intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 8

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

131
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống chống sét thường bị ăn mòn do ảnh hưởng của môi trường (không khí ẩm, muối...), việc tiếp xúc giữa hai loại vật dẫn kim loại khác nhau cộng với hiện tượng điện giải xảy ra do ảnh hưởng của môi trường cũng góp phần ăn mòn kết cấu của hệ thống chống sét. Do đó phải có những biện pháp để giảm độ ăn mòn . Một số biện pháp giảm độ ăn mòn : Tránh dùng những kim loại không phù hợp trong môi trường ăn mòn. Tránh nối hai vật dẫn bằng kim loại khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 8

  1. Chương 8: Vaán ñeà aên moøn Heä thoáng choáng seùt thöôøng bò aên moøn do aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng (khoâng khí aåm, muoái...), vieäc tieáp xuùc giöõa hai loaïi vaät daãn kim loaïi khaùc nhau coäng vôùi hieän töôïng ñieän giaûi xaûy ra do aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng cuõng goùp phaàn aên moøn keát caáu cuûa heä thoáng choáng seùt. Do ñoù phaûi coù nhöõng bieän phaùp ñeå giaûm ñoä aên moøn . Moät soá bieän phaùp giaûm ñoä aên moøn :  Traùnh duøng nhöõng kim loaïi khoâng phuø hôïp trong moâi tröôøng aên moøn.  Traùnh noái hai vaät daãn baèng kim loaïi khaùc nhau baèng khôùp noái gavanized.  Duøng vaät daãn coù tieát dieän thích hôïp vaø coù tính chaát aên moøn cao.  Duøng vaät daãn maï baèng kim loaïi choáng aên moøn. Ñeå ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu treân caàn tuaân thuû caùc yeâu caàu sau :  Söû duïng vaät lieäu coù tieát dieän toái thieåu nhö ñaõ trình baøy .  Vaät daãn baèng nhoâm khoâng ñöôïc choân hoaëc gaén tröïc tieáp vaøo beâtoâng, tröø khi coù voû boïc chaéc chaén.  Vaät daãn ñoàng vaø nhoâm khoâng neân noái vôùi nhau. Neáu khoâng theå phaûi duøng khôùp noái thích hôïp.  Vaät daãn ( daây caùp,coïc...) baèng ñoàng thích hôïp laøm heä thoáng noái ñaát, tröø trong tröôøng hôïp moâi tröôøng coù tính chaát acid cao.  Khi moâi tröôøng coù tính acid hoaëc coù hôi Amoniac, caàn maï choáng moøn cho caùc thieát bò cuûa heä thoáng choáng seùt.
  2. 7. Vaán ñeà noái ñaúng theá caùc phaàn kim loaïi cuûa coâng trình vaø vieäc laép ñaët heä thoáng choáng seùt : a. Toång quan :  Khi doøng ñieän seùt ñi qua daây daãn seùt, coù moät söï cheânh leäch ñieän theá giöõa daây daãn seùt vôùi caùc caáu truùc kim loaïi ñaët noái ñaát beân caïnh. Söï phoùng ñieän nguy hieåm coù theå xaûy ra giöõa daây daãn seùt vaø nhöõng boä phaän kim loaïi naøy.  Phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch giöõa daây daãn seùt vôùi nhöõng boä phaän kim loaïi noái ñaát khaùc maø vieäc noái ñaúng theá caàn hay khoâng caàn thieát. Khoaûng caùch toái thieåu giöõa chuùng maø khoâng xaûy ra söï phoùng ñieän nguy hieåm goïi laø khoaûng caùch an toaøn.  Khoaûng caùch an toaøn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá nhö: caáp baûo veä, soá daây daãn seùt, khoaûng caùch töø ñieåm noái ñaát ñeán caùc boä phaän kim loaïi ñoù.  Thoâng thöôøng raát khoù khaên khi thöïc hieän vieäc caùch ñieän caùc boä phaän kim loaïi naøy vôùi daây daãn seùt ( do khoâng theå ñaûm baûo khaû naêng caùch ñieän, nhaát laø veà laâu daøi ). Do ñoù löïa choïn phöông aùn noái ñaúng theá chuùng vôùi heä thoáng choáng seùt laø öu vieät hôn. Tuy nhieân vieäc noái ñaúng theá khoâng thöïc hieän vôùi caùc loaïi oáng daãn chaát gaây chaùy, gaây noå... trong tröôøng hôïp naøy neân ñöa daây daãn seùt caøng xa hôn so vôùi khoaûng caùch an toaøn caøng toát . b. Phöông phaùp noái ñaúng theá : Vieäc noái ñaúng theá ñöôïc thöïc hieän taïi baát cöù nôi naøo coù theå, taïi ñieåm gaàn daây daãn seùt nhaát cuûa phaàn kim loaïi noái ñaát, ñeå ñaûm baûo taïo moät ñieän theá caân baèng giöõa daây daãn seùt vaø caáu truùc kim loaïi beân caïnh. Vaät lieäu duøng noái ñaúng theá laø nhöõng thanh caân baèng theá hoaëc daây caân baèng theá vaø coù theå ñaët treân töôøng hoaëc
  3. beân trong coâng trình. Tröôøng hôïp khoâng theå thöïc hieän ñöôïc thì coù theå söû duïng caùc thieát bò choáng quaù ñieän aùp xung. c. Khoaûng caùch an toaøn : Laø khoaûng caùch toái thieåu maø khoâng xaûy ra hieän töôïng phoùng ñieän nguy hieåm giöõa daây daãn seùt vaø caùc caáu truùc kim loaïi noái ñaát beân caïnh. Söï phoùng ñieän nguy hieåm seõ khoâng xaûy ra khi khoaûng caùch d giöõa caùc boä phaän kim loaïi cuûa heä thoáng choáng seùt vôùi caùc caáu truùc kim loaïi noái ñaát khaùc lôùn hôn giaù trò S trong ñoù S laø khoaûng caùch an toaøn vaø ñöôïc tính nhö sau : l(m) S(m) = Nki x ------- Km Trong ñoù : N : Heä soá phuï thuoäc vaøo soá daây daãn seùt cuûa kim thu seùt  N = 1 khi coù 1 daây daãn seùt  N = 0,6 khi coù 2 daây daãn seùt  N = 0,4 khi coù 3 daây daãn seùt trôû leân Ki : Heä soá phuï thuoäc vaøo vuøng baûo veä.  Ki = 0,1 ñoái vôùi coâng trình coù caáp an toaøn cao nhaát  Ki = 0,075 ñoái vôùi coâng trình coù caáp an toaøn trung bình  Ki = 0,05 ñoái vôùi coâng trình coù caáp an toaøn tieâu chuaån Km : laø heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu giöõa daây daãn seùt vaø caùc phaàn kim loaïi noái ñaát lieân quan.
  4.  K m = 1 khi giöõa chuùng laø khoâng khí  Km = 0,5 khi giöõa chuùng laø vaät lieäu cöùng (khoâng phaûi kim loaïi) . l : chieàu daøi doïc theo daây daãn seùt töø ñieåm tính khoaûng caùch ñeán ñieåm noái ñaúng theá gaàn ñoù nhaát. III. KIEÅM TRA VAØ BAÛO QUAÛN HEÄ THOÁNG BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT : Vieäc kieåm tra vaø baûo trì heä thoáng choáng seùt raát laø quan troïng bôûi vì sau moät thôøi gian hoaït ñoäng, caáu truùc cuûa chuùng coù theå bò thay ñoåi do aûnh höôûng cuûa thôøi tieát, khí quyeån, do seùt ñaùnh. Tính chaát cô vaø ñieän cuûa heä thoáng phaûi ñöôïc baûo trì ñeå ñaït nhöõng yeâu caàu cuûa tieâu chuaån naøy. 1. Söï kieåm tra ban ñaàu : Sau khi laép ñaët heä thoáng choáng seùt, caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp kieåm tra sau:  Ñaàu thu seùt phaûi cao ít nhaát 2m so vôùi maët baèng coâng trình caàn baûo veä.  Vaät lieäu vaø kích thöôùc cuûa daây daãn seùt phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån naøy.  Ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt vaø vò trí cuûa heä thoáng noái ñaát, noái caân baèng theá phaûi ñuùng nhö yeâu caàu trong tieâu chuaån naøy.  Taát caû caùc thaønh phaàn trong heä thoáng choáng seùt phaûi ñöôïc laép ñaët chaéc chaén vaø an toaøn.  Phaûi ñaûm baûo khoaûng caùch an toaøn hoaëc phaûi coù heä thoáng noái caân baèng theá.  Ñieän trôû tieáp ñaát cuûa heä thoáng phaûi phuø hôïp.  Heä thoáng noái ñaát phaûi ñöôïc lieân keát nhau.
  5. 2. Chu kyø kieåm tra : Chu kyø kieåm tra phuï thuoäc vaøo caáp baûo veä. Caáp baûo veä Kieåm tra bình Kieåm tra taêng thöôøng cöôøng Baûo veä caáp I 2 naêm 1 naêm Baûo veä caáp II 3 naêm 2 naêm Baûo veä caáp III 3 naêm 2 naêm Khi coâng trình coù söï söûa chöõa, thay ñoåi thì phaûi kieåm tra laïi heä thoáng choáng seùt theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån naøy. Sau khi bò seùt ñaùnh, heä thoáng cuõng phaûi ñöôïc kieåm tra laïi. 3. Quaù trình kieåm tra : Quaù trình kieåm tra phaûi baûo ñaûm caùc yeâu caàu sau :  Caùc caáu truùc boå sung cuûa coâng trình khoâng naèm ngoaøi vuøng baûo veä.  Söï cung caáp ñieän khoâng bò aûnh höôûng vaø phuø hôïp.  Heä thoáng moái noái vaø khôùp noái phaûi chaéc chaén vaø ñuùng tieâu chuaån.  Khoâng coù phaàn naøo cuûa heä thoáng choáng seùt bò aên moøn quaù möùc qui ñònh.  Khoaûng caùch an toaøn vaø heä thoáng noái ñaát caân baèng theá phuø hôïp.  Söï cung caáp ñieän lieân tuïc phaûi ñaûm baûo.  Ñieän trôû tieáp ñaát phaûi ñaït yeâu caàu. 4. Baùo caùo kieåm tra : Sau khi kieåm tra heä thoáng choáng seùt, phaûi tieán haønh baùo caùo ñaày ñuû chi tieát caùc haïng muïc vaø bieän phaùp kieåm tra. 5. Baûo trì heä thoáng :
  6. Taát caû nhöõng hö hoûng cuûa heä thoáng phaûi ñöôïc gia coá vaø söûa chöõa phuø hôïp caøng sôùm caøng toát.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2