÆc cña ñy ban vÒ ng−êi th−êng tró hoÆc t¹m tró ë n−íc ngo i...” ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i vÒ mèi quan §èi víi ng−êi gèc ViÖt Nam ë n−íc hÖ gia ®×nh nãi trªn th× ®−îc h−ëng gi¸ c¸c ngo i, Nh n−íc ta cã chÝnh s¸ch khuyÕn lo¹i dÞch vô, gi¸ vÐ ®i l¹i trªn c¸c ph−¬ng khÝch v t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hä gi÷ tiÖn giao th«ng vËn t¶i nh− ¸p dông ®èi víi ®−îc quan hÖ g¾n bã víi gia ®×nh v quª ng−êi ViÖt Nam ë trong n−íc. h−¬ng, gãp phÇn x©y dùng ®Êt n−íc. §ång - Ng−êi gèc ViÖt Nam mang hé chiÕu thêi Nh n−íc ta cã chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn n−íc ngo i cã c«ng trong sù nghiÖp gi¶i thuËn lîi cho ng−êi ® bÞ mÊt quèc tÞch ViÖt phãng d©n téc, x©y dùng ®Êt n−íc cã giÊy Nam ®−îc trë l¹i quèc tÞch ViÖt Nam. x¸c nhËn cña c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tr−íc sù ®æi l nh sù ViÖt Nam ë n−íc së t¹i hoÆc cña ñy míi cña ®Êt n−íc, nhiÒu ng−êi ViÖt Nam ban vÒ ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i ®−îc ®Þnh c− ë n−íc ngo i ® trë vÒ ViÖt Nam ®Ó miÔn lÖ phÝ thÞ thùc khi nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh ®Çu t−, kinh doanh... §Ó thÓ chÕ hãa nh÷ng ViÖt Nam. C¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ kh¸c ¸p dông quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p v trong c¸c v¨n ®èi víi 2 lo¹i trªn theo c¸c møc thu nh− b¶n luËt, Nh n−íc ta ® ban h nh nhiÒu v¨n ng−êi ViÖt Nam ë trong n−íc. b¶n d−íi luËt quy ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi C¸c quy ®Þnh n y ® kh¾c phôc ®−îc ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i v ng−êi ViÖt nh÷ng ®iÓm ch−a phï hîp cña ph¸p luËt ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i. Nh÷ng chÝnh Nam tr−íc ®©y. Khi ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë s¸ch n y ®−îc x©y dùng ®¶m b¶o tèi ®a n−íc ngo i trë vÒ ViÖt Nam ®Ó th¨m c¸c th©n nguyªn t¾c b×nh ®¼ng gi÷a c«ng d©n ViÖt nh©n, ®Çu t− kinh doanh... chóng ta ¸p dông Nam ë trong n−íc víi ng−êi ViÖt Nam ë gi¸ c¸c lo¹i dÞch vô, gi¸ vÐ, c¸c lo¹i phÝ v lÖ n−íc ngo i. Cô thÓ l : QuyÕt ®Þnh sè phÝ nh− ng−êi n−íc ngo i, tøc cao h¬n rÊt 210/1999/Q§-TTg ng y 27/10/1999 cña Thñ nhiÒu so víi c«ng d©n ViÖt Nam ë trong n−íc. t−íng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch ®èi 3. Ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i víi ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i, QuyÕt tham gia v o c¸c quan hÖ x héi ë ViÖt Nam ®Þnh sè 114/2001/Q§-TTg ng y 31/7/2001 nh− quan hÖ d©n sù, quan hÖ h«n nh©n v gia cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ ®×nh, quan hÖ ®Çu t−... ®−îc ph¸p luËt n−íc sung mét sè ®iÒu cña QuyÕt ®Þnh sè 210 nãi ta ®iÒu chØnh. Kho¶n 3 §iÒu 15 Bé luËt d©n trªn. Theo QuyÕt ®Þnh sè 114/2001/Q§ th× sù ViÖt Nam quy ®Þnh: “Bé luËt d©n sù ®−îc khi vÒ n−íc: ¸p dông ®èi víi quan hÖ d©n sù cã ng−êi ViÖt - C«ng d©n ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i tham gia t¹i ViÖt ngo i mang hé chiÕu ViÖt Nam, ng−êi gèc Nam, trõ mét sè quan hÖ d©n sù m ph¸p ViÖt Nam mang hé chiÕu n−íc ngo i v th©n luËt ViÖt Nam quy ®Þnh riªng”. Hay theo nh©n cña hä cïng ®i (gåm vî hoÆc chång, bè kho¶n 4 §iÒu 100 LuËt h«n nh©n v gia ®×nh mÑ vî hoÆc chång, con riªng cña vî hoÆc ViÖt Nam n¨m 2000 chØ râ: “C¸c quy ®Þnh T¹p chÝ luËt häc - 5
  4. nghiªn cøu - trao ®æi cña ch−¬ng n y còng ®−îc ¸p dông ®èi víi trong thêi gian th−êng tró hoÆc t¹m tró t¹i quan hÖ h«n nh©n v gia ®×nh gi÷a c«ng d©n ViÖt Nam. Ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ViÖt Nam víi nhau m mét bªn hoÆc c¶ hai ngo i ®−îc mua nh ë g¾n víi quyÒn sö dông ®Þnh c− ë n−íc ngo i”. ®Êt t¹i ViÖt Nam khi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn do Trªn ®©y l nh÷ng c¬ së ph¸p lÝ ®Ó c¸c c¬ ph¸p luËt quy ®Þnh v sau khi ® ho n tÊt c¸c quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam thñ tôc mua nh th× ®−îc cÊp giÊy chøng ¸p dông ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ nhËn quyÒn së h÷u nh ë v quyÒn sö dông m ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i ®Êt ë do ñy ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ tham gia t¹i ViÖt Nam. x , th nh phè thuéc tØnh cÊp. Hä cã c¸c Trong thêi gian th−êng tró hoÆc t¹m tró quyÒn v nghÜa vô ®èi víi nh ë ®−îc mua t¹i ViÖt Nam, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë t¹i ViÖt Nam nh− c«ng d©n ViÖt Nam. n−íc ngo i ®−îc phÐp mua nh ®Ó ë g¾n víi Ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngo i l bé phËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i ViÖt Nam. VÊn ®Ò n y d©n c− cña n−íc ta sinh sèng ë n−íc ngo i. ®−îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 81/2001/N§- Tõ tr−íc ®Õn nay, vÊn ®Ò b¶o hé quyÒn lîi CP ng y 15/11/2001 vÒ viÖc ng−êi ViÖt Nam chÝnh ®¸ng cña ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë ®Þnh c− ë n−íc ngo i mua nh t¹i ViÖt Nam. n−íc ngo i lu«n ®−îc ghi nhËn trong hiÕn Thùc tÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c tranh chÊp ph¸p v c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cña n−íc ph¸t sinh tõ viÖc ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë ta. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®ã ® gi¶i thÝch râ n−íc ngo i mua nh ë t¹i ViÖt Nam d−íi thuËt ng÷ “ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc h×nh thøc göi tiÒn vÒ nhê ng−êi th©n ë trong ngo i” v x¸c ®Þnh râ sù b¶o hé cña Nh n−íc ®øng tªn mua hé x¶y ra kh¸ phæ biÕn, n−íc ta víi ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc cã tr−êng hîp hä mua nh ®Ó ë víi ý ®Þnh sÏ ngo i ®ång thêi, quy ®Þnh quyÒn v nghÜa vô xin vÒ ®Þnh c− nh−ng còng cã tr−êng hîp hä cña hä khi tham gia v o c¸c quan hÖ ph¸p mua nh ®Ó kinh doanh. Tr−íc thùc tÕ ®ã, luËt ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, qua c¸c v¨n b¶n Nh n−íc ta cho phÐp hä ®−îc mua nh t¹i hiÖn h nh cÇn sö dông thèng nhÊt thuËt ng÷ ViÖt Nam. Theo nghÞ ®Þnh sè 81/2001/N§- trong c¸c v¨n b¶n luËt v d−íi luËt, ch¼ng CP, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngo i h¹n LuËt quèc tÞch ViÖt Nam sö dông thuËt ®−îc mua nh ®Ó ë g¾n víi quyÒn sö dông ng÷ “c«ng d©n ViÖt Nam” ®Ó chØ ng−êi cã ®Êt t¹i ViÖt Nam nÕu thuéc ®èi t−îng l : quèc tÞch ViÖt Nam nh−ng QuyÕt ®Þnh sè - Ng−êi vÒ ®Çu t− l©u d i t¹i ViÖt Nam; 114/2001/Q§-TTg l¹i sö dông thuËt ng÷ - Ng−êi cã c«ng ®ãng gãp víi ®Êt n−íc; “ng−êi ViÖt Nam ë trong n−íc”... NÕu chóng - Nh v¨n hãa, nh khoa häc cã nhu cÇu ta gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò n y sÏ l c¬ së vÒ ho¹t ®éng th−êng xuyªn t¹i ViÖt Nam; ph¸p lÝ v÷ng ch¾c ®Ó c¸c c¬ quan nh n−íc - Ng−êi cã nhu cÇu vÒ sèng æn ®Þnh t¹i cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t ViÖt Nam. sinh khi ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc Nh÷ng ®èi t−îng n y chØ ®−îc së h÷u ngo i tham gia v o c¸c quan hÖ ph¸p luËt t¹i mét nh ®Ó ë (c¨n hé, c¨n nh , nh biÖt thù) ViÖt Nam./. 6 - T¹p chÝ luËt häc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2