intTypePromotion=1

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 6

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
155
lượt xem
71
download

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn thiết kế : Giai đoạn này bao gồm các công việc lựa chọn cấp bảo vệ dự trù, vị trí đặt đầu kim thu sét, đường đi của dây dẫn sét, vị trí và kiểu của hệ thống nối đất. Các yêu cầu về kiến trúc, mỹ thuật phải được chú ý khi thiết kế hệ thống chống sét. Tuy nhiên, đôi khi điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của hệ thống chống sét. + Giai đoạn khảo sát : Giai đoạn này chia làm 2 phần : a/ Đánh giá khả năng sét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 6

  1. SÖÏ LAÉP ÑAËT HEÄ Chương 6: THOÁNG CHOÁNG SEÙT NAÈM BEÂN NGOAØI COÂNG TRÌNH 1. Toång quan : + Giai ñoaïn thieát keá : Giai ñoaïn naøy bao goàm caùc coâng vieäc löïa choïn caáp baûo veä döï truø, vò trí ñaët ñaàu kim thu seùt, ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt, vò trí vaø kieåu cuûa heä thoáng noái ñaát. Caùc yeâu caàu veà kieán truùc, myõ thuaät phaûi ñöôïc chuù yù khi thieát keá heä thoáng choáng seùt. Tuy nhieân, ñoâi khi ñieàu naøy laøm aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán hieäu quaû cuûa heä thoáng choáng seùt. + Giai ñoaïn khaûo saùt : Giai ñoaïn naøy chia laøm 2 phaàn : a/ Ñaùnh giaù khaû naêng seùt ñaùnh vaøo coâng trình vaø löïa choïn caáp baûo veä cho coâng trình . b/ Xaùc ñònh vò trí cuûa taát caû caùc thaønh phaàn trong heä thoáng choáng seùt.  Kích thöôùc cuûa coâng trình.  Vò trí ñòa lyù cuûa coâng trình ( naèm ñôn ñoäc treân ñoài cao, naèm caïnh caùc coâng trình khaùc cao hôn hay thaáp hôn...).  Taàn soá vaø soá löôïng ngöôøi laøm vieäc trong coâng trình.  AÛnh höôûng cuûa seùt ñoái vôùi con ngöôøi.  Nhöõng khoù khaên khi ñeán gaàn coâng trình ñeå sô taùn, caáp cöùu...  Taàm quan troïng cuûa nhöõng dòch vuï trong coâng trình.  Ngöôøi vaø vaät chaát thöôøng coù maët trong coâng trình ( coù ngöôøi thöôøng xuyeân, vaät lieäu loaïi gì, coù giaù trò hay khoâng...?).
  2.  Hình daïng vaø ñoä doác cuûa maùi.  Loaïi maùi, töôøng vaø nhöõng caáu truùc taêng cöôøng.  Caùc phaàn kim loaïi cuûa maùi vaø moät soá caáu truùc kim loaïi khaùc beân ngoaøi cuûa coâng trình ( boàn nöôùc, bôm nöôùc, thaùp aêng- ten...)  Maùng vaø oáng thoaùt nöôùc cuûa maùi.  Nhöõng phaàn quan troïng cuûa coâng trình ( phoøng laøm vieäc cuûa laõnh ñaïo, phoøng thieát bò ñaát neàn...) vaø tính chaát cuûa caùc vaät lieäu xaây döïng coâng trình.  Nhöõng ñieåm deã bò seùt ñaùnh nhaát cuûa coâng trình.  Vò trí cuûa nhöõng ñöôøng oáng ñieän, nöôùc, gaz... cuûa coâng trình.  Nhöõng vaät chöôùng ngaïi aûnh höôûng ñeán ñöôøng ñi cuûa seùt ( ñöôøng daây ñieän treân khoâng, haøng raøo kim loaïi, caây cao...).  Ñieàu kieän moâi tröôøng gaây neân söï aên moøn caùc phaàn töû cuûa heä thoáng choáng seùt ( buïi, aåm, muoái, acid...). Trong coâng trình, ñieåm deã bò seùt ñaùnh nhaát laø ñieåm raát quan troïng, nhöõng ñieåm ñoù coù theå laø thaùp cao, oáng khoùi, maùng nöôùc, caùc goùc, ñænh maùi... 2. Heä thoáng ñaàu thu seùt : a. Nguyeân taéc chung : Moät ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo bao goàm moät kim thu seùt trung taâm coù ñaàu noái vôùi daây daãn seùt, moät thieát bò ion hoùa ñeå taïo tia tieân ñaïo. Vuøng baûo veä cuûa loaïi ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo ñöôïc tính toaùn ôû phaàn sau . Ñoä lôïi veà thôøi gian taïo ñöôøng daây daãn seùt tieân ñaïo cuûa loaïi ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo ñöôïc trình baøy ôû phaàn b. b. Ñoä lôïi veà thôøi gian taïo ñöôøng daãn seùt (T):
  3. Moät ñaàu thu seùt loaïi taïo tia tieân ñaïo ñöôïc ñaëc tröng baèng ñoä lôïi veà thôøi gian taïo ra ñöôøng daãn seùt chuû ñoäng cuûa noù. Ñaïi löôïng naøy ñöôïc xaùc ñònh khi so saùnh thôøi gian taïo ra ñöôøng daãn seùt veà phía treân cuûa moät ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo vaø moät kim thu seùt thoâng thöôøng ôû trong cuøng moät ñieàu kieän seùt. T = TSK - TESE Trong ñoù : TSK : laø thôøi gian taïo ra ñöôøng daãn seùt veà phía treân cuûa moät kim thu seùt thoâng thöôøng. TESE : laø thôøi gian taïo ra ñöôøng daãn seùt veà phía treân cuûa moät ñaàu thu seùt loaïi taïo tia tieân ñaïo. c. Kieåm tra ñaùnh giaù ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo : Quaù trình kieåm tra ñoøi hoûi xaùc ñònh ñoä lôïi veà thôøi gian taïo ra ñöôøng daãn seùt cuûa chuùng. Caùc ñieàu kieän gioâng baõo thöïc teáø ñöôïc taïo neân trong phoøng thí nghieäm cao aùp. d. Xaùc ñònh vò trí ñaët ñaàu thu seùt : Baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu seùt ñöôïc tính nhö sau : RP = h(2 D  h)  L(2D  L) khi h  5 m (1) Trong ñoù: h laø ñoä cao cuûa ñaàu thu seùt so vôùi maët baèng ñaët ñaàu thu seùt. D = 20m ñoái vôùi caáp baûo veä laø caáp 1. D = 45m ñoái vôùi caáp baûo veä laø caáp 2. D = 60m ñoái vôùi caáp baûo veä laø caáp 3. L = V (m/s).T (s) (2) Khi h < 5m tra baûng tìm ñöôïc baùn kính baûo veä . e. Vaät lieäu vaø kích thöôùc :
  4. Phaàn daãn doøng seùt cuûa ñaàu thu seùt phaûi laøm baèng ñoàng, ñoàng hôïp kim hay theùp khoâng gæ. Kim thu seùt trung taâm coù tieát dieän ít nhaát laø 120 mm2. Ñænh cuûa ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo phaûi ñaët cao hôn ít nhaát laø 2m so vôùi maët baèng coâng trình caàn baûo veä, bao goàm caû caùc thaùp angten, laøm laïnh, hoà nöôùc naêøm treân coâng trình. Nhöõng yeâu caàu veà kieán truùc phaûi luoân ñöôïc chuù yù khi laép ñaët heä thoáng choáng seùt. Thoâng thöôøng neân ñaët ñaàu thu seùt taïi caùc vò trí cao nhaát treân coâng trình, chaúng haïn nhö :  Ñænh cuûa maùi doác.  Treân maùi baèng cuûa phoøng ñaët thieát bò quan troïng.  Ñaàu hoài cuûa caùc nhaø xöôûng.  Treân ñænh oáng khoùi. Daây daãn seùt ñöôïc noái vôùi ñaàu thu seùt baèng nhöõng khôùp noái ñaëc bieät coù khaû naêng tieáp xuùc toát vaø choáng aên moøn cao. Neáu moät coâng trình caàn nhieàu ñaàu thu seùt thì coù theå noái chuùng vôùi nhau baèng nhöõng vaät lieäu thích hôïp trong baûng daây daãn seùt, ngoaïi tröø vò trí cuûa chuùng yeâu caàu phaûi voøng lôùn hôn 1,5m. 3. Truï ñôõ : Ñoä cao cuûa ñaàu daây daãn seùt so vôùi coâng trình phuï thuoäc vaøo truï ñôõ. Neáu truï ñôõ cuûa ñaàu thu seùt coù daây neo baèng loaïi daây daãn ñieän, thì phaûi noái ñieåm cuoái cuøng cuûa daây neo vôùi daây daãn seùt baèng nhöõng vaät lieäu trình baøy trong baûng daây daãn seùt. 4. Daây daãn seùt : a. Nguyeân taéc chung : Daây daãn seùt coù taùc duïng daãn doøng seùt xuoáng heä thoáng noái ñaát. Daây daãn seùt neân ñaët beân ngoaøi coâng trình, ngoaïi tröø caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät.
  5. b. Soá löôïng daây daãn seùt : Moät ñaàu thu seùt toái thieåu phaûi coù moät daây daãn seùt. Trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây thì yeâu caàu phaûi coù hai daây daãn seùt.  Khi hình chieáu ñöùng cuûa daây daãn seùt lôùn hôn hình chieáu baèng cuûa noù.  Khi ñaàu thu seùt ñöôïc laép treân caáu truùc cao hôn 28m. B B A A c. Ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt : Daây daãn seùt phaûi ñöôïc noái vaøo heä thoáng noái ñaát taïi choã chuùng gaàn nhau nhaát vaø caøng tröïc tieáp caøng toát. d l l d Ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt caøng thaúûng caøng toát, neáu phaûi uoán cong thì phaûi traùnh vieäc uoán cong ñoät ngoät, beû goùc ñoät ngoät veà phía treân vaø baùn kính cuûa ñoaïn uoán cong khoâng ñöôïc nhoû hôn 20 cm.
  6. Daây daãn seùt khoâng ñöôïc ñi doïc theo hay ngang qua ñöôøng daây ñieän löïc. Trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng thì phaûi ñaët daây ñieän trong caùc voû boïc kim loaïi vaø ñaët chuùng caùch xa daây daãn seùt toái thieåu laø 1m vaø voû kim loaïi cuûa daây ñieän löïc phaûi ñöôïc noái vôùi daây daãn seùt. Daây daãn seùt khoâng ñöôïc ñi voøng qua lan can hay caùc caáu truùc nhoâ ra ngoaøi coâng trình. Tuy nhieân daây daãn seùt coù theå vöôït leân cao döôùi 40cm vaø goùc vöôït phaûi nhoû hôn 45o. Daây daãn seùt phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén khoaûng 3 keïp giöõ moãi meùp vaø keïp giöõ phaûi khoâng gaây aûnh höôûng ñeán caáu truùc coâng trình. Taát caû caùc daây daãn seùt neân ñöôïc noái vôùi nhau vaø neân traùnh vieäc khoan vaøo daây daãn seùt. Daây daãn seùt tröôùc khi tieáp xuùc vôùi heä thoáng noái ñaát phaûi ñöôïc boïc baèng voû kim loaïi hay vaät lieäu chòu nhieät cao trong khoaûng 2m keå töø maët ñaát. d. Tröôøng hôïp daây daãn seùt ñaët beân trong coâng trình : Khi daây daãn seùt khoâng theå ñaët beân ngoaøi coâng trình thì coù theå ñaët chuùng trong nhöõng oáng caùch ly baèng vaät lieäu choáng chaùy coù tieát dieän lôùn hôn 2000 mm2 vaø ñaët chuùng naèm hoaøn toaøn hay moät phaàn trong coâng trình. Trong tröôøng hôïp naøy phaûi tuaân theo caùc tieâu chuaån ôû phaàn 2 hay 3 cuûa tieâu chuaån naøy. e. Tröôøng hôïp coâng trình ñöôïc bao boïc baèng nhöõng taám kim loaïi hay ñaù hay caùc loaïi vaät lieäu khaùc : Daây daãn seùt neân ñaët phía sau caùc taám bao boïc ñoù vaø gaén chaéc chaén vaøo töôøng hay coät. Trong tröôøng hôïp caùc taám bao boïc laø kim loaïi thì phaûi noái chuùng vaøo daây daãn seùt moät caùch chaéc chaén. * Vaät lieäu laøm daây daãn seùt vaø kích thöôùc yeâu caàu:
  7. Daây daãn seùt coù theå laø caùp troøn hay deïp hay caùp nhieàu sôïi. Tieát dieän thöïc cuûa chuùng phaûi lôùn hôn hay baèng 50 mm2 vaø ñöôïc trình baøy trong baûng: DAÂY DAÃN SEÙT Vaät lieäu Tính chaát, gôïi yù khi Kích thöôùc toái thieåu duøng Daây ñoàng traàn ñieän Tính daãn toát vaø Daây deïp 30x2mm . phaân maï thieác choáng aên moøn cao Daây troøn ñöôøng kính 8mm . Caùp nhieàu sôïi 30 x3,5mm Theùp khoâng ræ 18/10- Choáng aên moøn cao Daây deïp 30x2mm 304 Daây troøn ñöôøng kính 8mm Nhoâm A5/L Ñöôïc duøng khi daây Daây deïp daãn seùt gaén leân beà 30x3mm.Daây troøn maët nhoâm ñöôøng kính 10mm. Khoâng ñöôïc duøng caùp boïc hay caùp ñoàng truïc ñeå daãn seùt. Khoâng ñöôïc boïc caùch ly daây daãn seùt ngoaïi tröø tröôøng hôïp ñaët trong moâi tröôøng aên moøn cao. * Ghi chuù :  Daây ñoàng maï thieác coù tính daãn vaø choáng aên moøn cao ñöôïc khuyeán khích söû duïng.  Bôûi vì doøng seùt coù daïng xung vaø coù taàn soá cao neân daây daãn deïp seõ daãn doøng seùt toát hôn . f. Keïp kieåm tra/ Ñieåm kieåm tra : Moãi daây daãn seùt phaûi coù keïp kieåm tra gaén ôû ñoä cao 2m so vôùi maët ñaát ñeå caùch ly caùc caáu truùc khaùc cuûa coâng trình khi kieåm
  8. tra ñieän trôû tieáp ñaát. Trong tröôøng hôïp daây daãn seùt gaén vaøo caáu truùc kim loaïi cuûa coâng trình ( coät theùp, khung theùp, voû boïc kim loaïi...) thì keïp kieåm tra phaûi ñöôïc gaén vaøo vò trí giöõa heä thoáng noái ñaát vaø chaân coâng trình. g. Boä ñeám seùt : Boä ñeám seùt ñöôïc gaén tröïc tieáp vaøo daây daãn seùt phía treân keïp kieåm tra vaø coù ñoä cao khoaûng 2m. h. Caùc thaønh phaàn töï nhieân : Moät soá thaønh phaàn cuûa coâng trình nhö khung nhaø theùp, coät... coù theå ñöôïc duøng ñeå thay theá hay boå sung cho daây daãn seùt. + Caùc thaønh phaàn töï nhieân duøng thay theá cho daây daãn seùt: Noùi chung khung nhaø theùp coù theå duøng thay theá daây daãn seùt khi chuùng ñaûm baûo daãn ñieän lieân tuïc vaø coù ñieän trôû nhoû hôn 0,01Ohm. Trong tröôøng hôïp naøy kim thu seùt gaén tröïc tieáp vaøo khung nhaø vaø phaàn chaân cuûa khung nhaø noái vôùi heä thoáng noái ñaát. Vieäc söû duïng caùc thaønh phaàn töï nhieân seõ ñaûm baûo toát hôn caùc yeâu caàu veà caân baèng ñieän theá. + Caùc thaønh phaàn töï nhieân duøng boå sung cho daây daãn seùt :  Khung theùp daãn ñieän lieân tuïc, caùc thaønh phaàn khaùc nhö :caùc caáu truùc theùp, coát theùp cuûa beâ toâng , coät theùp, daây theùp naèm trong töôøng.  Caùc voû boïc kim loaïi beân ngoaøi coâng trình.  Caùc oáng kim loaïi vaø boàn beå daøy hôn 2mm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản