intTypePromotion=3

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 10

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
130
lượt xem
35
download

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dây dẫn sét có nhiệm vụ dẫn dòng sét từ đầu thu sét xuống hệ thống nối đất. Dây dẫn sét nên đặt bên ngoài công trình, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt .Dây dẫn sét của hãng Indelec có 3 dạng chính: dẹp, tròn hay cáp bện nhiều sợi. Dây dẹp : có kích thước từ 30 x 2 30 x 3,5(mm) tùy thuộc vào loại dây như dây đồng mạ thiếc, dây nhôm, dây thép không rỉ hay thép mạ. Dây đồng trần điện phân mạ thiếc có tính chất dẫn tốt và thường dùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 10

 1. Chương 10: DAÂY DAÃN SEÙT Daây daãn seùt coù nhieäm vuï daãn doøng seùt töø ñaàu thu seùt xuoáng heä thoáng noái ñaát. Daây daãn seùt neân ñaët beân ngoaøi coâng trình, ngoaïi tröø caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät .Daây daãn seùt cuûa haõng Indelec coù 3 daïng chính: deïp, troøn hay caùp beän nhieàu sôïi.  Daây deïp : coù kích thöôùc töø 30 x 2  30 x 3,5(mm) tuøy thuoäc vaøo loaïi daây nhö daây ñoàng maï thieác, daây nhoâm, daây theùp khoâng ræ hay theùp maï.  Daây ñoàng traàn ñieän phaân maï thieác coù tính chaát daãn toát vaø thöôøng duøng cho moâi tröôøng aên moøn cao.  Daây theùp khoâng ræ duøng cho moâi tröôøng aên moøn cao.  Daây nhoâm ñöôïc duøng khi caàn gaén leân beà maët töôøng, voû boïc coâng trình baèng nhoâm.  Daây troøn: coù ñöôøng kính töø 8 ñeán 10mm phuï thuoäc vaøo loaïi daây daãn nhö daây ñoàng ñoû, daây ñoàng maï thieác, daây theùp khoâng ræ, theùp maï hay daây nhoâm.  Daây caùp: baèng ñoàng hay ñoàng maï thieác vaø ñeàu ñöôïc boïc caùch ñieän. Tuøy theo ñieàu kieän coâng trình vaø moâi tröôøng maø caùc loaïi daây daãn xuoáng ñöôïc choïn. III. THIEÁT BÒ NOÁI ÑAÁT : Thieát bò chính cuûa heä thoáng noái ñaát laø moät thieát bò noái daïng “ chaân chim” vaø caùc ñieän cöïc ñaát :  Thieát bò noái “chaân chim” goàm 3 thanh daøi 6 -7m vôùi caùc goùc ôû giöõa laø 450 , vaø caùc moái noái ñöôïc thöïc hieän sao cho khoù coù theå bò phaù huûy bôûi thôøi gian. Thieát bò naøy laøm baèng theùp maï ñoàng.
 2.  Coïc noái ñaát ñöôïc noái vaøo “ chaân chim”. Coïc noái ñaát chuû yeáu laøm baèng theùp cöùng phuû ñoàng beân ngoaøi ( daây toái thieåu 0,25mm) ñeå tieáp xuùc toát vôùi ñaát. Caùc coïc daøi töø 1,5 ñeán 2,1m, ñöôøng kính 15 – 20 mm, khi caàn coïc daøi hôn coù theå noái nhieàu coïc laïi vôùi nhau nhôø caùc maêng _ xoâng baèng ñoàng coni tieáp xuùc hoaøn toaøn vôùi coïc. Ñeå noái heä thoáng noái ñaát vaø daây daãn seùt coù theå haøn hoaëc duøng caùc keïp baèng ñoàng thau.  Coïc noái ñaát “tích cöïc” laø loaïi coïc ñöôïc duøng khi moâi tröôøng ñaát coù ñieän trôû suaát cao. Trong caùc coïc naøy ngöôøi ta ñoå ñaày hoùa chaát vaø hoùa chaát naøy seõ taûn daàn vaøo ñaát coù taùc duïng laøm giaûm ñieän trôû ñaát, hoùa chaát naøy coù theå deã daøng laøm ñaày trôû laïi khi ñaõ heát. Ngoaøi caùc thaønh phaàn chính neâu treân, trong heä thoáng noái ñaát coøn coù caùc boä phaän khaùc vôùi muïc ñích kieåm tra an toaøn :
 3.  Noái kieåm tra: ñöôïc laøm baèng ñoàng thau, duøng ñeå taùch rieâng daây daãn seùt vaø heä thoáng noái ñaát nhôø ñoù coù theå ño chính xaùc ñieän trôû heä thoáng noái ñaát. Noái kieåm tra ñöôïc ñaët cao 2m keå töø maët ñaát.  OÁng baûo veä: baûo veä khoaûng daây daãn seùt, noái kieåm tra vaø maët ñaát, traùnh khoûi caùc va chaïm vaø coù theå gaây hö hoûng cho daây daãn seùt. OÁng naøy thöôøng ñöôïc laøm baèng theùp maï noùng hay theùp khoâng ræ.  Hoäp quan saùt: duøng ñeå kieåm tra söï keát noái giöõa daây daãn seùt vaø heä thoáng noái ñaát.  Löôùi noái ñaát duøng thay cho heä thoáng coïc noái ñaát khi thöïc hieän noái ñaát trong vuøng ñaát khoâng cho pheùp coïc ñoùng saâu. IV. MAÙY ÑEÁM SEÙT : 1. Maùy ñeám seùt song song : Maùy naøy ñöôïc thieát keá ñeå ñeám nhöõng cuù seùt thöïc söï xaûy ra cho moät kieán truùc kim loaïi ( theùp, söôøn nhaø baèng saét... ) hay cho moät heä thoáng daây daãn seùt. Noù coù theå ñeám nhöõng cuù seùt maø khoâng caàn noái vôùi daây daãn xuoáng cuûa coät thu loâi vaø thaäm chí khoâng coù caû coät thu seùt. Maùy naøy lôïi duïng hieäu ñieän theá caûm öùng taïo ra trong khi doøng ñieän seùt chaïy qua kieán truùc kim loaïi hay daây daãn xuoáng ñeå taïo naêng löôïng cho maùy ñeám. Maùy ñöôïc ñeám song song vôùi caáu truùc kim loaïi nhôø hai daây noái vôùi maùy, vò trí hai ñieåm noái naøy caùch nhau ít nhaát laø 2m. 2. Maùy ñeám seùt noái tieáp : Maùy ñeám seùt noái tieáp ñöôïc thieát keá ñeå ñeám vaø trình baøy thoâng soá nhöõng cuù seùt maø moät heä thoáng choáng seùt nhaän ñöôïc.
 4. Maùy ñöôïc laép noái tieáp vôùi daây daãn seùt, maùy duøng doøng ñieän caûm öùng trong maïch phuï ñeå chæ thò boä phaän hieån thò. Maùy ñôn giaûn vaø chaéc chaén coù daûi hoaït ñoäng roäng töø 0,3 - 100KA, maùy ñöôïc duøng khoâng chæ cho caùc thieát keá môùi maø coøn cho caû caùc thieát keá cuõ. Laép ñaët maùy ñeám seùt noái tieáp baèng caùch ngaét ôû giöõa daây daãn xuoáng moät khoaûng daøi 12cm, maùy ñöôïc maéc noái tieáp vaøo giöõa baèng caùc moái noái thích hôïp. V. THIEÁT BÒ CHOÁNG SEÙT LAN TRUYEÀN : Söï caûm öùng quaù ñieän aùp, quaù trình quaù ñoä do bôûi seùt ñaùnh, caùc haäu quaû cuûa ñoùng ngaét maïch, cuûa söï coá löôùi ñieän … vaø nhieàu hieän töôïng khaùc do con ngöôøi taïo ra coù theå laø moät trong nhieàu nguyeân nhaân laøm hö hoûng caùc trang thieát bò ñoäng löïc, caùc maïng maùy tính, caùc thieát bò trong maïng löôùi vieãn thoâng … maø trong vaán ñeà vaän haønh raát khoù phaùt hieän. Sô boä, qua thoáng keâ thaáy raèng khoaûng 70% hö hoûng do seùt gaây ra laø do seùt ñaùnh lan truyeàn hay quaù ñieän aùp caûm öùng theo ñöôøng caáp nguoàn vaø ñöôøng tín hieäu. Do vieäc choáng seùt lan truyeàn chöa ñöôïc quan taâm moät caùch ñaày ñuû daãn ñeán thieät haïi do seùt lan truyeàn gaây ra raát lôùn. Vì vaäy vieäc ñeà ra caùc giaûi phaùp vaø cung caáp caùc thieát bò choáng seùt lan truyeàn theo coâng ngheä môùi laø caáp baùch vaø caàn thieát. 1. Nguyeân taéc choáng quaù ñieän aùp “baäc thang” : Soùng quaù ñieän aùp coù daïng soùng xung gia taêng ñoät ngoät (do seùt hay do caùc thao taùc ñoùng caét treân löôùi), doù ñoù coù khaû naêng gaây hö hoûng caùc thieát bò ñieän ñaëc bieät laø caùc thieát bò ñieän töû raát nhaïy caûm. Naêng löôïng trong moät soùng dao ñoäng nhö vaäy coù theå giaûm xuoáng nhôø hai lôùp: caét vaø loïc soùng.
 5.  Lôùp caét soùng naêng löïc cao (VGA hay DP) ñaët ôû tuyeán ñaàu soùng laøm giaûm phaàn lôùn naêng löôïng cuûa soùng.  Ñieän aùp dö sau khi qua lôùp thöù nhaát seõ ñöôïc giaûm ñeán giôùi haïn cho pheùp cuûa thieát bò phía sau nhôø lôùp loïc soùng duøng bieán trôû (DG vaø DGT). 2. Caùc loaïi thieát bò :  Maùy VGA : Loaïi naøy ñöôïc thieát keá ñeå baûo veä traïm ñieän moät pha hay ba pha trong truyeàn taûi aùp thaáp ñeå choáng laïi söï taêng aùp phaùt sinh trong maïng do nhöõng cuù seùt tröïc tieáp hay giaùn tieáp hoaëc do caùc thao taùc ñoùng caét (kyù sinh coâng nghieäp). Söï baûo veä thöïc hieän qua trung gian moât khe phoùng ñieän caùch ñieän cao laép song song vôùi moät bieán trôû oxyt keõm. Nhöõng soùng ôû möùc 10 KA ñi qua bieán trôû ñöôïc truyeàn xuoáng ñaát vaø nhöõng soùng vôùi cöôøng ñoä lôùn hôn 100 KA nhôø söï hoaït ñoäng cuûa khe phoùng ñieän, nhôø ñoù maø khoâng gaây hö hoûng maùy. Ñieän aùp dö cuûa maùy khoaûng 2,5 KV cho doøng ñieän phoùng laø 5 KA (soùng 8/20). Maùy choáng seùt VGA vôùi khaû naêng taûn maïnh coù theå duøng laøm thaønh phaàn ñaàu cuûa thieát bò phoøng choáng quaù ñieän aùp baäc thang (thaùc nöôùc) ñöôïc thöïc hieän keát hôïp vôùi choáng seùt kieåu DG hay DGT.
 6. L L1  Thieát L2 Thieát bò ñöôïc  N L3  bò ñöôïc baûo veä  baûo veä N   Sô ñoà maïng moät pha Sô ñoà maïng ba pha Chi tieát kyõ thuaät : VGA/2 VGA/4 (3pha Loaïi (maïng1pha 380/400V) 220V) Maõ 8302 8304 Tuaân theo qui taéc CEI 99,1 Cheá ñoä ñieän aùp toái ña 280V/50 Hz hoaëc 275V/400 Hz cho pheùp Doøng toái ña * Trò ñænh 100 KA * Ñieän tích 50 As * Naêng löôïng rieâng 2,5 x 106A2s Doøng xung ñoät max 65 KA (soùng 4/10) Ñieän aùp dö : * Doøng 5 Ka (soùng 8/20) < 2,5 KV * Doøng seùt < 4 KV
 7. Côõ maùy caét baûo veä ôû 100 A treân (neáu khoâng taêng daây chì) Doøng ngaét maïch cho 25 kA/50 Hz (hoaëc phuï thuoäc daây pheùp chì theâm vaøo) Khoaûng nhieät ñoä - 40oC  80oC Tieát dieän caùp max 50 mm2 Tieáp ñieåm baùp khoaûng moät khe hôû 500 mA, 250 V hoaëc caùch 75V Tieát dieän max daây baùo 25 mm2 loãi  Maùy DP : Thieát bò choáng seùt kieåu DP ñöôïc thieát keá ñeå baûo veä nhöõng traïm ñieän truyeàn taûi ñieän aùp thaáp, choáng laïi nhöõng quaù aùp do seùt ñaùnh tröïc tieáp hay giaùn tieáp gaây ra treân maïng ñieän, hoaëc do nhöõng thao taùc ñoùng caét (kyù sinh coâng nghieäp). Caàn phaûi laép ñaët moät moñun cho moãi pha caàn baûo veä vaø coù theå laép moät moñun cho daây trung hoøa tuøy theo sô ñoà phaân phoái. Söï baûo veä thöïc hieän bôûi moät khe phoùng ñieän coù khaû naêng taûn nhanh. Nhöõng quaù ñieän aùp ñöôïc taûn nhanh xuoáng ñaát vaø khoâng laøm hö hoûng thieát bò cho ñeán doøng ñieän 100KA. Ñieän aùp dö daønh cho heä thoáng döôùi cuøng khoaûng 3,5KV ñoái vôùi doøng ñieän taïo ra moät cuù seùt tröïc tieáp treân ñöôøng daây. Khaû naêng taûn nhanh cuûa thieát bò choáng seùt DP khieán cho noù laø moät thaønh phaàn baûo veä tuyeán ñaàu lyù töôûng trong thieát keá
 8. phoøng choáng quaù aùp baäc thang cho nhöõng thieát bò ñieän, ñöôïc thöïc hieän keát hôïp vôùi nhöõng choáng seùt kieåu DG hay DGT. Thoâng soá kyõ thuaät : Loaïi DP 280 DP 500 Maõ 8310 8311 Ñieän aùp toái ña cho pheùp Uc 255V/50- 440V/50- 60Hz 60Hz Doøng toái ña ( soùng 10/350) Imax 75KA 1 ñænh Doøng toái ña ( soùng 10/350) Imax 100KA 2 hay nhieàu ñænh Ñieän aùp dö ( soùng 1,2/50 ) Up < 3,5 KV Möùc caùch ñieän Iiso
 9. modun cho moãi pha caàn baûo veä vaø 1 modun phuï cho daây trung hoøa. Söï baûo veä ñöôïc thöïc hieän bôûi bieán trôû oxyt keõm coù khaû naêng taûn doøng xuoáng ñaát ñoái vôùi doøng 40 kA maø khoâng gaây thieät haïi. Coù theå thöïc hieän moät heä thoáng phoøng choáng baäc thang baèng caùch duøng caùc thieát bò DG vaø DGT keát hôïp vôùi nhöõng thieát bò kieåu VGA hay DP laép phía treân. Vôùi kieåu DGT ta coù theå thay caùc bieán trôû maø khoâng ñuïng chaïm gì ñeán heä thoáng daây cuûa thieát bò. Thoâng soá kyõ thuaät: Kieåu DG75 DG15 DG28 DG38 DG50 DGT DGT 0 0 5 0 280 500 Maõ 8408 8407 8400 8409 8406 8410 8416 Theo tieâu NFC chuaån 61 - 740 Ñieän aùp 75V/ 150V 280V 355V 440V 280V 440V toái ña cho 50Hz /50Hz /50Hz /50Hz /50Hz /50Hz /50Hz pheùp Uc 100 V 200V 350V 550V 600V 300V - - - - - - - Doøng phoùng ñieän bình 10 15 15 15 15 15 10 thöôøng KA KA KA KA KA KA KA (soùng 8/20) In Doøng 40 40 40 40 40 40 40 phoùng KA KA KA KA KA KA KA
 10. ñieän max (soùng 8/20) Imax Doøng xung max 65 65 65 65 65 65 65 (soùng KA KA KA KA KA KA KA 4/10) Imax Möùc ñieän 1.5K 1.5K 2.5K 450V 570V 2KV 3KV aùp Up V V V Ñieän aùp dö vôùi < < < < < < doøng 5kA 1.5K 2.5K - 350V 550V 1KV 1KV (soùng V V 8/20) Thôøi gian < 25 ns ñaùp öùng Doøng ngaén 25 KA/50Hz maïch cho pheùp Khoaûng - 40oC... + 80oC nhieät ñoä Tieát dieän 35 mm2 caùp max
 11. L  Thieát bò N Nguoàn  ñöôïc baûo veä      Ngoaøi caùc thieát bò treân, INDELEC coøn coù boä PSEE, boä naøy noái tieáp vôùi caùc thieát bò ñieän hay ñieän töû ñeå baûo veä noù khoûi nhöõng quaù ñieän aùp truyeàn vaøo töø ñöôøng daây ñieän löïc. Ñieän aùp dö sau PSEE toái ña laø 800V vaø thieát bò vaãn chaïy eâm. Ngoaøi ra noù cuõng duøng chung ñeå baûo veä caùc maùy tính hay thieát bò vieãn thoâng.  Nguyeân lyù vaø caáu taïo: PSEE goàm 3 phaàn: 1) Khe phoùng ñieän : khe naøy seõ taûn phaàn lôùn naêng löôïng cuûa soùng quaù ñieän aùp xuoáng ñaát. 2) Cuoän caûm öùng : maéc noái tieáp vaø ñaûm baûo raèng naêng löôïng seõ phaân boá ñeàu trong khoaûng giöõa khe phoùng ñieän vaø phaàn loïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản