intTypePromotion=3

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 17

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
126
lượt xem
40
download

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lắp đặt hệ thống chống Sét trực tiếp cho khu vực bồn chứa: Thiết bị chống Sét trực tiếp sử dụng kim thu Sét tạo tia tiên đạo PREVECTRON loại TS 2.25 gắn trên cột nâng độc lập, chế tạo bằng ống nhẹ, mạ nóng loại 3 đế liền móng. Mỗi phần của cột từ 3 6m được nối với nhau bằng bulon. Thiết bị nối kết giữa kim thu Sét với cột nâng là vòng nối bằng thép mạ nóng, để nối cột với phần tử đứng dạng ống. Cột nâng của hệ thống này được gắn trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 17

  1. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Chương 17: LAÉP ÑAËT HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY 1. Laép ñaët heä thoáng choáng Seùt tröïc tieáp cho khu vöïc boàn chöùa: Thieát bò choáng Seùt tröïc tieáp söû duïng kim thu Seùt taïo tia tieân ñaïo PREVECTRON loaïi TS 2.25 gaén treân coät naâng ñoäc laäp, cheá taïo baèng oáng nheï, maï noùng loaïi 3 ñeá lieàn moùng. Moãi phaàn cuûa coät töø 3  6m ñöôïc noái vôùi nhau baèng bulon. Thieát bò noái keát giöõa kim thu Seùt vôùi coät naâng laø voøng noái baèng theùp maï noùng, ñeå noái coät vôùi phaàn töû ñöùng daïng oáng. Coät naâng cuûa heä thoáng naøy ñöôïc gaén treân ñeá beâ toâng, xaây döïng ôû giöõa khu vöïc boàn chöùa. Daây thoaùt Seùt duøng loaïi daây troøn baèng ñoàng maï thieác, ñöôøng kính 8mm ñaûm baûo daãn Seùt xuoáng ñaát an toaøn, khoâng gaây nhieãu, an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. Daây thoaùt Seùt ñöôïc coá ñònh vaøo coät naâng baèng caùc ñai moûng. Bao quanh ñeá laø moät Serti thích hôïp, moät keïp sieát chaët. Caùc ñai naøy coù taùc duïng giöõ doøng ñaët doïc theo chieàu daøi coät naâng, vôùi 3 ñai cho moãi meùt daây. Khi caàn uoán cong, baùn kính uoán cong cuûa daây daãn Seùt khoâng ñöôïc nhoû hôn 20cm. Vaø tröôùc khi tieáp xuùc vôùi heä thoáng noái ñaát, daây daãn Seùt ñöôïc boïc vôùi voû kim loaïi hay vaät chòu nhieät cao trong khoaûng 2m keå töø maët ñaát. Cuï theå ôû ñaây duøng voû baûo veä daây troøn theùp maï ñeå baûo veä daây daãn Seùt khoûi bò va chaïm cô khí ôû vuøng ñaát. Cuoái daây daãn caàn phaûi ñöôïc ñaët hoäp kieåm tra noái ñaát 7001. Laép ñaët maùy ñeám Seùt 8010 sau hoäp noái kieåm tra. Ñeå taûn naêng löôïng Seùt vaøo ñaát moät caùch nhanh choùng, duøng heä thoáng noái ñaát daïng chaân chim. Cuï theå ñoái vôùi ñaëc ñieåm ñòa chaát töøng nhaø maùy vaø ñeå ñaùp öùng nhu caàu kyõ thuaät ñoøi hoûi trong tröôøng hôïp xaáu nhaát ñieän trôû noái ñaát phaûi nhoû hôn 10. Chính vì TRANG 76
  2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP vaäy ôû ñaây ñeà nghò söû duïng heä thoáng noái ñaát daïng chaân chim bao goàm 3 thanh baèng ñoàng etame daøi 7m, ñaët leäch nhau moät goùc 45, noái keát vôùi 8 coïc baèng theùp maï ñoàng ñöôøng kính 15mm, daøi 2m. Caùc coïc naøy ñöôïc ñoùng saâu 0,5 m vaø khoaûng caùch giöõa caùc coïc ít nhaát baèng chieàu daøi cuûa coïc. Ñeå taêng ñoä daãn ñieän cuûa ñaát vaø giöõ oån ñònh giaù trò ñieän trôû ñaát trong thôøi gian daøi, hoùa chaát ñaëc bieät khoâng tan ( 7061 ) hoaëc (7062) ñöôïc ñeà nghò söû duïng nhaèm ñaït giaù trò ñieän trôû tieáp ñaát döôùi 10. * Ñoái vôùi khu vöïc boàn chöùa coù chöùa vaät lieäu deã chaùy, deã noå do ñoù caùc boàn beå chöùa phaûi ñöôïc noái ñaát caån thaän, phaûi noái chung vôùi heä thoáng noái ñaát taïo löôùi caân baèng theá nhaèm ngaên chaën söï cheânh leäch ñieän theá giöõa daây daãn Seùt vôùi caáu truùc kim loïai cuûa boàn chöùa. Heä thoáng noái ñaát phaûi laép ñaët caùch xa boàn beå chöùa. 2. Laép ñaët heä thoáng choáng Seùt tröïc tieáp cho khu vöïc xöôûng voâ lon vaø toøa nhaø vaên phoøng. Thieát bò choáng Seùt tröïc tieáp cho khu vöïc naøy söû duïng kim thu Seùt taïo tia tieân ñaïo PREVECTRON loaïi TS 2.25. Gaén treân coät naâng laø nhöõng oáng theùp cöùng ñaëc bieät ñöôïc maï caû beân trong vaø beân ngoaøi. Moãi thaønh phaàn ñöôïc gaén vaøo bôûi 2 vít xieát baèng theùp khoâng ræ vôùi ñai khoâng cho nöôùc thaám qua; ñoä cao cuûa coät laø 5m. Thieát bò noái keát giöõa kim thu Seùt vôùi coät naâng laø voøng noái baèng theùp maï noùng; ñeå noái coät vôùi phaàn töû ñöùng daïng oáng. Coät naâng cuûa heä thoáng naøy gaén treân ñeá baèng ñöôïc laép ñaët treân noùc nhaø phaân xöôûng voâ lon. Ñeá baèng ñöôïc coá ñònh baèng 4 ñieåm khoan treân maùi vaø ñöôïc giöõ baèng 4 bulon MIO vaø 4 choát ñuùc ñöôøng kính 16. Loaïi ñeá baèng loå nhoû maõ 3025; chieàu cao cuûa ñeá h = 0,32m; troïng löôïng P = 4(kg). TRANG 77
  3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Duøng 2 daây thoaùt Seùt loaïi daây troøn baèng ñoàng maï thieác xung quanh, ñöôøng kính 8mm. Daây thoaùt Seùt cuûa heä thoáng naøy ñöôïc coá ñònh treân maùi vaø treân töôøng baèng moùc Inox(6143), cöû caùi cho moãi meùt. ÔÛ cuoái 2m cuûa moãi daây daãn Seùt phaûi boïc voû baûo veä baèng oáng kim loaïi hay vaät lieäu chòu nhieät ñoä cao ñeå traùnh va chaïm cô khí ôû khu vöïc gaàn maët ñaát vaø traùnh nguy hieåm cho ngöôøi qua laïi. Laép ñaët hoäp kieåm tra noái ñaát (7001), maùy ñeám Seùt noái tieáp (8010). Qui caùch laép ñaët maùy ñeám Seùt nhö sau: daây daãn Seùt sau khi qua hoäp kieåm tra noái ñaát bò ngaét giöõa ñoaïn daøi 12m. Maùy ñeám Seùt ñöôïc maéc noái tieáp vaøo giöõa daây daãn seùt vaø heä thoáng noái ñaát baèng caùc noái thích hôïp khoâng daây, ví duï nhö maõ ( 6092). Heä thoáng noái ñaát cho kim thu Seùt PREVECTRON cuûa phaân xöôûng voâ lon laø duøng 8 coïc noái ñaát baèng theùp maï ñoàng, ñöôøng kính 15mm, daøi 2m, ñoùng saâu 0,5m, khoaûng caùch giöõa caùc coïc toái thieåu phaûi baèng ñoä daøi coïc. Caùc coïc naøy ñöôïc lieân keát vôùi 3 thanh daøi 7m baèng ñoàng boá trí thaønh hình daïng chaân chim, ñoä leäch giöõa caùc thanh laø 450. Ñeå taêng ñoä daãn ñieän cuûa ñaát vaø giöõ oån ñònh giaù trò ñieän trôû ñaát trong thôøi gian daøi. Caàn phaûi theâm hoùa chaát nhö than, muoái hoaëc caùc hoùa chaát ñaëc bieät (7061) hay ( 7062 ) vaøo heä thoáng noái ñaát nhaèm ñaït ñöôïc giaù trò ñieän trôû tieáp ñaát döôùi 10. Do ñòa hình caáu truùc xaây laép giöõa xöôûng voâ lon vaø toøa nhaø vaên phoøng vôùi khoaûng caùch khoâng cho pheùp laép ñaët heä thoáng noái ñaát chaân chim trong khu vöïc naøy neân caàn phaûi ñöa heä thoáng noái ñaát naøy ra khoûi khoaûng giöõa xöôûng voâ lon vaø toaø nhaø vaên phoøng. Thöïc hieän noái ñaúng theá caùc phaàn kim loaïi ñaët tieáp ñaát beân caïnh vôùi caùc heä thoáng choáng Seùt trong nhaø maùy baèng caùc daây daãn hay thanh caân baèng theá maø vaät lieäu vaø kích thöôùc gioáng nhö daây daãn Seùt. TRANG 78
  4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP 3. Laép ñaët heä thoáng choáng Seùt lan truyeàn cho nhaø maùy : Khi phaân tích 2 phöông aùn choáng Seùt lan truyeàn ôû treân: phöông aùn 1 tuy khoâng laép ñaët thieát bò loïc Seùt cho töøng thieát bò ñieän rieâng leû, nhöng vôùi maùy caét Seùt taïi caàu dao toång vaø 3 maùy loïc Seùt ñaët taïi 3 tuû phaân phoái DB1, DB2, DB3 cuõng ñuû ñaûm baûo baûo veä quaù ñieän aùp cho thieát bò ñieän - ñieän töû, maùy tính cuûa nhaø maùy. * Ñaët maùy caét Seùt loaïi VGA naêng löïc cao taïi caàu dao toång : Maùy caét Seùt loaïi VGA naêng löïc cao ñöôïc thieát keá ñeå baûo veä maïng ñieän 1 pha hay 3 pha trong truyeàn taûi aùp thaáp ñeå choáng laïi söï taêng aùp phaùt sinh trong maïng do nhöõng cuù Seùt ñaùnh tröïc tieáp hay giaùn tieáp hoaëc do caùc thao taùc ñoùng caét kyù sinh. Maùy caét Seùt VGA baûo veä maïng ñöôïc thöïc hieän qua trung gian moät maùy phoùng ñieän caùch ñieän cao laép song song vôùi moät varistor ZnO. Nhöõng quaù taûi ôû möùc 10KA ñi qua ñieän trôû truyeàn xuoáng ñaát vaø nhöõng gia taêng vôùi cöôøng ñoä 100KA nhôø söï hoaït ñoäng cuûa maùy phoùng ñieän, nhôø ñoù maø khoâng gaây aûnh höôûng ñeán thieát bò ñieän. Ñieän aùp dö cuûa heä thoáng 2,5KV cho doøng ñieän phoùng laø 5KA ( soùng 8/20). Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa maùy ( xem chöông 3 -Thieát bò choáng Seùt INDELEC ). Loaïi VGA/4 3 pha 380/400V Maõ 8304 cheá ñoä ñieän aùp max cho pheùp 275V/400Hz Doøng toái ña ( soùng 8/20) trò 100KA ñænh Ñieän tích 50AS Naêng löôïng rieâng 2,5 x 106 as Doøng xung max (soùng 4/10) 65KA TRANG 79
  5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ñieän aùp dö * Doøng 5KA
  6. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Maùy caét Thieát bò  caàn baûo veä     * Ñaët 3 maùy loïc Seùt loaïi DG280 taïi DB1 , DB2 , DB3 : Nhöõng thieát bò loïc Seùt kieåu DG baûo ñaûm baûo veä nhöõng heä thoáng ñieän choáng laïi söï taêng aùp coù theå xaûy ra treân ñöôøng truyeàn taûi trong khi coù baõo taùp hay khi thöïc hieän caùc thao taùc ñoùng caét. Tuøy theo sô ñoà phaân phoái caàn döï kieán 1 moñun cho moãi pha caàn baûo veä vaø 1moñun phuï cho daây trung hoøa. Söï baûo veä ñöôïc thöïc hieän bôûi bieán trôû oxyt keõm (Zn0) coù khaû naêng taûn doøng seùt xuoáng ñaát ñoái vôùi doøng 40KA maø khoâng gaây thieät haïi. Chi tieát kyõ thuaät ( xem chöông 3 - Thieát bò choáng Seùt cuûa INDELEC ) TRANG 81
  7. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Kieåu DG280 Maõ 8400 Ñieän aùp max cho pheùp Uc 280V/50Hz Doøng phoùng ñieän bình thöôøng ( 15KA soùng 8/20) Doøng phoùng ñieän max ( soùng 40KA 8/20) Doøng xung max ( soùng 4/10 ) 65KA Möùc ñieän aùp Up 1,5KV Ñieän aùp dö
  8. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Laép ñaët thieát bò choáng Seùt lan truyeàn : * Laép ñaët maùy caét Seùt VGA : - Vò trí : maùy caét Seùt VGA ñöôïc ñaët sau maùy caét. - Laép ñaët : ñeå taïo hôi gioù phía sau maùy phoùng ñieän trong luùc noù hoaït ñoäng, maùy caét Seùt VGA ñöôïc laép ñaët trong hoäp IP 54 maø noù ñöôïc gaén chaéc chaén tröïc tieáp treân ñöôøng ray ( omega ) 35mm cuûa tuû ñieän; maùy khaùc ñöôïc ñaët phía döôùi ít nhaát 150mm. - Caùp noái: moät heä thoáng baûo veä ñieän cuûa toøa nhaø coù maùy caét nhoû hôn 100A caàn gaén theâm daây chaûy 100Agl phía treân maùy caét Seùt VGA, noái ñaát caøng tröïc tieáp caøng toát. Moät sôïi caùp noái giöõa maùy caét Seùt vaø ñöôøng daây baûo veä taïo thaønh khoái ñoàng nhaát, caùp naøy nhoû nhaát laø 10mm2 vaø lôùn nhaát laø 50mm2, daây daãn maùy caét Seùt coù tieát dieän baèng hoaëc lôùn hôn daây daãn theo nguyeân lyù baûo veä laép ñaët, tieát dieän nhoû nhaát 10mm2 vaø lôùn nhaát laø 50mm2 . * Laép ñaët maùy loïc Seùt DG280 : - Vò trí : maùy loïc Seùt DG280 ñaët caøng gaàn thieát bò baûo veä caøng toát. - Laép ñaët: laép modun maùy loïc DG280 tröïc tieáp leân caùc thanh (omega ) DIN 35mm . - Caùp noái: ñoái vôùi caùc coâng trình coù maùy caét nhoû hôn 100 A caàn gaén theâm daây chaûy 125Agl tröôùc maùy DG280, noái ñaát caøng tröïc tieáp caøng toát. Caùp noái ñaát coù tieát dieän baèng hay lôùn hôn daây daãn theo nguyeân lyù 6mm2 nhoû nhaát vaø 35mm2 laø lôùn nhaát. IV. HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT : TRANG 83
  9. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Theo tieâu chuaån NFC 17 - 102 cuûa Phaùp. Ñeå ñaûm baûo taûn nhanh doøng Seùt vaøo ñaát thì ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát R  10. Trong tröôøng hôïp naøy nhaø maùy caàn baûo veä ñöôïc xaây döïng treân vuøng ñaát caùt Seùt neân ñieän trôû suaát cuûa ñaát coù giaù trò  = 100  200 m. Vì khoâng coù thieát bò chuyeân ñeå ño ñieän trôû suaát cuûa ñaát, caên cöù vaøo caáu taïo ñòa chaát thöïc teá choïn giaù trò ñieän trôû suaát ñaát  = 150 m. Vaø ñeå ñaûm baûo cho doøng ñieän Seùt taûn nhanh vaøo ñaát choïn giaù trò ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát laø R = 5 . Nhö vaäy, chieàu daøi cuûa heä thoáng noái ñaát laø : L=2 /R Thay soá vaøo : L = 150. 2 / 5 = 60m Trong ñoù : L (m) : laø chieàu daøi cuûa heä thoáng noái ñaát.  ( m ) : ñieän trôû suaát cuûa ñaát . R ( m ) : laø ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát . Theo tieâu chuaån cuûa NFC 17 - 102 cuûa Phaùp. Heä thoáng noái ñaát ñöôïc noái theo hình daïng chaân chim goàm 3 thanh daøi 7m ñaët leäch nhau 45, vaø caùc coïc ñöôïc ñoùng saâu 0,5m. Caùch nhau ít nhaát baèng chieàu daøi cuûa coïc ( xem hình veõ döôùi ). D : Daây daãn seùt D : Daây daãn seùt noái kieåm tra noái kieåm tra TRANG 84 450 
  10. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Hình veõ 5 Hình veõ 6 Hình daùng noái ñaát daïng chaân chim Vôùi chieàu daøi cuûa heä thoáng noái ñaát L = 60 m, choïn thieát bò noái ñaát nhö sau: * Noái ñaát chaân chim: Kieåu Maõ L(m) P(kg) Noái ñaát chaân chim baèng ñoàng etame 7021 22 13 * Coïc noái ñaát : Kieåu Soá löôïng ( Maõ  (mm) L(m ) P(kg) caùi) Coïc ñoàng 8 7350 15 2 2,6 theùp Phaàn tính toaùn heä thoáng noái ñaát söû duïng chung cho khu vöïc boàn chöùa vaø phaân xöôûng voâ lon. Nghóa laø 2 khu vöïc treân söû duïng heä thoáng noái ñaát coù soá lieäu gioáng nhau. TRANG 85

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản