BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
6
download

BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ; Mẫu số 01/QĐ-KT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra

  1. BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 01/QĐ-KT ………(1)……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ……..(2)…….. NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……….., ngày … tháng … năm ……… Số: ………./QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra …………………………..(3) ……………….. (4)………………… Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật ................................ ................................ ................................ ......... ................................ ................................ ................................ ............................. Căn cứ Nghị định số ……………. ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-BHXH ngày …../…../………… của ...... (5); Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-BHXH ngày … tháng … năm … của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  2. BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Căn cứ …………….. (6); Xét đề nghị của ……….. (7), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiểm tra ................................ ................................ ................................ .. ................................ ................................ ................................ ....................... (8); Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 1. ................................ ................................ ................................ .... Trưởng đoàn 2. ................................ ................................ ................................ P. Trưởng đoàn 3. ................................ ................................ ................................ ....... Thành viên ................................ ................................ ................................ ........... Thành viên Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện những nội dung tại đề cương kiểm tra ban hành kèm theo quyết định này. Thời hiệu kiểm tra kể từ ngày …../…../……… đến hết ngày …../…./………. Thời gian kiểm tra là …..……….. ngày làm vi ệc kể từ ngày …./…../………… Điều 4. Các ông (bà) ………. (9) ……….. và các ông (bà) có tên t ại Điều 2 và ………….. (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ……… (4) ………
  3. BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như điều 4; - ………….; - Lưu: ……….. Ghi chú: Quyết định kiểm tra được ban hành trong các trường hợp kiểm tra theo chương trình kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất và kiểm tra lại. (1): Tên cơ quan cấp trên (nếu có); (2): Tên cơ quan ra quyết định; (3): Tên cuộc kiểm tra; (4): Chức danh của người ra quyết định; (5): Số Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đ ơn vị ra Quyết định kiểm tra; (6): Ghi lý do kiểm tra; (7): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề xuất tiến hành kiểm tra; (8): Kiểm tra theo quy định của Luật nào và đối tượng kiểm tra (Ví dụ: Kiểm tra về việc thực hiện các quy định của Luật BHXH hoặc Luật BHYT tại BHXH tỉnh A hoặc BHXH huyện B hoặc các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB, các đại lý …). Đối với kiểm tra lại chỉ nêu những nội dung làm căn cứ kiểm tra lại; (9): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc kiểm tra;
  4. BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (10): Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng của cuộc kiểm tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản