intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
732
lượt xem
46
download

BIỂU MẪU " ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 1 mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG"

  1. M ẫu s ố 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Tên cơ quan quản lý doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nghiệp) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Tên doanh nghiệp) ...., ngày... tháng.... năm.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ C Ấ P G I Ấ Y P H É P H O Ạ T Đ Ộ N G XU Ấ T K H Ẩ U L A O Đ Ộ N G Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 1. Tên doanh nghiệp:........................................................................................ Tên giao dịch:................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................... Điện thoại:............................; Fax:...............................; E-mail:..................... 3. Tài khoản tại Ngân hàng:............................................................................ - Tiền Việt Nam:.............................................................................................. - Ngoại tệ:........................................................................................................ 4. Quyết định thành lập doanh nghiệp số:........... ngày..... tháng.... năm......... của (tên cơ quan ra quyết định)........................................................................ 5. Vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép:......................................... 6. Họ và tên Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) doanh nghiệp:......................... 7. Hồ sơ kèm theo gồm:................................................................................... ......................................................................................................................... Đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2