Biểu mẫu " Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
315
lượt xem
19
download

Biểu mẫu " Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung"

  1. Mẫu số: 06/GPXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG 1 Giấy phép xây dựng Biên bản kiểm tra hoàn công Kính gửi:.......................................................................... 2 Tôi tên:.....................................................sinh năm:.......................... Chứng minh nhân dân số:......................do:.............................. cấp ngày:................ Địa chỉ thường trú: Số nhà:.............................................. đường: ............................................................ phường (xã):.....................................quận (huyện):.................................................. - Là chủ đầu tư công trình tại số:.............................................................................. đường:.................................phường (xã):.................... quận (huyện):..................... đã được................. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: ..... ngày….tháng…. năm… - Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……………….ngày......tháng.....năm…do....................................cấp. Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau 3: 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày__/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 3 Đánh dấu X vào ô thích hợp  
  2. + Nội dung trong: Giấy phép xây dựng  Biên bản kiểm tra hoàn công  ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... + Nội dung đề nghị điều chỉnh: ................................................................................................................................. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Đính kèm: HCM, ngày… tháng… năm….. - Người làm đơn, - (ký và ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản