Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
419
lượt xem
81
download

Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương trình trạng thái khí lý tưởng là mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học. Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Đối với một khối lượng khí đã cho, tích áp suất và thể tích chia cho nhiệt độ tuyệt đối là một đại lượng không đổi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực

 1. C¸c qu¸ tr×nh c¬ b¶n cña khÝ lý t−ëng vµ khÝ thùc P=const, v=const, T=const Pvk=const, Pvn=const PGS Hµ M¹nh Th− Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333 ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh 2006
 2. Qu¸ tr×nh nhiÖt ®éng
 3. C¸c th«ng sè cÇn tÝnh • P,v, T • I ( h) • u=i-pv • L,l kt • Q Cho khÝ lý t−ëng vµ khÝ thùc
 4. Mét sè c«ng thøc cÇn biÕt v2 pv = RT l12 = ∫ v1 pdv t2 q = ∫ Cdt p2 t1 l kt = − ∫ vdp 1 t2 C = ∫ p1 t2 Cdt ∆t t1 t1 dq = du + pdv q = ∫ Tds dq = di − vdp q = T ∆s ω 2 q dq = di + d ( ) ds = 2 T
 5. Qu¸ tr×nh • §Þnh nghÜa:lµ tËp hîp c¸c tr¹ng th¸i c©n b»ng khi hÖ thèng trao ®æi nhiÖt vµ c«ng víi m«i tr−êng bªn ngoµi.!!! • Qu¸ tr×nh : thuËn nghÞch vµ kh«ng thuËn nghÞch • Trªn thùc tÕ ta chØ xÐt qu¸ tr×nh thuËn nghÞch
 6. Qu¸ tr×nh
 7. C¸c qu¸ tr×nh nhiÖt ®éng
 8. Lµm sao tÝnh ®−îc biÕn thiªn entropy cho qu¸ tr×nh kh«ng thuËn nghÞch VÝ dô: t¨ng gÊp ®«i thÓ tÝch cña khÝ lý t−ëng trong mét hÖ thèng c« lËp (∆U = 0): qu¸ tr×nh kh«ng thuËn nghÞch :
 9. Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch lµ qu¸ tr×nh kh«ng cã ma s¸t, tiÕn hµnh v« cïng chËm
 10. C¸c x¸c ®Þnh 1 qu¸ tr×nh thuËn nghÞch 4 b−íc : • Nªu ®Þnh nghÜa cña qu¸ tr×nh ViÕt ph−¬ng tr×nh cña qu¸ tr×nh • TÝnh c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i p,v,T • TÝnh biÕn thiªn ∆U, ∆i, ∆s, q • BiÓu diÔn trªn ®å thÞ p-v vµ T-s
 11. Qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch • §Þnh nghÜa: lµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn thÓ tÝch riªng kh«ng ®æi v=const • Quan hÖ gi÷a c¸c th«ng sè: pv=RT p tû lÖ thuËn víi T T2 p 2 = T1 p1  T2  ∆u=CV(T2 – T1) ∆s = s2 – s1= C V ln  T  ∆i= CP(T2 – T1)  1  q=∆u
 12. §å thÞ • P T s v
 13. VÒ nhµ • tÝnh c¸c qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt vµ ®¼ng ¸p
 14. Qu¸ tr×nh ®a biÕn • tÝnh chÊt Cn=const dq = Cp dT − vdp = Cn dT (a) dq = Cv dT + pdv = Cn dT (Cp − Cn )dT = vdp ( b) (Cv − Cn )dT = − pdv (c ) (Cp − Cn ) −vdp = (Cv − Cn ) pdv Gäi (Cp − Cn ) −vdp lkt n= = const >> n = = (Cv − Cn ) pdv l
 15. Qu¸ tr×nh ®a biÕn Gäi (Cp − Cn ) −vdp lkt n= = const >> n = = (Cv − Cn ) pd v l npdv + vdp = 0; ndv dp + = 0 >>> ln v + ln p = const n v p pv n = const
 16. Quan hÖ gi÷a c¸c th«ng sè p2 v1 n =( ) p1v1 − p2 nn 1 p1 v2 l12 = [1 − ( ) ] n −1 p1 T2 v1 n −1 =( ) l12 = RT1 T2 (1 − ) = R (T1 − T2 ) T1 v2 n −1 T1 n −1 T2 p n −1 lkt = nl12 =( )2 n T1 p1
 17. Qu¸ tr×nh ®a biÕn lkt = nl12 n −1 np1v1 p l kt = [1 − ( ) 2 n ] n −1 p1 n−k Cn = Cv n −1 qn = Cn ∆T T2 ∆s = s2 − s1 = Cn ln T1
 18. BiÓu diÔn c¸c qt trªn ®å thÞ
 19. Qt ®o¹n nhiÖt • Qt kh«ng trao ®æi nhiÖt víi mt bªn ngoµi • dq=0; q=0 ds=const • Pvk=const • Qt ®o¹n nhiÖt chØ lµ mét tr−êng hîp riªng cña qt ®a biÕn: khi n=k
 20. 3.2. QUÁ TRÌNH HỖN HỢP CỦA KHÍ VÀ HƠI

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản